Page 7

Bedrijfsprofiel

kans op ziekte-insleep is beperkt. Om

Meedenken

verspreiding van ziekteverwekkers te

Peter en José meten regelmatig de

Peter en José van Hulsen hebben

voorkomen werken ze per diercategorie

voeropname, maar ook de gewichten van

in het Limburgse Ospel een bedrijf

netjes met aparte materialen en

biggen en zeugen. Met die gegevens is

met 12.000 vrije-uitloophennen en

bedrijfskleding. Maar, een gezonde big

het mogelijk het voerregime te optimali-

380 zeugen. Op een tweede locatie

begint met voldoende biestopname. Daar

seren. Zo is het overschakelmoment

in Weert zijn 300 biggenplaatsen

is met het voerpakket van ForFarmers in

naar de Optima 4 een paar dagen naar

en 500 vleesvarkens. De Topigs 20-

combinatie met de voerstrategie van drie

achteren verschoven. In de nieuwe stal

zeugen zijn zelf gefokt. Ze produce-

keer daags voeren in de kraamstal volop

kunnen de ondernemers met de

ren 31,5 gespeende biggen (Tempo)

aandacht voor. “Alles moet bijdragen aan

voerinstallatie drie voersoorten verstrek-

per zeug per jaar. Peter en José

het verhogen van het grootbrengend

ken in tien mengsels. Dat geeft bij de

hebben drie zonen: Mathijs (13),

vermogen van de zeugen”, benadrukt

biggen voldoende mogelijkheden om

Luc (12) en Rick (5).

zeugen- en biggenspecialist Robbert

optimaal te voeren.

Jacobs. “Dan hoeven minder biggen

Al deze maatregelen brengen het doel -

overgelegd te worden en krijgen ze de

binnen afzienbare termijn bij een lage

beste start.”

uitval 400 gram groei aantikken - dichter-

vol gelegd. In de oude stal werkten de

bij. De twee ondernemers zetten zich hier

ondernemers met grote groepen, maar

Meer rust

100 procent voor in. “We doen het ook

daarover waren ze niet tevreden. Er is nu

Sinds dit jaar voeren de ondernemers de

écht samen”, benadrukt Peter. Waarmee

bewust gekozen voor een toom per hok.

VIDA-voerlijnen van ForFarmers. De

hij één van de sterke punten van dit

Het aantal biggen in de hokken verschilt,

biggen doen het er zichtbaar goed op,

bedrijf te pakken heeft; twee enthousiaste

want tomen blijven altijd bij elkaar. José:

maar Peter geeft aan dat er zoveel

varkenshouders die elkaar aanvullen en

“Na de geboorte worden biggen indien

veranderd is dat hij geen vergelijkingsma-

versterken. “En we hebben een team om

nodig overgelegd, maar daarna blijft

teriaal heeft. Het was wel even zoeken

ons heen waarvan we weten dat ze met

alles bij elkaar.” Doordat de biggenstal

naar de optimale combinatie van voeders

ons meedenken.” Goede ideeën van

tegen de kraamstal is gebouwd, kunnen

binnen het VIDA-voerpakket. De Optima 2,

adviseurs worden gewogen en overgeno-

de biggen via een luikje direct naar de

Optima 4 en Big Finishkorrel gaven een

men. Dat blijkt ook wel uit de nieuwe

biggenstal. Logistiek optimaal en het

hoge groei van 380 gram per dag, maar

biggenstal die voldoet aan alle voorwaar-

draagt bij aan een verlaging van het

de gezondheid kwam wat onder druk. Ook

den voor een gezonde biggenopfok.

stressniveau rondom het spenen.

bleek de voeropname in de eerste weken

In combinatie met vakmanschap en

na spenen te wisselend. Overschakelen

VIDA-voeders kan het niet anders dan

Beste start

op de kruimelvariant bracht rust in de

dat topbiggen deze stal verlaten.

De afgelopen jaren zijn meer stappen

opname en vertering. De biggen zijn

gezet om de gezondheid te verbeteren.

gezond en er ligt een stevige basis om de

Het bedrijf voert geen gelten aan dus de

groei verder te verhogen.

Meer over VIDA? hetlevenbegintmetvida.nl

VIDA on Tour Het afgelopen jaar ging ForFarmers letterlijk de boer op met de VIDA-truck. Met deze speciale presentatiewagen informeerden de biggenspecialisten ondernemers en dierenartsen op hun eigen erf over het nieuwe voerpakket met alle achtergronden en innovaties. De specialisten van ForFarmers kijken terug op een mooie periode met interessante gesprekken en inspirerende ondernemers.

In overleg met specialist Robbert Jacobs (r.) werd de optimale combinatie van VIDA-voeders gevonden.

7

ForFarmers: Voertaal varkens 2016 nr 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you