Page 3

Column

i en lage voerkosten

Belofte ForFarmers werkt inten-

is 59,8%. Uit Karkasanalyse van

sief met u samen, voor een

ForFarmers blijkt dat Hoog-Antink 80,9

concreet resultaat: een beter

procent van de beren in het Star-concept

rendement, een gezondere

kan afleveren. Dat is 6,8 procentpunten

veestapel en een hogere ef-

meer dan gemiddeld. Bij de gelten is dat

ficiëntie. Dat is onze belofte­,

82,6% versus 75,2% gemiddeld.

die wij onlangs hebben verwoord in onze missie

tinu monitoren en een goed samenspel met specialist Hans Dersjant (l.).

Geen toeval

‘For the Future of Farming­’.

Ook met andere kengetallen zoals de

Een missie waarin de kennis van onze

spek- en spierdikte en het percentage

medewerkers een hoofdrol speelt. Zij

gezonde varkens scoort hij beter dan

adviseren­u hoe u onze producten op-

vergelijkbare bedrijven met dezelfde

timaal tot waarde brengt op uw bedrijf.

kruising. Dat is geen toeval maar het

Zo werken we samen aan het best

resultaat van continu monitoren en waar

mogelijke resultaat. En die resultaten

nodig bijsturen. “We hebben met het

liegen er niet om: onze DELTA vlees-

voerschema vooral ingezet op een

varkensvoeders bijvoorbeeld presteren

hogere jeugdgroei zodat de varkens

boven het landelijk gemiddelde. In de

meer spieren aanzetten.” Ook het

reportage hiernaast leest u hoe een

eindschema is geoptimaliseerd zodat de

ondernemer dat door goed samenspel

varkens tot het einde efficiënt blijven

met onze specialist realiseert. Ook de

produceren met behoud van de gewenste

VIDA biggenvoeders doen het uitste-

spek- en spierdikte.

kend en voor de zeugen staat voor 2017 iets bijzonders in de steigers. We

Gezondheid aandachtspunt

maken onze belofte dus waar. Hoe mooi

de behoefte voeren en indien nodig per

Dersjant gebruikt met name de tools

is het dan als blijkt dat dit door een

hok aanpassingen doen. De ondernemer

Agroscoop en Karkasanalyse om een

meerderheid van de veehouders ook

streeft naar een hoge groei zodat hij veel

vinger aan de pols te houden. Om de vier

zo wordt ervaren en gewaardeerd. Het

rondes per jaar kan draaien. Daar is de

tot zes weken bezoekt hij het bedrijf.

feit dat het advies van ForFarmers in

keuze voor het voer en het voerschema

Hij neemt de resultaten van de afgelopen

het onderzoek van vakblad V-Focus als

'Maximaal aantal­ varkens in het Star-concept'

periode door, maakt en bespreekt

Beste Advies naar voren komt, is een

analyses en gaat altijd mee de stal in.

groot compliment voor al onze mede-

Het bedrijf draait technisch goed maar

werkers die zich elke dag weer inzetten

de gezondheidsstatus van de biggen blijft

voor uw bedrijf en uw doelstellingen.

een aandachtspunt. In een recent

Wij zijn daar trots op en voelen ons

uitgevoerde Delta-score (analyse door

uitgedaagd om dat iedere dag opnieuw

op gebaseerd. “Ook willen we een

ForFarmers van een aantal gezondheids-

weer waar te maken.

maximaal aantal varkens in het Star-

kenmerken op basis van bloedonder-

Op een prettige samen­werking - For the

concept.” Dat hij daarin slaagt blijkt uit

zoek) scoort Hoog-Antink gemiddeld

Future of Farming!

het overzicht met resultaten:

goed, maar druk is er van PRRS,

de gecorrigeerde groei over het laatste

Influenza en PIA. “Daarvoor hebben we

halfjaar bedraagt 868 gram per dag en de EW-conversie 2,69. Het vleespercentage

Richard Orriens verkoopleider vleesvarkens

Lees verder op pagina 4 >>

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3

ForFarmers: Voertaal varkens 2016 nr 3  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you