Page 1

Uitgave van Forfarmers Nederland

NR 3 2015

VOer

taal

ForFarm ers lanceer

HET begint met Het leven begint met VIDA

5

Alles uit de kast voor het beste biggenvoer! Zeug haalt meer uit gefermenteerd voer

13

Frievar: marktkansen voor varkenshouders

14

t comple et nieuw co ncept in biggen voer!

VIDA st toekom r van de genvoe er op or het big kast vo gen eerd de big t e ui er s klein - Alle lopers en ge: 'Kop - Reporta sitie' mer 1 po wicht' de num afleverge an voor : 'Wij ga ecialist - De sp


2

Inhoud 02 Door meer inzicht naar beter resultaat 03 Column: Sterk 04 Column Yvon Jaspers: Zonder woorden 05 Biggenspecial: Het leven begint met VIDA

Onderzoek

DELTA-Score

Door meer inzicht naar een beter resultaat Bloedanalyse bij vleesvarkens in combi-

inzicht in de aanwezigheid van

natie met aanvullende data, kan leiden tot

antistoffen tegen de meest voorkomen-

06 Alles uit de kast voor het biggenvoer van de toekomst

een doeltreffende aanpak voor een betere

de ziektes op varkensbedrijven.

opbrengst en lagere kosten. Dit blijkt nu

ForFarmers­verwerkt de serologische

ook uit de praktijkresultaten van de

uitslagen in een overzichtelijk diagram,

bedrijven die deelnemen aan de DELTA-

samen met de scores van het bedrijf op

08 H  et best passende voer voor elk type bedrijf

Score, een nieuwe dienst van ForFarmers

karkassamenstelling, karkasafwijkin-

en Boehringer Ingelheim die varkenshou-

gen, voerbenutting en technische

ders in staat stelt sneller en op termijn

kengetallen (onder andere gecorrigeer-

10 Reportage: Koplopers en kleinere biggen eerder op aflevergewicht

ook gerichter te sturen op voerbenutting

de groei, EW-conversie en uitvalsper-

en prestaties van het vleesvarken.

centage). In dit diagram ziet de varkenshouder in één oogopslag hoe hij op de

ForFarmers test de Delta-Score sinds

vijf verschillende punten scoort ten

12 De specialist: Edy Bouwman en Peter Zanders

maart van dit jaar in de praktijk. Bij de

opzichte van de norm, dat wil zeggen:

deelnemende bedrijven neemt de eigen

de gemiddelde scores van vergelijkbare

dierenarts bloed af bij 12 varkens in de

varkensbedrijven. Een begeleidend

13 Zeug haalt meer uit gefermenteerd voer

groeifase en 10 varkens in de eindfase.

rapport geeft een diepgaand inzicht in

De bloedmonsters worden geanalyseerd

de scores. Op basis van dit rapport kan

door de GD Deventer. De analyses geven

de varkenshouder samen met zijn

14 Partnership: Frievar­ biedt kansen voor varkens­houderij 16 Kort nieuws

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Delta-Score laat de sterke én de verbeterpunten zien van een bedrijf.


DELTA-Score DELTA Uw score op voerbenutting Score

DELTA-Score DELTA Uw score op voerbenutting Score

Norm Karkassamenstelling Norm Karkasafwijking Norm Agroscoop Norm Gezondheid Norm Voerthermometer Norm Karkassamenstelling Norm Karkasafwijking Norm Agroscoop Norm Gezondheid Norm Voerthermometer

Pieter Anoniem

Pieter Anoniem Pietraïn Database gemiddelde Pietraïn Database gemiddelde Database gemiddelde

Pietraïn Database gemiddelde Pietraïn Database gemiddelde Karkassamenstelling Database gemiddelde

Uitslag Delta-Score analyse Pieter Anoniem Norm

Karkassamenstelling Voerthermometer 5 4 Pieter Anoniem 3 Norm 2 Voerthermometer 1 0 Gezondheids parameters

Wetenschappelijk onderzoek heeft

5 4 3 2 1 0

Column

onder meer het verband aangetoond tussen zogeheten acute-fase-eiwitten in

Karkasafwijking

het bloed en de groei van het varken. Dieren met een ziekte of een sluime-

Karkasafwijking

Sterk

rende ziekte gebruiken die eiwitten voor

Agroscoop herstel

en de activering van het

afweersysteem, niet voor groei en ………………………………………………………………………………………………………………… Gezondheids Agroscoop ………………………………………………………………………………………………………………… parameters ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Analyse Voerthermometer ………………………………………………………………………………………………………………… Dit bedrijf draait uitstekend. Op karkassamen………………………………………………………………………………………………………………… Pieter Anoniem ………………………………………………………………………………………………………………… stelling valt eventueel iets te verbeteren. ………………………………………………………………………………………………………………… Database Analyse Voerthermometer Dit kan via het voer. gemiddelde ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Pieter ……………………………………………………………………… Anoniem ……………………………………………………………………… Database ……………………………………………………………………… gemiddelde ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………................................................................... ……………………………………………………………………… .................................................................................................... ……………………………………………………………………… .................................................................................................... ……………………………………………………………………… .................................................................................................... ……………………………………………………………………… ............................. ………………………................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .................................................................................................... .............................

De varkenssector verkeert in zwaar weer. Technisch

spieraanzet. De voerthermometer laat

goed draaien is in deze

kraakhelder het verband zien tussen

omstandigheden des te

ontstekingseiwitten in het bloed en de

belangrijker. ForFarmers

voerbenutting: hoe minder ontstekings-

ondersteunt u daarbij

eiwitten, hoe beter de voederconversie

met kennis en innovaties.

en vice versa. Dit inzicht helpt om in de

Het nieuwe biggenvoer-

toekomst de juiste voeraanpak en

programma dat we in

dierenarts en voeradviseur prioriteiten

ondersteuning te kiezen, passend bij de

deze uitgave introduceren, is daar een

stellen in zijn bedrijfsplan en adequaat

gezondheidsstatus van de varkens op

voorbeeld van. Maar ook in het vlees­

sturen op onder meer een betere

dat moment.

varkenssegment staan wij niet stil.

Veelbelovende resultaten

Uit onderzoek blijkt dat er een verband

DELTA-Score Met Delta-Score brengt ForFarmers de

Tijdens recente onderzoeken met de

bestaat tussen de gezondheidsstatus

DELTA-Score op de eerste 14 pilotbe-

van uw dieren en hun nutriëntenbehoef-

gangbare, maar tot dusverre losstaan-

drijven in Nederland bracht de voer-

te. Op basis hiervan heeft ForFarmers

voerbenutting.

Inzicht in kosten van ziektes

DELTA-Score de, informatie rond groei, voederconver-

thermometer duidelijke verschillen in

de Delta-Score ontwikkeld. Dit toont in

sie, uitvalspercentage, karkassamen-

technische resultaten aan het licht tus-

één diagram de scores van uw bedrijf

stelling en karkasafwijkingen samen en

sen bedrijven met en zonder aanwezig-

op vijf resultaatbepalende onderdelen­.

koppelt deze aan de aanwezigheid van

heid van varkensziekten. Bedrijven met

Dat helpt u om te focussen op díe

de meest voorkomende en schadelijke

een hoge groei hadden lagere waarden

deelfacetten die het snelst tot rende-

varkensziekten. “We laten hiermee in

ontstekingseiwitten. Vleesvarkensbe-

mentsverbetering kunnen leiden. Voor

feite de kosten van een ziekte zien”,

drijven met een lagere groei (minder

een Delta-Score wordt ook uw dieren-

stelt Rutger Jansen, dierenarts var-

dan 800 gram per dag) vielen op door

arts ingeschakeld. Het zorgt dus tevens

kenshouderij bij ForFarmers. “Ziektes

de aanwezigheid van een combinatie

voor een (nog) betere samenwerking

veroorzaken direct of indirect achterblij-

van elkaar versterkende ziekteverwek-

tussen u, uw dierenarts en onze

vende groei en afwijkingen en dat gaat

kers PRRS, APP & Mycoplasma, ook wel

voerspecialist. De Delta-Score levert

direct ten koste van de opbrengst.”

Porcine Respiratory Disease Complex

echter nog meer op. De verzamelde

Ook bedrijven met een lage ziektedruk

(PRDC) genoemd. De bedrijven met een

data stellen ons in staat te ontdekken

profiteren van Delta-Score. Jansen:

hoge groei testten juist negatief voor deze

welke nutriënten bij welke problemen

“Door te benchmarken op de 10% best

ziekteverwekkers.

een belangrijke rol spelen. Met deze

presterende bedrijven is snel inzichtelijk

kennis kunnen wij onze voerprogram-

wat je sterke punten zijn en welke

ma’s verder verbeteren. Een niet te

punten aandacht vragen. Deze informa-

onderschatten gegeven. Want continu

tie is waardevol bij het stellen en

verbeteren is een ‘must’ en altijd al een

realiseren van bedrijfsdoelen. Daarom

buitengewoon sterk punt geweest van

zeggen wij ook: Je hoeft niet ziek te te zijn om beter te worden.” Sturen op voerbenutting Een belangrijke innovatie binnen de

Meer weten over DELTA-Score? Neem dan contact op met de ForFarmers­specialist in uw regio of bel onze Klantenservice (0800-8275367)

de Nederlandse varkenshouderij. Marcel Zweers Verkoopleider vleesvarkens Zuid-Nederland

Delta-Score is de voerthermometer.

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Column Yvon Jaspers

Zonder woorden Toen ik net moeder was en op pad ging

De cameraploeg stond een eindje

moet je veel uren met een babietje

voor de opnames van Boer zoekt Vrouw,

verderop een mooie plek uit te lichten.

doorbrengen. Pas dan weet je wat een

liep ik anders een stal in dan daarvoor.

De boer in kwestie ging zijn biggen

huiltje betekent en weet je wanneer hij

Het was gek, maar de dieren deden me

voeren en ik stond een minuut of vijf te

moe is of honger heeft. Datzelfde geldt

altijd zo denken aan die twee kleine

staren naar een etende zeug. En toen

voor dieren. Door uren per dag samen

ukkies thuis. In het begin dacht ik dat het te maken had met een moeder die het soms moeilijk vond haar kinderen achter te laten om te gaan werken. Maar dat was het niet. Ik vond het vaak heerlijk om een boerenerf op te rijden en over andere dingen te praten dan luiers, fruithapjes en flesjes. Wat was

'De dieren deden me denken aan die twee ukkies thuis'

met je dieren te zijn en door ze hun leven lang tussen alle bedrijven door te observeren, leer je exact hoe je ze rustig krijgt, hoe je ze tevreden dieren laat zijn. Hoe je feitelijk met ze communiceert zonder één woord te zeggen. Al starend naar die etende zeug reali-

het dan toch dat steeds maar weer die

wist ik het. Het heeft te maken met het

seerde ik me ook hoe gelukkig een boer

kinderen in mijn achterhoofd versche-

zwijgen. Het heeft te maken met het

dan moet zijn als hij ’s avonds de stal in

nen als ik door een stal liep?

communiceren zonder woorden.

loopt en z’n dieren kalm aantreft. Het is

Het heeft te maken met dat je als

niet hetzelfde maar komt zeker in de

verzorger ontzettend goed moet kijken

buurt van deze moeder die intens

naar jonge kinderen - en dus ook naar

gelukkig is als ze ’s avonds haar

dieren - om ze te kunnen ‘lezen’.

slapende kinderen een kusje geeft voor ze zelf naar bed gaat.

Om te begrijpen wat het nodig heeft, hoe het zich voelt, hoe het tevreden is,

Yvon Jaspers

Meer Yvon www.trotsopboeren.nl


HET begint met

VIDA - Alles uit de kast voor het biggenvoer van de toekomst - Reportage: 'Koplopers en kleinere biggen eerder op aflevergewicht' - De specialist: 'Wij gaan voor de nummer 1 positie'

5


6

VIDA

Alles uit de kast voor het biggenvoer Biggen gezond groot brengen tegen de

ForFarmers lanceert het nieuwe merk

laagst mogelijke kosten per kilogram

deze maand gelijktijdig in vier landen:

groei. Dat is samengevat de uitdaging

Nederland, België, Engeland en

waar elke zeugenhouder voor staat.

Duitsland­. Het is daarmee de grootste

Door alsmaar groeiende tomen en

productlancering van de onderneming tot

strengere normen voor medicijngebruik

dusverre. Een andere primeur is het

wordt de rol van het voer steeds

partnership met Trouw Nutrition,

belangrijker. Met de introductie van het

producent van het wereldwijde biggen-

nieuwe biggenvoerassortiment VIDA

voermerk Milkiwean en internationaal

haalt ForFarmers samen met partner

toonaangevend in onderzoek naar

Trouw Nutrition alles uit de kast om elk

optimale samenstelling en toepassing van

type zeugenbedrijf dé voeroplossing

biggenvoeding. Vandaar het stempel

voor de toekomst te leveren.

'powered by Milkiwean', o.a. op de VIDA voerzakken. “Door de krachtenbundeling

VIDA is een compleet biggenvoerassor-

van ForFarmers en Trouw Nutrition

timent voor biggen vanaf de geboorte

hebben we voor de ontwikkeling van VIDA

tot aan het moment van afleveren.

de absolute top in internationaal onder-

Yoram Knoop, CEO ForFarmers

Jan Fledderus, innovatiemanager Piglets, Nutrition & Innovation Centre (NIC)

“Wij willen de zeugenhouder vooruit helpen

“We willen allemaal dat elke big het

met voer en advies dat echt een oplossing

volledige groeipotentieel benut en daarmee

biedt voor de vraagstukken van vandaag en

de basis legt voor topprestaties in het

in de toekomst. Daarvoor moet je de

verdere leven. Maar wat heeft de big nodig

praktijk kunnen doorgronden, maar ook op

om op een veilige en gezonde manier goed

de hoogte zijn van de nieuwste wetenschap-

te kunnen groeien? Die vraag was het

pelijke inzichten. Trouw Nutrition is wereldwijd toonaan­

uitgangspunt bij de samenstelling van het VIDA voerassorti-

gevend in wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit

ment. Cruciaal is dat biggen het eiwit in het voer vrijwel

van biggenvoeding en heeft veel geïnvesteerd in praktijk-

volledig kunnen benutten voor groei in plaats van dat het

proeven en kennis omtrent adequate toepassing van

een voedingsbron wordt voor ziekteverwekkers. Daarom

voeding. Ook ForFarmers doet veel aan onderzoek en

gebruiken we voor VIDA geen gewone soja maar ultrafijn

innovatie en heeft dankzij de nauwe betrokkenheid van de

gemalen soja dat in combinatie met de andere ingrediënten

specialisten bij de bedrijfsvoering van onze klanten ook

zeer efficiënt wordt aangewend voor groei. VIDA bevat ook

diepgaande kennis van de praktijk en de vragen die leven op

grondig gereinigd, ontsloten graan dat veel beter past bij het

de boerenbedrijven. Door het partnership brengen we het

nog tere maag- en darmstelsel van de jonge big dan regulier

beste aan wetenschappelijke kennis en praktijkkennis

graan en zorgt voor snelle en hoge beschikbaarheid van

samen. Bovendien zijn we beiden deskundig in productie.

energie. Onze kwaliteitscontrole bij het lossen van het graan

Zo hebben we alles in stelling gebracht voor de ontwikkeling

is dusdanig scherp dat de kans op hoge mycotoxinegehalten

van het allernieuwste en het allerbeste in biggenvoer.

nihil is. Verder bevat VIDA onder meer effectieve zuren en

Het resultaat is VIDA.”

enzymen voor de ontwikkeling van een gezonde darmflora.”


7

van de toekomst zoek in combinatie met onze diepgaande

maken. Inmiddels met bewezen

voerconcept steunt op vier krachtige

praktijkkennis kunnen inzetten”, verklaart

resultaat. VIDA is het afgelopen half jaar

pijlers: de top in internationaal onder-

Yoram Knoop, CEO van ForFarmers.

getest bij meer dan 25.000 biggen in

zoek en praktijkkennis, speciale produc-

Noordwest-Europa. De rode draad in de

tielijnen voor biggenvoer, een uitgekien-

Bewezen resultaat

resultaten is vrijwel zonder uitzondering

de samenstelling en bereiding van

Met de introductie van VIDA zet

een aanzienlijk betere voeder­conversie.

grondstoffen en een team van specialis-

ForFarmers­nadrukkelijk in op een

Ook op het gebied van gezondheid heeft

ten op het gebied van biggen­opfok.

nummer één positie als leverancier van

het nieuwe voer meteen al veel­belovende

Deze specialisten kennen de praktijk als

biggenvoer in Europa. Maar boven alles

resultaten laten zien. Zo nam de uitval

geen ander en richten zich volledig op

staat de doelstelling om elk type

aanzienlijk af, onder meer vanwege de

zeugen- en biggenvoeding en de

zeugenbedrijf te kunnen voorzien van

uiterst efficiënte benutting van de

toepassing daarvan. Op elk gebied heeft

biggenvoer dat uitblinkt in groei,

eiwitbronnen in het voer.

ForFarmers scherpe keuzes gemaakt

gezondheid en efficiency en dat aan-

om de ambitie de top in biggenvoer te

toonbaar zorgt voor een beter bedrijfs-

De 4 pijlers van VIDA

bieden, waar te maken. Op deze pagina’s

resultaat voor de zeugenhouder.

Een goed resultaat met biggenvoer is

lichten ForFarmers CEO Yoram Knoop en

ForFarmers heeft alles in het werk

van veel meer afhankelijk dan alleen

de specialisten in voeding, productie en

gesteld om deze doelstelling waar te

goede grondstoffen. Het VIDA biggen-

advies deze keuzes toe.

Peter Pruijn, fabrieksmanager Lochem

Harold Elzinga, verkoopleider zeugen en biggen

“Goed biggenvoer maken is een ware kunst!

“Goed voer maken is één ding. Goed

Hoe krijg je korrels en kruimels precies op

toepassen komt daarna. Zonder juiste

de ideale hardheid en slijtvastheid? Hoe

toepassing boek je geen succes, al is het

hou je de voedingswaarde vast bij de

voer nog zo goed. Bij ForFarmers weten we

temperatuurwisselingen tijdens het

al sinds jaar en dag dat ondersteuning van

productieproces? Het begint allemaal met

de varkenshouder bij het bepalen van zijn

focus. ForFarmers kiest bewust voor gespecialiseerde

voerassortiment en het effectief inzetten van het voer,

productielijnen voor biggenvoer. Op deze productielijnen

passend bij het varken op het bedrijf, cruciaal is. Toch vonden

worden uitsluitend de biggenvoeders geproduceerd. Dit is

we dat we nog een stap verder moesten gaan. De vraagstuk-

als het ware een aparte biggenvoerfabriek binnen de

ken op de zeugenbedrijven gaan steeds een stapje dieper en

fabriek. Daarmee voorkomen we vermenging met andere

met het oog op de financiële resultaten wordt efficiency

voeders en kunnen we instaan voor de hoogst mogelijke

steeds belangrijker. Alles moet kloppen om in de toekomst

zuiverheid. Maar de gespecialiseerde productielijnen zorgen

een boterham te kunnen blijven verdienen. Dat vraagt om

er ook voor dat onze mensen hun volle aandacht kunnen

nog meer specialisatie in het advies. Bij ForFarmers werken

geven aan de kwaliteit die nodig is voor optimale opname en

we daarom met een team van specialisten dat zich volledig

vertering van het voer door de big. Iedereen is gedreven om

richt op de voeding van zeugen en biggen. Samen met ons

de beste korrel en kruimel te maken. Elke dag weer.”

kennisteam van topspecialisten hebben zij de meest diep­­gaande kennis van voer en voertoepassing en monitoren zij nauwgezet de ontwikkelingen in de praktijk. Dat maakt hen inzetbaar voor de meest complexe vraagstukken.”


8

VIDA

Assortiment

Het best passende voer voor elk typ al na een week om droge stof op te nemen en zet je de ontwikkeling van het maag- en darmstelsel al vroeg in gang. VIDA speenvoer bereidt de big voor op het precaire moment van het spenen en zorgt dat de voeropname na het spenen probleemloos doorloopt. De VIDA biggenvoeders trekken de lijn van optimale en gezonde groei door vanaf enkele dagen na het spenen tot aan het afleveren. VIDA biggenvoer VIDA heeft 4 reeksen biggenvoer voor toepassing vanaf enkele dagen voor het spenen tot aan het moment van afleveren: De makers van VIDA hebben de lat hoog

biggen in de vaak volle kraamhokken

Maxima, Optima, Prima en Vital. Elke

gelegd. De benutting van de voedings-

tijdens de eerste levensdagen voldoende

reeks telt meerdere typen voer voor de

stoffen voor groei moet beter zijn dan

voeding. Met VIDA prestarter leer je biggen

opeenvolgende fases in de ontwikkeling

ooit en de schakelmomenten naar een volgende fase moeten probleemloos

VIDA milk

VIDA prestarter

het assortiment moeten deze doelen

VIDA milk zorgt dat alle biggen in de

VIDA prestarter is ontwikkeld om

voor elk type bedrijf bereikbaar maken.

eerste levensdagen voldoende voeding

biggen te laten wennen aan droge stof

De biggenopfokspecialisten van

krijgen, als de moedermelk niet toe-

en de darmen voor te bereiden op de

ForFarmers足staan garant voor deskun-

reikend is. De melk is zowel geschikt

overgang naar vast voer. Het is een

dige ondersteuning bij de voerkeuze,

voor handmatige als machinale toe-

smakelijk meel boordevol melkeiwit

het voerplan en de toepassing.

passing. De samenstelling van VIDA

dat zowel droog als nat kan worden

verlopen voor elke big. Dat zijn de doelen. Vier verschillende reeksen in

milk benadert de samenstelling van

gegeven aan biggen van 1 tot 3 weken.

VIDA is ontwikkeld vanuit de wetenschap

echte moedermelk en is daarmee na

Dit melkeiwitrijke meel is voor jonge

dat de eerste levensweken bepalend zijn

moedermelk de best mogelijke voe-

biggen de ultieme eerste kennisma-

voor de verdere ontwikkeling van de big

ding voor de eerste dagen. VIDA milk

king met vast voer. Het meel blijft aan

tot slachtrijp varken. Daarom is het

lost gemakkelijk en snel op en blijft

de snuit plakken. Dit maakt de biggen

essentieel om in elk stadium te werken

lang stabiel. Biggen drinken het graag

snel vertrouwd met de

aan optimale benutting van het groeipo-

en gemakkelijk.

geur en smaak van hun

tentieel van elke dier. Zo leg je de basis

De melk wordt

eerste vaste voer. De

voor de best mogelijke prestaties tot aan

doorgaans gege-

prestarter ruikt het-

de slacht. Doel is dat de zeugenhouder en

ven vanaf dag 1

zelfde als de VIDA big-

de vleesvarkenshouder daar beiden

tot 10 dagen na de

genvoeders. Daardoor

financieel beter van worden.

geboorte.

herkennen de biggen

Optimale groei begint vanaf dag 1. Door bij te voeren met VIDA milk krijgen alle

het opvolgende voer.


9

e bedrijf van de biggen. De reden om 4 reeksen te

Schakelmomenten naar volgende fase

VIDA Maxima

ontwikkelen heeft alles te maken met de

Elke VIDA reeks heeft meerdere typen

Gericht op de top in

verschillen tussen bedrijven. Die verschil-

voeders voor vijf opeenvolgende fases

technische prestaties.

len spitsen zich toe op 2 factoren:

van vlak voor het spenen tot aan het

Dit wordt bereikt door een scherpe

genetica en gezondheid. Hoe hoger de

moment van afleveren. In de praktijk

voederconversie in combinatie met

bevleesdheid van het ras, hoe gecon-

zal het niet nodig zijn om alle voer­

een goede groei, dus gunstig in

centreerder je kunt voeren. Bij gezond-

typen in te zetten. Je kunt bijvoorbeeld

kosten­per kilogram groei.

heid geldt dat de bedrijven met de beste

Fase 1 speenvoer kiezen voor gebruik

gezondheid gemakkelijker geconcen-

vanaf 5 dagen voor het spenen.

treerd voer kunnen toepassen. Bij

Maar het is ook mogelijk om te starten

bedrijven waar ziektes heersen is het

met Fase 2 voer op 5 dagen voor het

aan te raden om te kiezen voor minder

spenen tot en met 15 dagen na het

geconcentreerd voer.

spenen. Die keuze hangt af van de situatie op het bedrijf, waaronder de

VIDA Maxima heeft de hoogste concen-

genetische eigenschappen van de

tratie aan eiwitrijke voedingsstoffen,

dieren, de gezondheidsstatus en het

gevolgd door Optima, Prima en Vital.

speenmoment.

VIDA Optima Optimale voeropname en vertering voor gezonde groei. De Optima reeks is een blauwdruk voor hoge winstgevendheid en goede technische resultaten.

VIDA Maxima is ook het hoogst in prijs en zorgt bij de juiste toepassing voor de

De overgangen in het voerschema van

hoogste groei per kilogram voer. Elke

VIDA worden bepaald door de voerop-

reeks bevat onder meer ultrafijn

name: de biggen moeten een mini-

VIDA Prima

gemalen soja wat maakt dat elke big de

mum aan voer hebben opgenomen om

De Prima reeks zet in op

eiwitten gemakkelijk kan verteren en

probleemloos en effectief over te

de best mogelijke prijs-

optimaal kan benutten voor groei. Het

kunnen schakelen op het volgende

prestatieverhouding en de laagste

zorgt er tevens voor dat de overschake-

voertype. Uiteraard is het lastig om

voerkosten. Prima is het meest

lingen naar de volgende fases zonder

dit te volgen per individuele big. De

geschikt­voor biggen met een zeer

problemen en zonder terugval verlopen

opname van koppels is wel gemakke-

hoge opnamecapaciteit.

en dat ook de kleinere biggen goed mee

lijk bij te houden via de voerautomaat.

kunnen komen bij elke voerovergang. Schakelmomenten Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

5 dagen voor tot 5 dagen na het spenen

5 dagen voor tot 15 dagen na het spenen

Vanaf 5 dagen na het spenen

Vanaf 15 dagen na het spenen

Vanaf 21 dagen na het spenen

Schakel­ moment o.b.v. opname per dag

Tot 250 gram

Tot 450 gram

Vanaf 250 gram tot 750 gram

Van 450 gram tot 750 gram

Vanaf 750 gram

Op te nemen per big

1kg

9kg

Afhankelijk van het gewenste gewicht van de big bij aflevering

Dag

4kg

VIDA Vital Voor maximale zorg voor darmgezondheid, veilige groei en goede technische resultaten­. Vital is met name ont-

De keuze van de voertypen en bijbehorende schakelmomenten hangt af van de situatie op het bedrijf.

wikkeld om het risico op diarree te minimaliseren.


10

VIDA

Reportage

Koplopers en kleinere biggen eerder op aflevergewicht "We hebben met een relatief eenvoudige aanpassing in het voer in korte tijd drie belangrijke doelen bereikt", constateert Wim Hendrickx tevreden.

Een proef met het nieuwe VIDA big-

van een natuurgebied leek verdere uit-

zodoende ruimte voor uitbreiding naar

genvoer heeft de verwachtingen van

breiding niet haalbaar. Totdat de zeugen-

650 zeugen.

zeugenhouder Wim Hendrickx over­

houder bedacht om de gespeende biggen

troffen. Het doel om de kleinere biggen

onder te brengen op een andere locatie.

Topresultaten op een simpele manier

sneller op aflevergewicht te krijgen is

In 2013 ging hij een samenwerking aan

Het werk op de locatie met de zeugen

ruimschoots gehaald. Bovendien liep de

met Corné Uijtdewilligen­in het nabijgele-

doet Wim vrijwel geheel zelf, met alleen

uitval in korte tijd terug tot één procent. “We hoeven de biggen niet eens te wegen, je ziet zo wel dat ze zwaarder zijn.”

‘De winst is een betere big’

wat hulp van zijn vader en een oproepkracht op de dagen dat biggen worden gespeend. Zijn vriendin Esther neemt de boekhouding en administratie voor haar rekening. Dit sluit geheel aan bij

Wim Hendrickx heeft in het Brabantse Ossendrecht een bedrijf met 650 zeugen.

gen Heerle. De oorspronkelijke zeugen-

de uitgesproken visie van Wim op de

In 2001 nam hij het bedrijf, toen nog met

stallen van diens bedrijf werden omge-

voor hem ideale bedrijfsvoering. “Ik wil

250 zeugen, over van zijn vader. Daarna

bouwd tot biggenstallen met hergebruik

op een simpele manier en zonder grote

werd het aantal zeugen in enkele stappen

van het materiaal van de biggenstallen

investeringen in de stallen met de top

uitgebreid tot 500 in 2011. Met dat aantal

van Wim in Ossen­drecht. Corné huisvest

mee­komen en een goed saldo behalen.

werd de limiet van de milieuvergunning

en verzorgt nu 3000 gespeende biggen.

Met simpel bedoel ik dat ik in mijn

bereikt. Vanwege de ligging­aan de rand

Op het bedrijf in Ossendrecht ontstond

eentje­op een efficiënte manier en zon-


der poespas 650 zeugen kan houden.”

Doelen van de voerproef Ondanks de aansprekende resultaten ziet

Profiel

Dat hem dit lukt is volgens Wim te danken

Wim zeker ruimte voor verbetering op zijn

Wim Hendrickx (40), Ossendrecht (NB).

aan het vierwekensysteem dat hij sinds

bedrijf. Dat was ook de reden om mee te

650 zeugen (Topigs 20 x Tempo beer).

2007 toepast en dat in 2014 is dooront-

doen aan de voerproef met VIDA. Aan de

Hendrickx werkt volgens het vierwe-

wikkeld naar een alternerend vierweken-

proef koppelde hij drie doelstellingen om

kensysteem met alternerend spenen.

systeem waarbij de biggen op 3,5 week

zijn bedrijfsresultaten naar een nog hoger

Hierdoor is het mogelijk om op 3,5

worden gespeend. “Dit systeem biedt een

plan te brengen:

weken te spenen. Het aantal gespeen-

hele duidelijke structuur. Per maand heb

• Een betere ontwikkeling van het ‘on-

de biggen per zeug ligt momenteel op

je twee drukke weken en twee rustige

dereind’. Dat wil zeggen: zorgen dat het

31,2. Hendrickx wil op termijn naar

weken. Rondom het spenen en werpen

ondereind van de gespeende biggen

een aantal van 35.

heb je enkele extreem lange werk­dagen.

goed mee kan bij de voerovergangen

Maar daar staan veel rustige dagen

en eerder op aflevergewicht komt.

tegenover, met volop tijd om aandacht te

Wim: “Met de grootste biggen loopt het

besteden aan mijn gezin. Die balans is

allemaal vanzelf. Winst kun je behalen

voor mij erg belangrijk.”Ook de mogelijk-

als ook de kleinere biggen goed voer

heid om te focussen­op de afzonderlijke

opnemen en goed doorgroeien zonder

taken telt voor Wim zwaar. “Door de

terugval na het spenen en bij schakel-

structuur van het vierwekensysteem hoef

momenten naar een volgend voer.”

ik niet met van alles tegelijk bezig te zijn.

• Het uitvalspercentage verlagen van 2

Als ik bijvoorbeeld moet insemineren,

procent naar circa 1 procent door een

dan kan ik daar een dag lang met volle

hopelijk positief effect van het nieuwe

aandacht mee bezig zijn. Zo geldt dat voor

voer op beheersing van streptokokken.

alle taken en dat zie je gewoon terug in de

• Verdere verlaging van het medicijnge-

resultaten. De winst is een betere big.”

bruik en de dierenartskosten.

De doelstelling om in de top mee te draai-

De proef ging van start in juni: 3000

en is gehaald. Met een huidig aantal van

biggen kregen vanaf 7 dagen voor het

31,2 gespeende biggen per zeug behoort

spenen tot 5 à 6 dagen na het spenen het

het bedrijf tot de 10 procent best preste-

nieuwe VIDA speenvoer. Daarna werd

rende zeugenbedrijven in Nederland.

overgeschakeld op het nieuwe VIDA fase 2 voer. Betere groei, minder uitval Al snel na de start van de proef waren de positieve effecten van het nieuwe voer waarneembaar. Wim: “We zagen kort na de start al een betere groei bij alle biggen, zowel de koplopers als het ondereind. Die lijn zette zich de weken daarna door. De eerste biggen waren al vier weken na het spenen op het aflevergewicht van 20 kilo. Het ondereind was voorheen op een leeftijd van elf weken

vitaliteit van de biggen ging het volgens Wim en Corné­opmerkelijk goed. Corné: “Je merkte al snel dat er minder probleem­gevallen waren dan voorheen. Ook plotseling doodliggen van biggen kwam duidelijk minder voor.” Ofschoon ForFarmers geen direct verband wil claimen tussen de werking van VIDA en het beheersen van streptokokken en andere ziektekiemen, is de sterfte in de periode van de proef aanmerkelijk teruggelopen en is de doelstelling van één procent uitval gehaald. Ook zijn er in de afgelopen periode nauwelijks medicijnen gebruikt. Corné: “We hoefden geen kuren uit te voeren bij hele koppels. Dat maakt dus een groot verschil voor de dierdagdosering.” Dik tevreden De resultaten van de proef met VIDA sluiten naadloos aan bij de filosofie van Wim. “Ik wil zonder gecompliceerde ingrepen vooruitgang boeken. We hebben nu met een relatief eenvoudige aanpassing in het voer in korte tijd drie belangrijke doelen bereikt. Minder zieke dieren maakt het werk daarnaast ook nog eens gemakkelijker. Als we deze lijn kunnen doortrekken, dan ben ik dik tevreden.”

op aflevergewicht. Dat gewicht bereikten Dankzij de samenwerking met Corné

ze nu al op tien weken. Daarmee kun je

Uijtdewilligen­ (l.) kreeg Hendrickx ruimte

eigenlijk niet meer van een ondereind

voor uitbreiding naar 650 zeugen.

spreken.” Ook met de gezondheid en

Bekijk de video

www.hetlevenbegintmetvida.nl

11


12

VIDA

De specialist

Edy Bouman en Peter Zanders, zeugen- en biggenspecialisten

‘Wij gaan voor nummer 1’ Edy Bouman: “Als specialisten zijn we nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe biggenvoer. We zijn de schakel tussen de praktijk en de nutritionisten. Zodoende zijn wensen en ideeën uit de praktijk meegenomen. De eerste resultaten zijn goed: op de proefbedrijven zien we prachtige biggen, met goede kleur en hoge groei. Het is gelukt om de juiste balans te vinden tussen hoge groei en voldoende veiligheid. Goed voer komt pas tot zijn recht als het goed wordt ingezet. Ook daar spelen wij als specialisten een rol. Het is belangrijk dat de zeugenhouder de voeropname vóór het spenen kent. Die bepaalt of de volgende voerstap gezet kan worden. Nu er steeds minder beschermende middelen beschikbaar zijn en de productie nog steeds stijgt, moet de voeding perfect zijn.”

‘Juiste balans tussen hoge groei en voldoende veiligheid’ Peter Zanders: “Het is mooi om bij het maken van een nieuw voer onderdeel te zijn van een groot bedrijf. Alle disciplines werken samen en ForFarmers heeft de lat weer hoger gelegd. Zoals Edy al zegt, is het kennen van de voeropname cruciaal. Als iets verandert, zoals voer of genetica, moet je de opname opnieuw bepalen. ‘Meten is weten’ is hier zeker van toepassing. Het assortiment kent straks vier lijnen. Vergeleken met de oude voeders zijn de verschillen tussen de lijnen groter geworden. Dat heeft als voordeel dat we de nieuwe biggenvoeders nog beter aan kunnen laten sluiten bij de verschillende situaties bij zeugenhouders. Dat geeft tevreden klanten met het beste resultaat. We willen niet voor niets Europa’s nummer één in biggenvoer worden.”


13

Fermentatie

Zeug haalt meer uit gefermenteerd voer is dat gefermenteerd voeren meetbare

worden gevoerd. De investering per

effecten heeft: de groep met gefermen-

plaats is dan kleiner.” Van den Oever

teerd voer had aan het einde van de

verwacht in de nabije toekomst meer

dracht en bij spenen een significant

ervaringen met beduidend goedkopere

dikkere speklaag. Ook wogen de zeugen

grondstoffen, zodat voerkosten verder

aan het einde van de dracht ongeveer

dalen.

10 kilo zwaarder dan de zeugen in de controlegroep. Het voerverbruik in de dracht lag daarentegen tientallen kilo’s lager. De betere conditie van de zeugen leidde tot een hoger toomgewicht op dag 1 en op dag 5.

ForFarmers heeft een eigen, uniek proces voor fermentatie ontwikkeld

Zeugen op gefermenteerd voer hadden een betere conditie en een fors lager voerverbruik.

Uniek eigen proces voor fermentatie

De fermentatiegroep realiseerde met

waarbij gebruik wordt gemaakt van

minder voer hetzelfde toomgewicht bij

geactiveerde melkzuurbacteriën.

Gefermenteerd voer is vooral bekend

spenen en bovendien een hogere

Deze NutriFerment entcultuur

bij vleesvarkens, maar uit een praktijk-

spekdikte. Deze zeugen gaan dus

maakt ForFarmers zelf. Bij fermen-

proef van ForFarmers blijkt dat ook

beduidend efficiënter met het voer om.

tatie gaat het erom zo snel mogelijk

zeugen efficiënter met dit voer omgaan.

“Net als biggen en vleesvarkens halen

maximaal melkzuur te produceren

ook zeugen dankzij fermentatie meer

zodat de pH-waarde na de start van

Als kennisleider op het gebied van

voedingstoffen uit het voer”, concludeert

de fermentatie zo snel mogelijk

gefermenteerd varkensvoer heeft

Fledderus. Met deze kennis zijn

daalt. Dit stabiliseert het ferment-

ForFarmers een nieuwe stap gezet,

optimale rantsoenen en voerschema’s

mengsel en maakt het voer beter

namelijk het voeren van zeugen met

te maken.

verteerbaar en smakelijk.

gefermenteerd voer. Recentelijk is een voerproef op het bedrijf van Van Asten in

Voerkosten omlaag

Horst afgerond. “We weten inmiddels

Door een betere benutting en gebruik

goed hoe we moeten fermenteren”,

van interessante producten kunnen de

vertelt Jan Fledderus. Hij is als nutri­

voerkosten bij toepassing van fermenta-

tionist betrokken bij de proef met het

tie omlaag. Het nettorendement hangt

Fermentatie van varkensvoer is

zeugenvoer. De basis van fermenteren is

echter af van de totale investering en de

genomineerd voor de InnovAward, een

bij zeugen niet anders, aldus Fledderus­.

mogelijkheid om goedkoop warmte te

initiatief van de provincie Limburg.

“Maar er is nog weinig kennis over de

verkrijgen voor het fermentatieproces.

Op 20 november worden de winnaars

benutting van gefermenteerd voer door

“Het is zeker rendabel om voor zeugen

bekendgemaakt. Tot die tijd worden

zeugen. Deze voerproef was daarom

in deze techniek te investeren”, aldus

de innovaties door de jury gevolgd en

uniek in de wereld.”

Bram van den Oever, specialist brijvoer

beoordeeld. www.innovaward.nl

bij ForFarmers. “Maar het voordeel is Dikkere speklaag

veel groter als met dezelfde installatie

Een belangrijke conclusie van de proef

ook biggen en/of vleesvarkens kunnen

Nominatie


14

Partnership

"Een deel van de consumenten is toe aan dit soort concepten, een deel van de varkenshouders ook", aldus John Lorist.

Frievar biedt kansen voor varkenshoud In het rijtje succesvolle varkensvlees-

Uit Friesland komt het vleesmerk

Hogere prijs

concepten dat de afgelopen jaren het

Friberne, geproduceerd door het

Frievar is de laatste jaren het meest

licht zag, heeft Friberne van Frievar

samenwerkingsverband Frievar. Frievar

bekend met het vleesmerk Friberne.

zeker een plek verdiend. Na jaren

is ooit opgestart door de varkenshou-

Onder deze naam worden vers vlees en

pionieren zijn inmiddels 25 bedrijven

ders John Lorist en Mark van Sambeek.

vleeswaren vermarkt. Consumenten

aangesloten en de groei is er nog niet

Bij gebrek aan een ketenregisseur in

zijn bereid de hogere prijs te betalen,

uit. Initiatiefnemer John Lorist en

de sector besloten deze ondernemers

waar de aangesloten varkenshouders

ForFarmers key-accountmanager Eric

10 jaar geleden het heft in eigen hand

van profiteren. “Een deel van de

Gloudemans vertellen over de kansen

te nemen. In eerste instantie om hun

consumenten is toe aan dit soort

die dit voor de Nederlandse varkens-

bedrijfsprocessen en contacten in de

concepten, een deel van de varkens-

houderij biedt.

keten te optimaliseren, maar ook om

houders ook”, aldus Lorist. Er zijn nu

samen te werken. “De uitdaging is om

25 varkensbedrijven die meedoen in

De Nederlandse varkenshouderij telt

als varkenshouderij aantrekkelijk te zijn

een franchiseformule. Zij werken

inmiddels diverse vleesconcepten.

voor de schakel na ons”, vertelt Lorist.

gestandaardiseerd met gelijkwaardig


omvang van het samenwerkingsverband speelt daarbij een rol. “Hoe groter

Key-accountmanager

de omvang, hoe interessanter we zijn als partij.” Managementteam In de hele organisatie speelt het zogenoemde Frievarteam een belangrijke rol. Dit team bestaat uit onder andere ForFarmers, dierenartsenpraktijk De Varkenspraktijk en Schippers Bladel. “Dat is het managementteam dat de aangesloten bedrijven ondersteunt bij het optimaliseren van de productie en oplossingen zoekt als er

Als key-accountmanager bij

problemen zijn. We maken bewuste

ForFarmers is Eric Gloudemans

keuzes en wijken daar niet zomaar

de vaste contactpersoon voor

vanaf.” ForFarmers heeft via

bedrijven die binnen een con-

ForFarmers­UK veel kennis in huis over

cept werken. Eric weet waar het

conceptmatig produceren. Het belang

concept voor staat en welke impact

dat de voerfabrikant hieraan hecht,

dat heeft op de beslissingen en

blijkt wel uit de aanstelling van een

werkwijzen van een bedrijf. Hij

key-accountmanager in de persoon van

denkt mee om de balans te vinden

Eric Gloudemans (zie kader).

tussen toegevoegde waarde en toegevoegde kosten.

Heeft u interesse om uw big of vlees af

derij

te zetten als merk met toegevoegde

ForFarmers­zet zich maximaal

waarde? Of wilt u meer weten over

voor Frievar in. Zowel op het

Frievar? Neem dan contact op met

gebied van voer, bijvoorbeeld met

John Lorist of Eric Gloudemans

de inzet van nieuwe grondstoffen,

(0654 202 088).

als bij het zoeken naar nieuwe deelnemers. Eric: “De ervaringen uit Engeland zijn heel nuttig voor ons. Nog maar 15 jaar geleden

voer, dezelfde gelten en voor zover

stond de sector er daar slecht

mogelijk via protocollen volgens

voor. Door conceptmatige produc-

dezelfde werkwijzen. “We verminderen

tie is nu weer sprake van groei."

kosten in de keten en zien betere

Buitenlandse voorbeelden, maar

resultaten en rust op de bedrijven.”

ook concepten als Friberne, zijn

Lorist verwacht dit jaar verder uit te

voor Gloudemans het bewijs dat

breiden. Voor het slachten en verwer-

het anders kan. “De race om de

ken van de varkens wordt samen­

laagste kostprijs wordt steeds

gewerkt met varkenshandel Revarco,

lastiger. Voor welke markt

inkoop Oudewater en slachterij

produceer je en op welke wijze

Westfort. Door deze samenwerking is

onderscheid je jezelf in opbrengst,

het mogelijk de varkens optimaal te verwaarden. De vierkantsverwaarding is zodoende goed. Ook de toenemende

Meer lezen? www.frievar.com

dát is de uitdaging.”

15


Kort nieuws

CCM-analyse

VIDA on tour De biggenspecialisten van ForFarmers

dusverre. En uiteraard ook om in te gaan

gaan de komende maanden op tournee

op uw specifieke vragen.

om met zeugenhouders in gesprek te gaan over vernieuwing in biggenvoe-

Interesse in een goed gesprek over

ding. Met de speciaal ingerichte

biggenopfok en een boeiende presentatie

VIDA-presentatiewagen bezoeken zij

op uw eigen erf? Deze keer verzorgen wij

bedrijven in heel Nederland.

de koffie en brengen we bovendien een aardige verrassing mee! Een afspraak is

De wagen is ingericht om kennis te delen

zo gemaakt. Bel hiervoor de klanten­

over de achtergronden, de bouwstenen

service van ForFarmers 0800-8275367 of

en de praktijkresultaten van VIDA tot

kijk op www.hetlevenbegintmetvida.nl

Weet wat u voert! Ook dit jaar kunt u uw CCM laten analyseren op droge stof, zetmeel, eiwit en ruw vet (nat chemisch) en op mycotoxines (DON/ZEA). Kosten € 57,50 per monster. Vraag uw specialist om meer informatie.

Brok’nproat ...internationaal...ForFarmers... ...bijzondere ingrediënten... En ze vinden het ook nog super lekker!

Agenda 13 & 14 oktober ForFarmers Ladies Days Openluchtmuseum, Arnhem www.forfarmers.nl/ladies_days 20 november Frievardag voor potentiële deelnemers Meer info: www.frievar.com

1015NL

Vaker nieuws en tips ontvangen? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.forfarmers.nl/nieuwsbrief

ForFarmers: Voertaal varkens 2015 nr 3  
ForFarmers: Voertaal varkens 2015 nr 3