Page 1

Uitgave van Forfarmers Nederland

NR 1 2016

VOer

taal

Anne Groot Zevert, winnares Innovatieprijs

4/5

'We gaan er echt iets moois van maken' Ferment+; succesvol partnership

8/9

Hoge groei met VIDA

10/11


Inhoud 02 Analysetool Agroscoop is vernieuwd 03 Column: Vooruit

Agroscoop

Unieke analysetool laat sn

04 Innovatiefonds: Geur­ werende overall beloond

William van Dinther, zeugenhouder in

duidelijk maakt wat er aan de hand is.

het Brabantse Deurne, heeft een luxe­

“Er zijn veel zeugen met meer dan

probleem: er zijn zoveel grote koppels

20 levend geboren biggen. Het totale

06 Column Yvon Jaspers: Olievlek

dat te veel biggen uitvallen. Zeugen- en

toomgewicht stijgt niet evenredig mee,

biggenspecialist Robbert Jacobs zoekt

dus zijn er te veel lichte biggen”, vertelt

met de vernieuwde analysetool Agro­

de varkenshouder. Dit jaar is mede

07 De specialist: Frank Schapendonk en Edwin Zielman

scoop, die met en voor ForFarmers is

daardoor de uitval tot spenen te hoog.

08 Ferment+ en de plus van partnership

De zeugenhouder zit vandaag met

om een bedrijfsprobleem aan te pakken.

bedrijfsadviseur Jacobs en Wout Rovers

Het geeft snel inzicht in de dagelijkse

van Topigs Norsvin om tafel om over de

gang van zaken op het bedrijf en in de

10 Stijgende lijn biggen­ voeding zet door

uitval in de kraamstal te praten. Van­

ontwikkelingen op langere termijn. Maar

wege het hoge productieniveau is dat al

kan ook dieper ingaan op een specifiek

langer een aandachtspunt op dit bedrijf.

probleem. De ondernemer kiest analyses

12 Kort nieuws

Jacobs gebruikt de vernieuwde Agro­

en kengetallen die voor zijn situatie

scoop van ForFarmers om het probleem

belangrijk zijn. De presentaties zijn vooral

goed inzichtelijk te maken. Hij laat een

grafisch, bijvoorbeeld per pariteit of

overzicht zien dat in één oogopslag

dekleeftijd. Daardoor is in één oogopslag

ontwikkeld, naar de achterliggende oorzaken.

Snel inzicht De analysetool is een ideaal hulpmiddel

Verdeling toomgrootte per periode Bedrijven: W.J.H. van Dinther 



% Gem. levend geboren biggen per worp.

2

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl



 







 













 

   

 

 













     

         

   

    

    





 



















Gem. levend geboren biggen per worp. Periodes

Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

De tabel uit Agroscoop laat duidelijk zien dat het aantal worpen met 17 of meer levend geboren biggen sterk

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

is toegenomen in de laatste twee periodes.


Column

nel zien wat beter kan

Vooruit Ons team heeft als belangrijkste opdracht er­ voor te zorgen dat u goede technische resultaten kunt realiseren tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Innovatie speelt daar­ bij een sleutelrol. Want zonder innovatie staat alles stil. Terwijl wij onze klanten juist vóóruit willen helpen. Daarom inves­ teert ForFarmers veel in innovatie.

William van Dinther, Wout Rovers en Robbert Jacobs (v.l.n.r.) bespreken gezamenlijk de situatie

Voerprestatie, diergezondheid en duur­

in de kraamstal en maken daarbij dankbaar gebruik van de analyses in Agroscoop.

zaamheid zijn de drie thema’s waar

te zien hoe de situatie is. Agroscoop is

Actiepunten

beschikbaar op de iPad van de adviseur,

Na het maken van de analyses volgen de

zodat hij alle gegevens altijd bij zich heeft.

actiepunten. Omdat deze niet alleen met

Een zeugenhouder hoeft alleen eenmalig

voer te maken hebben, vindt regelmatig

in zijn management­systeem toestemming

overleg plaats met andere partijen zoals

te geven voor het automatisch doorzenden

de dierenarts en de fokkerijorganisatie.

van bijgewerkte technische data.

De afgelopen tijd zijn meerdere aanpas­ singen gedaan. Zo is het voerniveau

Referentiegegevens

tijdens de dracht en in de kraamstal

Terug naar het bedrijf van Van Dinther.

bijgesteld.

Met Agroscoop brengt Robbert Jacobs in beeld waar de problemen precies zitten. Is

Deze en andere maatregelen moeten

het bij zeugen in een bepaalde pariteit, is

helpen het geboortegewicht te verhogen

er een seizoenseffect of een relatie met de

en de uniformiteit van de geboren tomen

toomgrootte? Ook kan bijvoorbeeld bij

te verbeteren. Met de informatie uit de

gelten de leeftijd bij eerste inseminatie een

analysetool gaan de specialist en de

rol spelen. Bij afwijkingen gaat de bedrijfs­

varkenshouder nog meer gerichte

adviseur met een druk op de knop naar de

actiepunten uitvoeren. Jacobs: “De

achterliggende analyses. In Agroscoop

komende maanden wordt Agroscoop

zitten de gegevens van alle deelnemers.

breed ingezet in de praktijk. Het is dan

Zodoende zijn op ieder moment actuele

voor iedereen beschikbaar.”

referentiegegevens beschikbaar. Daarmee

resultaten. En soms staat een innova­ tie volop in de schijnwerpers, zoals het nieuwe biggenvoerprogramma VIDA. Of neem Ferment+, het fermentatie­ concept dat ForFarmers samen met partners Van Asten Group en Weda Holland ontwikkelde. Die innovatie kreeg zelfs de publieksprijs van de Herman Wijffels Innovatieprijs 2015. Maar elke innovatie – zichtbaar of niet – is van waarde! Ook agrarische ondernemers zelf laten zich niet onbe­ tuigd. Ieder jaar weer komen er bij ons Innovatiefonds Farmers for Farmers geweldige ideeën binnen. Vaak geboren uit de combinatie van praktijk­ervaring in de dierhouderij en een frisse blik. Zo ontstaan ideeën, producten en toepassingen met impact­. En zorgen

zetten.

belangrijk om na te gaan of een bepaalde

niveau als voor trends in de sector.

zorgen ze bijvoorbeeld wel voor betere

iedere­keer weer een stap vooruit

vergelijken met die van collega’s. “Het is

Jacobs uit. Dat geldt zowel op bedrijfs­

innovaties relatief ‘onzichtbaar’ maar

we er met elkaar voor dat we als sector

kan een ondernemer zijn eigen resultaten

afwijking een incident is of een trend”, legt

we ons op concentreren. Soms zijn

Meer lezen?

forfarmers.nl/agroscoopvarkens

Patricia Beckers Manager nutritie & innovatie varkens

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Innovatiefonds

Geurwerende overall beloond met ForFarmers Innovatieprijs Anne financierde het hele project uit eigen middelen. De prijs van 5.000 euro, die Richard Orriëns (verkoopleider bij ForFarmers) haar overhandigde, is dan ook meer dan welkom.

Voor varkens-, pluimvee- en melkvee­

voor een baanbrekend idee. “Een mooi

haren is dat nog veel erger.” Al maakte

houders is een grondige wasbeurt het

cadeau en erkenning voor het werk dat

ze maar een controlerondje door de

enige dat helpt om na het werk van de

ik erin gestoken heb”, vertelt de jonge

vleesvarkensstal, dan nog zat de geur in

penetrante geuren af te komen. Anne

onderneemster trots. Stiekem had ze wel

huid, haren en kleding. Het verbaasde

Groot Zevert heeft de oplossing: een

gehoopt op een prijs, maar de hoogste

haar dat er nog nooit iemand op het idee

overall die geen geurtjes doorlaat.

had ze niet verwacht.

was gekomen om kleding te ontwikke­

Ze ontving hiervoor de ForFarmers Innovatieprijs. Om het belang van innovatie te onder­ strepen en het delen van goede ideeën te

'Geur komt pas vrij in de was'

len die deze geuren tegenhoudt. “Ik heb goed rondgekeken, maar er was niets. Ik dacht: dat kan wel eens een gat in de markt zijn.”

stimuleren heeft ForFarmers enkele ja­

Alhoewel Anne zelf geen agrarisch

Geheim van de smid

ren geleden het Innovatiefonds Farmers­

bedrijf heeft, is ze goed bekend met

Zo werd het idee geboren. Anne legde

for Farmers opgericht. Een initiatief dat

de sector. Haar droom was altijd zelf

allerlei contacten met mensen die haar

al veel grote en kleine, maar altijd prak­

ondernemen maar dat is er - tot nu toe

verder konden helpen bij de ontwikke­

tische ideeën voor de agrarische sector

- nooit van gekomen. Het werk in de stal

ling van geurwerende kleding. Tech­

heeft opgeleverd. Eind 2015 ontving

doet ze graag, maar minder blij werd ze

nisch kreeg ze ondersteuning vanuit

Anne Groot Zevert uit Beltrum­(Gld.) voor

van de geur. “Iedereen kent het: de geur

het kenniscentrum van de Universiteit

haar Farmsuit de prijs van 5.000 euro

van varkens blijft hangen. Met mijn lange

Twente. Ook op het gebied van productie,


marketing en afzet zijn organisaties en

diersoorten als kippen en koeien. Ook

werende kleding in vervulling gegaan.

bedrijven gevonden. Belangrijk was ook

denkt ze al voorzichtig na over toepas­

Het project geeft energie en voldoening

om haar idee te beschermen, zodat niet

singen buiten de agrarische sector.

én het is een goede leerschool. Anne

een bedrijf met haar vinding aan de haal

is nuchter: “Natuurlijk zal ik mijn neus

zou gaan. Dat is allemaal goed geregeld

Modieuze uitstraling

een keer stoten, dat hoort erbij. Maar

nu. Bij de ontwikkeling ging het erom

Bij de ontwikkeling van de Farmsuit

het is heel leuk en leerzaam om hier­

een stof te nemen die de geuren uit de

krijgt niet alleen de geurwering aan­

mee bezig te zijn.”

stal absorbeert. De geuren komen pas

dacht. Anne wil een lijn opzetten van

Ondernemen brengt ook (financiële)

vrij in de wasmachine. Een capuchon

bedrijfskleding met een wat modieuzere

risico’s met zich mee. Het hele project

moet de haren goed beschermen. Na

uitstraling dan de gemiddelde overall

is namelijk met eigen middelen betaald

een wasbeurt is de kleding helemaal vrij

die nu gedragen wordt. Al blijft functi­

en ze doet alles op eigen risico. Anne

van geurtjes. Op de vraag wat er nu pre­

onaliteit een belangrijke voorwaarde.

heeft wel gebruik kunnen maken van

cies voor zorgt dat de stof de geuren niet

“Samen met een ontwerper gaan we er

subsidies maar de grootste kosten zijn

doorlaat, begint Anne te lachen: “Dat is

echt iets moois van maken. Het moet een

voor eigen rekening. De 5.000 euro die

dus het geheim van de smid.”

frisse look hebben, bedrijfskleding anno

bij de Innovatieprijs hoort, is daarom

2016.” Het ontwikkelen van geurwerende

van harte welkom. Lachend: “En ik

Dat Anne vertrouwen heeft in haar

kleding is één, het in de markt zetten

verwacht natuurlijk dat ForFarmers zelf

product blijkt wel uit de actie die ze

is een ander verhaal. Ten tijde van het

ook een belangrijke afnemer wordt van

ondernam om de jury te overtuigen: na

interview (eind 2015) is Anne nog volop

de nieuwe bedrijfskleding.”

een stalbezoek gekleed in een prototype

in gesprek met potentiële afnemers van

van de overall is ze direct, zonder te

haar kleding. Ook wil ze een webshop

douchen, in de auto gestapt en mocht de

opzetten. De prototypes van nu worden

jury het zelf beoordelen. De jury stond

nog bewerkt­tot definitieve modellen.

versteld dat er geen enkele varkensgeur was waar te nemen. Anne benadrukt dat

Droom

de kleding niet alleen geuren van var­

Haar droom om ondernemer te worden,

kens tegenhoudt, maar ook van andere

is met het ontwikkelen van de geur­

Meer zien?

www.forfarmers.nl/farmsuit

Nog twee innovaties in de prijzen Naast de Farmsuit zijn nog twee innovaties door ForFarmers beloond met een prijs. Een semi-automatische robot voor het reinigen van voersilo’s, ontwikkeld door Joost Kruiger, kreeg van de jury de prestigeprijs van € 2.500. De jury noemt het een relevant idee met een hoge mate van toepasbaarheid. Dankzij de grote aandacht voor veiligheid en gebruiksgemak kunnen silo’s vaker en beter worden gereinigd. Dat is belangrijk voor behoud van een goede voerkwaliteit en gaat ver­ spreiding van schimmels en ziektekiemen tegen. Een rekentool voor een optimale mestaanwending, bedacht door Geert Stevens, is beloond met de aanmoedigingsprijs van € 1.250. Zijn tool berekent de optimale laadhoeveelheid drijfmest per tank, op basis van onder andere de lengte van het perceel, de tankinhoud en de dosering. Dat voorkomt dat er met te veel gewicht over het land wordt gereden, wat goed is voor behoud van de bodemkwaliteit. Met een capuchon worden ook de haren bechermd tegen nare luchtjes.

www.forfarmersinnovatiefonds.nl

5


6

Column Yvon Jaspers

Olievlek Op een zonnige winterdag liep ik voor

Vandaar ‘de Beebox’. Zij leveren direct

Steeds meer mensen koesteren ‘onze

mijn huis op straat met mijn dochter

van de boer aan de burger. Elke week

boeren’. Dat is geen proces van een

aan de hand. Er stopte een autootje met

leveren zij een krat met drie maaltijden,

maand of een jaar. Natuurlijk moeten

twee jonge jongens erin. Ze haalden een

brood en eieren, uit de streek en voor

we geduld hebben voordat elke burger

krat uit de achterbak. Opgetogen

een goede prijs. De jongens praatten en

bewust zijn voedsel kiest en bereid is

kwamen ze onze kant op. Enthousiast

glommen van trots, maar ik keek vooral

een tikkie meer te betalen voor dat

vertelden zij over hun initiatief ‘De

naar de krat die zij in hun handen

eerlijke in Nederland geproduceerde

Beebox’. Er zijn in Nederland 17 miljoen

hadden. De prei, de andijvie en het stukje

voedsel. Het voedsel dat overigens ook in

monden die gevoed moeten worden.

vlees lagen zo vriendelijk naar me te

andere landen zeer gewaardeerd wordt.

Feitelijk wordt dat gedaan door vijf

glimlachen dat ik geen seconde twijfelde

De kwaliteit ervan is ongekend groot en

hooguit zes grote supermarktketens.

en die avond stond er een heerlijk

gelukkig steeds meer gekend in binnen-

Dat betekent dat die duizenden boeren

maaltje op tafel. Sindsdien heb ik een

en buitenland.

die produceren voor de Nederlandse

abonnement waar ik samen met mijn

markt weinig keuze hebben. Datzelfde

gezin intens van geniet. Natuurlijk van de

Maar mijn box is een van de vele

geldt voor al die Nederlandse burgers.

smaak, maar ook van het idee dat dit

succesvolle initiatieven om boeren en

direct bij jullie vandaan komt. Dat ik

burgers directer zaken te laten doen.

vanavond jouw zorgvuldig geproduceerd

Ik ben blij dat de burgers de boeren door

stukje varkensvlees op mijn bord heb

dit soort initiatieven beter leren kennen.

liggen en ik vanmiddag de kinderen een

Wees trots, heb vertrouwen en een tikkie

uitsmijter voorschotel van de eitjes die jij

geduld. Deze olievlek is hard bezig zich

vorige week geraapt hebt.

te verspreiden en daar gaan we allemaal van meegenieten. Ook jij!

Het mooie is dat het een olievlek is. Steeds meer burgers waarderen de versheid en eerlijkheid van hun eten. Steeds meer mensen worden zich bewust van waar het vandaan komt.

Yvon Jaspers Meer Yvon www.trotsopboeren.nl


De specialist

Edwin Zielman en Frank Schapendonk, biggenopfokspecialisten

‘Monitoring geeft focus’ Frank Schapendonk (l.): “Na de introductie van VIDA begin oktober komen nu praktijkresultaten binnen. Net als op de proefbedrijven zien we hogere groei, meer uniforme koppels en een betere gezondheid en mestconsistentie. Veel zeugen­ houders kampen met te weinig biggenruimte. Door een groeitoename van 10 procent zijn de biggen een week eerder op gewicht of wegen ze twee kilo meer. Een hoge bigkwaliteit is juist in deze tijd een must voor behoud van afzetmogelijk­ heden en een hogere prijs. De ontwikkeling van het nieuwe voer was een mooie gelegen­ heid de hele voeraanpak nog eens tegen het licht te houden. Sowieso zijn de VIDA -voeders luxer zodat op bedrijven goed gekeken moest worden welke lijn het beste past. Het over­ schakelmoment komt daarbij altijd ter sprake. Daarvoor is het nodig om de opname te monitoren. Meten is weten.”

‘Door 10 procent meer groei zijn de biggen een week eerder weg’ Edwin Zielman: “Het resultaat van de biggenopfok wordt bepaald in de eerste week na spenen en door de voeropname bij overschakelen van voersoort. Daarom is biggenmonitoring belangrijk. Het geeft focus tijdens de opfok. Binnen een afde­ ling kan de dagelijkse voeropname per hok verschillen. Het overschakelmoment naar het volgende voer ligt dan dus op een ander moment. Monitoring geeft ook meer inzicht in het speengewicht en de melkproductie. Monitoring kost arbeid, maarhet levert je wel een optimaal productieproces en daarmee een hoger rendement op. Het is niet nodig alle speenbiggen op het bedrijf te wegen: in één afdeling regelmatig alle biggen wegen levert al veel informa­ tie op. We werken er hard aan om zeugenhouders het belang hiervan in te laten zien want er is echt geld mee te verdienen. Zeker in combinatie met de nieuwe VIDA-voeders.”

7


8

Partnership

Ferment+ en de plus van partnership Van Asten Group, Weda Holland en

terugverdiend. Bovendien is het plezierig

boeg te gooien. Op het bedrijf De Ashorst

ForFarmers werkten samen jarenlang

werken met vitale en gezonde varkens en

in Horst werd een stal voor 1.000 biggen

aan het ideale concept voor fermentatie

mooi homogeen voer dat niet uitzakt.

ingericht, waarvan steeds de helft

van varkensvoer op het boerenbedrijf.

gefermenteerd voer kreeg en de andere

Dit concept laat inmiddels in de praktijk

‘Ongekende mogelijkheden’

helft ‘gangbaar’ voer. Voor de fermentatie

grote voordelen zien voor het varken en

De optelsom van pluspunten lijkt bijna te

werd een installatie gebouwd met alles

voor de varkenshouder en staat sinds

mooi om waar te zijn. En toch staat

erop en eraan. Alles werd uit de kast

november 2015 als Ferment+ in de

fermentatie nog maar aan het begin, stelt

gehaald om duidelijk te krijgen wat nodig

markt. De samenwerkende partners

Marko van Asten, mede-eigenaar van de

was om het doel van 100 procent

wonnen er onlangs de publieksprijs van

Van Asten Group. Hij is ervan overtuigd

geslaagde­fermentatie te bereiken.

de Herman Wijffels Innovatieprijs mee.

dat fermentatie de varkenshouder nog

Het resultaat van stug doorgaan met een

veel meer voordelen gaat opleveren,

Vanaf 2010 werd alles rondom het

gezamenlijk doel voor ogen.

onder andere door via fermentatie eiwit

fermentatieproces op De Ashorst en het

te winnen uit relatief goedkope grond­

effect van het voer op de biggen nauw­

stoffen als erwten en zonnebloempitten.

keurig geregistreerd en gemonitord.

Ferment+ is een compleet concept voor fermentatie van varkensvoer op het

“Vooral de keren dat de fermentatie niet

boerenbedrijf. Weda Holland levert de

Met dezelfde overtuiging begon Van

installaties. ForFarmers ontwikkelde de

Asten in 2008 in samenwerking met

vloeibare bacteriecultuur voor de

Hendrix UTD (toen nog geen onderdeel

productie van melkzuurrijk voer en levert

van ForFarmers) met fermentatie op de

grondstoffen en aanvullende voeders.

zeugenbedrijven van de Van Asten Group

Bij Van Asten worden de installaties en

in het oosten van Duitsland. “We hadden

het voer getest en afgestemd op de eisen

samen het geloof dat fermentatie voor de

van de praktijk.

varkenshouderij een wezenlijk voordeel

Ferment+ is in november 2015 in

slaagde hebben ons veel kennis opgele­

Ferment+

kan opleveren. Alleen moet je dan wel

de markt gezet. Het staat voor een

Het gefermenteerde voer heeft zich

elke keer opnieuw dezelfde hoge

compleet concept voor fermentatie

bewezen als een krachtige bestrijder van

kwaliteit voer maken. Dat lukte in de

op het varkensbedrijf, ontwikkeld

salmonella en andere schadelijke

eerste jaren niet. We haalden 7 op de 10

door Van Asten Group, Weda Holland

bacteriën in het maag-darmkanaal van

keer. De ongekende mogelijkheden van

en ForFarmers. Ferment+ was afge­

de varkens. De gezondheid van de dieren

fermentatie werden hierdoor wel

lopen jaar finalist voor de Herman

gaat er zichtbaar op vooruit, waardoor

zichtbaar, maar als het voer af en toe

Wijffels Innovatieprijs 2015 en werd

het gebruik van medicijnen sterk omlaag

mislukt ben je het voordeel zo weer

in november winnaar van de daar­

kan. Daarnaast worden de voedingsstof­

kwijt.”

aan verbonden publieksprijs.

fen aanzienlijk beter benut. De dieren groeien net zo goed of zelfs beter met

Alles uit de kast

minder voer en produceren daardoor ook

Er was dus maar één optie om de

minder mest. Door al deze positieve

beloftes van fermentatie in te lossen:

effecten kan het gefermenteerde voer de

zorgen dat fermentatie keer op keer

varkenshouder een aanzienlijke bespa­

slaagt. Met dat gezamenlijke doel voor

ring opleveren per biggen-, vleesvarkens-

ogen besloten Van Asten, Weda en

en zeugenplaats. Zo kunnen de investe­

Hendrix UTD in 2010 de aanpak van

ringen in twee tot vier jaar worden

proeven en onderzoek over een andere


9

p verd”, vertelt Richard Donkers, directeur

met fermentatie, dan moet je het altijd

enorme stap is fermentatie nu echt rijp

van Weda. “Als je geslaagd en niet

op precies dezelfde manier doen. Dan

voor de praktijk”, stelt Harold Korsten,

geslaagd naast elkaar analyseert, kom je

kun je het dus maar beter volledig

brijvoerspecialist bij ForFarmers. De

stap voor stap waar je zijn moet.” Onder

automatiseren.”

kennis en ervaring die de drie partners

andere het vinden van de ideale tempe­

hiervoor hebben samengebracht vormt de

ratuur voor pasteurisatie en fermentatie

Mijlpaal in fermentatie

basis voor dit succes. Maar alle drie zijn ze

is te danken aan zorgvuldig analyseren

Het bereiken van stabiele productie van

het erover eens dat voor een geslaagde

van mislukte pogingen.

een hoogwaardige fermentatiemix

samenwerking nog meer nodig is. Marko

beschouwen Van Asten, Weda en ForFar­

van Asten: “Samen de wil hebben om vol te

In ruim twee jaar tijd bereikten de

mers als een mijlpaal in de ontwikkeling

houden en het doel te bereiken, daar draait

partners hun doel: keer op keer opnieuw

van fermentatie op varkensbedrijven.

het om. Ook al duurt het lang en heb je

geslaagde fermentatie en kerngezonde

“Fermentatie luistert nauw. Het hele

onderweg te maken met tegenvallers.”

biggen met uitstekende technische

protocol voor geslaagde fermentatie van

resultaten. De productie van de fermen­

pasteurisatie tot en met de hygiëne is nu

tatiemix vindt nu plaats met een

vastgelegd en we hebben nu de ideale

volautomatisch systeem. Donkers: “Wil

vloeibare bacteriecultuur ontwikkeld om

je continu dezelfde hoge kwaliteit halen

succesvol te fermenteren. Dankzij deze

Bekijk de video

forfarmers.nl/fermentatie

‘Samen hebben we een voorsprong opgebouwd’ Marko van Asten

Richard Donkers

Harold Korsten

mede-eigenaar Van Asten Group directeur Weda

brijvoerspecialist ForFarmers

“Belangrijk in

“Essentieel voor

“Transparant,

onze samen­

samenwerking is

kritisch, op­

werking is dat

dat elke partner

bouwend en

we niet steeds

kennis en moge­

taakgericht. Dat

bezig zijn met

lijkheden inbrengt.

zijn belangrijke

wat de ander in­

Wij hebben daarin

kenmerken van

brengt en daar­

een goede balans.

onze samenwer­

door op elkaar gaan zitten wachten.

We zijn ook alle drie gedreven om alle

king. Het verloopt altijd in de sfeer

Ieder pakt z’n rol en samen hebben

details van het proces en de proefresul­

van: ‘Hoe kunnen we het nog beter

we dezelfde instelling om vooruit te

taten uit te pluizen om stap voor stap

doen?’ Ook als er tegenvallers of

komen en het doel te bereiken. Door

verder te komen. Daardoor staat ons

teleurstellingen waren. Juist dan

deze manier van samenwerken heb­

concept nu als een huis en hebben we

komt het erop aan dat je vasthoudt

ben we alle drie heel grote stappen

fermentatie positief op de kaart gezet.

aan je doel en je voordeel doet met

gezet met fermentatie. Dat hadden

Nu is het belangrijk dat zoveel mogelijk

de lessen en de informatie die je

we zonder de samenwerking niet zo

varkenshouders van de voordelen kun­

haalt uit iets wat niet gelukt is.”

snel voor elkaar gekregen.”

nen gaan profiteren.”


10

VIDA biggenvoeders

Een goede voeropname is de basis voor een hoge groei. Daarom is er veel aandacht voor de smakelijkheid van het VIDA biggenvoer.

Stijgende lijn biggenvoeding zet door We hebben te maken met steeds meer

groei. Voor een hoge groei moet een big

streptokokken en colibacteriën. "De

biggen per zeug. Zeugenhouders staan

gezond zijn en een goede voeropname

varkenshouders die met VIDA werken,

voor de uitdaging om meer rendement

hebben. Daarom zochten we naar de

zien minder streptokokken en minder

te halen uit grotere tomen en dat stelt

optimale balans tussen gezondheid en

kapotte oren bij de biggen. Dat draagt

nieuwe eisen aan het voer. Met het

groei.”

ook bij aan het gemak en plezier in de

nieuwe biggenvoerassortiment VIDA zet

stal.”

ForFarmers sterk in op hoge groei­

Minder streptokokken en oornecrose

prestaties. De sleutel daarvoor is een

In de eerste week na het spenen wordt

Ultrafijn soja-eiwit

extreem goede benutting van het voer.

de basis gelegd voor een gezonde big.

Gezocht is naar een optimale combina­

De voersamenstelling van VIDA zorgt

tie van grondstoffen, het juiste recept

“En dat kan alleen met kerngezonde

ervoor dat de eiwitvertering goed

dus, en de juiste bewerkingen daarvan

biggen”, vertelt Jan Fledderus, innova­

verloopt, zodat het eiwit optimaal wordt

gedurende het productieproces.

tiemanager biggen bij ForFarmers.

benut voor groei. Onverteerde eiwitten

Dit geldt zowel voor de aanvullende

“Het belangrijkste uitgangspunt van het

die het darmkanaal in gaan, zijn

biggenvoeders als voor de compleet­

nieuwe VIDA-biggenvoer is een hoge

namelijk een voedingsbodem voor

voeders. Het gaat bijvoorbeeld om het


ultrafijn vermalen van soja-eiwit, de juiste hoeveelheden inzetten en de grondstoffen zo bewerken dat biggen de eiwitten optimaal kunnen benutten voor groei. Daarnaast gebruikt ForFar­

11

Voeropname per big standaard meten John van der Wielen, varkensarts bij De Varkenspraktijk locatie Oss, geeft zijn visie op biggenvoeding.

mers gereinigde en ontsloten granen. Daardoor wordt het voer smakelijker en beter verteerbaar. Het VIDA-biggenvoer wordt in speciale installaties geprodu­ ceerd, waardoor het niet te hard of te zacht is en biggen het graag opnemen. Bovendien zijn aan VIDA onder meer probiotica en voedingsstoffen toege­ voegd die de darmflora van de biggen stimuleren en het immuunsysteem ondersteunen. Bijna halve kilo groei “We wilden een groei die 10 procent hoger was dan de benchmark van Agrovision”, vertelt productmanager Toin Buijtels. De gestelde doelen zijn ruimschoots gehaald. Er zijn veel veldproeven gedaan en weeggegevens van bijna 26.000 biggen verzameld. “Exclusief lichte biggen halen we na het spenen 392 gram groei per dag, inclusief de lichte biggen is dat 374 gram: gemiddeld kom je dan op 385 gram. Maar er zijn al bedrijven die met VIDA ruim 450 gram groei per dag realiseren. Daarbij zitten we nu op een gemiddelde voerconversie van 1,53 en een uitval van gemiddeld 1,15%.” De benchmark is 2,4%. Dit is een belangrijke parameter voor de gezondheid. “Ook nu het assortiment volop wordt ingezet, blijven we de prestaties wekelijks monitoren op zes monitorings­bedrijven”, aldus Buijtels.

“Voor een maximale groei en optimale (darm)gezond­ heid van de biggen is niet alleen de samenstelling van het biggenvoer van belang; de voeropname en het goede moment van schakelen zijn minstens zo belangrijk. Voeding is immers hoeveelheid x inhoud.

Foto: Snuitgeverij

Door verhitting ontsluit je het zetmeel.

Negen van de tien boeren weten echter niet wat de voeropname van de biggen is. Om deze reden zou van elke weekgroep de voer­opname van de biggen rondom spenen standaard gemeten moeten worden.”

John van der Wielen

Voeropnamecapaciteit benutten “De voeropnamecapaciteit en de voerefficiëntie van onze varkens zijn door genetische vooruitgang de laatste jaren sterk verbeterd. Om deze hogere voeropname optimaal te benutten is finetuning op gebied van biggenvoeding noodzakelijk. Simpelweg bakken vol scheppen is dan ook niet voldoende. Zelfs bij de zogenaamde ‘veilige’ voeropname-beperkende voeders zien we steeds vaker problemen door te hoge opnames. Bij dergelijke voeders benutten we bovendien de groeipotentie van de biggen onvoldoende.” Gemiddelde voeropname minimaal halve kilo bij 4-weekse biggen “Een belangrijke basis om biggen goed te kunnen voeren na het spenen is een voldoende hoge voeropname vóór het spenen. Een vuistregel is: speen­ leeftijd drie weken minimaal 3 ons bijgevoerd en bij vier weken een halve kilo. Vermeerderaar­Bert Pappot, die ook meedraaide in de VIDA-voerproeven, realiseert­zelfs een voeropname van 1,5 kilo per big voor het spenen. De beperking van een voldoende hoge voeropname voor spenen ligt dus niet bij de biggen, maar bij de boer en het voer. Een eenvoudige manier om de voeropname voor spenen te bepalen is om een afgewogen zak voer voor de afdeling te zetten en bij het spenen te wegen hoeveel er over is. De voeropname vóór spenen bepaalt mede de strategie na spenen, zoals aantal keer voeren en het moment van overschakelen. Ook het wegen van de biggen bij spenen helpt je om te sturen. Vervolgens is het ook belangrijk om te weten in hoeveel dagen de biggen de eerste 0,5 kg voer opnamen en hoeveel voer de biggen de eerste week ná spe­ nen opnemen. Nemen de biggen de eerste dagen na spenen te weinig voer op dan ontstaat er een energietekort en ernstige aantasting van de darmvlokken met alle negatieve gevolgen voor groei en (darm)gezondheid. Dus de bakken voldraaien en kijken waar het schip strandt is echt verleden tijd.”

Meer weten? hetlevenbegintmetvida.nl


Kort nieuws

Een veilige werkplek op het boerenerf ForFarmers wil haar medewerkers een

situatie op uw bedrijf te beoordelen.

adviseren in het veilig maken of houden van

veilige werkomgeving bieden. Iedereen

Want u bent verantwoordelijk voor een

de losplaats. Uiteindelijk krijgt ForFarmers

die gezond op het werk komt, moet ook

veilige werkplek voor iedereen die op uw

zo een goed beeld van de lossituatie bij elke

gezond weer naar huis gaan. Hiervoor

erf komt.

klant, zodat de chauffeur weet wat hij op

zijn op al onze locaties de nodige

het erf kan verwachten.

voorzieningen getroffen. Maar hoe

Pilot

kunnen we de veiligheid van onze

Op dit moment hebben we onvoldoende

chauffeurs waarborgen op de boeren­

in beeld welke risico's de chauffeurs

erven waar ze dagelijks komen?

lopen tijdens het lossen van onze

Hiervoor kunnen we uw hulp gebruiken.

producten. Daarom is ForFarmers

Evenementen in 2016

eind 2015 voor de locaties Almelo en Loszittende losbuizen, ontluchtingspij­

Delden gestart met een pilot ‘gevaren

pen op grote hoogte, open putdeksels

bij de losplaats’. Met deze pilot willen

rondom silo’s, afval rondom de silo of

we een representatief beeld krijgen van

gladde vloeren bij de losplaats; dit is nog

de veiligheidsstatus op bedrijven en

maar een greep uit de onveilige situaties

klanten helpen om de losplek zo veilig

die chauffeurs op boerenerven tegen­

mogelijk te maken.

komen. Dergelijke gevaarlijke situaties willen we voorkomen. Daarom doen we

Na afloop van de pilot maken we een

een beroep op u om samen met ons de

plan van aanpak om iedere klant te

Brok’nproat

Ook in 2016 organiseert ForFarmers weer allerlei evenementen voor haar klanten, waarbij het thema ‘Proud to be a Farmer’ regelmatig terugkomt. Een tipje van de sluier: een relatiedag in de vernieuwde fabriek in Almelo, de uitreiking van de Agroscoopbokalen 2016, de Zwarte Cross en een tweede editie van de succesvolle Ladies Days. Ook Yvon Jaspers is weer regelmatig van de partij. Houd onze agenda en uw brievenbus dus goed in de gaten! Mede vanwege het bovenstaande heeft ForFarmers besloten dit jaar niet aan vakbeurzen deel te nemen. Zo besparen we veel geld dat we liever investeren in eigen evenementen. Zeker gezien de vele positieve reacties die we hier afgelopen jaar op hebben ontvangen. Wij hopen u ook dit jaar op één van deze

0216NL

evenementen te verwelkomen! www.forfarmers.nl/agenda

ForFarmers Voertaal varkens 2016 nr 01  
ForFarmers Voertaal varkens 2016 nr 01