Page 1

Uitgave van Forfarmers Nederland

NR 2 2015

VOer

taal

Yvon Jaspers

4

'Succes vasthouden, doe je met elkaar' Wat doet calcium voor de big?

7

Het verhaal achter de bokaal

8/9


2

Inhoud 02 Total Feed: voeroplossing voor ieder bedrijf

Total Feed: voeroplossin

03 Column: Trots 04 Column Yvon Jaspers: Beide benen op de grond 05 Voerbenutting sneller in beeld met DELTA-Score 06 Extra inzicht met vernieuwde Bigvitaliteitscheck 07 Nieuw: Diva Speciaal prelacto 08 Reportage: Aandacht en lange adem zorgen voor subliem resultaat 10 Maatwerkvoeders vergelijken vereist geoefend oog 11 De specialist: Marc Kikkert 12 Kort nieuws

"De blijvers in de markt zijn de bedrijven die zowel vaktechnisch als qua ondernemerschap bovengemiddeld presteren", aldus Jan Potijk.

In Engeland werd de stap eind 2014 al

Waarom krijgt het bedrijf nu alweer

gezet. En vanaf juni dit jaar doen ook

een ‘nieuwe’ naam?

Nederland, Duitsland en België mee. Alle

“We vinden het belangrijk dat ons bedrijf

bedrijven die tot ForFarmers behoren,

overal dezelfde naam heeft, om te

opereren dan ook onder de naam

benadrukken dat we één organisatie zijn.

ForFarmers in de markt. Een nieuwe

Intern maakt dat ons sterker, omdat

mijlpaal naar ‘One ForFarmers’ dat ge-

medewerkers zich met het hele bedrijf

richt is op verdere professionalisering

identificeren en niet met een onderdeel

van de organisatie, een eenduidige

ervan. Extern zorgt het voor herkenbaar­

manier van werken en het optimaal

heid over de grenzen heen. ForFarmers is

benutten van schaalvoordelen. Wat

een sterke, internationaal bruikbare naam,

betekent dit voor de klant, was de vraag

die precies zegt waar we voor staan.”

aan Jan Potijk, directeur ForFarmers Nederland.

Wat is het voordeel daarvan? “De omvang van de organisatie wordt

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw regionale accountmanager of specialist of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail:voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

ForFarmers Hendrix bestaat inmiddels

zichtbaarder en dat helpt ons bijvoorbeeld

2,5 jaar: wat heeft de samenwerking

om goede overeenkomsten te sluiten

opgeleverd?

zoals we met een aantal strategische

“Betere producten en een sterkere en

partners hebben gedaan, bijvoorbeeld

kwalitatief betere organisatie met veel

op het gebied van jongdiervoeders. Dat

groeimogelijkheden voor de medewer-

zijn samenwerkingsvormen waar onze

kers. De waarde-prijsverhouding van onze

klanten direct van profiteren. Verder

producten en de technische prestaties

streven we ernaar om de ‘slimme dingen’

bij de klant zijn prima en dat is toch de

die hun waarde hebben bewezen in één

basis. Daarnaast hebben we grote slagen

land, ook uit te rollen in de andere

gemaakt in efficiency. Vooral in productie

landen. Zo leveren we in Engeland steeds

en logistiek hebben we de kosten fors

meer voer af met bulkwagens. Die kende

kunnen verlagen. Het aantal bulkwagens

men daar eigenlijk niet, maar het is een

op de weg is bijvoorbeeld verminderd

stuk efficiënter dan de daar gebruikelijke

van ruim 140 naar 100 terwijl we zeker

kiepwagens. Omgekeerd is er in Engeland

niet minder te vervoeren hebben.”

veel ervaring met het vermarkten van


ngen voor ieder bedrijf vleesconcepten en die kennis is weer

rantsoen samenstellen dat voor de klant

heel nuttig voor onze klanten op het

het beste is, ongeacht uit welke producten

continent.”

dit bestaat. Dat is waarin ForFarmers zich onderscheidt.”

Wordt ForFarmers niet veel te groot?

Column

Trots Vraag een ondernemer waar hij trots op is en je

“Waar het om draait is dat we het voor

Met welke ontwikkelingen moeten we

krijgt beslist antwoord.

de klant goed blijven doen. Wij zijn

de komende jaren rekening houden?

Maar als niemand het

ervan overtuigd dat onze schaalgrootte

“Schaalvergroting en specialisatie van

vraagt, wie draagt dan dat

ons juist in staat stelt om het steeds

boerenbedrijven zal verder doorzetten.

trotse gevoel uit? Daar

beter te doen. Omdat we de kennis die

Home Mixxing wordt steeds populairder.

zijn we dan toch vaak

binnen het bedrijf aanwezig is, kunnen

En ik verwacht dat er meer nieuwe

weer te bescheiden voor.

delen en omdat we altijd de vertaalslag

concepten rondom duurzaamheid en

Hoog tijd om daar eens

maken naar de lokale situatie.”

dierwelzijn in de markt komen, met name

wat aan te doen. En dat is de reden

in de varkens- en pluimveehouderij. In de

waarom ForFarmers met Yvon Jaspers

Wat onderscheidt ForFarmers nu echt

zuivel speelt dit veel minder, omdat de

is overeengekomen dat zij dit jaar zal

van andere voerleveranciers?

verwerkende industrie zelf veel actiever

optreden als speciale ambassadeur

“Dat is onze Total Feed aanpak. Bedrijven

is op dit gebied met eigen merken en

die de trots op het mooie boerenvak

veranderen, worden steeds groter en gaan

dergelijke. Vooral in Nederland zullen we

meer in ons naar boven haalt.

zich specialiseren. Daarmee verandert

steeds meer maatwerk leveren en steeds

ook de vraag naar voer. Wij willen de

minder standaard voer. Dat lijkt in tegen-

U zult haar dan ook vaker tegen­

producten leveren die het beste passen

­spraak met ons streven naar efficiency,

komen. Tijdens de relatiedagen in

op het bedrijf van de klant. Dat kan

maar juist dankzij onze omvang kunnen

juni bijvoorbeeld. Maar ook bij andere

volledig voer zijn, maar ook aanvullend

we ook investeren in flexibiliteit.”

bijzondere momenten die dit jaar nog gaan komen. Op onze website kunt

voer, bijproducten of enkelvoudige voeders. Onze specialisten moeten een

Wat is jouw advies aan klanten

u alles volgen: van de kennismaking

die boer willen blijven?

met verschillende boerenbedrijven tot

“De blijvers in de markt zijn de bedrijven

aan de uitreiking van de Agroscoop-

die zowel vaktechnisch als qua onder-

bokaal. Stuk voor stuk voorbeelden

nemerschap bovengemiddeld presteren.

van ondernemers die een bijzonder

Dus zorg dat je vakman én ondernemer

verhaal te vertellen hebben of die er

bent. Een vakman is in staat om techni-

qua technische prestaties en vakman-

sche topprestaties te leveren. Als onder-

schap uitspringen.

nemer heb je een visie waar je met je

Jan Potijk

onderneming naartoe wilt, zodat je

Wat is er eigenlijk veel om trots over

gericht keuzes kunt én durft maken.

te vertellen…

En niet te vergeten: kies je partners

Zo is het. Proud to be a farmer!

zorgvuldig.”

Uitnodiging relatiedagen juni

Jan Baan directeur verkoop varkens

Ontspanning, informatie, interactie, beleving en betrokkenheid. Dat zijn de ingrediënten van de speciale dagen die ForFarmers voor haar relaties organiseert. Maak (opnieuw) kennis met de mensen en productielocaties van ForFarmers, volg de forumdiscussie met Yvon Jaspers, geniet van een hapje en een drankje en van de leuke activiteiten. Op 13 juni in Heijen, 20 juni in Zwolle en 27 juni in Lochem. Meld u aan via www.forfarmers.nl/relatiedagen

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Column Yvon Jaspers

Beide benen op de grond Het begon met een simpel ideetje uit

zou worden, daar had niemand rekening

Engeland. Boeren die zo opgaan in hun

mee gehouden.Er verandert iets als er

werk dat ze nauwelijks toekomen aan

succes is, als iets groot wordt. Er zijn

een relatie, zouden wel wat hulp

meer mensen die zich ermee bemoeien.

kunnen gebruiken. Wie hele dagen in

Er zijn meer mensen die er iets van

een klein dorp tussen de beesten of de

vinden. Er zijn meer mensen die er iets

bollen bezig is, loopt immers niet snel

mee willen. Er zijn meer mensen die er

een leuke meid tegen het lijf. Toen het

juist vanaf willen.

TV-format voor mijn neus lag, voelde ik direct dat het klopte.

En dus gebeurde er ook iets met mij. Ik voelde dat ik dat intieme gesprekje,

Mijn moeder is de oudste dochter van een

waarin die boer kwetsbaar vertelde over

Brabants boerengezin met 10 kinderen.

een prille verliefdheid, moest bescher-

Mijn opa was boer, mijn ooms, neven en

men. En of er nou 20 mensen kijken of

achterneven zijn veehouders en akker­-

4 miljoen, dat mag nooit ten koste gaan

bouwers. En omdat ik er als kind vaak

van waar het ooit om begonnen is.

over de vloer kwam, heb ik altijd gevoeld dat ik daar vandaan kwam. De geur van de ochtend op een boerderij, mijn moeder in de moestuin, het geluid van de melk-

‘Er verandert iets als er succes is’

machine; het is voor mij heel vertrouwd. Hoe groter het succes hoe meer ik let Dus toen ik met een cameraploeg aan­-

op de kleine dingen, hoe secuurder

schoof aan de keukentafel om een boer

en preciezer ik word. Hoe alerter en

lastige vragen te stellen over wat hij

scherper we elkaar moeten houden.

zocht in een vrouw en wat hij miste in

En hoe meer we met elkaar moeten

zijn leven, voelde dat als thuiskomen.

blijven praten om het allerbeste in

’s Ochtends om zeven uur mee de

elkaar naar boven te halen.

koeien melken en tussen de middag aan tafel voor de warme maaltijd.

Dat succes vasthouden, doe je met elkaar. Dat gaat niet in je eentje.

Ik had er nooit bij stilgestaan dat die

Je hebt elkaar nodig. Vooral om met

kleine gesprekjes in dat weiland

beide benen op de grond te blijven staan

vol dauw of dat stille momentje

en te doen waar jij goed in bent.

leunend over het hek bij de sloot door zo veel mensen

Meer Yvon www.trotsopboeren.nl

bekeken zouden worden. Dat dat kleine formatje zo groot

Yvon Jaspers


Innovatie

5

DELTA-Score

Voerbenutting sneller in beeld

Niet achteraf, maar al tijdens de groei-

Anders voeren

Spinnenweb

­fase van het vleesvarken bijsturen op

Dieren die niet in optimale conditie zijn,

De resultaten uit de DELTA-Score

een betere voerbenutting. Dat kan veel

hebben ander voer nodig dan topfitte

worden overzichtelijk weergegeven in

geld besparen.

dieren. Een ziek dier breekt voor zijn

een spinnenweb. De verbeterpunten zijn

herstel bijvoorbeeld eiwitten af die een

zo direct zichtbaar. De specialist van

De nieuwe DELTA-Score van ForFarmers

gezond dier zou gebruiken voor spier-

ForFarmers maakt vervolgens samen

stelt varkenshouders in staat sneller

aanzet. Het extra inzicht dat de DELTA-

met u en eventueel uw dierenarts een

en gerichter te sturen op een betere

Score geeft, helpt om de juiste voeraan-

plan van aanpak.

voer­benutting en prestatie van het

pak en ondersteuning in te zetten die de

vleesvarken. Onderdeel van de score

varkens op dat moment nodig hebben.

Interesse? Vraag ernaar bij uw specialist.

is de voerthermometer: een bloedtest – uitgevoerd door de eigen dierenarts –

MEER INFORMATIE?

die inzicht geeft in de voerbenutting van

www.forfarmers.nl/Delta

de vleesvarkens die op dat moment in de stal liggen. De DELTA-Score combineert deze informatie met slachtdata en technische kengetallen.

DELTA-Score in beeld

Dat is uniek. Op basis daarvan biedt de

Karkasgegevens

DELTA-Score concrete handvatten om de prestaties, waaronder de voerbenutting, op een bedrijf te verbeteren. Een snelle

Go ed

stap naar lagere kosten en hogere opbrengsten. Eerder bijsturen Uit onderzoek blijkt dat de stoffen die in het bloed worden gemeten, samenhangen

Voerthermometer

Technische resultaat

Minder goed

met de voerbenutting van een varken. Normaliter is de voerbenutting pas bij slachten bekend, tenzij de dieren tussen­tijds gewogen worden. De bloedtest geeft op een veel eenvoudiger manier en in een veel eerder stadium een goede

Gezondheid

indicatie van de voerbenutting. Bijsturen, o.a. via de voeding, is daardoor mogelijk, mede dankzij de extra informatie die het bloedonderzoek oplevert.

Uw Resultaat

Norm

De resultaten uit de DELTA-Score worden weergegeven in een spinnenweb. De verbeterpunten zijn zo direct zichtbaar.


Innovatie

Extra inzicht met vernieuwde

bigvitaliteitscheck Het aantal biggen per zeug stijgt al jaren.

Vitaliteit en gewicht

onder de 1.000 gram is een aandachts-

Dit heeft negatieve gevolgen voor het

Bigvitaliteit hangt samen met geboorte-

punt waarop gestuurd moet worden om

gewicht van de pasgeboren biggen. Met

gewicht. Daarom is het geboortegewicht

die zo klein mogelijk te houden. Onder

de vernieuwde bigvitaliteitscheck krijgt u

van de biggen de basis voor de bigvitali-

de 700 gram valt 50% van de biggen uit

nog beter inzicht in de spreiding van het

teitscheck. Door van 40 tomen de biggen

en van 700 tot 900 gram 25%.

geboortegewicht van de biggen op uw

bij geboorte individueel te wegen en

bedrijf. Het juiste voer met bijbehorend

deze gewichten te analyseren, binnen

Invloed van voeding op vitaliteit

voerschema helpt de uniformiteit en

uw bedrijf maar ook in vergelijking met

Met behulp van een goed zeugenvoer in

geboortewichten te verbeteren.

andere bedrijven, krijgt u een schat

combinatie met een voerschema dat past

aan informatie over hoe het met de

bij uw zeugenstapel en eindbeer, kan

Vergelijking van uw eigen resultaten met

bigvitaliteit en -uniformiteit op uw

verder op bigvitaliteit gestuurd worden.

die van zeugen en/of eindbeer van een

bedrijf gesteld is.

Zo zijn de eerste zes weken van de dracht bepalend voor het herstel van de zeug

zelfde ras is een van de verbeteringen in de vernieuwde bigvitaliteitscheck. Verder

Hoe meer hoe lichter

en de ontwikkeling van de foetussen. De

krijgt u extra inzicht in de spreiding in

Uit de analyse van ruim 200.000 biggen

laatste weken groeien de biggen vooral

het biggewicht. Alleen het gemiddelde

die gewogen zijn met de bigvitaliteits­

in gewicht. Door in elke fase het juiste

gewicht van de geboren biggen zegt te

check, blijkt duidelijk dat naarmate een

voer en de juiste voerhoeveelheid in te

weinig. Als er veel spreiding zit tussen

worp meer biggen telt, minder biggen

zetten, kan gericht gestuurd worden op

de biggewichten kan het gemiddelde

zwaarder dan 1.500 gram zijn en meer

verbetering van de kwaliteit.

gewicht best goed lijken, maar valt het

lichter dan 1.000 gram (zie figuur 1).

uiteindelijke resultaat altijd tegen.

Gemiddeld daalt het biggewicht per extra

Interesse in de bigvitaliteitscheck? Vraag

big met ongeveer 35 gram. De categorie

ernaar bij uw specialist.

Kleiner aantal zware biggen bij grote tomen

32%

62%

63% 31%

6%

7%

8%

10%

26%

26%

64%

65% 14%

22%

17%

18%

26%

60%

56% 33% 14%

20%

11%

40%

52%

41%

60%

65%

80%

>1500 gram 66%

1000-1500 gram

<1000 gram

7%

6

0% <9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

20-21

22-23

Figuur 1: Een grotere toom biggen, leidt tot minder zware en meer lichte biggen. Dat blijkt uit deze grafiek die op de X-as per worpgrootte de 3 gewichtscategorieĂŤn toont (<1.000 gram, 1.000-1.500 gram en >1.500 gram) in percentage van het totaal.

>24


7

Onderzoek

Nieuw: Diva Speciaal prelacto

Wat doet calcium voor de big? Wanneer een zeug voor het werpen voer

hoeverre verschillende calciumgehaltes

krijgt met een hoog calciumgehalte,

en calciumbronnen in het zeugenvoer

stimuleert dit een snel en soepel

vanaf de 109e dag van de dracht, het

geboorteproces en daarmee de vitaliteit

geboorteproces beïnvloeden. Daarbij

van de biggen. Dat blijkt uit onderzoek

werd een videosysteem ingezet waarmee

van ForFarmers. De bevindingen zijn

alle geboortes werden geregistreerd en

verwerkt in het nieuwe voer DIVA

geanalyseerd (afbeelding 1).

“Uncle NIC is watching you”

Speciaal prelacto, dat zorgt voor meer levend geboren en vitalere biggen.

Onderzoeksresultaten Voor het onderzoek kregen drie groepen

Er bestaat een nauw verband tussen de

zeugen elk een ander samengesteld voer.

duur van werpen en het aantal doodge-

De HFL-groep kreeg voer met een hoog

Afbeelding 1: De geboortes werden via een video­

boren biggen. Voor een soepele geboorte

calciumgehalte aangevuld met twee

systeem geregistreerd en vervolgens geanalyseerd.

heeft de zeug niet alleen voldoende

calciumbronnen, kalk en calcium­

energie nodig, maar ook voldoende

formiaat. De HL-groep kreeg hetzelfde

311 minuten nodig had, verliepen de

mineralen. Calcium is essentieel om

voer maar dan aangevuld met uitsluitend

geboortes in de andere twee groepen

contracties van de baarmoeder gedu-

kalk. Het voer voor de LL-groep had een

significant sneller (HL: 199 minuten en

rende een langere periode mogelijk te

laag calciumgehalte, aangevuld met kalk.

HFL: 243 minuten). Dit is ook te zien in

maken. Het Nutritie Innovatie Centrum

Terwijl de LL-groep met laag calcium-

het geboorte-interval, oftewel de tijd

(NIC) van ForFarmers onderzocht in

gehalte voor het werpen gemiddeld

tussen de geboorte van twee biggen. Bij de LL-groep was het interval met 22

Meer calcium, soepelere geboortes

minuten aanmerkelijk langer dan bij de groepen met een hoger calciumgehalte

HFL

HL

LL

Cumulatieve werpduur (min)

400

(HL: 14 minuten, HFL: 16 minuten). Wanneer de geboorte-intervallen bij

350

elkaar worden opgeteld, zijn al na de

300

zesde big significante verschillen in geboorteduur zichtbaar (afbeelding 2).

250

Verder hebben de zeugen in de LL-groep

200

bij het werpen aanzienlijk meer hulp

150

nodig dan de beide andere groepen.

100

Nieuw voer

50

De bevindingen uit dit onderzoek heeft ForFarmers verwerkt in het nieuwe voer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Geboorte volgorde

DIVA Speciaal prelacto, dat zorgt voor meer levend geboren en vitalere biggen. Uw specialist vertelt er graag meer over.

Afbeelding 2: Cumulatief geboorteverloop bij verschillende niveaus calciumvoorziening van de zeugen vanaf de 109e dag van de dracht (HFL = hoog calcium + twee calciumbronnen, HL = hoog calcium + 1 calciumbron, LL = laag calcium + 1 calciumbron) (Bron: studie NIC, ForFarmers).

Camerabeelden zien? www.forfarmers.nl/camera


8

Reportage

Aandacht en lange adem zorgen voor subliem resultaat Hennie Korten wilde zijn resultaten verbeteren en anayseerde met specialist Robbert Jacobs (l) zijn bedrijfsvoering.

In twee jaar tijd een productiestijging

‘Maandagmorgen: werkbespreking’

om.” Korten werkte samen met een team

met 2,5 big naar 31,7 biggen per zeug

staat voorop. Dan wordt de hele week

van voerspecialist, dierenarts en fokkerij-

per jaar en een Biest-Score van 116%.

doorgenomen. De koffieautomaat

specialist en legde zo een stevig funda-

Wat is het geheim van Hennie Korten,

zoemt. Alles is aanwezig om gasten en

ment voor de gewenste resultaatver­

winnaar van de Agroscoopbokaal 2015?

medewerkers hygiënisch en gastvrij op

beteringen. “Dit ging niet van de ene op

het bedrijf te ontvangen.

de andere dag. We moesten echt koers houden op de ingeslagen weg, omdat

Geen streepje vuil is te bekennen bij binnenkomst op het bedrijf van Hennie

Fundament

sommige verbeteringen tijd nodig hadden.

Korten. Een blinkende hygiënesluis,

“We draaiden eerst gemiddeld, maar we

Maar nu mag het resultaat er zijn.”

schone kleren en handdoeken op de

wilden beter”, vertelt Korten. “Daarvoor

plank, een goed gevulde shampoopot en

analyseerden we samen met specialist

Biest-management

heerlijk warm water. De eerste indruk

Robbert Jacobs ons bedrijf, onder meer

De kratjes in de kraamafdelingen waar de

van het bedrijf is al direct goed. Ook in

met Agroscoop. Vervolgens maakten we

zeugen aan het werpen zijn, verklappen

de kantine is alles spic & span. De

een plan van aanpak. We pasten de

dat Hennie Korten werkt met intermittend

werkprotocollen voor de medewerkers

introductie van gelten aan, maakten een

suckling, een Engelse term voor het

liggen netjes samengebonden op tafel.

slag in hygiëne en gooiden het voer­regime

afwisselend laten drinken van de biggen


Profiel

9

Hennie Korten (43), Heibloem (L) 1.100 zeugen (Topigs 20 x Piétrain) Korten ontving de Agroscoopbokaal vanwege een Biest-Score van 116% t.o.v. gemiddeld. Daarnaast realiseerde hij in twee jaar tijd een productiestijging met 2,5 big naar 31,7 biggen per zeug per jaar.

bij de zeug. Dit is een belangrijk onder­ deel van het biestmanagement dat Korten toepast, met een opvallend goede Biest-Score als resultaat. “Als de eerst­geboren biggen hun buikje vol hebben van de zeugenbiest, zonderen we ze maximaal drie uur af in een kratje. Zo krijgen ook de andere biggen de kans

Een trotse Hennie (43) en Ilse (41) Korten met hun dochters Fleur en Britt nadat Yvon Jaspers hen de Agroscoopbokaal heeft overhandigd.

om voldoende biest te drinken”, vertelt Hennie. Intussen demonstreert mede-

kleur. Schotjes, bezems en schep hebben

Iets soortgelijks gaat op voor het werken

werker Tom hoe hij dat doet. Vlot legt

dezelfde kleur als de kleding die in het

aan een hoger biosecurity-niveau. Dat

hij een aantal biggen in het kratje dat

betreffende bedrijfsgedeelte gedragen

vergt ook het nodige van het personeel,

voorzien is van een kartonnen inlegvel.

wordt. De secties zijn gescheiden door

dus hun commitment is cruciaal. “Zíj

Dit vel gaat na afloop de prullenbak in,

hygiënesluizen in de gangen, voorzien

moeten het doen”, aldus Hennie. “Daar-

zodat alle tomen in een schoon kratje

van laarzenreiniger en wasbak. In de

om hebben we eerst onderzocht hoeveel

terechtkomen. Daarnaast geeft Tom de

centrale gang bij de kraamafdelingen

efficiënter we door die maatregelen

zwakke biggen extra energie in de bek.

hangen extra wasbakjes en desinfectie-

zouden kunnen werken. Dat zag er goed

Daardoor krijgen ze meer kracht om

middel.

uit. En we hebben het waargemaakt. Het afgelopen jaar bleek dat de twee

naar de uier te gaan.

‘Ik ben trots op mijn vak en laat dat graag zien’

Motivatie medewerkers

medewerkers voor hun werkzaamheden

“Zonder goed gemotiveerd personeel is

nog maar 78 in plaats van 88 uur nodig

het onmogelijk om de stappen te maken

hebben.”

die we afgelopen jaren hebben gezet”, stelt Hennie. “Daarin zijn we echt

Buitenwereld

gegroeid. Waar we eerder alleen actie­

De varkenshouder heeft de blik naar

punten afspraken met de medewerkers,

buiten gericht. Zo nam hij afgelopen jaar

Slofjes voor elk kraamhok

checken we ze nu ook samen. Dit werkt

deel aan ‘Loeren bij de boeren’, een dag

In de kraamstal kunnen de blauwe over­-

heel positief. Voorheen wisten ze soms

waarop burgers een kijkje konden

schoentjes die aan elk kraamhok hangen,

niet waarom ze bepaalde dingen deden.

nemen bij de boer. “Ik ben er trots op

je niet ontgaan. “We trekken deze over­-

Nu we samen nagaan wat het effect van

om varkenshouder te zijn. Het is onze

schoentjes aan als we het hok betreden.

een maatregel is, zien ze ook waar ze

ambitie om ook de buitenwereld te laten

Zo brengen we geen vuil over van het

het voor doen. Zo zijn we begonnen met

zien dat we een mooie varkenshouderij in

ene naar het andere hok. Dit is een van

het bijvoeren van extra suikers aan het

Nederland hebben en dat we daar trots

de biosecurity-maatregelen uit ons plan

eind van de lactatie om de uniformiteit

op mogen zijn.”

van aanpak naar een beter resultaat”,

van de geboren biggen te verbeteren.

geeft Hennie aan. De biosecurity-aanpak

Dat bijvoeren is extra werk. Maar bij het

zie je bij een rondgang door het bedrijf

wegen van de biggen zien ze dat de

overal terug. Elke sectie heeft een eigen

suikers effect hebben en dat motiveert.”

Meer foto’s en video www.forfarmers.nl/korten


10

Voeding

Maatwerkvoeders vergelijken vereist geoefend oog Varkenshouders die eigen grondstoffen

dus de verhouding van de verschillende

niet gevreten. ForFarmers voegt daarom

voeren, vullen dit aan met op maat

aminozuren tot lysine. De groei, produc-

anti-oxidanten aan het MiXX-voer toe.

gemaakt aanvullend voer dat is aange­

tie, voederconversie en melkproductie

Hoge mycotoxinegehaltes hebben

past aan de bedrijfsspecifieke situatie.

of drachtstadium bepalen wat de ideale

eveneens een negatief effect op

Bij ForFarmers zijn dit de MiXX-voeders.

verhouding is. Als de verhouding niet

voeropname en resultaten. Om die

Dergelijke voeders kunnen niet zomaar

klopt, kan een aminozuur beperkend

reden controleert ForFarmers hier extra

op basis van een aantal nutriëntwaarden

werken en worden er onvoldoende

streng op. Een aantal grondstoffen en

met elkaar vergeleken worden. En dat

eiwitten aangemaakt. In drachtvoeders

toevoegingen heeft naast een nutritionele

geldt dus ook voor de prijs. Het onder-

en lactatievoeders wordt bijvoorbeeld een

functie ook een positief effect op de

linge samenspel van bijvoorbeeld oliën

groep nutriënten toegepast die op het

gezondheid. Denk aan visolie en organi-

en nutriënten zoals aminozuren en

juiste moment de opname van calcium

sche zuren. Andere oliën en zuren kunnen

enzymen bepaalt in hoge mate het

vanuit de botten bevordert. Kijk je alleen

een lagere prijs per EW hebben, maar als

uiteindelijke resultaat.

naar het calcium- en fosforgehalte, dan

dan het gezondheidseffect ontbreekt,

maak je een verkeerde inschatting van

ontstaat er een scheve vergelijking.

Een varkensrantsoen moet een uitge-

het voer. Een op het oog identiek

Enzymen maken voedingsstoffen beter

kiende hoeveelheid darmverteerbaar

product voor een lagere prijs lijkt dan

benutbaar, dus ook deze stoffen moeten

lysine bevatten. Ook de verhouding van

aantrekkelijk, maar kan door een net

meegewogen worden in de beoordeling

de verschillende andere essentiële

andere verhouding van nutriënten een

van een rantsoen.

aminozuren (dit zijn de aminozuren die

minder goed resultaat opleveren. En

een varken niet zelf aanmaakt) is van

dan wordt goedkoop zomaar duurkoop.

Technologische behandeling Technologische behandeling van grond-

belang. Aminozuren zijn voor het varken de bouwstenen voor eiwitten. Welke

Grondstoffenkwaliteit

stoffen heeft effect op de prestatie van

eiwitten het dier opbouwt, is afhankelijk

Kwaliteit en smakelijkheid van grond-

het dier. Een kleinere deeltjesgrootte

van zijn levensfase en productiestadium.

stoffen beïnvloeden de voeropname.

verbetert de verteerbaarheid. Voor een

Het type dier en diens leeftijd bepalen

Voer met een licht ranzige olie wordt

positief effect op de gezondheid is een aandeel grote deeltjes echter noodzakelijk. Verder wordt met persen een deel van het zetmeel ontsloten, wat het beter beschikbaar maakt. Een objectieve vergelijking van MiXXvoeders met andere maatwerkvoeders gaat dus verder dan het simpel naast elkaar zetten van enkele nutriënten. Vergelijk geen appels met peren, want voor u het weet, koopt u een kat in de zak. Wilt u hier meer over weten? Vraag uw

Nutriëntwaarden van voeders zeggen niet alles. Het onderlinge samenspel van diverse ingrediënten is van grote invloed op het uiteindelijke resultaat.

specialist om advies.


De specialist

Marc Kikkert, specialist vleesvarkens

Durf te investeren in voer “Voer is voer, hoor je boeren wel eens zeggen. Maar niets is minder waar. ForFarmers heeft niet voor niets zo’n uitgebreid assortiment. Wat dan de beste keuze is, hangt van veel factoren af: de sexe en de genetica van de varkens, of er een voercomputer is, hoeveel silo’s er beschikbaar zijn. En niet te vergeten: de doelstellingen van de boer. Welk aflevergewicht wil hij realiseren en met welke karkaskwaliteit? Al die factoren zijn verwerkt in Feedscoop. Een heel mooi programma, ontwikkeld door ForFarmers, waarmee ik klanten niet alleen een onderbouwd voeradvies kan geven, maar ook inzicht in het verwachte resultaat. Feedscoop bevat de gegevens van alle voeders inclusief de actuele prijzen. Daar kan ik desgewenst bijproducten en losse grondstoffen aan toevoegen. Het geeft waardevolle informatie, zoals de gemiddelde voergift per dag en de voer­kosten per varken. En het houdt rekening met de normwaarden voor EW en lysine. Je weet dus zeker dat de dieren precies krijgen wat ze nodig hebben.

‘De cijfers onder de streep, daar draait het om’ Ik gebruik Feedscoop ook om verschillende scenario’s uit te rekenen, bijvoorbeeld met een standaard voer en een luxer voer. Zo blijkt soms dat een in aanschaf duurder voer uiteindelijk voordeliger uitpakt omdat je er minder van nodig hebt en/of een betere classificatie realiseert. Dat kan meerdere euro’s per varken schelen en dat tikt aan! Ik kan het dan ook niet genoeg benadrukken: voer naar behoefte en durf te investeren in voer, want het levert je op het eind van de rit meer op!”

11


Kort nieuws

Topprestatie DELTA-vleesvarkensvoer

voederconversie en een lagere uitval dan landelijk. Naast een positief effect op voerkosten, levert dit een besparing

De DELTA-vleesvarkensvoeders pres-

spek- en spierdikte met DELTA-droogvoer

in mestkosten en een duurzamere

teren top. Dat bewijzen de cijfers van

beter dan landelijk, wat de opbrengst-

varkenshouderij. DELTA-vleesvarkens-

Agrovision over 2014.

prijs positief beïnvloedt. Voerkosten

voeders zijn beschikbaar in diverse

liggen gemiddeld 1 (droogvoer) tot 2 cent

reeksen die ingezet worden afhankelijk

DELTA-droogvoeders scoren een 0,04

(brijvoer) lager dan landelijk. Omdat er

van het ras, geslacht en type varken.

punten betere EW-conversie dan lande-

landelijk afgesproken is geen exacte

Per reeks zijn er vier of vijf fasen voeders.

lijke droogvoeders. Dit resulteert in

prijzen te communiceren, vindt u in de

Daardoor is het mogelijk het juiste voer

lagere voerkosten per kg groei vergeleken

tabel geen economische gegevens. Ook

op elk bedrijf in te zetten en maakt DELTA

met het landelijk gemiddelde. Ook zijn de

brijbedrijven hebben een efficiëntere

het verschil!

Efficiëntere groei met DELTA-voeders Omschrijving

Recordinteresse in CCM-onderzoek

ForFarmers droogvoer

Agrovision droogvoer

ForFarmers brijvoer

Agrovison brijvoer

Aantal bedrijven

236

633

71

230

Bezettingsgraad

93,8

89,3

95,4

93,1

Groei / dag

804

803

794

792

Voeropname / dag

2,04

2,07

1,99

2,02

VC 25/117

2,53

2,57

2,51

2,55

EW-conversie 25/117

2,80

2,84

2,81

2,81

zetmeel, ruw vet, ruw eiwit en de myco-

In totaal 63 monsters CCM van eigen teelt werden afgelopen winter ingestuurd voor onderzoek. Een recordaantal! De monsters zijn onderzocht op droge stof,

Spierdikte (mm)

64,25

63,91

63,29

63,09

­toxines DON en ZEA. De gehalten aan

Spekdikte (mm)

13,42

13,78

13,69

13,63

mycotoxines verschilden enorm per

2,1

2,2

2,3

2,4

% Uitval

Tabel 1: Kengetallen van heel 2014 van bedrijven gevoerd met DELTA-vleesvarkensvoeders van ForFarmers vergeleken met het landelijk gemiddelde van bedrijven op droogvoer.

partij. Ook voor een goede inschatting van de voederwaarde is een analyse belangrijk. Zo zagen we in 2014 een variatie in energiewaarde van 1,42 tot 1,51.

Brok’nproat Vocht Zetmeel (g/kg ds)

Ruw eiwit (g/kg ds)

Ruw vet (g/kg ds)

DON (ppb DS)

ZEA 0615NL

(ppb DS)

EW

MAX

MIN

GEM

411

281

334

755

650

708

104

77

88

67

31

55

4368

50

1320

1024

14

239

1,51

1,42

1,47

ForFarmers Voertaal Varkens 2015 nr. 2  
ForFarmers Voertaal Varkens 2015 nr. 2