Page 1

Uitgave van Forfarmers Hendrix Nederland

NR 1 2015

VOer

taal

Grondstoffenmarkt

10

"Verwacht altijd het onverwachte" Resultaten vleesvarkens stijgen door

2/3

Aandacht voor optimale uierdruk

6/7


2

Inhoud 02 Resultaten stijgen door 03 Column: Stroomversnelling 04 Veehouders vol innovatieve ideeën

Vleesvarkens

Nieuw voer

Resultaten stijgen door

05 Onderzoek: Voelsprieten nodig bij ontwikkeling biggenvoer 06 Uierdruk cruciaal voor maximaal aantal biggen bij de zeug 08 ForFarmers DML 09 De specialist: Frits Willems 10 Inspelen op dynamiek grondstoffenmarkt 11 Workshop: Van kraambed tot kwaliteitsbig

Met de Delta vleesvarkensvoeders realiseren klanten een extra voerwinst van gemiddeld 9 procent.

12 Nieuws & tips Sinds ForFarmers Hendrix het nieuwe

hoger, de uitval 0,4 procentpunten lager,

pakket Delta vleesvarkensvoeders intro-

de spekdikte 0,18 millimeter lager en

duceerde, zien klanten hun resultaten

de spierdikte 0,87 millimeter hoger. Ten

verder stijgen. Het geheim? Dat schuilt

opzichte van het landelijke gemiddelde is

o.a. in een ruimer assortiment en een

het totale voordeel € 2,12 per afgeleverd

betere voederwaardering.

varken. André: “De resultaten overtreffen op alle fronten onze verwachtingen.

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers Hendrix­. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw regionale accountmanager of specialist of bij ForFarmers Hendrix, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail:voertaal@forfarmers.eu www.forfarmershendrix.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

De resultaten die specialist varkenshou-

We hadden een extra voerwinst van 6

derij André Westervelt laat zien, spreken

procent beloofd, maar nu we de balans

boekdelen. Eerder lagen kengetallen als

opmaken, blijkt de voerwinst gemiddeld

groei, voederconversie, spek- en spier-

zelfs 9 procent hoger te zijn.”

dikte en uitval rondom of iets boven het landelijke gemiddelde. "Mooie cijfers",

Ruimere keuze

aldus André. Maar sinds de introductie

Westervelt schrijft een deel van de

van het nieuwe assortiment zijn de re-

vooruitgang toe aan de ruimere keuze

sultaten van klanten op alle fronten om-

aan voeders. Het assortiment telt zes

hoog geschoten. Zo ligt de groei 12 gram

lijnen met elk vier of vijf voersoorten.


Column

“Dat is bijna een verdubbeling. Voor elke

van nul af aan opgebouwd. De voeder-

behoefte is een voer te vinden.” Verder

waardering sluit nu beter aan bij de

zijn voeders inhoudelijk aangepast.

werkelijkheid. Ook dat zie je terug in de

De nadruk ligt op een maximale benut-

resultaten.”

Stroomversnelling Veranderingen in de wereld gaan in sneltrein-

ting van de jeugdgroei. De voeders voor de laatste fase zijn gemiddeld wat minder

Hulpmiddelen

vaart. Niet alleen in de

luxe, wat beter aansluit bij de werke-

Goede voeders maken is één, ze tot

varkenshouderij, maar

lijke behoefte. Dat resulteert in betere

hun recht laten komen is twee. Daarom

in alle markten zorgen

resultaten­en lagere voerkosten.

investeert ForFarmers Hendrix continu

technologische ontwikke-

in het kennisniveau van de buitendienst

lingen voor een stroom-

Nieuwe inzichten

en in goede hulpmiddelen. Zo blijkt de

versnelling. Informatie is

Marleen Roes, innovatiemanager varkens

nieuwe tool Feed-scope een zeer nauw-

makkelijker toegankelijk,

bij ForFarmers Hendrix, legt uit dat de

keurige hulp bij het bepalen van de beste

beslissingen worden steeds sneller

kennisbundeling vanuit ForFarmers en

voerstrategie. Een goede basis voor een

genomen en er zijn veel meer data

Hendrix UTD tot nieuwe inzichten heeft

een prima resultaat!

beschikbaar om beslissingen op te

geleid. “Daarmee hebben we alle voeders

baseren. Dit heeft ook voor ons als voeronderneming consequenties. Meer dan ooit hebben onze klanten behoefte aan echte topspecialisten met een sterk analytisch vermogen, die

In de praktijk

zaken vlot doorzien en op hoog niveau

‘Betere resultaten en gezondere varkens’

met innovaties en nieuwe kennis op uw bedrijf aan de slag gaan, zodat u

Sinds hij het nieuwe Delta vleesvarkensvoer inzet,

voorsprong behoudt en het maximale

ziet Jawin Klein Hegeman uit Bathmen betere re-

uit uw bedrijf haalt. Wij investeren in

sultaten: de groei steeg met 40 gram per dag, het

de beste specialisten voor u. Dit gaat

vleespercentage met 1,5 procentpunt. De voercon-

u merken, doordat we meer en meer

versie daalde met 0,1 procentpunt en de uitval met

met specialisten per bedrijfstype wer-

1 procentpunt. In de stal ziet hij een goede voerop-

ken. Bovendien­gaan we steeds meer

name en gezonde varkens met meer glans. Samen

strategische­allianties aan om het to-

met adviseur Dennis Gerritsen is bekeken hoe de

tale voerpakket te kunnen leveren. Dit

nieuwe voeders het best tot hun recht komen. “We focussen vooral op een maximale jeugdgroei.”

maakt het mogelijk alle onderdelen in Jawin (l.) en Mans Klein Hegeman

Klein Hegeman, die samen met zijn vader Mans naast 1.040 vleesvarkens nog een melkveetak heeft, voert drie voeders uit het Optima Beer-pakket met een computergestuurde droogvoerinstallatie. De komende tijd ligt de focus op verhoging van het financiële rendement. Daarom wordt Optima Beer 4 vervangen door een voer uit de Primalijn­. Daarmee wil hij de voerkosten verlagen, wat niet wil zeggen dat het technische resultaat minder telt. “Ik streef er nog altijd naar om bovengemiddeld te presteren.”

mee kunnen praten. Ze moeten snel

het rantsoen optimaal op elkaar af te stemmen voor het beste resultaat. Dit doen we op transparante wijze, bijvoorbeeld door te optimaliseren bij u aan de keukentafel. Op deze manier zijn we voor u van meerwaarde op het gehele voerpalet, ofwel de ‘Total Feed Business’; de aanpak waar wij voor staan. Jan Baan directeur verkoop varkens

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Innovatiefonds Farmers for Farmers

Veehouders vol innovatieve ideeën Dit geeft afleiding voor de varkens. “Ik heb hem gebruikt in hokken waar de varkens elkaar in de oren beten. Dankzij de strooplikker stopte het oorbijten”, aldus Veenboer. De jury vindt het een origineel idee, dat nog wel beter uitgewerkt moet worden. Enkele aandachtspunten: Hoe snel is het potje met stroop leeg? En trekt het niet te veel vliegen aan? Emissiearme vloer en grashoogtemeter Ook in de melkveesector werden twee prijzen gescoord. De emissiearme vloer van melkveehouder Gerald Elferink uit Tubbergen wint de prestigeprijs van € 2.500. “De reductiecijfers van 5,8 bij weiden en 6,5 bij opstallen zijn indrukwekkend en het is een breed toepasbare innovatie”, aldus de jury. De grashoogtemeter ontvangt een aanmoedigingsprijs Jos Meekes demonstreert zijn mobiele laarzenreiniger.

van € 1.000. Melkveehouder Piet Jan Thibaudier uit Lemmer is de bedenker.

Werken op een boerenbedrijf betekent

betreden van hokken. De mobiele laar-

Hij wilde graag de grashoogte en droge

dat je bijna dagelijks creatieve oplossin-

zenreiniger is een praktische oplossing

stof meten tijdens het maaien, zodat hij

gen moet bedenken voor dingen die er

voor dit probleem.” Meekes ontwierp een

beter kan sturen op drogestofopbrengst

op het bedrijf gebeuren. Boeren zijn van

gemakkelijk wendbare kar met daarop

en daardoor gerichter kan bemesten.

nature erg vindingrijk, dat blijkt ook bij

een laarzenreiniger met voorraadvat

de beoordeling van de bij het Innovatie-

voor het water en ontsmettingsmiddel.

fonds Farmers for Farmers ingediende

Verder biedt de kar ruimte voor allerlei

innovaties. Deze keer werden 16 ideeën

hulpmiddelen die nodig zijn bij de dier-

ingediend. Vier ervan werden beloond.

controle.

Mobiele laarzenreiniger

Strooplikker

De mobiele laarzenreiniger van varkens-

Kannibalisme bij varkens voorkomen,

houder Jos Meekes uit Groenlo ontvangt

is het doel van de strooplikker. Deze in-

de prestigeprijs van € 2.500. De jury was

novatie van Johan Veenboer uit Kootster-

De strooplikker van Johan Veenboer houdt

unaniem: “Om dierziekte-overdracht

tille wordt beloond met een aanmoedi-

bijtgrage varkens zoet.

te voorkomen moet je elk hok met

gingsprijs van € 1.000. De strooplikker

schone laarzen betreden. Het kost veel

wordt op de hokafscheiding gemonteerd.

moeite om ontsmettingsbakken schoon

Speelt het varken met de ketting die er-

te houden of consequent schoeisel te

aan hangt, dan komt er wat stroop langs

Hier vindt u ook het formulier om uw idee

verwisselen of te reinigen tussen het

de ketting naar beneden.

in te dienen.

Bekijk de filmpjes www.farmersforfarmers.eu


Onderzoek

5

Voelsprieten nodig bij ontwikkeling biggenvoer In de praktijk

Meten geeft inzicht „We wegen al 8 jaar lang één afdeling biggen van spenen tot opleg in de vleesvarkensOp praktijkbedrijven worden de prestaties gemeten van biggen die het nieuwe voer krijgen.

stal”, vertelt

Janny en Gerhard Bom.

Janny Bom. “In eerste instantie begonGoede biggenvoeders ontwikkelen kan

monitoringsbedrijven­. De bedrijven

nen we daarmee op verzoek van de

alleen met de juiste voelsprieten in

wegen wekelijks hun biggen en waar

voerspecialist. Inmiddels vinden we

de markt. Om op voergebied voorop

mogelijk houden ze de hoeveelheid voer

het ook erg waardevol voor onszelf.

te blijven­lopen, werken de specialis-

bij die verstrekt is. Daardoor is er weke-

We hebben daarom voor onze nieuwe

ten van ForFarmers Hendrix intensief

lijks informatie over de manier waarop

vleesvarkensstal ook een weegplateau

samen met de nutritionisten en de

de voeders in het veld presteren.

besteld, zodat we ook bij de vleesvar-

afdeling verkoop.

Dit geeft handvatten om waar nodig in

kens beter inzicht krijgen in de groei in

voer en voeradvies bij te sturen.

combinatie met de voersoort­en voergift.”

Om goede producten te kunnen leveren,

De dieren worden wekelijks gewogen.

moeten we als voerleverancier met bei-

Verschillende bedrijfstypes

De gegevens gaan naar biggenop-

de benen in de praktijk staan. Daarom

Omdat het effect van bepaalde aanpas-

fokspecialist Edwin Zielman, die ze in

onderhouden onze specialisten extra

singen in de voeders per systeem en

overzichtelijke tabellen verwerkt.

nauwe banden met een aantal klanten:

type varken kan verschillen, zijn de

De groei kleurt ‘rood’ als de doel-

de zogenaamde monitoringsbedrijven.

monitoringsbedrijven zo geselecteerd

stelling niet gehaald is. Zo is in

Nieuw ontwikkelde voeders worden als

dat ze onderling verschillen in gene-

een oogopslag duidelijk waar nog

eerste op deze bedrijven toegepast,

tica, hokinrichting en voersysteem. De

verbeterpunten liggen en kan er direct

waarbij het praktijkresultaat structureel

gemeten gegevens koppelt de specialist

bijgestuurd worden.

wordt gemeten en vastgelegd.

terug naar de overige biggenspecialis-

“Op het moment loopt er op ons

ten en de biggennutritionist. Relevante

bedrijf­een proef met een extra

Biggenmonitor

ervaringen en conclusies vinden zo snel

smakelijk voer. Het is heel mooi

Meten is weten, is het credo op de

hun weg in de praktijk.

om het verschil in voeropname en groei met het andere voer terug te zien in de monitoringsgegevens. Zo

Wist u dat… De nieuwe Alpha milk en prestarter bijzonder goed in de smaak vallen? Een groeiend aantal ondernemers heeft de positieve effecten van deze producten­ inmiddels ontdekt. Interesse? Vraag uw specialist of accountmanager!

weten we zelf ook welk voer en welk overschakel­moment het beste past bij onze dieren en ons bedrijf.”

KIJKJE NEMEN? www.forfarmershendrix.nl/bom


6

Reportage

Uierdruk cruciaal voor maximaal aantal

3

1

2

‘Meer biggen spenen bij de eigen

heeft hij mede op basis van de zo opge-

gen tot 13,0 per worp. De afgelopen 11

moeder­’ staat centraal in de zeugen-

dane ervaring de voerschema’s, al vanuit

maanden zijn er 31,3 biggen per zeug

aanpak van ForFarmers Hendrix. In dat

het drachtstadium, geoptimaliseerd.

per jaar gespeend­. Met de dierenarts,

kader­wordt veel aandacht besteed aan

Verder is de vitaliteit van de biggen een

adviseur Van Wijk en productmanager

een optimale uierdruk bij de zeugen.

belangrijk aandachtspunt op dit bedrijf.

Toin Buijtels­van ForFarmers Hendrix

Voertaal neemt een kijkje op een zeugen-

Vitale biggen drinken veel biest en star-

vindt vier keer per jaar teamoverleg

bedrijf dat de uierdruk nauwlettend in de

ten goed op. Bij een juiste uierdruk kun-

plaats. Daarbij worden onder andere de

gaten houdt.

nen biggen makkelijker drinken, ook als

productiekengetallen met behulp van

ze wat zwakker zijn.“We streven ernaar

Agroscoop geanalyseerd, bijvoorbeeld de

Bij de ontwikkeling van zeugenvoeders

zo min mogelijk pleegzeugen te maken”,

verdeling van het aantal levend geboren

en het opstellen van voerschema’s is de

legt van Kuppenveld uit. “Elke pleegzeug

en gespeende biggen over de worpnum-

uierdruk steeds vaker het uitgangspunt.

kost productie en gaat ten koste van het

mers heen.

Dat draagt bij aan een maximaal uierren-

resultaat.”

dement om zo veel mogelijk biggen bij de

1

Als de zeugen in het kraamhok

eigen moeder te spenen. Harry van Kup-

Van Kuppenveld laat bij de eerste tot

penveld, zeugenhouder in het Brabantse

en met de vierde worp 14 biggen bij de

de uiers. De meeste zeugen beoordeelt

komen, bekijkt Van Kuppenveld

Reek, stuurt sinds ruim drie jaar nadruk-

zeug liggen; bij oudere zeugen maximaal

hij visueel. Bij twijfelgevallen voelt hij

kelijk op uierdruk. Samen met adviseur

13 stuks. De aanpak heeft resultaat:

met zijn handen. Bij te veel uierdruk zijn

Jaap van Wijk van ForFarmers Hendrix

het aantal gespeende biggen is geste-

de uiers rood, voelbaar gespannen en


7

biggen bij de zeug

gericht op gewichtsontwikkeling van de

heftiger op lactovoer en dat zou te veel

biggen. Tot dag 42 krijgen de zeugen 3,4

druk op de uier kunnen geven.

kilo voer per dag. Van dag 42 tot 84 gaat het schema omlaag naar 2,5 kilo. In de laatste fase krijgen de zeugen 2,8 kilo

5

4

De voergift na werpen draagt bij aan een vlotte opname en melk-

voer. Bij gelten ligt het niveau iets lager.

productie, zonder dat er te veel stuwing

Van Kuppenveld: “Op dag 80 moeten ze

ontstaat. Van Kuppenveld voert tot de

de hoeveelheid spek hebben die in de

derde dag een keer per dag. Vanaf dan

kraamstal nodig is.” Al het extra voer dat

krijgen de zeugen drie keer per dag voer.

ze in de laatste fase opnemen, komt ten

Op dag 5 is de voergift bijna 5 kilo per

goede aan de groei van de biggen.

dag. Op dag 9 krijgt een zeug krap 7 kilo.

De zeugen zitten in groepshokken van

Een week voor spenen is de voergift bijna

zes zeugen met vloervoedering. Met 680

8 kilo. Zeugen die goed vreten, krijgen in

zeugen is de ondernemer in staat uni-

de laatste week 8,4 kilo per dag.

forme groepen te maken. Toch is het een

4

nadeel dat bazige zeugen meer kunnen

De zeugenhouder schat dat 90 procent

vreten dan bange dieren. Volgens Van

van de zeugen in de kraamstal het

Kuppenveld is dat een van de oorzaken

standaard voerschema aankan. Een

als de uierdruk bij een zeug te hoog is.

belangrijke indicator is de mestconditie van de zeug. “De mest moet smeuïg zijn”,

3

De overschakeling van dracht-

benadrukt hij. Bij zeugen met te harde

naar lactovoer luistert nauw.

keutels gaat de voergift eerder omhoog.

Het standaardadvies luidt: ‘vijf dagen voor afbiggen overschakelen’. Dat houdt de darmflora gezond en voorkomt zo-

pijnlijk voor de zeug. De uierdruk voor het werpen moet volgens hem niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. Bij te veel uierdruk gaan zeugen op de buik liggen. Ze zijn onrustig en laten de biggen minder vlot drinken. Een te lage uierdruk

5

Naast de uierdruk hebben tal van andere factoren invloed op

doende een verstoring van de hormonale

de biestproductie en de opname door

balans. Dit is nodig voor het op gang

de biggen. Dit loopt van de algehele

komen van de melkproductie. Bij Van

gezondheidssituatie en de genetica tot

Kuppenveld krijgen de zeugen als ze in

de inrichting van de kraamhokken en het

de kraamstal komen, lactovoer. De gelten

klimaat in de stal. En niet te vergeten:

zijn een uitzondering; die voert hij tot

zorg en aandacht, waar dit bedrijf zicht-

het werpen drachtvoer. Gelten reageren

baar invulling aan geeft.

gaat ten koste van de melkproductie. Na aanpassingen van het voerschema hebben nagenoeg alle zeugen een goede uierdruk.

Diva-voeders geoptimaliseerd voor uierdruk De Diva-voeders van ForFarmers Hendrix zijn ontwikkeld voor een optimale uierdruk

2

De uierdruk is een goede indicator

en maximale biestproductie. De dracht- en lactatievoeders zijn op elkaar afgestemd

of de voeding in de laatste fase

voor een soepele overgang. Ook is de energiewaardering en de keuze van de grond-

van de dracht en aan het begin van de

stoffen erop gebaseerd dat de darmflora van de dragende en lacterende zeugen

lactatie goed is ingeregeld. De eerste zes

zo stabiel mogelijk blijft. Een gezonde darmflora rondom het werpen leidt tot een

weken van de dracht zijn gericht op con-

vlot afbigproces en een vlotte start van de biestproductie. Een goede indicator voor

ditieherstel en belangrijk voor een goede

een gezonde darmflora is de mestconsistentie; mest van zeugen moet te allen tijde

innesteling van de vruchtjes en unifor-

smeuïg zijn.

miteit van de biggen. De laatste fase is


8

ForFarmers DML

Alle voeders van herkenbare afkomst FarmFeed Hedimix heeft een nieuwe

Mixen

schikbaarheid, de wensen van de klant en

naam: ForFarmers DML. Het bedrijf

Voeders van ForFarmers DML worden

de mogelijkheden op het bedrijf. “Prijzen

geeft daarmee uitvoering aan de filo-

onbewerkt afgeleverd of eerst gemengd

en beschikbaarheid van producten veran-

sofie van ForFarmers om een totaal­

en aangezuurd op het tankpark in

deren steeds sneller. Wij zitten dicht op

oplossing te bieden voor klanten.

Lochem. “Hier kunnen we overschotten

de markt waardoor onze specialisten zeer

en tekorten vanuit de markt bufferen en

snel kunnen schakelen”, aldus Kemink.

De letters DML in de

producten standaardiseren zodat een

nieuwe naam staan

klant altijd een vergelijkbaar product

Meer rendement

voor dry, moist en liquid

krijgt.” Innovatie is ook continu nodig,

ForFarmers Hendrix en ForFarmers

(zie kader). Met deze

benadrukt Kemink. “We willen maximaal

DML werken nauw samen en delen ken-

naam sluit het bedrijf

waarde toevoegen op de bedrijven.” Dit

nis en informatie, zoals op het gebied

aan bij de internationa-

gebeurt bijvoorbeeld ook door aantrek-

van voeding, matrixen van grondstoffen

le activiteiten van For-

Eddy Kemink

kelijke grondstoffen, die een veehouder

en de beschikbaarheid en kwaliteitsrisi-

Farmers op het gebied van bijproducten

niet individueel kan voeren, in mixen te

co’s van specifieke producten. Ook voor

en losse grondstoffen. Dat is goed voor

verwerken.

inkoop en innovatie worden de krachten

de herkenbaarheid in de markt. “Maar

gebundeld. Zo kan een totaalpakket van

het versterkt ook onze onderhande-

Eén aanspreekpunt

kwalitatief hoogwaardige producten en

lingspositie richting de leveranciers van

Het uitgangspunt voor ForFarmers Hen-

adviezen geleverd worden, wat resul-

deze producten.

drix en ForFarmers DML is dat klanten

teert in meer rendement voor de klant.

En dat komt uiteindelijk weer ten goede

één aanspreekpunt hebben. Deze zorgt

aan de klant”, benadrukt Eddy Kemink,

voor het beste voeradvies en optimale

MEER INFORMATIE?

directeur van ForFarmers DML.

inzet van voeders, afhankelijk van de be-

Productenpakket ‘Dry’ in de afkorting DML staat voor droge grondstoffen. Voor de varkenshouderij zijn dat onder andere granen en soja. ‘Moist’ zijn vochtige en stapelbare voeders. ‘Liquid’ zijn de vloeibare producten. De meeste producten uit deze categorie gaan naar de varkenshouderij, zoals tarwezetmeel, aardappelstoomschillen en zuivelproducten. ForFamers DML maakt zelf een aantal interessante natte producten op basis van wei en melk. Ook is het bedrijf sterk in fermentatiemixen. Het tankpark van ForFarmers DML in Lochem.

www.forfarmersdml.nl


De specialist

Frits Willems, operator productie Nutriferment

Fermentatieproces in de vingers Klanten van ForFarmers Hendrix boeken opvallend goede resultaten met fermentatie. De interesse voor deze manier van voeren groeit, maar de benodigde investering voor een eigen fermentatie-unit vormt vaak een obstakel. Met Nutriferment, een kant-en-klaar gefermenteerd grondstofmengsel dat in combinatie met aanvullend voer wordt ingezet, kunnen varkenshouders enkele maanden proefdraaien. Frits Willems is verantwoordelijk voor de productie van Nutriferment. Dit gebeurt op het tankpark van ForFarmers DML in Lochem.

‘De bacteriecultuur is perfect’ “Het maken van Nutriferment luistert heel nauw. Het is een delicaat proces waar we niets aan het toeval mogen overlaten. Water van precies de goede temperatuur gaat met de unieke bacteriecultuur van ForFarmers Hendrix en het grondstofmengsel in een tank. Na 24 uur is het product gereed voor uitlevering. Dankzij twee tanks kunnen we elke dag een charge van 20 ton maken. Door secure reiniging en ontsmetting voorkomen we ongewenste stoffen in het mengsel.” “De fermentatie-installatie op het tankpark in Lochem is steeds verder geperfectioneerd. De apparatuur is al bijna drie jaar in gebruik. Ik werk er sinds februari vorig jaar mee. Het was een zoektocht, maar inmiddels hebben we het proces goed in de vingers. We gaan nu stappen zetten om verder te automatiseren. Aan de speciale bacteriecultuur veranderen we niets, die is perfect. Wel wordt de productie ervan binnenkort verder opgeschaald. Dat gebeurt op de productielocatie in Heijen. Steeds meer bedrijven ontdekken de voordelen die ze met fermentatie kunnen behalen, mede dankzij Nutriferment.”

9


10

Grondstoffen

Inspelen op dynamiek van de grondstoffenmarkt door de onrust in de Zwarte-Zeeregio en

te kunnen exporteren. Dit alles, in combi-

de aankondiging van exportbeperkende

natie met de zwakker wordende euro ten

maatregelen vanuit Rusland.

opzichte van de dollar, leidde tot sterke prijsstijgingen.

Sojamarkt De prijs van soja fluctueert nog sterker

Inkoopstrategie

dan die van granen. Dat wordt veroor-

Kortom, het afgelopen jaar liepen veel

zaakt door een aantal variabelen:

zaken in de grondstoffenmarkt anders

ontwikkelingen op de termijnmarkt,

dan vooraf door velen was voorspeld.

het aanbod op de Noord- en Zuid-

‘Always expect the unexpected’ ofwel

Amerikaanse markt, logistieke kosten

‘wees voorbereid op het onverwachte’ zijn

en de euro/dollarkoers.

niet voor niets gevleugelde woorden in de grondstoffenhandel. Ook 2015 begint met

Transport is een van de factoren die van

In 2014 is soja sterk in prijs gestegen,

verrassingen. Ondanks recordoogsten

invloed­ zijn op de grondstoffenprijzen.

ondanks een verruiming in de wereld-

in de VS blijven de verwachte enorme

voorraden. De Zuid-Amerikaanse oogst

voorraden met bijbehorende prijsda-

Grondstofinkoop is een dynamisch

komt normaal gesproken in het tweede

lingen vooralsnog uit. De vraag vanuit

proces­. Inkopers halen dagelijks infor-

kwartaal op de markt. Akkerbouwers in

China speelt hierin zeker een rol, maar

matie uit de markt en bepalen mede op

Argentinië lieten hun gewassen echter

logistieke beperkingen, het onvoorspel-

grond daarvan de inkoopstrategie van

liever in slurven op het land liggen, omdat

bare gedrag van speculanten en bovenal

ForFarmers. Dit vormt de basis voor een

Argentinië als gevolg van politieke insta-

de zwakke euro zijn vooral factoren van

voerassortiment met de beste prijs-

biliteit te kampen had met een almaar in

gewicht.

kwaliteitverhouding.

waarde dalende munt. De akkerbouwers kozen voor deze strategie in de hoop op

In deze dynamische omgeving opereren

De graanprijzen waren in 2014 erg grillig.

betere prijzen en als bescherming tegen

de inkopers van ForFarmers. Op basis van

Na relatief hoge prijzen van 190 tot 220

inflatie. Dit zorgde voor krapte op de

de beschikbare marktinformatie, analy-

euro per ton aan het begin van het jaar,

wereldmarkt en leidde uiteindelijk tot

ses van vraag en aanbod en jarenlange

kelderden de prijzen in de tweede helft

fysieke tekorten, mede doordat de soja-

ervaring bepalen zij de inkoopstrategie.

van september, vlak voor de oogst. Dit

oogst in Noord-Amerika later startte dan

ForFarmers profiteert daarbij van haar

werd veroorzaakt door enorme meeval-

verwacht. De slechte infrastructuur van

groeiende omvang. Daardoor is de onder-

lers in de graanopbrengst in Europa en

Brazilië veroorzaakte daarnaast logis-

neming een interessantere partner voor

het Zwarte-Zeegebied (Rusland, Oekraïne­

tieke problemen met langere wachttijden,

grondstoffenleveranciers en kunnen er

en Kazachstan). De kwaliteit van de

waardoor het transport van sojabonen

betere afspraken worden gemaakt. Ook

tarwe bleek minder geschikt voor de

naar de rest van de wereld vertraging op-

zorgt dit voor een betere toegang tot nu-

voedingsmiddelenindustrie, waardoor het

liep. Ook Noord-Amerika, waar een grote

tritionele kennis, meer innovatiekracht en

aanbod van voertarwe toenam. De lagere

sojabonenoogst in het derde kwartaal

een hogere efficiency in de aanvoer­keten.

prijzen maakten akkerbouwers wel erg

beschikbaar kwam, kampte met grote

terughoudend. Als gevolg hiervan daalde

druk op de infrastructuur om de aanwe-

het tarwe-aanbod en liepen prijzen later

zige mais, sojabonen en maisdistillers

in het jaar weer op. Dit werd versterkt

(restproduct uit de bio-ethanolindustrie)

Actuele grondstofprijzen: www.forfarmershendrix.nl/varkens


11

Workshop

Van kraambed tot kwaliteitsbig Varkenshouders zijn zich zeer goed

Stof tot nadenken

hij het voordeel van een papje, waarvan de

bewust van het belang van een goede

Wat de aanwezigen vooral opvalt is dat

biggen makkelijker vreten, maar wen-

biggenopfok. Dat bleek uit de massale

Bert Pappot, één van de gefilmde var-

nen de biggen tegelijkertijd geleidelijk

aanmeldingen voor de eerste work-

kenshouders, vrij veel tijd besteedt aan de

aan de vaste korrel, zodat ze uiteindelijk

shop ‘Van kraambed tot kwaliteitsbig’

voeding van zijn jonge dieren.

voldoende droogvoer opnemen. Ook Janny­

die ForFarmers Hendrix samen met

Hij krijgt daar naar eigen zeggen wel

Bom doet in een film haar recept voor een

farmaceut MSD organiseerde. Workshop

vaker opmerkingen over, maar hij vindt

goede biggenopfok uit de doeken. Al met

gemist? Begin februari kunt u nog in

het de moeite dubbel en dwars waard.

al genoeg stof tot nadenken.

Noord- en Oost-Nederland terecht.

“Want”, zegt hij, ”ik heb nauwelijks last van streptococcen en oorbijten. Boven-

Naast voeding komt varkensgezondheid

dien is de speendip minimaal.” Alles

aan bod. Zo wordt er ‘live’ sectie gedaan

Er komt een levendige discussie op

draait er bij hem om dat de biggen zo

op biggen. “Super leerzaam”, aldus de

gang tijdens de interactieve workshop

goed mogelijk het voerbakje leren ken-

deelnemers, die ook de praktische tips

over voeding van biggen van kraam-

nen. Hij start daarom al op levensdag 1

rondom gezondheidsmanagement waar-

stal tot afleveren. De voeding wordt

met een electrolytenmix bij de biggen. Dit

deren.

besproken aan de hand van films met

voert hij de eerste drie dagen. Vervolgens

praktijkvoorbeelden. De varkenshou-

geeft hij melk aan elke toom. Dit doet hij

ders in de films vertellen op wat voor

ook standaard bij elke toom omdat hij

manier zij de biggen opfokken. Aan de

zoveel mogelijk biggen bij de eigen zeug

4 februari: Veendam

hand daarvan volgt discussie in de zaal

wil spenen en minimaal overlegt en liever

10 februari:

en geven specialisten een toelichting

geen pleegzeugen maakt. Na 12 dagen

bij de achtergronden op basis waarvan

geeft hij 1x daags een papje van speen-

Interesse? Meld je aan op

je bepaalde keuzes voor voeding in de

korrel gemengd met melk en 1x daags

www.forfarmershendrix.nl/workshop

biggenopfok maakt.

de droge korrel. Op deze manier benut

Ook een workshop volgen? Bentelo

Pathologen van MSD animal health laten aan de hand van secties op biggen zien wat er in biggen gebeurt als ze gezondheidsproblemen hebben.


Nieuws & tips

Soja wordt steeds duurzamer

Maatregelen vanwege PED

Alle soja die ForFarmers Hendrix

leverbaar. Wel is er al voldoende ‘ver-

De buitendienst van

verwerkt­in voer bestemd voor de

antwoorde soja’ beschikbaar dat aan de

ForFarmers Hendrix en de

Nederlandse­markt, voldoet ten minste

belangrijkste eisen van RTRS voldoet.

chauffeurs zijn extra alert

aan de eisen die op Europees niveau zijn

Dit betreft o.a. eisen op het gebied van

op hygiëne om versprei-

afgesproken voor ‘verantwoorde soja’.

ontbossing, betaalde lonen, discrimi-

ding van het PED-virus te

Een deel van de soja voldoet aan de

natie, kinderarbeid, pesticidengebruik,

voorkomen. In Nederland

strengere RTRS- eisen.

wettelijke regelingen en milieu.

is gelukkig alleen nog de milde variant van het

Sojaplantage

FEFAC (de Europese federatie van

virus gevonden. Echter

mengvoederproducenten) heeft richt-

de zeer ziekmakende Amerikaanse variant is al

lijnen opgesteld waaraan soja moet

in Oekraïne opgedoken. Tref daarom voldoende

voldoen om het label ‘verantwoord’ te

hygiënemaatregelen om insleep van dierziekten

mogen dragen. Met ingang van 2015

te voorkomen.

gebruiken alle bij Nevedi aangeslo-

Meer weten over de maatregelen die u kunt nemen?

ten mengvoederleveranciers voor de

Kijk dan op:

Nederlandse­markt uitsluitend nog

www.forfarmershendrix.nl/PED

deze verantwoorde soja. De NederlandIn de Round Table on Responsible Soy

se zuivelindustrie, Stichting Milieukeur

(RTRS) hebben alle schakels in de soja-

en Kip en Varken van Morgen stellen

keten op internationaal niveau afspraken

met ingang van dit jaar echter RTRS-

gemaakt over de productie en het gebruik

soja als eis. Voor deze segmenten koopt

van duurzame soja. De meeste soja-leve-

ForFarmers­Hendrix daarom RTRS-

ranciers streven ernaar aan alle RTRS-

soja in. ForFarmers streeft ernaar om

Goed biestmanage-

eisen te voldoen, maar dit vergt tijd. Deze

in 2020 uitsluitend RTRS-soja in haar

ment heeft vele as-

RTRS-soja is daarom nog maar beperkt

voeders te verwerken.

pecten. Het grootste

Grootste effect Biest-Score

positieve effect is te

Brok’nproat

behalen met extra tijd en aandacht voor tomen van gelten en voor lichte biggen (minder dan 1,1 kilo bij geboorte). Dat blijkt uit onderzoek van de Biest-Score. Biggen van gelten hebben minder antistoffen in het bloed dan biggen uit meerdereworpszeugen. Hetzelfde geldt voor lichte biggen. Door hen snel na de geboorte extra biest te laten drinken, neemt de hoeveelheid afweerstoffen in het bloed toe en ook de kans op betere

0115NL

prestaties in de toekomst. De Biest-Score is inmiddels gemeten bij 230 bedrijven en 8.400 biggen.

Boeren met ambitie

ForFarmers Hendrix: Voertaal varkens 2015 nr. 1  
ForFarmers Hendrix: Voertaal varkens 2015 nr. 1