Page 1

Uitgave van Forfarmers Hendrix BELGIE

NR 1 2015

VOer

taal

Nieuw: Melk€fficiënt

2

Op bezoek bij de familie Stevens - Francken

6

“Optimale resultaten door proactief ondernemen Jongvee uitbesteden?

11


2

Inhoud 02 Optimaliseren voor een efficiëntere bedrijfsvoering 03 Voorwoord

Nieuw

Optimaliseren voor een effi

04 Rantsoenefficiëntie, meer melk per kg droge stof 05 Uw toekomst verdient kunstmelk 06 Reportage melkvee: op bezoek bij familie Stevens 08 M  aïsbemesting op maat levert geld op 09 Novurea presteert in nat en droog seizoen 10 Invloedfactoren bij afmesten van dikbilstieren 11 Is uitbesteden van jongvee een optie voor uw bedrijf?

Melk€fficiënt ondersteunt u bij het bepalen van de meest rendabele bedrijfsstrategie

Met het einde van het melkquotum

het aantal dierplaatsen, de beschik-

in zicht maken veel melkveehouders

baarheid van voer, mogelijkheden met

toekomstplannen. Om de veehouder

mestplaatsing of de beschikbare arbeid.

hierbij te ondersteunen ontwikkel-

Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers Hendrix. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers Hendrix: +32 (0)51 33 57 60. Over­ name van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmershendrix.be

den we Melk€fficiënt. Hiermee kan

Veel veehouders willen meer melk

de rundveespecialist u helpen bij

produceren. Dat kan door groei van

het bepalen­van de meest rendabele

de veestapel of een hogere melkpro-

bedrijfsstrategie­.

ductie met de bestaande veestapel. ForFarmers­Hendrix adviseert om eerst

Met de afschaffing van het melkquotum

te kijken naar de laatste optie. Hiermee

gelden er andere beperkende factoren

verhoogt u namelijk de efficiëntie van

op het melkveebedrijf. Het gaat dan -

uw bedrijf. Het rendement van extra

afhankelijk van de bedrijfssituatie - om

liters is immers­sterk afhankelijk van


Voorwoord

ficiëntere bedrijfsvoering Nieuw

Melk€fficiënt

Welke keuzes maken­na wegvallen melkquotum? De afschaffing van het melkquotum komt nu wel heel dichtbij. Er is enerzijds veel dynamiek in de Belgische melkveehou-

Waar de één gebaat is bij het

derij. Anderzijds ervaren we dat melkvee-

verhogen­van de melkproductie, kan

houders nog met veel vragen zitten over

de ander allicht veel meer verdienen

het omgaan met de quotumloze situatie.

door de ruwvoerteelt te optimalise-

Om melkveehouders te ondersteunen bij

ren. Aan welke knop kunt u het beste

het maken van de juiste keuzes voor hun

draaien? Melk€fficiënt geeft u het

bedrijfsstrategie, introduceert ForFarmers

antwoord.

Hendrix de totaalaanpak Melk€fficiënt. Een andere keuze die zich opdringt, op

Samen met de rundveespecialist

bedrijven die koemelk gebruiken voor de

kunt u met Melk€fficiënt verschil-

kalveropfok, is het overschakelen naar

lende bedrijfsstrategieën doorreke-

melkvervangers. ForFarmers Hendrix

nen op technische en economische

heeft onlangs zijn gamma kunstmelken

kengetallen. Hierdoor kunt u een

en de opfokstrategie volledig vernieuwd.

afgewogen keuze maken passend bij

Maak kennis met ons assortiment Vita-

uw eigen bedrijf en doelstellingen.

Milk. Bij het afmesten van dikbilstieren is

Er zijn in principe drie hoofdproces-

het een blijvende uitdaging om het juiste

sen op het melkveebedrijf. Bij elke

evenwicht te vinden tussen enerzijds

proces horen andere kengetallen

groeiresultaten en kosten en anderzijds

en zijn er andere verbetermogelijk­

in te spelen op de vraag van retail en

heden om het rendement te

consument. We hebben de belangrijkste

verhogen­.

aandachtspunten nog een keer op een rijtje gezet. Verder in deze editie laten we

1) Melken: Denk bijvoorbeeld aan

u ook graag kennismaken met ons exclu-

hoe goed u technisch presteert. Een

verhoging van de melkproductie door

sieve gamma meststoffen MaïsMaster en

volgende stap kan alsnog groei van de

het verkorten van de tussenkalftijd.

Novurea. Onze klanten ondersteunen om

veestapel zijn. Door een hoger ren-

hogere opbrengsten en meer kwaliteit uit

dement kunt u een financiële buffer

2) Jongveeopfok: Verlaging van de

eigen ruwvoer te halen, is één van de top-

opbouwen voor uw bedrijf zodat u

afkalfleeftijd

prioriteiten in onze

prijsschommelingen kunt opvangen.

totaalaanpak voor

Bedrijfsefficiëntie is daarbij ontzettend

3) Ruwvoerwinning: Verhogen van

belangrijk. Bedrijven die groeien maar

de droge stof opbrengst per hectare

technisch niet optimaal presteren lopen­

bespaart voerkosten

rundveebedrijven. Yvan Buddaert –

tegen kostprijsverhoging aan. Eerst

Sectormanager

optimaliseren is altijd verstandig.

Rundvee

3


Melkvee

Rantsoenefficiëntie Méér melk per kg droge stof Met de verwachting van een groeiend

gezonde veestapel met een optimale

Daarnaast zijn met een goede vrucht-

volume van de melkproductie, wordt de

tussenkalftijd. Het kengetal rantsoenef-

baarheid en een kortere tussenkalftijd

efficiënte omzetting van voer naar melk

ficiëntie geeft inzicht in het resultaat van

de komende jaren nog flinke stappen te

nog belangrijker. De beschikbaarheid van

voeding en management op het melk-

zetten.

ruwvoer is op steeds meer bedrijven de

veebedrijf. Optimale waarde

beperkende factor. Daarnaast hebben de voerkosten - vanwege de aanhoudend

Efficiënt van voer naar melk

De rantsoenefficiëntie varieert in de

hoge prijzen - een grotere invloed op het

Waar een melkveehouder zelf mee aan

praktijk van 1 tot 1.7 en is onder meer

bedrijfsresultaat. Via het kengetal rant-

de slag kan, zijn bepaalde manage-

sterk afhankelijk van het productieni-

soenefficiëntie kunt u de vinger aan de

mentmaatregelen. Rantsoenefficiëntie

veau. Hoger hoeft echter niet altijd beter

pols houden. Veehouders die niet werken

is te sturen met bijvoorbeeld ruwvoer­

te zijn. Een erg hoge waarde kan het

aan een hogere rantsoenefficiëntie laten

kwaliteit, vruchtbaarheid en koecomfort.

gevolg zijn van een te lage voeropname.

kansen liggen op hun bedrijf.

Op gebied van ruwvoerteelt en ruwvoer-

Dit geeft teveel conditieverlies waardoor

management is er de laatste jaren al

de weerstand van de koe vermindert en

Resultante voeding en management

veel verbeterd. De kwaliteit is toegeno-

het risico op gezondheidsproblemen

Het kengetal rantsoenefficiëntie wordt

men en dat heeft niet alleen met betere

toeneemt. Een te lage rantsoenefficiëntie

berekend door de melkproductie van een

en andere rassen te maken. Dat ligt ook

kan het gevolg zijn van een matige ruw-

veestapel - uitgedrukt in kg meetmelk

aan de toegenomen aandacht voor dit

voerkwaliteit of een te lange tussenkalf-

- te delen door de totale droge stofop-

onderwerp bij de veehouder. Het blijft de

tijd. Streef naar een optimale rantsoen­

name van zowel ruwvoer, bijproducten

uitdaging en de kunst om de verbeterde

efficiëntie passend bij de veestapel en

als krachtvoer. De basis voor een goede

ruwvoerkwaliteit optimaal te benutten in

het productieniveau (zie grafiek).

rantsoenefficiëntie is een duurzame en

de praktijk.

Hoe bespaart u voer?

1,70

R€! Rantsoenefficiëntie geeft weer

1,60

hoeveel melk uw koeien produceren

1,50 Rantsoenefficiëntie

4

uit één kilogram droge stof. Koeien die het voer beter benutten

1,40

produceren efficiënter.

1,30

Wat is de rantsoenefficiëntie op

1,20

uw bedrijf? 1,10

Reken het nu zelf uit in vijf stappen met de handige rekenmodule op onze

1,00

website www.rantsoenefficiëntie.be 0,90 15

20

25

30

35

Kg meetmelk per koe per dag

40

45


Kalveropfok

5

Uw toekomst verdient kunstmelk plasma, Salmonella, Mastitis en Leptospirosis. Daarnaast is er nog BVD en BVL. Para TBC is waarschijnlijk de meest gekende, zeker de meest actuele overdraagbare ziekte. Door koemelk te voeren is het risico op verspreiding van Para TBC zeer reëel. Mycoplasma wordt vaak onderschat. Dit kan ontstekingen veroorzaken die zeer moeilijk te behandelen zijn. De gekendste daarbij zijn long- en uierontsteking. Mycoplasma kan in de uier blijven en pas op latere leeftijd resulteren in ongeneesbare uierontsteking. In het postquotum tijdperk zal het

de behoefte van het kalf. Het vetgehalte

Mastitis wordt ook vaak onderschat.

belang van jongveeopfok alleen maar

is veel te hoog wat al snel kan leiden tot

Staphylococcus aureus, Streptococcus

toenemen. Een vaars moet kalven op

diarree. Om dit te vermijden wordt er

agalactiae en andere mastitis verwek-

24 maand of vroeger en moet daarnaast

dan vaak te weinig gevoerd, waardoor

kers kunnen worden overgedragen door

ook nog eens vlot melk produceren.

het kalf ondervoed raakt, te traag groeit

het voeren van koemelk. Deze hebben

Één van de eerste zaken die aangepakt

en vatbaarder is voor ziektes. Door de

geen invloed op de gezondheidsstatus

moeten worden, is dan ook kalveropfok.

doorgedreven selectie van onze koeien

van het kalf, maar kan wel leiden tot

om meer melk te produceren is de aan-

uierontsteking in de eerste lactatie.

Groei bepaalt melkproductie

voer van vitamines en spoorelementen

Er zijn onderzoeken zat. De groei in de

ondermaats. Wanneer u met koemelk

Kunstmelk is goedkoper

eerste 3 levensmaanden heeft een grote

werkt moet u deze dus supplementeren.

Wanneer u vandaag de duurdere kwalitatieve kunstmelk gebruikt, bent u nog

invloed op de latere melkperiode. 100g extra groei per dag resulteert in 200kg ex-

Antibiotica

steeds goedkoper af dan met koemelk.

tra melk in de eerste lactatie. Bovendien

Penicillinemelk voeren is echt hele-

Zelfs wanneer u een intensief schema

wordt deze meerproductie lineair doorge-

maal uit den boze. Ook al lijkt de con-

gebruikt, waarbij er 160g poeder gedo-

trokken naar de volgende lactaties.

centratie van antibiotica zeer laag, toch

seerd wordt per liter kunstmelk, is het

draagt het bij tot resistentie op latere

voeren van kunstmelk goedkoper dan

Kunstmelk versus koemelk

leeftijd. Zeker gedurende langere peri-

koemelk.

De eerste 3 dagen wordt er uiteraard

odes lage concentraties aan antibiotica

goede en voldoende biest gevoerd. Maar

voeren resulteert in resistentie. Dit

daarna is het vaarskalf beter af met

wil zeggen dat het behandelen van die

Nu het quotum er af gaat zijn er

kunstmelk. Er zijn meerdere redenen om

vaarzen op latere leeftijd zeer moeilijk

eigenlijk­geen redenen meer om

voor kunstmelk te kiezen. De belang-

wordt. En dit geldt voor alle soorten

koemelk te voeren. Gun uw toe-

rijkste zijn: behoefte van het vaarskalf,

antibiotica en ziektes.

komst alle kansen en voer uw vaarskalveren met kunstmelk!

overdracht van ziektes, resistentie op Overdracht ziektes

Meer info over onze kunstmelk vindt

Er zijn verschillende ziektes die kunnen

u op www.forfarmershendrix.be/

Behoefte van het vaarskalf

overgedragen worden via koemelk. De

vitamilk

Koemelk voldoet al lang niet meer aan

meest gekende zijn Para TBC, Myco­

antibiotica én kunstmelk is goedkoper!


6

Reportage melkvee

Optimale resultaten door proactief ondernemen

Familie Stevens-Francken: “Het Feed2Milk rantsoenberekeningsprogramma laat ons toe kort op de bal te spelen.”

In de prachtige natuur van het

nadien behaalde het bedrijf echter niet

voor afkalven staan samen in één groep

Antwerpse­Essen ligt het land-

de resultaten­die zij hadden voorop-

op één rantsoen. De laatste drie weken

bouwbedrijf van de familie Stevens

gesteld en gingen ze uiteindelijk op

voor afkalven wordt hier Calciumbinder

- Francken­. Gert Stevens en Ann

zoek naar een nieuwe voerleverancier.

aan toegevoegd die opgebouwd wordt

Francken leiden dit melkveebedrijf

In 2012 kwamen ze via accountmana-

tot 3 kilo per dier per dag. In de droge

al meer dan twaalf jaar. De laatste

ger Gert Van Dyck van dealerbedrijf

koeienstal installeerde Gert hiervoor

jaren deed de familie Stevens een

Van Hoydonck­uit Wuustwezel bij

een krachtvoerautomaat. Vooral de pin-

aantal investeringen, waardoor ze

ForFarmers­Hendrix terecht en startten

ken hebben hier een groot voordeel bij

proactief kunnen ondernemen met

ze een nauwe samenwerking met de

omdat ze het verkrijgen van krachtvoer

veel aandacht voor optimale voer­

ForFarmers Hendrix melkveespecia-

in de robot hierdoor sneller aangeleerd

benutting en de beste melkproductie.

listen. In 2013 liet de elektronica in de

krijgen. “Door het gebruik van Calcium-

melkstal het wat afweten, maar de kost

binder bij droge koeien zijn er nagenoeg

Bedrijfsgeschiedenis

om die te optimaliseren was te groot.

geen dieren meer die aan de nageboorte

Gert en Ann stapten in 2002 mee in

Toen kwam het idee om te melken met

blijven staan of witvuilen,” aldus Gert.

het bedrijf van de ouders van Ann.

melkrobots. Gert en Ann lieten 2 melk-

Wat de kalveren betreft, werd de ver-

Drie jaar later kwam het melkquotum

robots installeren en zijn tot op vandaag

strekkingstemperatuur van de koemelk

van de ouders van Gert erbij en werd

heel tevreden met deze beslissing. Alle

aangepast volgens de behoeftes van

een stal bijgebouwd. Een aantal jaren

droge koeien en pinken vanaf 1 maand

de kalveren en de luchtinlaat in de stal


bijgestuurd­, zodat die niet direct op

een Herd Navigator. “Er is een hoge

een leeftijd van 11 maanden voert Gert

de rug van de kalveren terecht kwam.

kost verbonden aan dit toestel, maar

hen een specifiek rantsoen voor jongvee

Al deze aanpassingen hebben ervoor

ik haal er heel veel nuttige gegevens

op basis van voordroog om hun pensont-

gezorgd dat dit melkveebedrijf vandaag

uit. Sommige boeren investeren liever

wikkeling te optimaliseren.

optimaal draait.

in machines, ik investeer graag in mijn koeien, maar dat is natuurlijk een keuze

Toekomst

Optimale voerbenutting en

die iedereen voor zichzelf moet maken,”

In de toekomst wil de familie Stevens

melkproductie

verduidelijkt Gert. De specialisten van

- Francken bestendigen wat ze nu

Door de beslissing om met robots te

ForFarmers Hendrix kunnen op afstand

bereikt hebben en nog verder optimali-

gaan werken, was het voor Gert heel

meekijken naar de resultaten die Gert

seren waar mogelijk. “Mijn ouders zijn

belangrijk dat het rantsoen zo optimaal

uit de Herd Navigator haalt en kunnen

ondertussen ook met pensioen, dus het

mogelijk was. Daarom werd er van bij

zo ook onmiddellijk het juiste advies

is belangrijk om het bedrijf te kunnen

de start van de samenwerking met

geven. “Ik ben er zeker van dat 90% van

blijven runnen met zo weinig mogelijk

ForFarmers Hendrix een rantsoenbere-

de resultaten die we vandaag halen te

externe krachten,” vertelt Ann.

kening uitgevoerd door specialist Step-

danken zijn aan de nauwe samenwer-

Gert en Ann spelen met het idee om na

hane Moyart. Sinds de komst van de ro-

king met ForFarmers Hendrix,” voegt

het wegvallen van het quotum eventueel

bots voert robotspecialist Guy Verhulst

Gert er nog aan toe.

een derde melkrobot aan te schaffen

om de 5 maanden een RAP-analyse uit.

maar worstelen nog met een aantal

Daaruit blijkt dat het bedrijf Stevens

vragen in verband met ruwvoerwinning,

vandaag voldoet aan het vooropgestelde

Resultaten

wat met de droge koeien, al dan niet een

plaatje. Voor 2014 was het doel om ge-

Vetgehalte: 42

transitiestal bijbouwen, enz…

durende het ganse jaar een gemiddelde

Eiwit: 35,3

productie van 30 liter melk per koe te

Celgetal: 120 000

“We willen in de toekomst in elk geval

realiseren. Het bedrijf Stevens is daar

Ureum: 224

de Feed2Milk aanpak blijven behouden. Niet enkel het rantsoen telt, maar ook

vorig jaar meer dan in geslaagd en haalt

alle factoren eromheen zijn belangrijk

vandaag zelfs een gemiddelde van meer dan 32 liter.

Samenstelling rantsoen

en die willen we goed in beeld heb-

Het Feed2Milk rantsoenberekenings-

Het rantsoen voor de melkkoeien

ben. Zo is er recent ook het proces van

programma zorgt voor een optimale

bestaat uit maïs, gras, perspulp en

ruwvoerwinning onder de aandacht ge-

rantsoenefficiëntie op het bedrijf

eiwitkern in de mengwagen. In de robots

bracht. Op die manier kunnen we zeker

Stevens. Rantsoenefficiëntie (R€) is het

krijgen koeien een vaste hoeveelheid

nog verder optimaliseren qua voerbe-

kengetal om de voerbenutting te bepa-

eiwit, plus aanvullend krachtvoer in

nutting en melkproductie,” besluit Gert.

len en geeft weer hoeveel melk koeien

functie van hun productie. De droge

produceren uit één kilogram droge stof

koeien krijgen maïs, voordroog, gras-

voer. Hoe meer melk uit één kilogram

zaadhooi, eiwit, droogstandsmineralen

droge stof, hoe hoger de rantsoeneffici-

en de laatste 3 weken voor afkalven

ëntie. In de praktijk varieert dit kengetal

Calciumbinder. De kalveren tot 2 maand

van 1,1 tot 1,7. Het bedrijf Stevens heeft

krijgen nu nog koemelk, maar na het

vandaag een rantsoenefficiëntie van 1,6

wegvallen van het quotum zal Gert

wat bovengemiddeld is.

meer dan waarschijnlijk overschakelen op VitaMilk kunstmelk­. Daarnaast

“Het Feed2Milk rantsoenberekenings-

krijgen­de kalveren ook hooi en Vita Floc

programma van ForFarmers Hendrix

krachtvoer. Na spenen blijven ze op een

laat mij ook toe om heel kort op de bal

rantsoen van hooi en krachtvoer staan

te spelen,” vertelt Gert Stevens. “Zo

waarbij er vanaf 4 maanden geleidelijk

kan ik proactief boeren en onmiddellijk

overgegaan wordt naar het rantsoen

bijsturen waar nodig.”

van melkgevende dieren aangevuld met

De familie Stevens investeerde ook in

jongvee voeder uit de Junior Lijn. Vanaf

7


8

Plant

Maïsbemesting op maat levert geld op Maïs is een gewas dat van oudsher heel

kunt toepassen tijdens het zaaien. De

goed reageert op rijenbemesting. Al

MaïsMaster meststoffen zijn zodanig

decennia­lang worden op alle grond­

samengesteld dat ze voldoen aan de

soorten NP meststoffen toegepast in de

laatste technische eisen die we aan

rij bij het zaaien van maïs. De samenstel-

een moderne maïsmeststof stellen.

lingen van deze rijenmeststoffen zijn

Voor elke grondsoort en mestgift is er

in de loop van de jaren veranderd. De

een geschikte aanvullende MaïsMaster

wetgeving heeft beperkingen gesteld aan

meststof. Rijenbemesting in maïs wordt

de hoeveelheid fosfaat die mag worden

toegediend 5 cm naast en 3 tot 5 cm

toegediend. Bovendien is de drijfmestgift

onder het zaad.

flink onder druk komen te staan. Dit heeft consequenties voor de samenstelling van

Advies kaliumbemesting

de aanvullende rijenbemesting. Daardoor

Maïs onttrekt bij een drogestofopbrengst

zijn er in de loop der jaren aanpassin-

van 15 ton al 300 kilogram kalium per

hiervoor de meststoffen Maïsmaster Kali

gen in de samenstelling van MaïsMaster

hectare. Bij een drogestofopbrengst

in de rij en Novurea Compleet (vollevelds)

doorgevoerd.

van 18 ton loopt dit snel op richting 350

in het assortiment.

kilogram kalium per hectare. Bij een MaïsMaster

standaard drijfmestgift betekent dit

Een te hoge kaliumbemesting in de rij

MaïsMaster biedt een compleet gamma

veelal dat er aanvullend kalium bemest

tijdens het zaaien kan de beginontwikke-

van aanvullende maïsmeststoffen die u

moet worden. ForFarmers Hendrix heeft

ling vertragen, door te hoge zoutconcentraties. Wanneer u minder dan 30 kilo kalium per hectare moet bij bemesten

Bemestingsadvies 2015 Mais Naam:

past MaïsMaster Kali rij prima. Is de kaliumbehoefte hoger dan 30 kilo per

Veehouder

hectare, dan adviseren we de meststof-

Aanwezige mest Runderdrijfmest

42 m³/ha

Varkensmest

100,8 N

Stikstof

gift in de rij te verlagen en direct na het

58,8 P2O5 201,6 K2O

Fosfaat

inzaaien van de maïs extra breedwerpig

=

m³/ha

=

Kali

te strooien met Novurea Compleet.

0N

Novurea meststoffen zijn behandeld

0 P2O5 0 K2O Behoefte / ha

Dierlijke mest Tekort MaïsMaster kali Novurea Compleet Saldo over/tekort Bodem:

vervluchtiging beperkt wordt. Aangezien

(bij 15 ton ds/ha) N

Behoefte

met een ureaseremmer waardoor de

P2O5

K2O

SO3

B

Novurea bij lage bodemtemperaturen al

53

0,3

werkt en niet uitspoelt, geeft het een ef-

180

90

300

100,8

58,8

201,6

79,2

31,2

98,4

53

0,3

18,75

10

30

46

0,2

ficiënte aanvulling van stikstof voor een

60

15

60

0

0

0,45

6,2

8,4

7

0,1

optimale maïsteelt. Hieronder vindt u een bemestingsadvies zoals het wordt opgesteld door de ruw-

bodem levert 25 tot max. 40 kg N (mits een goede groenbemester)

voerspecialist van ForFarmers Hendrix.

Type kunstmest In de rij:

MaïsMaster Kali

Aantal kg/ha

100

Breedwerpig

Novurea Compleet

Aantal kg/ha

250

Drijfmest is de basis en de tekorten worden aangevuld met kunstmest naargelang­de behoeftes.


Plant

9

Novurea presteert in nat en droog seizoen Veehouders die meer melk van hun eigen land willen produceren, bemesten nauwkeurig. Ze kiezen voor een stikstofmeststof die maximaal door het gewas opgenomen kan worden en effici谷nt wordt omgezet in opbrengst. Zowel in een nat als droog seizoen! Bij uitzonderlijke droogte presteert de stikstofmeststof Novurea opvallend goed. De Novureakorrel lost namelijk sneller in de bodem op. Hiervoor is slechts een minimale hoeveelheid

hebben de plantwortels sneller stikstof

Novurea minder uitspoeling in nat

bodemvocht nodig. In de bodem wordt

beschikbaar en kunnen deze direct

seizoen!

Novurea geleidelijk omgezet in de sta-

omzetten in gewasgroei. Het resultaat is

Ook in natte periodes, onder invloed

biele ammoniumstikstof en uiteindelijk

een hogere gewasopbrengst, die oploopt

van regenval presteert Novurea op-

in nitraatstikstof. Ondanks de droogte,

tot 17%.

timaal. Novurea wordt na toediening gecontroleerd omgezet in de stabiele ammonium足stikstof. Een stikstofvorm

Opbrengst grasland Novurea versus KAS, 1ste en 2de snede

die niet gevoelig is voor uitspoeling. In een later stadium, afhankelijk van de bodemtemperatuur足, wordt ammoniumstikstof omgezet in nitraatstikstof.

120 115

17% 15%

Deze stikstofvorm is, in tegenstelling tot ammoniumstikstof, wel gevoelig voor uitspoeling. Kalkammonsalpeter (KAS 27%) bestaat voor 50% uit

110

nitraatstikstof en is hiermee direct na toediening gevoeliger足voor uitspoeling

105

in vergelijking tot Novurea. De kans op stikstofverlies door uitspoeling is hier-

100

door bij de stikstofmeststof KAS groter. Dit effect zien we terug in een hogere

95

gewasopbrengst in een nat seizoen, ten opzicht van KAS.

90 Nat Seizoen

Droog Seizoen KAS

Onderzoek: 2013, in drie herhalingen uitgevoerd.

Novurea


10

Vleesvee

Invloedfactoren bij afmesten van dikbilstieren een penswerking die niet meer optimaal

met meer bestendig zetmeel aanleiding

verloopt, waardoor de dieren minder

zouden geven tot een hoger slachtren-

eten, trager groeien en een ongunstige

dement. Toch is het aan te raden om

voederomzet hebben. Wanneer het

het aandeel zetmeel in de droge stof

structuurtekort verder oploopt

van het rantsoen tot maximaal 30 % te

krijgt men dieren met pensverzuring

beperken. Ook omdat zetmeelrijke voe-

(acidose) en metabole acidose in een

dermiddelen in te grote hoeveel­heden

gevorderd­stadium, met eventueel

pensverzuring kunnen veroorzaken en

sterfte tot gevolg.

bijgevolg de opname en de daggroei remmen.

Droge stof van rantsoen Te nat rantsoen: bepaalde voedermid-

Bietenpulp bevat in tegenstelling tot

delen zoals draf, puree of perspulp

aardappelen en granen geen zetmeel.

hebben een laag drogestofgehalte. Bij

Het bevat wel veel snel fermenteerbare

verstrekking van te grote hoeveelheden

koolhydraten, zoals pectinen, die een

wordt het drogestofgehalte van het

ietwat negatieve invloed op de struc-

totale rantsoen te laag. Dit resulteert

tuurwaarde kunnen hebben. Deze pec-

Streef in het rantsoen een drogestofgehalte

bij dikbilstieren in een te lage dage-

tinen hebben bovendien de eigenschap

van minimaal 40% na.

lijkse drogestofopname. Het is daarom

om het water in de darm vast te houden,

wenselijk om in het totale rantsoen een

waardoor het slachtrendement verlaagt.

Bij het afmesten van stieren moet het

drogestofgehalte van minimaal 40 % na

Ons advies is dan ook om niet meer dan

management gericht zijn op het halen

te streven.

1,5 kg perspulp per 100 kg lichaamsge-

van een snelle groei, een lage voeder-

wicht te verstrekken in de afmestfase.

omzet (aantal kg voeder nodig voor

Bij droge rantsoenen is het wenselijk

1 kg groei) en een goede karkas- en

om zeker controle te hebben op de dag-

Waterbehoefte

vleeskwaliteit. De groei wordt in sterke

dagelijkse wateropname (zie verder).

De waterbehoefte van runderen is

mate door de energie- en eiwitopname

Als er onvoldoende vocht is in de pens

afhankelijk van meerdere factoren zoals

bepaald. Daarnaast spelen ook de

dan komen nutriënten ook onvoldoende

gewicht, drogestofopname, weersom-

genetische aanleg, de huisvesting, de

in oplossing en wordt de afvoer uit de

standigheden,… Binnen een tempera-

weersomstandigheden en de gezond-

pens geremd.

tuurzone van 10 tot 25 °C drinkt een

heid een rol in de benutting van de nutriënten.

stier ongeveer 4 liter water per kg DS Verteringssnelheid van de

opname, bij hogere temperaturen kan

voercomponenten

dit oplopen tot 10 liter per kg DS. Gezien

Penswerking cruciaal

Rantsoenen met teveel bestendig

een rund slechts tien minuten per dag

Dikbillen hebben hoge eiwit- en energie-

zetmeel (o.a. CCM, maïsmeel) beïnvloe-

water drinkt, moeten de drinkbakken

behoeften waardoor vaak hoog ener-

den de voederomzet negatief omdat

voldoende debiet hebben en

getische rantsoenen verstrekt worden.

het zetmeel onvoldoende in de dunne

gemakkelijk toegankelijk zijn. Zorg dat

Rantsoenen met veel snel afbreekbare

darm kan afbreken en bijgevolg benut

ook het goedkoopste voedermiddel de

koolhydraten (granen, pulp) en weinig

kan worden. Anderzijds blijkt er een

nodige aandacht krijgt.

ruwvoeder kunnen aanleiding geven tot

tendens te bestaan waarbij rantsoenen


Jongvee

11

Is uitbesteden van jongvee een optie voor uw bedrijf? Het uitbesteden van jongvee komt

bekostiging van diergeneesmiddelen

ling maken rond de bijkomende kosten.

momenteel in België niet zo veel voor.

etc. De kwaliteit van de toekomstige

De kostprijs van de uitbesteding komt

Maar met het wegvallen van het quotum

melkkoeien ligt immers grotendeels in

hierdoor neer op 1150 €/ dier. Dit komt

per 1 april doet er zich nu een totaal

handen van de opfokker.

overeen met de kostprijs in de boekhou-

nieuwe situatie voor. Enerzijds zijn er

In de nieuwe situatie moet iedere

ding over die periode. Maar als u moet

intensieve bedrijven die misschien nog

veehouder voor zichzelf uitmaken of hij

investeren in gebouwen, krap komt te zit-

willen groeien, maar tegen een aantal

eventueel jongveeplekken gaat benut-

ten in ruwvoer en er mest moet afgezet

beperkende factoren aanlopen, zoals:

ten voor melkkoeien. Jongvee opfokken

worden, dan komt de kostprijs mogelijk

stalruimte, beschikbare arbeid en grond

is immers investeren in de middellange

veel hoger uit dan dit bedrag. Door de

voor ruwvoer en mestafzet. Anderzijds

termijn terwijl koeien melken volgende

opfok uit te besteden kunt u dan naast

zijn er veehouders die gestopt zijn met

maand geld ontvangen betekent. Net

een arbeidsbesparing ook een economi-

melken of overwegen weldra te stoppen.

daarom kan centrale jongvee opfok wel

sche besparing doen.

Zij zoeken mogelijk naar een alternatief

eens de manier zijn om niet te moeten

om hun gebouwen en/of grasland te blij-

investeren in gebouwen voor jongvee

ven benutten. Voor hen kan de opfok van

en tegelijk toch snel door te groeien in

jongvee voor de intensieve bedrijven een

aantal koeien.

Indien u interesse heeft om jongvee

ForFarmers Hendrix heeft een aantal

stalruimte ter beschikking stelt voor

interessante optie zijn. Beide partijen kunnen elkaar hier mis-

berekeningen gemaakt rond het uitbeste-

schien vinden op voorwaarde dat er

den van deze opfok. Conclusie is dat de

goede afspraken gemaakt worden. Denk

vergoeding tussen de 1,75 € en 2 € / dag

bijvoorbeeld aan stierkeuze, rantsoen,

in het traject tussen 4 en 23 maanden

weidegang, gesloten bedrijfsvoering,

correct is. De verschillen komen voort

gewenste leeftijd en gewicht bij afkalven,

uit de afspraken die veehouders onder-

uit te besteden of anderzijds graag centrale jongvee opfok, neem dan vandaag nog contact op met uw accountmanager. Hij kan op korte termijn zorgen voor een passende oplossing op uw bedrijf in functie van uw wensen.


VITA

DĂŠ voedingsaanpak jongvee

Gezondheid Gemak Groei Vita start beter!

www.forfarmershendrix.be 0614BE

Boeren met ambitie

ForFarmers Hendrix BE: Voertaal Rundvee 2015 nr. 1  
ForFarmers Hendrix BE: Voertaal Rundvee 2015 nr. 1