Page 1

Uitgave van Forfarmers pluimvee BELGIE

VOer

taal

Ronnie Simons

PLUIMVEE

NR 2 2015

6/7

‘Het zijn prettige dieren om mee te werken’ Een goed begin met Forza Pré-start

9

Onbehandelde hennen in de praktijk

10/11


2

Inhoud 02 Laten zien wat je doet, wordt steeds belangrijker

Strategie

‘Laten zien wat je doet, wordt

03 Column: Impact 04 Innovatie: Van klein idee naar grote impact 05 Investeren in nog beter voer 06 Reportage: Wij dragen bij aan een duurzamere pluimveesector 08 Fokkerij: De markt is bepalend 09 Voorspelbaar topresultaat met Forza Pré-start 10 Reportage: Onbalans is funest voor onbehandelde hen 12 Nieuws & tips Aan de consument laten zien wat je doet, kan op veel manieren (foto: Marian Claessens)

Dit voorjaar wijzigde ForFarmers de

gebied van voeroplossingen en ma-

organisatie van haar pluimveeactivi­

nagement. Wij bieden goed voer met

teiten. Sindsdien stuurt Harrie

voorspelbaar resultaat voor een

Kouwenberg­de pluimveeactiviteiten

scherpe prijs en ondersteund door een

in België aan. Wat gaat hij precies doen

team van deskundige specialisten.

en waar ziet hij kansen?

Continu innoverend en met het beste advies voor ieder segment of concept.

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. +31 573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.be Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

“De pluimveehouderij is een innove-

Een goed voorbeeld is de Maagscore;

rende sector met een continue focus op

daarmee maak je de verbeterpunten

het verbeteren van de technische

voor een bedrijf heel concreet.”

resultaten. Er zijn kansen voor vlees en eieren om in de toenemende voedsel­

Wat merken pluimveehouders van de

behoefte van een groeiende wereld­

organisatieverandering?

bevolking te voorzien. Het is mijn

“Dankzij de landelijke aansturing van

ambitie om als ForFarmers de partner

onze activiteiten staan we nog dichter

te zijn voor pluimveehouders op het

bij de klant en kunnen we sneller op


Column

steeds belangrijker’

Impact

diens wensen en behoeften inspelen.

Het hoort bij mijn nieuwe functie

We profiteren nog steeds van de

als productmanager pluimvee

schaalvoordelen van de internationale

België om zowel de markt als de

organisatie – bijvoorbeeld op het gebied

verschillende klantbehoeften

van kennis, innovatie en strategische

goed in beeld te hebben. Door

samenwerking. En die voordelen

deze kennis te combineren met

kunnen we nu nog beter doorvertalen

dat waar wij als ForFarmers

naar de beste prestaties op het individu-

goed in zijn, kunnen we waarde-

ele pluimveebedrijf.”

volle verbe­teringen voor de sector ontwikkelen.

Waar zie je belangrijke uitdagingen? “Werken aan een nog beter imago van

Dat begint soms heel klein, zoals de

de pluimveesector is een van de

proeven met Forza Pré-start op enkele

belangrijkste uitdagingen de komende

bedrijven in België. Dit product heeft

tijd. Verantwoorde dierhouderij en aan

inmiddels al veel tevreden gebruikers in

de consument laten zien wat je doet,

Nederland en Duitsland. Onbehandelde

wordt steeds belangrijker. Voor vlees-

snavels bij leghennen was ook een

kuikens zijn er in de versmarkt volop

uitdaging. Samen met andere netwerk-

kansen voor concepten. ForFarmers

partners zijn we daar vroegtijdig

heeft hier met succesvolle concepten

ingestapt om ervaring en kennis op te

in Bio jarenlange ervaring mee.

doen. Onze klanten profiteren daar weer

Daarnaast blijven we de reguliere

van. Ook pluimveehouders zelf laten zich

houderij voor vleeskuikens en legpluim-

niet onbetuigd. Ieder jaar weer komen er

vee continu verbeteren om concurre-

bij ons Innovatiefonds Farmers for

rend te blijven. Persoonlijk zie ik veel

Farmers geweldige ideeën binnen. Vaak

kansen in het verzamelen en analyseren

geboren uit de combinatie van praktijk­

van beschikbare data. Agroscoop is

ervaring in de dierhouderij en een grote

hiervoor een perfect middel. De analyse

passie, bijvoorbeeld voor techniek.

koppelen we – voorzien van een goed advies – terug naar de pluimveehouder.

Zo ontstaan ideeën, producten en

En met de kennis die we zo opdoen,

toepassingen met impact. En zo zorgen

kunnen we onze voeders verbeteren en

we er met elkaar voor dat ook een

waardevolle managementinstrumenten

volgende generatie een boterham kan

ontwikkelen waar ondernemers echt

verdienen in deze fascinerende sector.

wat aan hebben. Zo kan een pluimveehouder eerder bijsturen, het resultaat

Gerry De Hertefelt

vooraf beter voorspellen en dus een

productmanager pluimvee Belgie

beter economisch resultaat realiseren.”

“Werken aan een nog beter imago van de pluimveesector is momenteel een van de belangrijkste uitdagingen”, stelt Harrie Kouwenberg.

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Innovatie

Van klein idee naar grote impact subjectief. Elektronische meting levert concrete waarden op. In combinatie met gegevens over de diergewichten, de productie en het eigewicht kan deze informatie gebruikt worden als sturingsinstrument voor de voerhoeveelheid. Jurylid Hans Bijleveld, redacteur bij het blad Pluimveehouderij, oordeelt: “Deze innovatie verdient een aanmoediging, met de kanttekening dat er meer kennis moet komen over wat precies te doen met de uitkomsten van de borstbreedtemeting.” Volgens Hans Klein Wolterink, accountmanager bij ForFarmers, is er al interesse getoond vanuit de fokkerij. “Het bijzondere van deze Het apparaat van Jörgens maakt een objectieve meting mogelijk.

vinding is, dat het ontwikkeld is door iemand die liefhebberij heeft in elektronica en daarnaast nog eens gevoel voor

Een kleine verandering heeft soms een

gen, weert hij ratten uit zijn stal. De jury

dieren. Juist die combinatie is zeldzaam

enorme impact en is daarom het delen

vindt dit een goed alternatief nu het

en dat maakt deze vinding zo interes-

waard. Dat is de kerngedachte achter

gebruik van ongediertebestrijdingsmid-

sant voor de praktijk.”

het Innovatiefonds Farmers for

delen flink aan banden is gelegd. Het is

Farmers (IFFF). Het innovatiefonds

eenvoudig toepasbaar en relatief

stimuleert agrarische ondernemers om

goedkoop. Risico op insleep van ziekten

hun ideeën uit te voeren en hun kennis

zoals vogelgriep wordt hiermee sterk

te delen door tweemaal per jaar

verkleind. Het is bovendien een innova-

innovaties financieel te ondersteunen.

tie die niet alleen bruikbaar is in de

Met dit geld kunnen de ideeën verder

pluimveehouderij, maar ook in andere

ontwikkeld worden. Afgelopen zomer

sectoren.

kregen twee pluimveehouders een geldprijs uitgereikt: Wout Zanders uit

Borstbreedtemeting

Oirlo en Josef Jörgens uit het Duitse

Pluimveehouder Josef Jörgens uit het

Spelle.

Duitse Spelle ontwikkelde een methode om de borstbreedte bij hanen elektro-

Breed toepasbare ongediertewering

nisch te meten. Hij won daarmee de

Wout Zanders, pluimveehouder in het

aanmoedigingsprijs van 1000 euro.

Limburgse Oirlo ontving de prestigeprijs

De borstbreedte is een extra indicatie

van 2.500 euro voor zijn innovatieve

voor de conditie van hanen. Borstmeting

ongediertewering. Door draadmatten,

van hanen op zich is niet nieuw, maar dit

voorzien van het allerzwaarste weide-

gebeurt nu vooral door hanen op te

schrikdraad, rondom de stal te bevesti-

pakken en te bevoelen en is dus

Wie bepaalt of iemand iets wint? De inzendingen worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat uit: Hans Bijleveld (redacteur vakblad Pluimveehouderij), Robert Bodde (chef redacteur rundveehouderij bij vakblad Boerderij), Han Swinkels (manager VIC Sterksel) en Zwier van der Vegte (hoofd praktijkcentrum Aver Heino).

Meer informatie of zelf een idee indienen? www.farmersforfarmers.eu


5

Investeren in nog beter voer De structuur van het voer en de

ervaring en de praktische tips die ze van

korrelkwaliteit zijn bij pluimvee van

de collega’s meekregen, konden ze in

grote invloed op de voeropname en de

Izegem meteen goed aan de slag met de

vertering. En daarmee dus ook op het

nieuwe apparatuur.”

uiteindelijke resultaat. ForFarmers streeft naar een voorspelbaar, beter

Hoge druk

resultaat in de stal. Daarom is er

Vleespluimveevoeders zijn zeer energie-

afgelopen jaar fors geïnvesteerd in

rijk en bevatten een hoog aandeel

de productiefaciliteiten in Izegem en

plantaardige olie. Het vergt veel vak­­-

Ingelmunster­.

man­schap om korrels van goede en constante kwaliteit te produceren.

De oude stoommixer en vier kleine

“Dankzij de expander kunnen we nu veel

persen­ruimden in Izegem het veld

beter sturen op korrelkwaliteit”, aldus

voor een compleet nieuwe perslijn voor

Daniël. In de expander worden de

vleeskuikenvoer bestaande uit een

grondstoffen onder hoge druk en hoge

stoommixer, een expander en één grote

temperatuur gekneed, waarna de pers

Juiste structuur

pers. De introductie van de expander

er korrels van produceert. De bewerking

Voor leghennen is vooral de structuur

bezorgde de productiemedewerkers

in de expander zorgt voor een stevige

van het voer bepalend voor een goede

van Izegem een tripje naar de fabriek

voorverdichting van het persmeel, wat

vertering en voeropname. Deze voeders

in Delden. Daar leerden zij van hun

de kwaliteit van de uiteindelijke korrel

bevatten een hoog aandeel tarwe en

Nederlandse collega’s de fijne kneepjes

ten goede komt. “Doordat de tempera-

mais. Als je deze granen net als de

van dit voor hen compleet nieuwe appa­

tuur in de expander zo’n 20 graden

overige ingrediënten over de hamermo-

raat. “Het was dus zeker geen plezier­

hoger is dan in een klassieke pers,

len laat lopen, worden ze al snel veel te

reisje”, benadrukt Daniël Maenhout,

wordt het voer ook beter ontsloten en

fijn. “Vooral mais verandert dan in

manager productie, logistiek & kwaliteit

daarmee makkelijker verteerbaar voor

poeder en dat is niet goed”, stelt Daniël.

bij ForFarmers in België. “Dankzij de

de kippen.”

“Het is beter om de granen te breken.”

Daniël Maenhout

In de fabriek in Ingelmunster, waar het legpluimveevoer wordt geproduceerd, is daarvoor inmiddels al geruime tijd de Vitakrekker in gebruik. Die breekt de korrels zonder ze te vermalen en dat levert leghennenvoer op met een mooie, homogene structuur met graandeeltjes van precies de juiste grootte. Voer dat de hennen graag eten. “Het is best een technisch verhaal”, geeft Maenhout toe. “Maar waar het om draait is natuurlijk het effect ervan in de stal: betere dierprestaties dankzij een betere en stabiele voeropname en een In de fabriek in Izegem werd een compleet nieuwe perslijn voor vleeskuikenvoer geïnstalleerd.

goede verteerbaarheid.”


6

Reportage

‘Wij dragen bij aan een duurzamere

pluimveesector’

Ronnie Simons (l.) is positief over de Hubbard: “Het zijn kleine hennen, maar ze leggen gemiddeld wel meer eieren dan andere rassen.” Rechts Gerwin van Ginkel, jr. technisch specialist van PoultryPlus.

Met de opzet van traag groeiende

Cindy Simons. “We willen de maat-

Hubbard JA87 in de stal. De familie

kuikens speelt de pluimveesector in

schappij laten zien wat we doen en dat

Simons was het derde bedrijf in

op de maatschappelijke roep om meer

we dat op een verantwoorde manier

Nederland dat met deze dieren aan de

dierwelzijn. Deze kuikens zijn afkom­

doen. Er is veel discussie over dierenwel-

slag ging. Ronnie: “We hebben - als

stig van een mini-moederdier. De

zijn en milieu. Het langzaam groeiende

uitzondering - de dieren zelf opgefokt,

familie Simons in Lemelerveld werkt

kuiken is een antwoord hierop vanuit de

omdat de stallen anders toch leeg

op haar vermeerderingsbedrijf sinds

pluimvee­sector. Met het houden van

stonden.” Het tweede koppel is weer

2014 met de duurzame moederdieren

moederdieren die deze langzaam

zoals gewoonlijk: de hanen en hennen

van Hubbard (JA87). Het tweede

groeiende kuikens voortbrengen, dragen

arriveerden op het bedrijf op een leeftijd

koppel zit nu in de stal. Wat zijn hun

wij ons steentje bij aan een duurzamere

van circa achttien weken, vlak voordat

ervaringen?

pluimveehouderij.”

ze aan de legperiode beginnen. Simons is positief over de dieren:

“Duurzaamheid en dierwelzijn spreken

Mini-moederdieren

“Het zijn kleine hennen, mini-moeder-

ons enorm aan”, benadrukken Ronnie en

24 maart 2014 kwam het eerste koppel

dieren. Ze wegen aan het eind van de


Bedrijfsprofiel

ronde zo’n 2,4 kg, maar leggen gemid-

dieren ontwikkelde. Gerwin: “Het

deld wel meer eieren dan andere

WelFair voer is geconcentreerder dan

rassen. Ze houden een mooi verenpak-

gangbaar voer, dit komt de ontwikkeling

Ronnie en Cindy Simons vormen

ket en de schaalkwaliteit blijft tot het

van de mini-moederdieren ten goede.

een maatschap met Ronnie’s ou-

einde toe goed. Het zijn prettige dieren

Deze dieren eten minder, maar met dit

ders. Ze hebben drie kinderen en

om mee te werken.”

voer krijgen ze toch voldoende nutriën-

een vierde is op komst. Het bedrijf

ten binnen.”

is een gemengd bedrijf met melk-

Voerregime

koeien en pluimvee. De pluimvee-

Belangrijk bij de Hubbard JA87 is een

Voor- en nadelen

stallen zijn geschikt voor 9.000

strak voerregime. De hanen en hennen

Om de stal geschikt te maken voor

hennen en bijbehorend aantal

moeten gescheiden eten en de hanen

deze moederdieren, moest Simons de

hanen. Het melkveebedrijf omvat

voersystemen aanpassen. Dit bleek een

130 melkkoeien­plus bijbehorend

redelijk goedkope ingreep, want hij

jongvee. Bij het bedrijf hoort 36

hoefde geen nieuwe voerpannen aan te

hectare land en ze huren nog vier

schaffen. Gunstig voor de pluimveehou-

hectare bij. Zo’n drie hectare is

der is het feit dat dit type moederdieren

in gebruik voor mais, de rest is

minder mest produceert en in een andere

grasland.

‘Het zijn prettige dieren om mee te werken’ moeten scherp gerantsoeneerd worden.

categorie van de mestwetgeving valt.

“Het eerste koppel voerden we de

“Daardoor heb ik een deel van de

Voeding: In de opfok krijgen de

eerste twee weken in de opfokperiode

productierechten kunnen verleasen.”

kuikens Vita Forza WelFair Opfok

onbeperkt, maar de hanen waren toen

Daar staat tegenover dat Simons nu

1 t/m 4. In de vermeerdering wordt

al fors gegroeid.” Technisch specialist

minder geld per broedei krijgt. “Geluk-

overgeschakeld op Vita Forza Wel-

Gerwin van Ginkel van PoultryPlus

kig wordt dit gecompenseerd door een

Fair Preleg tot de productie op gang

adviseerde daarom een streng voerre-

hogere eiproductie. Het is nu de kunst

komt. Vervolgens WelFair 1 en vanaf

gime. In de vermeerdering wordt het

om zo veel mogelijk eieren uit een hen

45 weken WelFair 2. Tevens wordt

WelFair voer ingezet dat ForFarmers

te krijgen, en dat lukt prima.”

WelFair Stimulo­-voer gevoerd, wat

speciaal voor langzaam groeiende

­

het eigewicht stimuleert­. Resultaten van de hennen op 65 weken: 214 geproduceerde eieren 197 afgeleverde broedeieren 87% gemiddeld bevruchtingspercentage; top op 94%. 41,3 kg voerverbruik

Dit type kip vraagt om een strak voerregime.

7


8

>> Vervolg van pagina 7

‘De markt is bepalend’ Wat is de visie van fokkerijorganisaties op het traag groeiende kuiken? We vroegen het vertegenwoordigers van Hubbard, Cobb en Aviagen.

Henri Bel, Hubbard: “Hubbard is al lang bezig met het fokken en vermarkten van trager groeiende rassen. Dat begon bijna 50 jaar geleden in de Franse markt, rond 2000 volgde Engeland en in Nederland­is het vanaf 2007 met de introductie van het ‘Beter leven’ keurmerk pas echt begonnen. Met name met de rassen Hubbard JA57 en JA87 bedienen we dit segment. Dit type moederdier wordt elders al langer ingezet, o.a. in Japan, Zuid- en Oost-Europa, Saoedi-Arabië en meer recentelijk de VS. Met de ‘Kip van Morgen’ blijft de vraag in Nederland groeien. Zeker sinds de supermarkten in 2013 besloten hebben om deze kip als basiskip in hun assortiment op te nemen. Daarnaast kiezen steeds meer super­markten en bedrijven zoals KLM, Unilever en Struik Foods voor scharrelkippen van het ‘Beterleven-keurmerk met 1 ster’. Als een vleeskuikenhouder eenmaal met trager groeiende kuikens begint, wil hij niet meer terug. Het geeft veel meer werkplezier. Er is duidelijk minder uitval en er wordt (vrijwel) geen antibiotica meer gebruikt, terwijl het inkomen minimaal gelijk blijft.De trager groeiende kip wordt voor de Nederlandse supermarkten in heel rap tempo de standaard.”

Wout van Wolfswinkel, Cobb:

Henk Steenblik, Aviagen:

“Gevogelte en eieren zijn een

“De toekomst van trager groeiende

belangrijke bron van proteïne voor de

rassen in Nederland is afhankelijk van

mens. Cobb wil eraan bijdragen dat

retailers; die sturen de vraag. Welke

deze essentiële voedingsstof

vormen dit aanneemt, is afwachten.

wereldwijd beschikbaar en voor

In Nederland neemt de versmarkt

iedereen bereikbaar is. Daarvoor

25% van de opgezette vleeskuikens

zetten we innovatief onderzoek en

voor zijn rekening. In Frankrijk ligt het

technologie in. Om de wereldbevol-

aandeel langzaam-groeiend-concep-

king te kunnen voeden, is er behoefte

ten al jaren rond 20% en zie je een

aan efficiënte en rendabele rassen.

grote diversiteit aan producten.

Toch zien wij toekomst in de traag

Bijvoorbeeld leeftijd 49 – 81 dagen,

groeiende rassen. Mede omdat het

uitloop en groeisnelheid. In de rest

antibioticumgebruik bij deze rassen

van Europa is dit nog een niche-

bijna nihil is. De markt voor traag

markt. Aviagen heeft voor de diverse

groeiende rassen is wereldwijd nog

concepten inmiddels drie producten:

klein, maar zal komende jaren iets

Ross Ranger, passend in het ‘Kip van

groeien. Cobb heeft een samenwer-

Morgen’ concept. Hiervan zijn in

kingsverband met Sasso, een Frans

Nederland en Duitsland inmiddels

pluimveefokbedrijf gespecialiseerd in

een aantal ouderdierenkoppels

Label Rouge. Momenteel hebben we

opgezet. Daarnaast Rowan Ranger

twee commerciële lijnen, CobbSasso

dat past in het ‘Beter Leven’ concept.

150 en CobbSasso 175. Er wordt

Ook hiervan zijn in Nederland al

onderzoek gedaan naar nieuwe

enkele ouderdierkoppels opgezet.

lijnen, met name gericht op de ‘Kip

En ten slotte Rambler Ranger voor

van Morgen’. Komend jaar gaan wij

biologische concepten. De markt zal

een mogelijk nieuw product testen in

uiteindelijk bepalen of deelname aan

het veld. Met de traag groeiende

‘Kip van Morgen’ of ‘Beter Leven’

lijnen van Cobb hebben ondernemers

concepten de pluimveehouder

een keuze. En met een nieuwe lijn

economisch voordeel oplevert.”

hoopt Cobb met name op voederconversie en karkas­opbrengsten te kunnen concurreren.”


9

Voeding

Voorspelbaar topresultaat met Forza Pré-start De voedingsbehoefte van een vlees­

uniformer en hoger eindgewicht.

Forza Pré-start zorgt voor een gezonde

kuiken is de eerste 100 levensuren

Management is daarnaast een wezenlijk

goede groei en een lage sterfte. Het

anders dan in de vijf weken die daarop

onderdeel van een goede opstart.

resultaat: een betere opstart en minder

volgen. Daarom heeft ForFarmers een

Daarom heeft ForFarmers een stalkaart

uitval, en dat draagt weer bij aan

nieuwe Pré-start ontwikkeld. Dit voer

ontwikkeld met 10 handige manage-

voorspelbaar topresultaat met werk­

in de vorm van hagelslag zorgt voor een

menttips.

plezier!

gezonde opstart en kuikens die beter presteren. Aanvullend hierop biedt

Aanvulling

ForFarmers u een stalkaart met

“Pré-start is een mooie aanvulling

10 handige managementtips.

binnen onze Forza-aanpak”, zegt Jaap Zonneveld, nutritionist vleespluimvee bij

Een goede start van de vleeskuikens is

ForFarmers. “Het is exact afgestemd op

een voorwaarde voor een goed

de specifieke nutriëntenbehoefte van

eindresultaat. Om dat te bereiken is

een kuiken tijdens de eerste levens­

het belangrijk dat de kuikens de eerste

dagen. De groei van de veren is de

dagen voldoende Forza Pré-start opne-

eerste dagen beperkt, mede daarom is

men. Het streven is 100 gram in de

bijvoorbeeld de behoefte aan eiwit en

eerste 100 uur. Een goede opname

aminozuren anders dan in de weken

Forza Pré-start legt de basis voor een goed

resulteert in minder sterfte en een

daarna.”

eindresultaat.

In de praktijk…

Een goed begin Vleeskuikenhouder Marc Rensen

darmproblemen. En als het begin goed

Gemiddelde cijfers laatste 3 rondes

uit Raalte heeft zijn laatste rondes

is, dan merk je dat in de rest van de

Aantal groeidagen: 36,9

technisch goed gedraaid. Volgens

ronde”, vertelt Rensen. “Het voer is ook

Aflevergewicht (netto): 2,389 gram

hem ligt het mede aan een goed

fijner waardoor de kuikens het mak-

Groei/dag: 64,57 gram

begin. Al een paar rondes laat hij

kelijker opnemen. Ik ben in het begin

VC 1500: 1,197

zijn kuikens opstarten met Forza

ietsje meer tijd kwijt omdat ik de eerste

Productiegetal: 401

Pré-start. “Het voer is net iets

drie dagen extra bijvoer op plaatjes

Voetzoolscore: < 50

anders van samenstelling en ik

zodat ook de kleinere kuikens vlot voer

merk dat ze in die eerste week

kunnen opnemen, maar je ziet het terug

toch al net iets beter groeien. De

in de resultaten. Ik heb mooie unifor-

vertering liep goed, er waren geen

mere koppels.”


10

Reportage

Andy en Ad Siemons staan open voor vernieuwing. Vroegtijdig ervaring opdoen met onbehandelde hennen was dan ook een kolfje naar hun hand.

‘Onbalans is funest voor onbehandelde hen’ De pluimveehouderij stevent af op een

staan voor vernieuwingen. De pluimvee-

succes. “Het belangrijkste is dat de

verbod op het behandelen van snavels.

houders doen samen met een groep

kippen geen stress krijgen. Onbalans is

Andy Siemons doet inmiddels met het

andere ondernemers ervaring op met

funest.” Alles moet daarom op een

tweede koppel ervaring op met deze

hennen met onbehandelde snavels. Het is

gezonde, probleemloze legperiode zijn

onbehandelde hennen. Om pikkerij te

een ontwikkeling die volgens Andy niet te

gericht. Dat geldt natuurlijk altijd, maar

voorkomen is het belangrijkste dat de

stoppen is. Daarom vindt hij het belang-

als het bij deze hennen mis gaat, zijn de

kippen niet in onbalans raken. Voeding

rijk dat in de sector zoveel mogelijk

negatieve gevolgen groter. Onbehandelde

helpt daarbij.

praktijkervaring wordt opgedaan.

hennen kunnen ook wat agressiever reageren. Daarom zijn er verschillende

Als Andy Siemons over de historie van

Afleidingsmateriaal

afleidingsmaterialen in de stal te vinden,

het pluimveebedrijf vertelt, wekt het geen

Inmiddels zit op dit bedrijf het tweede

zoals haver-emmers (een idee van

verwondering dat deze ondernemer

koppel met onbehandelde snavels.

Eierhandel Van Beek) en pikblokken.

hennen met onbehandelde snavels in zijn

Door de in de eerste ronde opgedane

stallen heeft. Vader Ad was namelijk 25

kennis plus ervaringen van andere

Darmstoornissen voorkomen

jaar geleden al pionier op het gebied van

bedrijven en van zijn adviseurs heeft

Als alle basisregels voor het houden van

volièrehuisvesting en heeft altijd openge-

Andy in beeld wat bepalend is voor

leghennen worden nageleefd, is de kans


op problemen al fors verlaagd. Immers:

maar er komt meer bij kijken dan alleen

gezonde kippen zijn stressvrije kippen.

maar wat meer vezels erin.” Hij ziet dat

Dat gaat over alles: van het lichtregime

dit welzijnsvoer de kans op problemen

Andy Siemons heeft samen met zijn

en het klimaat tot de opfok en de

verkleint. Andy is positief; hij ziet

ouders Ad en Janny in Roosendaal

kwaliteit van het water. “De kleine

gezonde hennen die mooi in de veren

(NBr.) een pluimveebedrijf met

dingen maken het verschil.” Ook ruimte

zitten. Het is echter lastig vergelijken,

100.000 leghennen in een volière­

in de stal is belangrijk, verwacht Andy.

omdat alle onbehandelde hennen nu op

systeem. De kippen zitten in twee

Op dit bedrijf zitten de kippen al ruimer

dit voer zitten. Hij overweegt daarom om

stallen met een bezetting van 14 tot 15 kippen per vierkante meter.

dan gemiddeld en daar verwacht hij nu voordeel van. Een belangrijk aspect is het voer. Darmstoornissen voorkomen is altijd belangrijk, maar zeker bij onbehandelde hennen: stress kan op de darmen slaan, maar omgekeerd leiden darmstoornissen tot onbalans en dus eerder tot problemen met pikkerij. Andy heeft balen met luzerne in de stal staan die als indicator gelden voor de darmgezondheid. “Als het niet helemaal lekker loopt, zie ik dat aan de luzerne.” Geheim van de smid ForFarmers heeft speciaal voer ontwikkeld om de kans op darmstoor­ nissen te beperken. Volgens Jac Matijsen, technisch specialist legpluimvee, is de precieze samenstelling het geheim van de smid, maar geeft het voer een rustige, goede vertering en betere darmgezondheid. “Het klinkt eenvoudig,

Bedrijfsprofiel

‘Je moet snel kunnen schakelen’ in de volgende ronde de helft van de hennen op dit voer te zetten en de andere helft op standaard­codes van ForFarmers; dit in samenspraak met de voerleverancier. Niet alleen het voer, ook het voeren is bepalend voor succes. “Rond het voeren wordt altijd even de rangorde bepaald. Daarom willen we niet te veel voer­beurten.”

Andy’s vrouw Nancy organiseert sinds 2,5 jaar (kinder)feesten en bijeenkomsten op het bedrijf. Een deel van de NOVOgen Brown-hennen is sinds vorig jaar niet behandeld.

“Het pakstation was een uitgelezen kans”,

Deze produceren op 66 weken

aldus Stefaan en Hermine Verhelle.

leeftijd 282 eieren per opgefokte hen bij een legpercentage van 85 procent. Bij de behandelde hennen is dat 279 eieren bij 87 procent legpercentage. De uitval bij de onbehandelde hennen bedraagt 3,8 procent tegenover 3,6 procent bij de behandelde hennen.

Snel handelen

De tijd tikt

De preventieve maatregelen om pikkerij

In de huidige ronde doen de onbehan-

te voorkomen heeft Siemons aardig in

delde kippen het technisch niet veel

beeld. Net zo belangrijk is het snel

slechter dan de behandelde (zie kader).

kunnen ingrijpen als het toch mis dreigt

Maar de productie mag van Andy nog

te gaan. Daarvoor beschikt hij over een

iets omhoog en de uitval omlaag.

aantal middelen waarvan het aanpassen

De komende tijd wil hij werken aan het

van het lichtregime een belangrijke is.

verder verbeteren van de resultaten.

Snel handelen is belangrijk, benadrukt

“We zijn met deze ronde heel voorzich-

de ondernemer. “En niet doormodderen,

tig geweest en daarom wat later

geen halve maatregelen nemen.” Vooral

opgestart.” Hij wil nu het optimum gaan

in die omstandigheden is de samenwer-

zoeken. Andy benadrukt nog eens dat de

king met de voeradviseur, dierenarts,

tijd doortikt. “Als we in 2018 aan de

opfokorganisatie Verbeek en de

eisen moeten voldoen, hebben we nog

begeleider van eierhandelaar Van Beek

maar één ronde om te proberen.”

cruciaal. “Je moet heel snel kunnen schakelen.” Andy voelt zich gesteund door zijn adviseurs en kan terugvallen

Nieuwe aanpak

op een dosis ervaring. Zo heeft

Medio 2016 introduceert ForFarmers

ForFarmers­via zusterbedrijf Reudink

een nieuwe voeraanpak speciaal voor

veel kennis in huis over de biologische

onbehandelde hennen. Er wordt nu

Om stress bij de hennen te voorkomen, zijn er

veehouderij. Dat komt nu goed van pas,

praktijkervaring opgedaan.

in de stal verschillende afleidingsmaterialen

omdat veel principes uit deze sector

We houden u op de hoogte.

te vinden.

bruikbaar zijn voor de gangbare sector.

11


Nieuws & tips

Geslaagde workshop Home-MiXXing De workshop Home-MiXXing rond het

Grondstoffenmarkt

zelf bijmengen van grondstoffen die

Jeroen Schoneveld van ForFarmers DML

ForFarmers onlangs samen met

behandelde de aandachtspunten op de

Versleijen Agro organiseerde, was zeer

grondstoffenmarkt, zoals de borging van

geslaagd. Ruim 25 geïnteresseerde

de kwaliteit, de leverzekerheid en

pluimveehouders uit België en

begeleiding bij invulling van de behoefte

Nederland lieten zich op interactieve

op termijn. ForFarmers DML is goed op de

wijze informeren over de verschillende

hoogte van de ontwikkelingen in de markt,

mogelijkheden.

zodat de behoeftes van pluimveehouders

De workshop was opgebouwd rond de drie onderdelen die van belang zijn om het zelf mengen tot een succes te maken: de voerinstallatie, de grondstoffenmarkt en rantsoenoptimalisatie in de stal. Voerinstallatie Arjan Vosters van Versleijen vertelde over de voerinstallatie en benadrukte dat samenwerking met goede en deskundige partners een voorwaarde is voor succes. Hij belichtte verder de opslagmogelijk­ heden en het malen en mengen van de grondstoffen. De kostprijs van een installatie hangt nauw samen met de dieraantallen en de uitvoering van de voerkeuken.

Brok’nproat

op de juiste wijze kunnen worden ingevuld. Ook de mogelijkheden van op termijn kopen met alle voor- en nadelen kwamen ruim aan bod. Rantsoenoptimalisatie Als laatste vertelde Bart Swart, nutritionist­bij ForFarmers, over rantsoenoptimalisatie vanuit de stal. Gebruik van eigen grondstoffen kan leiden tot een hoger saldo. Enerzijds door een lagere rantsoenprijs, mits je slim gebruikmaakt van het aanbod in de regio en de markt; anderzijds door een perfecte afstemming van het nutriëntenaanbod op de behoefte. Dit laatste kan uiteraard ook met de juiste

Nieuwe medewerkers

Gerry De Hertefelt

Pieterjan Haghedooren

Het pluimveeteam in België is versterkt met twee nieuwe collega’s: Gerry De Hertefelt en Pieterjan Haghedooren. Gerry (39) studeerde diergeneeskunde aan de Universiteit in Gent. Hij begon zijn carrière bij N.V. Dumoulin en heeft recentelijk gewerkt bij Tereos Syral als Product Application & Accountmanager Co-products. Gerry treedt in dienst als productmanager pluimvee België. Pieterjan (22) is pas afgestudeerd als bachelor in de agro- en biotechnologische wetenschappen en treedt in dienst als accountmanager pluimvee.

inzet van volledig voer gerealiseerd worden. Met het rekenprogramma LibraGo wordt in de stal of aan de keukentafel bekeken welke grondstoffen aantrekkelijk zijn en kan het optimale rantsoen (op basis van inhoud én prijs) berekend worden.

Website PoultryPlus PoultryPlus heeft een nieuwe website gelanceerd. Naast allerlei interessante

Open dag

en nuttige informatie vindt u hier ook

Na afloop kon men op de open dag bij de

filmpjes van alle opfokkers die met

familie Van Dun een stal met 120.000

PoultryPlus samenwerken. Neem een

scharrelhennen en de voerkeuken

kijkje op www.poultryplus.eu

1115BE

bekijken. Doordat de aanwezigen al een duidelijk beeld gekregen hadden van de voerkeuken en de mogelijkheden ervan, was dit natuurlijk extra interessant.

Voertaal pluimvee BE 2015 nr 02  
Voertaal pluimvee BE 2015 nr 02