Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

VOer

taal

Witse Kuiper

PLUIMVEE

NR 1 2015

8/9

“De eerste opvang is cruciaal” Kennis delen in de praktijk

5

Pakstation geeft stabiele basis

6/7


2

Inhoud 02 Total feed: voer­ oplossingen voor ieder bedrijf

Strategie

Total feed: voeroplossingen

03 Column: ForFarmers, uw Total Feed partner 05 Maagscore: kennis delen in de praktijk 06 Reportage: Pakstation zorgt voor stabiele basis 08 Reportage: Sturen op mest voor topresultaat 10 Reportage: Vakmanschap is meesterschap 12 Nieuws & tips

“De blijvers in de markt zijn de bedrijven die zowel vaktechnisch als qua ondernemerschap bovengemiddeld presteren”

In Engeland werd de stap eind 2014 al

Wat betekent dit voor de klant, was de

gezet. En sinds juni dit jaar doen ook

vraag aan Ronald van de Ven, directeur

Nederland, Duitsland en België mee:

ForFarmers België en Duitsland.

alle bedrijven die tot ForFarmers Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw regionale accountmanager of specialist of bij ForFarmers, Lochem. Tel. +31 573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.be Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

behoren, opereren dan ook onder de

ForFarmers Hendrix bestaat inmiddels

naam ForFarmers in de markt. Een

2,5 jaar: wat heeft de samenwerking

nieuwe mijlpaal naar ‘One ForFarmers’

opgeleverd?

dat gericht is op verdere professionalise-

“Betere producten en een sterkere en

ring van de organisatie, een eenduidige

kwalitatief betere organisatie met veel

manier van werken en het optimaal

groeimogelijkheden voor de medewer­

benutten van schaalvoordelen.

kers. De waarde-prijsverhouding van


3

Column

voor ieder bedrijf

ForFarmers, uw Total Feed partner Op 1 juni zette onze organisatie in België een nieuwe stap. We gaan voortaan verder onder de naam ForFarmers. Bij een sterke, internationale onderneming hoort één krachtige merknaam, die overal voor hetzelfde staat. ForFarmers wordt dan ook de naam van de gehele organisatie: ook in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn we voortaan ForFarmers. Deze rebranding raakt meer dan alleen de merknaam, ze behelst alle aspecten van de organisatie met als doel: het verder optimaliseren van alle ForFarmers bedrijven en het creëren van een sterk internationaal bedrijf en merk. Voortaan is onze leuze ‘the Total Feed Business’. Dit betekent

Ronald van de Ven, Directeur ForFarmers België en Duitsland

dat we voeroplossingen leveren die passen bij de bedrijfssituatie van de klant. Total Feed is meer dan mengvoer; het omvat ook losse grondstof­

Waarom krijgt het bedrijf nu alweer

fen, bijproducten, graszaden en meststoffen.

een ‘nieuwe’ naam?

”, aldus Ronald van de Ven.

onze producten en de technische

“We vinden het belangrijk dat ons bedrijf

ForFarmers biedt u wereldwijde kennis,

overal dezelfde naam heeft, om te

ervaring en inkoopkracht, maar wel toegepast

benadrukken dat we één organisatie zijn.

op lokaal niveau, passend bij uw situatie. En

Intern maakt dat ons sterker, omdat

hoe groot ForFarmers ook wordt, het persoon­

medewerkers zich met het hele bedrijf

lijke contact blijft! Door achter de schermen

identificeren en niet met een onderdeel

processen en werkwijzen te verbeteren, kunnen

ervan. Extern zorgt het voor herkenbaar­

wij als organisatie beter functioneren en worden

heid over de grenzen heen. ForFarmers

de accountmanagers en specialisten gefacili­

is een sterke, internationaal bruikbare

teerd in hun werk. Door de omvang van onze

naam, die precies zegt waar we voor

organisatie kunnen we ons op vele vlakken

staan.”

onderscheiden, maar lokaal moeten we het

prestaties bij de klant zijn prima en dat

verschil maken. Dat blijft cruciaal!

is toch de basis. Daarnaast hebben we

Wat is het voordeel daarvan?

grote slagen gemaakt in efficiency.

“De omvang van de organisatie wordt

Vooral in productie en logistiek hebben

zichtbaarder en dat helpt ons bijvoorbeeld

we de kosten fors kunnen verlagen.

om goede overeenkomsten te sluiten

Het aantal bulkwagens op de weg is

zoals we met een aantal strategische

bijvoorbeeld verminderd van ruim 140

partners hebben gedaan, bijvoorbeeld

naar 100 terwijl we zeker niet minder

op het gebied van jongdiervoeders. Dat

Harrie Kouwenberg Poultry manager België

te vervoeren hebben.” >> lees verder op pagina 4

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu


4

>> Vervolg van pagina 3

landen. Zo heeft men in Engeland veel

Met welke ontwikkelingen moeten we

ervaring met het vermarkten van wel-

de komende jaren rekening houden?

zijnsconcepten en die kennis is heel nuttig

“Schaalvergroting en specialisatie van

voor onze klanten op het continent.”

boerenbedrijven zal verder doorzetten. Home Mixxing wordt steeds populairder.

Wordt ForFarmers niet veel te groot?

En ik verwacht dat er meer nieuwe

“Waar het om draait is dat we het voor de

concepten rondom duurzaamheid en

klant goed blijven doen. Wij zijn ervan

dierwelzijn in de markt komen, met name

overtuigd dat onze schaalgrootte ons

in de varkens- en pluimveehouderij. In

juist in staat stelt om het steeds beter

de zuivel speelt dit veel minder, omdat de

te doen. Omdat we de kennis die binnen

verwerkende industrie zelf veel actiever

het bedrijf aanwezig is, kunnen delen en

is op dit gebied met eigen merken en

omdat we altijd de vertaalslag maken

dergelijke. Vooral in Nederland zullen we

naar de lokale situatie.”

steeds meer maatwerk leveren en steeds minder standaard voer. Dat lijkt in tegen-

Wat onderscheidt ForFarmers nu echt

spraak met ons streven naar efficiency,

van andere voerleveranciers?

maar juist dankzij onze omvang kunnen

“Dat is onze Total Feed -aanpak in

we ook investeren in flexibiliteit.”

combinatie met het advies van de specialist of accountmanager. Bedrijven

Wat is jouw advies aan klanten die

veranderen, worden steeds groter en

boer willen blijven?

gaan zich specialiseren. Daarmee

“De blijvers in de markt zijn de bedrijven

verandert ook de vraag naar voer. Wij

die zowel vaktechnisch als qua onder­

willen de producten leveren die het beste

nemerschap bovengemiddeld presteren.

Ook de fabriek in Ingelmunster is inmiddels

passen op het bedrijf van de klant.

Dus zorg dat je vakman én ondernemer

voorzien van de nieuwe naam.

Dat kan volledig voer zijn, maar ook

bent. Een vakman is in staat om

aanvullend voer, bijproducten of enkel-

technische topprestaties te leveren.

zijn samenwerkingsvormen waar onze

voudige voeders. Onze specialisten

Als ondernemer heb je een visie waar je

klanten direct van profiteren. Verder

stellen een rantsoen samen dat voor de

met je onderneming naartoe wilt, zodat

streven we ernaar om de ‘slimme dingen’

klant het beste is, ongeacht uit welke

je gericht keuzes kunt én durft maken.

die hun waarde hebben bewezen in één

producten dit bestaat. Dat is waarin

En niet te vergeten: kies je partners

land, ook uit te rollen in de andere

ForFarmers zich onderscheidt.”

zorgvuldig.”

Nieuwe organisatie pluimveesector De ForFarmers bedrijfsonderdelen

In Nederland stuurt Richard Dijkstra als

Jean-François Noël, Francis Verrue,

Broilers en Layers in Nederland,

verkoopdirecteur pluimvee de pluim­

Nienke van Amelsfort, Adriaan de

Duitsland en België zijn per 1 april

veeactiviteiten aan. In België vallen de

Bruijn - en vermeerderingsspecialist

2015 per land georganiseerd. Voor­

pluimveeactiviteiten onder Poultry

Bert Hopman blijven eveneens in

heen was er één centrale aansturing

manager België, Harrie Kouwenberg.

functie. Ankie Maatman is als

voor de drie landen. Deze wijziging

Voor legpluimvee blijft uw account­

marketing director poultry aangesteld

brengt een aantal verschuivingen en

manager Peter van den Dungen.

en in deze rol verantwoordelijk voor

een nieuw gezicht met zich mee.

Uw dealers en accountmanagers van

de marketing over de landen heen.

ForFarmers binnen vleeskuikens -


5

Geslaagde Maagscorebijeenkomsten

Kennis delen in de praktijk In het sectielokaal van dierenartsenpraktijk Degudap kregen de aanwezigen een verhelderend kijkje in de maag van de hen.

Circa 30 leghennenhouders in België

om hennen langer te kunnen houden”,

kennis met de praktijk gedeeld wordt.

hebben begin februari in Izegem in drie

aldus Harrie Rouschop, technisch

Zoals via de Maagscore.”

verschillende regiotaps kennisgemaakt

specialist.

met de Maagscore. Drie bijzonder

Goede opfok en start

geslaagde bijeenkomsten, waarbij een

Werking van de maag

Daarnaast wees hij op het belang van een

belangrijke rol was weggelegd voor het

Harrie Rouschop gaf een presentatie over

goede opfok en start. “Hennen leggen

sectielokaal van de dierenartsenpraktijk

de werking van de maag en de invloed van

daardoor langer door en produceren dus

Degudap.

voeding hierop. “Op basis van de Maag­

meer eieren. Investeren in jonge hennen

score kunnen wij een uitspraak doen

betaalt zich dubbel en dwars terug in

De Maagscore is een uniek instrument

over de verwachting van het koppel”,

het tweede deel van de legperiode.”

dat ForFarmers - in samen­werking met

legt hij uit. “Op die manier werken we

De workshop werd afgesloten met het

Nutreco R&D en de Gezond­heidsdienst

aan een voorspelbaar resultaat.”

scoren van de magen van hennen in het

betrouwbare manier om de gezondheid

Ook de dierenarts van Degudap, Reinout

vergelijkbare en eveneens zeer geslaagde

van een koppel leghennen te beoordelen.

Renard was enthousiast: “De insteek

bijeenkomsten in Nederland gehouden.

voor Dieren – heeft ontwikkeld. Het is een

sectielokaal van Degudap. In maart zijn

die ForFarmers nu kiest met het “Een goed ontwikkeld magenpakket is

aanscherpen van de vraag ‘wat zijn

namelijk dé basis voor een gezonde darm

gezonde kippen’, is een heel goede

en een efficiënte benutting van voedings­

ontwikkeling. Er wordt steeds meer

stoffen. En dat is weer een voorwaarde

bekend en daarom is het goed dat die

maagscore aanvragen? www.forfarmers.BE/maagscore


6

Reportage

Pakstation

zorgt voor stabiele basis Vanuit het pakstation worden circa 40 klanten beleverd. Ook het transport is in eigen hand.

Tot 2001 hadden Stefaan en Hermine

namen ze het leghennenbedrijf van haar

hand te houden. In 2001, een paar jaar

Verhelle in het West-Vlaamse Wingene

vader Hervé Steenhuyse over. In de 15

na de ingrijpende dioxinecrisis in België,

een traditioneel leghennenbedrijf. In dat

jaren daarna werd het bedrijf uitgebreid

kregen ze de kans om een pakstation

jaar zijn deze ondernemers zelf gaan

met een volwaardig pakstation en

over te nemen dat 300.000 eieren per

sorteren en verpakken. Inmiddels is het

omgebouwd naar scharrelhuisvesting.

week sorteerde. Met name Stefaan had

pakstation met meer dan een miljoen

Deden ze destijds het meeste werk nog

daar wel oren naar. “We waren op zoek

eieren per week een stevige basis onder

zelf; inmiddels staan er acht mensen op

naar mogelijkheden om iets extra’s met

het bedrijf, genaamd ‘t Munckenei. Ze

de loonlijst.

onze eigen eieren te doen.” Gezien zijn

streven naar een optimale benutting van de combinatie productie en afzet.

interesse in de handel was dit een Verschillende verpakkingen

uitgelezen kans.

Het ondernemen zit deze pluimvee­ “De komende jaren moeten we maar eens

houders in het bloed. De ouders van

Inmiddels is het pakstation uitgegroeid

op adem komen”, zegt Hermine nadat

Hermine waren één van de grote

naar een capaciteit van 1.300.000 eieren

ze samen met Stefaan de ontwikkeling

leghennenhouders van Vlaanderen.

per week. Circa 40 grote en kleine klanten

van hun bedrijf heeft geschetst. Haar

In 1998 kozen zij voor een aparte opfok­

worden bediend vanuit een omgebouwde

woorden zijn niet verwonderlijk: in 1998

locatie, om zo het hele proces in eigen

stalruimte. Daar worden eieren in


ongeveer 30 verschillende typen verpak­

Stabieler rendement

kingen klaargemaakt voor verzending.

Het zal niemand verbazen dat de

De helft van de eieren is van de eigen

onder­nemers beide druk zijn. Hermine

kippen, de rest wordt aangekocht.

zwaait de scepter over het pakstation en

7

de administratie. Stefaan houdt zich Goede binnenkomer

bezig met de eierhandel en is verant­

Het pakstation staat in het verlengde van

woordelijke voor het pluimveebedrijf. Ze

de pluimveestallen, dus de lijnen zijn

maken lange dagen, maar ze doen het

kort. De combinatie van eigen productie

graag. “Het geeft zeker voldoening”,

en afzet bevalt de ondernemers goed.

zegt Hermine. “Vooral de waardering

Waar mogelijk worden de voordelen van

van klanten ervaren we als een compli­

de combinatie benut. Zo hebben ze

ment. Ze zien ons als bedrijf met een

dankzij meerdere leeftijden een grote

duidelijk gezicht dat flexibel en snel kan

range aan eiermaten. Ze kunnen

opereren. Soms is het lastig om de

bovendien snel inspelen op wensen

aandacht over de verschillende bedrijfs­

vanuit de markt. Binnenkort start

onderdelen goed te verdelen; maar ook

bijvoorbeeld een project voor een grote

in drukke tijden mag de zorg voor de

retailer rondom eieren met specifieke

kippen in de stal niet verslappen.”

regionale karakter; aspecten die bij

plantaardige grondstoffen. ForFarmers

Financieel is het pakstation een goede

consumenten steeds belangrijker worden.

heeft het voer hiervoor ontwikkeld.

keuze geweest. Economisch benaderen

Als nieuwe kansen zich voordoen,

Stefaan en Hermine het pakstation en

zullen deze twee ondernemende

het pluimveebedrijf als twee aparte

pluimveehouders die zeker grijpen.

‘Vooral de waardering van klanten is een compliment’

“Het pakstation was een uitgelezen kans”, aldus Stefaan en Hermine Verhelle.

eenheden. Een belangrijk verschil is dat het rendement van het pakstation veel stabieler is dan van het pluimveebedrijf. “De afgelopen twee jaar waren slecht

Bedrijfsprofiel

voor het pluimveebedrijf. Het pakstation

Stefaan (38) en Hermine (38)

geeft meer zekerheid voor ons inkomen.”

Verhelle hebben in het WestVlaamse Wingene een pluimvee­

De combinatie is ook een goede binnenkomer bij nieuwe klanten, aldus

Dagdromen

bedrijf met 128.000 leghennen in

Stefaan. Voor transparantie en een

Zoals Hermine al aangaf, staan er de

scharrelhuisvesting (RED-L van

eigen gezicht zijn afnemers gevoelig.

komende jaren geen grote veranderin­

Vencomatic) met wintertuin. Verder

Maar, zo benadrukt hij, uiteindelijk gaat

gen op stapel. Zowel in de stal als bij het

hebben ze sinds 2001 een sorteer-

het wel om de prijs. “Vooral de laatste

pakstation willen ze de puntjes verder

en pakstation voor 1.300.000 eieren

jaren is dat belangrijk. Veel consumenten

op de i zetten. Zo gaan ze samen met

per week. Ze opereren onder de

kiezen voor het goedkoopste product.”

Peter Van den Dungen, accountmanager

naam ‘t Munckenei. Hervé Steen­

van ForFarmers, werken aan het

huyse, de vader van Hermine,

Toch heeft ‘t Munckenei een eigen

verlagen van het aantal tweedesoort

verzorgt het vlakbij gelegen

positie weten te veroveren in dat hard

eieren. “Met ons pakstation hebben we

opfokbedrijf met 100.000 hennen.

gespeelde spel. Dat laatste was wennen

daar direct voordeel van. Een verlaging

Op het bedrijf zijn, naast de twee

in het begin, maar het gaat ze goed af.

van 2 of 3 procent is snelle winst.”

ondernemers, nog acht personen

Ook door duidelijk te staan voor het eigen

werkzaam. Daarvan werken er drie

product. Sommige afnemers vragen

Hermine heeft de wens om het paksta­

in de stal en vijf in het pakstation en

om een breder assortiment zoals vrije

tion iets te vergroten. “Een groter

het transport van de eieren. De

uitloop of kooihuisvesting. Toch kiezen

magazijn werkt gemakkelijker.” Stefaan

eieren gaan naar circa 40 afne­

ze daar bewust niet voor. Stefaan: “We

dagdroomt al wel over het in de markt

mers, waaronder grote retailers als

willen als bedrijf met scharreleieren in

zetten van een concept. Een eigen merk,

Lidl en sinds kort Colruyt.

de markt bekend staan.”

gestoeld op het kleinschalige en/of


8

Reportage

Sturen op mest voor topresultaat “Wij sturen puur op de mest”, aldus vader en zoon Kuiper. “Als je alleen naar het gedrag kijkt, ben je te laat.”

Als kleine jongen was Witse junior al gek

Witse Kuiper junior is de vijfde generatie

met kippen. “Ik had mijn eigen schuurtje

‘in de kippen’. Oorspronkelijk komt de

z’n tweeën goed te doen. En als we

met 30 kippen. En als ze dan klaar waren,

familie uit het westen van Nederland,

straks een nieuwe stal hebben gebouwd,

verkocht ik ze weer aan mijn vader.”

maar de liefde lokte vader Witse naar

dan kan mijn zoon het op termijn

Witse senior liet hem begaan: “Dat is

het Gelderse Loenen. In 1997 kwam zijn

helemaal overnemen in z’n eentje”,

de beste leerschool. Het kippen­houden

zoon bij hem in maatschap. “We hadden

vertelt Witse senior. “Vroeger wilde ik

is hem met de paplepel ingegeven.”

toen 225.000 vleeskuikens en een

de grootste van Nederland worden”,

Aan de resultaten is dat goed te zien.

medewerker. Maar we zijn teruggegaan

zegt Witse junior. “Maar dat hoeft voor

naar 180.000 vleeskuikens. Dat is met


mij niet meer. Dan ben je alleen maar

strooisel en de vloertemperatuur is

aan het managen en zie je bij wijze van

zodanig dat de kuikens zich meteen

spreken geen kippen meer.”

verspreiden. Bij aankomst is de licht­

9

sterkte 100% voor 12 uur. Daarna daalt Reinheid

die geleidelijk. “Daar moet je een beetje

Om het in de stal goed te laten draaien,

mee spelen”, aldus junior. “Als de

is als eerste de opvang heel precies. En

activiteit van de kuikens te hoog is,

dat begint eigenlijk al bij een goed

verlagen we de lichtsterkte. En zijn

schone stal. Leegstand is de beste

‘Ik ga echt met een zaklamp door de stal’

ontsmetting. Vandaar dat het bedrijf werkt in een 7,5 weekse planning. “We spuiten altijd schoon met een zeepop­ lossing die we eerst goed laten inweken. Maar we houden ook het erf goed aan kant. Als het buiten rein is, kun je het

ze te traag, dan verhogen we hem.

binnen reiner houden. Er komen geen

Daarnaast selecteren we in de eerste

huisdieren in de stal en we hebben een

week vrij streng. Die eerste week

goede ongedierte­bestrijding. En er gaat

bepaalt het verloop van de ronde.”

regelmatig een propshot door de silo; elke ronde wel een keer”, vertelt Witse sr.

‘Vroeger wilde ik de grootste van Nederland worden’

Zaklamp Wat verder volgens de Kuipers heel bepalend is, is de aandacht voor de mest. En daarin schuilt dus ook het vakmanschap van deze ondernemers. “Wij sturen puur op de mest. Daarmee zitten we bovenop de darmgezondheid van het dier. Ik ga echt met een zaklamp door de stal om de keutels goed te

Spelen

kunnen bekijken. Als je alleen naar het

Als de eendagskuikens op het bedrijf

gedrag van het dier kijkt, ben je te laat.

arriveren, vangen de ondernemers ze zo

Als er iets mis is met de ontlasting kun

goed mogelijk op. De stal is op tempe­

je er vandaag nog wat aan doen. Sneller

ratuur (36˚C), er ligt een goede laag

kan niet.” Metselwerk

Bedrijfsprofiel Maatschap Kuiper 180.000 vleeskuikens (Ross 308) op 2 locaties Over 2014 gemiddelde VC 1500: 1,150 Voetzoolscore: gemiddeld 40 Groei: 62 gram Gewicht: 2490 gram Sterfte 2,5% De kuikens krijgen voer uit de Forza Optima-reeks.

Ruud van Wee, technisch specialist bij ForFarmers, komt al 26 jaar bij de ondernemers in de stal. “Ik kijk vooral naar ventilatie en het klimaat. Maar hier is het klimaat bijna altijd prima in orde”, zegt hij. “Zolang we de voegen in het metselwerk op de achterwand goed kunnen zien, als je over de lengte van de stal kijkt, dan is de ventilatie goed”, lacht Witse junior. “Dat hebben we van Ruud geleerd.” Er is veel aandacht voor een goede opvang van de kuikens.


10

Reportage

Vakmanschap is meesterschap “Soms moet je ook een beetje geluk hebben”, aldus Ard en Sylvia van der Weele.

Ard en Sylvia van der Weele hebben

dan komt het vroeg of laat weer naar je

was dit het beloofde land. Mooie verse

nabij Lelystad een scharrel- en

toe.” Duidelijker kan Ard niet verwoorden

zeeklei, grote percelen dicht om huis en

freilandbedrijf. Daarnaast huren ze

waar het op het bedrijf om gaat.

nieuwe schuren. Dat was wat.

iets verderop een stal met biologische

Maar tijden veranderen en diezelfde

hennen. Ze realiseren zeer scherpe

Hobby

28 hectare akkerbouw beschouw ik nu,

resultaten. Wat is hun geheim?

Als kind vond hij kippen al leuk, dus na

oneerbiedig gezegd, als hobby. De

de overname van het akkerbouwbedrijf

kippen zijn de hoofdtak.” Het kippen­

“Ik leg de lat heel hoog. Wat technische

van zijn vader, in 1998, deden de hennen

bedrijf groeide dan ook gestaag tot de

prestaties van de dieren betreft, ga ik voor

al snel hun intrede. “Toen mijn vader

huidige omvang. De maatschap heeft

de top. Want als je in de dieren investeert,

hier halverwege de jaren zestig begon,

aan huis twee stallen: een Freiland en


Goede conditie

en wateropname en productie, zijn dit voor

Voor Ard begint het allemaal bij een

mij belangrijke pijlers. Meten is weten.

schone stal en de conditie van de kip.

Als er iets is, ben je er zo het snelste bij.”

“Met nat schoonmaken leg je de basis, dan begin je ook echt schoon. Een

Open contact

goede ontvangst van de hennen en

“Daarnaast hechten we aan een eerlijk

zorgen dat ze in goede conditie komen,

en open contact met de begeleider en de

is stap twee. Onze hennen komen van

technische specialist van ForFarmers.

een aantal vaste opfokkers. Meestal ga

De twee-op-één-aanpak van ForFarmers

ik van tevoren kijken, dan krijg je toch een

past goed bij ons. Net zoals de begelei­

betere indruk van de dieren. Ik stuur op

ding vanuit de broederij. Als er iets niet

‘Soms moet je ook een beetje geluk hebben’

goed is, dan lossen we dat samen op. En soms moet je ook een beetje geluk hebben. Zo hebben we de afgelopen drie rondes goede resultaten weten te behalen. Het hele plaatje klopte.”

een wat latere productie. Je moet niet te snel willen, dat kost eieren en eikwaliteit op het einde van de ronde. En natuurlijk zijn ook de lichtschema’s van de opfokker en de broederij van invloed en het jaargetijde waarin je ze opzet.” Super kip In de stal lopen LSL en Lohmann Brown Classic hennen. “Vooral met de LSL kan ik heel goed uit de voeten. Dat is gewoon een super kip”, zegt Ard. Hij doet er alles aan de dieren zo goed mogelijk in conditie te houden. “We zijn bijvoorbeeld heel strak op ontwormen, we strooien maagkiezels en luzerne stro voor een optimale diergezondheid. En we verstrekken palmpitvetzuur door het voer, daarmee heb ik heel positieve ervaringen. We starten het koppel op met de Maxima-voerlijn en gaan niet te snel over naar het Optima-voer. Op voer een twee-etagestal met Wintergarten.

moet je niet bezuinigen, want de

Drie jaar geleden kwam de biologische

investering erin betaalt zich terug. Het

huurstal op hun pad. “Een uitgelezen

vrije-uitloopkoppel LSL kon ik hierdoor

‘Op voer moet je niet besparen’

vlot tot 90 weken aanhouden.”

kans, want daar kun je echt je vakman­

gaten, daarvoor wegen we dagelijks de

schap laten zien. Op termijn zou ik mijn

volle pallets. Ook automatische dier­

hele bedrijf wel willen omschakelen.”

weging is een absolute must. Naast voer-

Meten is weten “We houden het ei-gewicht goed in de

Bedrijfsprofiel Mts. Van der Weele-Scholten 33.000 scharrel (Lohmann Brown Classic) 34.000 Freiland (LSL) 11.000 biologisch (Lohmann Brown Classic) 28 ha akkerbouw (aardappel, ui, wortel, suikerbieten en granen) Huisverkoop via eierautomaat

Technische resultaten laatst afgesloten koppel LSL: Huisvesting: vrije uitloop Hennen gehouden tot 89,5 weken Aantal eieren p.o.h. 436 Kg ei p.o.h. 27,5 Voederconversie cum. 1,99 51 weken was het legpercentage boven de 90% Uitval cum. 6,4%

11


Nieuws & tips

Soja wordt steeds duurzamer In de Round Table on Responsible Soy

mogen dragen. In Nederland en België

(RTRS) hebben alle schakels in de soja-

zijn sectorbrede afspraken gemaakt.

keten op internationaal niveau afspraken

Beide landen streven ernaar in 2015

gemaakt over de productie en het gebruik

uitsluitend verantwoord geproduceerde

van duurzame soja. De meeste soja-

soja in te kopen. In Duitsland zijn derge-

leveranciers streven ernaar aan alle

lijke sectorbrede doelstellingen nog niet

RTRS-eisen te voldoen, maar dit vergt tijd.

overeengekomen. ForFarmers neemt

Deze RTRS-soja is daarom nog maar

hier deel aan initiatieven om vergelijk­

beperkt leverbaar. Wel is er al voldoende

bare afspraken tot stand te brengen.

‘verantwoorde soja’ beschikbaar dat aan

ForFarmers streeft ernaar om in 2020

de belangrijkste eisen van RTRS voldoet.

uitsluitend RTRS-soja in haar voeders

Dit betreft o.a. eisen op het gebied van

te verwerken.

Alle soja die ForFarmers verwerkt in

ontbossing, betaalde lonen, discriminatie,

voer bestemd voor de Nederlandse en

kinderarbeid, pesticidengebruik, wette-

Belgische markt, voldoet ten minste aan

lijke regelingen en milieu.

de eisen die op Europees niveau zijn afgesproken voor ‘verantwoorde soja’.

De Europese organisatie FEFAC heeft

ForFarmers streeft ernaar om in 2020

richtlijnen opgesteld waaraan soja moet

uitsluitend RTRS-soja te verwerken.

voldoen om het label ‘verantwoord’ te

Even voorstellen

Nienke van Amelsfort, accountmanager Broilers

Meer informatie:

www.forfarmers.eu/soja

Hittestressservice ForFarmers biedt deze zomer opnieuw een ‘hittestress-service’ aan voor pluimvee­houders.

Nienke van Amelsfort is

totdat ze de overstap naar ForFarmers

Via een gratis sms’je krijgt u informatie over de

vanaf 1 maart in dienst als

maakte.

buitentemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Zo weet u wanneer er kans is op het ontstaan

Accountmanager Broilers België. Haar werkgebied

“Ik ben aangenaam verrast dat zo’n

van hittestress. Daarnaast is er een kaart met

beslaat de bovenzijde van

internationaal bedrijf het individu zo

extra informatie en tips en trucs voor de juiste

West- en Oost-Vlaanderen,

centraal stelt, voor mij voelt dat als een

maatregelen in de stal om de nadelige gevolgen

delen van Antwerpen,

warme deken”, aldus Nienke. “Ook

van hittestress te beperken.

Limburg en het oostelijke

richting klanten zie ik dat. ForFarmers

gedeelte van Wallonië

staat voor betrokkenheid bij de bedrijven

(Namen tot Luik). Nienke

en het bieden van een totaalpakket.

0615BE

heeft de Nederlandse nationaliteit en is

Sommige klanten zijn dus ook al jaren

getrouwd met een Belg. Samen hebben

trouw aan ForFarmers. Die relatie vind

ze een huis gekocht in Edegem waardoor

ik belangrijk en daar ligt, denk ik, ook

zij centraal in haar werkgebied woont.

mijn sterke kant. Ik sta voor afspraak is

Na haar studie aan de HAS in Den Bosch

afspraak. Ik hoop dat ik als aanspreek­

(Hogere Landbouwschool) werkte ze voor

punt voor mijn klanten het gezicht mag

DLV in Nederland en België. Daarna

zijn voor de organisatie.”

heeft ze bij Coppens in België gewerkt

Meedoen? Meld u aan op www.forfarmers.be/hitte

Agenda 24 t/m 27 juli Libramont, stand 90.03 nabij de Grote Ring.

ForFarmers BE: Voertaal Pluimvee 2015 nr 1  
ForFarmers BE: Voertaal Pluimvee 2015 nr 1