Page 14

14

Een veiliger erf

Voor boer, chauffeur en buitendienst Met het project ‘Farm Risk’ vraagt

Risico's op het erf

ForFarmers­aandacht voor veilige werkomstandigheden op het boerenerf.

Rond 13% van de adressen valt in de

Het mes snijdt aan twee kanten, want

risicocategorie ‘aanzienlijk’ of ‘(zeer)

een veilige werkplek is niet alleen in het

hoog’. In bijna de helft van deze gevallen

belang van alle bedrijfsbezoekers, maar

is dat vanwege een ondeugdelijke silo.

ook van de klant zelf.

Wat daarnaast veel voorkomt:

Een wankele silo, een onoverzichtelijke uitrit, een openstaand luik van een mestkelder; buitendienstmedewerkers en chauffeurs komen dit tijdens hun

Goed bereikbare silo’s op een stevige onder-

•O  bstakels zoals bomen en

grond. Zo kan de chauffeur het voer veilig

schuren die de werkzaamheden

afleveren.

bemoeilijken. • Gevaarlijke situatie bij de toegang

werk allemaal weleens tegen. “Maar hoe

tot de locatie vanaf de hoofdweg.

vaak komt het nu echt voor? En op welke

de accountmanager of specialist van de

adressen? Met dit project willen we daar

betreffende klant. Bijvoorbeeld: ‘Graag

• Contact met loslopende dieren.

meer duidelijkheid over krijgen, zodat

met de klant bespreken dat de poten van

• Werken op hoogte bij het aansluiten

we ook gericht actie kunnen onderne-

silo 2 aan vervanging toe zijn’.

men”, aldus logistiek manager Jeroen­

Klanten vinden het over het algemeen

Franck. Op alle locaties waar ForFar-

zeer positief dat ForFarmers dit be-

mers voer levert worden de risico’s ge-

spreekbaar maakt, zo wijst de praktijk

ïnventariseerd. Een aantal chauffeurs is

uit. Jeroen: “De meeste klanten regelen

gen we meer meldingen van collega’s die

hiervoor speciaal getraind. Wordt er een

het voor de volgende voerlevering.

gebeten zijn door een hond. Hier gaan

(zeer) hoog risico geconstateerd, dan

De verbeterpunten zijn vaak ook een-

we de komende periode extra aandacht

stelt de chauffeur een actieplan op voor

voudig op te lossen. De laatste tijd krij-

aan schenken.”

van slang en/of stofzak.

ForFarmers Swine Academy: voor de beste buitendienst Om te waarborgen dat onze buitendienst

biestmanagement. In beide trainingen

In praktijkcases en rollenspellen gaan

de beste is én blijft op het gebied van

is kennis verwerkt die aan de basis ligt

zij ook actief met de stof aan de slag.

kennis en kunde en dat onze klanten de

van het nieuwe zeugenconcept. Ook de

Op deze manier kunnen zij zich snel

beste (technische) begeleiding krijgen op

ontwikkeling van een goede speenbig

relevante kennis eigen maken.

hun bedrijf, heeft ForFarmers de Swine

is behandeld. In de komende maanden

Academy in het leven geroepen.

staan diverse vleesvarkensmodules op

We zijn trots op het resultaat dat tot nu

het programma.

toe behaald is en ForFarmers blijft hier

De Swine Academy verzorgt trainingen

ook in investeren: vakmensen met veel

over uiteenlopende onderwerpen. Het

In de training wordt de vooraf bestudeer-

praktisch inzetbare kennis en de aan-

hele team heeft inmiddels een training

de theorie op interactieve wijze vertaald

gewezen gesprekspartner voor onder-

over geltenopfok, dekken en dracht

naar de praktijk. Deelnemers kunnen

nemers die hun bedrijf naar een hoger

gevolgd en een training over lactatie en

zo ervaringen delen en van elkaar leren.

plan willen tillen.

ForFarmers: Voertaal varkens 2017 nr. 2  
ForFarmers: Voertaal varkens 2017 nr. 2