Page 13

13

Ketensamenwerking

Samen meer waarde creëren in de keten De varkenssector ontkomt er niet aan

in de reguliere markt. “De vraag is wat

zen. Afgelopen jaar

het over een andere boeg te gooien en

we hiervan kunnen leren. Voor welke

hadden we binnen

over te schakelen van een aanbod- naar

markt kunnen we het best produceren,

de EU 21% minder

een vraaggestuurde markt. Sterker nog:

hoe pas ik de productiemethode aan

afzet in ‘fresh & fro-

het biedt enorme kansen. Door vraag-

op mijn bedrijf? Daar moeten we over

zen’ en 30% minder

gestuurd te produceren profiteren alle

nadenken.”

afzet levend vanuit

schakels in de keten van een hogere

Nederland. Daar-

Eric Gloudemans

toegevoegde waarde. Eric Gloudemans,

Piramide van concepten

entegen ging 335%

key-accountmanager voor concepten bij

Eric pakt pen en papier om zijn visie te

meer naar de Chinese markt. Dat maakt

ForFarmers, maakt zich er sterk voor.

illustreren. “Ik zie het als volgt: In de top

ons kwetsbaar. Er hoeft maar iets te

zit zoals gezegd de biologische var-

gebeuren en China neemt niet meer af,

“Op dit moment is de Nederlandse var-

kenshouderij. Aan de basis de reguliere

dan ben je uitgespeeld.” Eric besluit zijn

kenshouderij te gedifferentieerd.

varkenshouderij. Daar tussenin is ruimte

betoog met zijn conclusie: “In mijn ogen

In iedere stal ligt een ander varken,

voor concepten met verschillende toege-

heeft een varkenshouder drie opties:

een andere genetica. En we zien verschil

voegde waarde. Het basissegment vol-

Zélf je afzet vraaggestuurd organiseren,

in gezondheidsstatus, dierenwelzijn,

doet aan de eisen van het Varkensbesluit

aanhaken bij een bestaand concept of

milieuvriendelijkheid, voer, et cetera. Als

en produceert kostprijs-gedreven tegen

doorgaan op de reguliere manier. Ik ga

we meer in ketens gaan samenwerken

wereldmarktprijs. In het segment daar-

graag de dialoog aan voor een duurzame

en zorgen voor eenheid en continuï-

boven voeg je samen met ketenpartners

toekomst van de varkenshouderij.”

teit, staan we veel sterker”, aldus Eric

enkele randvoorwaarden toe en produ-

Gloudemans. “Kijk bijvoorbeeld naar de

ceer je bijvoorbeeld voor de binnenland-

biologische sector, die werkt al jaren

se retail met meer marge per kilo vlees.

vraaggestuurd.” Biologische varkens-

Weer een segment hoger committeert

houders en ketenpartners produceren

de varkenshouder zich bijvoorbeeld aan

Donderdag 6 april organiseert

binnen de kaders van het concept een

vaste genetica en verdient zo weer meer

ForFarmers­samen met VION,

eindproduct dat optimaal voldoet aan de

marge dan het onderliggende segment.

Topigs, Rabobank en POV een

wensen van de consument. Deze betaalt

En in één van de hoogste segmenten zijn

symposium voor genodigden over

voor de toegevoegde waarde. Zo maakt

er nog meer aanvullende eisen en proto-

‘Onze varkens­keten’. Diverse­spre-

een biologische varkenshouder bedui-

collen waaraan je je als varkenshouder

kers, waaronder Robbert­de Vreede

dend méér marge op een kilo vlees dan

houdt, denk aan milieueisen. Hoe hoger

(Vice President Marketing Foods bij

in de piramide, hoe meer voorwaarden

Unilever), Marjan Smit (Founder

er aan de productiewijze worden gesteld

en CEO Supply Chain Information

en des te meer beloning er tegenover

Management BV), Martin Houben

staat. De varkenshouder kiest wat bij

(varkenshouder) en Ruud Huirne

++

hem of zijn bedrijf past.”

(Directeur Food & Agri Nederland bij

+

Drie opties

perspectieven zien hoe we gezamen-

De overtuiging van Eric komt voort uit

lijk meer waarde kunnen creëren in

zijn gedrevenheid meer waarde toe te

de keten. De inzichten en uitkomsten

voegen aan de keten, maar wordt ook

van dit symposium delen we nader-

meer voorwaarden gelden voor de productie-

ingegeven door de zorg die hij heeft. “We

hand via www.forfarmers.nl.

wijze en des te hoger de beloning.

zijn de lokale afzetmarkt aan het verlie-

biologisch +++

Symposium

Rabobank) laten vanuit verschillende

basissegment: wereldmarkt De varkensmarkt: hoe hoger in de piramide, hoe

ForFarmers Voertaal varkens 2017 nr. 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you