ForFarmers Voertaal Pluimvee 2020 nr. 01

Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS PLUIMVEE NEDERLAND

VOER

TAAL

Heusinkveld wint Agroscoopbokaal

PLUIMVEE

NR 1 2020

18/19

‘Ik wil zien wat er in de stal speelt’ Minder stof met sproeimiddel

4/5

Inkijkje in de logistieke puzzel

8/9


2

Inhoud 02 Ultramoderne verhittingslijn 03 Column: Corona – kansen en bedreigingen

Innovatie

Alles onder controle in ultra

04 Reportage: “Dit had anders in de lucht gezeten”

Op de productielocatie in Heijen heeft

Sinds het verbod op het gebruik van

ForFarmers een nieuwe productielijn voor

formaldehyde wordt pluimveevoer

de pluimveesector in gebruik genomen.

grotendeels aangezuurd om bacteriën te

06 Onderzoek Apollo-voeders

Het voer op deze lijn krijgt een gecontro-

doden. Voor producenten van ouderdieren

leerde hittebehandeling om ongewenste

en grootouderdieren moet het voer echter

07 12 eieren meer per hen

micro-organismen te doden. De nieuwe

een thermische behandeling ondergaan

productielijn wordt in eerste instantie

om eventueel aanwezige ziektekiemen als

ingezet voor de productie van meelvoeders

salmonella’s te elimineren. (Groot)ouder­-

en korrels voor (groot)ouderdieren van

dieren vormen de basis voor nieuwe

leghennen en vleeskuikens. Voer dat aan

rassen van leghennen en vleeskuikens en

zeer strenge eisen voor voedselveiligheid

zijn dus zeer waardevol. Aan het voer

en hygiëne moet voldoen.

worden daarom zeer strenge eisen

08 Planners geven inkijkje in de logistieke puzzel 10 De specialist: Robin Kemper 11 Samenwerking met dierenartsen onderzocht 12 Predatie: er is iets aan te doen 13 FarmConsult 14 Pasteurella multocida, een lastig te peilen ziekteverwekker 16 24/7 bestelgemak 17 Flexibel voeren 18 Reportage: Jeroen Heusinkveld, winnaar Agroscoopbokaal 20 Agroscoopbokaal 2020 Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl In ons privacy statement op www.forfarmers.nl staat hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Wenst u geen (marketing)communicatie van ForFarmers meer te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.forfarmers.nl/mijn-gegevens. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

De toren is als een soort bouwpakket verdieping voor verdieping, inclusief alle

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

apparatuur, gemonteerd. Hier worden de gevelplaten bevestigd.


Column

amoderne verhittingslijn

Corona - kansen en bedreigingen Ik hoop dat deze Voertaal u en uw naasten in goede gezondheid treft. De corona-crisis houdt ook ons flink bezig. Tot op heden lukt het ons om de aanvoer van grondstoffen en levering van voeders naar u op goed niveau te houden. Maar ook de pluimveesector blijkt niet onaantastbaar. In de legpluimveesector blijkt de impact van

De verhitter – het hart van de productielijn.

Vanuit de regelkamer wordt de verhittingslijn aangestuurd en gemonitord.

corona relatief beperkt. De sector is in Nederland grotendeels gericht op tafeleieren en de vraag daarnaar, via de retail, blijft

gesteld qua voedselveiligheid en hygiëne.

Laatste snufjes

“De afnemers van dit voer hebben heel

De bouw van de toren en de nieuwe lijn

specifieke wensen voor de minimale

is binnen zes maanden gerealiseerd.

temperatuur en de verblijfstijd van het

Aan de buitenzijde van de toren is het

product in de verhitter”, vertelt Joost

niet af te zien, maar achter de matgroe-

Sparla, Technical & Marketing Director

ne gevel gaat een ultramoderne

pluimvee bij ForFarmers. “Die eisen zijn

verhittingslijn schuil voorzien van de

heel strikt, maar ze verschillen per

laatste snufjes. Zo kunnen de tempera-

afnemer, dat maakt het extra complex.”

tuur en de verblijfstijd van het voer in de verhitter heel nauwkeurig worden

Hygiëne en kwaliteit

ingesteld, al naar gelang de wensen van

ForFarmers produceert dit speciale voer

de klant. “Daarnaast is ook de koeler

al 25 jaar onder streng gecontroleerde

– die na de verhitter staat opgesteld –

condities op de productielocatie in Heijen.

bijzonder, want hierin kunnen we naast

Omdat de bestaande verhittingslijn aan

meel ook pellets koelen”, aldus Sparla.

vervanging toe was, is ervoor gekozen een nieuwe productielijn in een separate

Duurzaamheid was een belangrijk

toren te bouwen. In de nieuwe toren

aandachtspunt bij het ontwerp van de

wordt alleen dit speciale voer geprodu-

verhittingslijn. In de toren brandt

ceerd. Sparla: “Daardoor kunnen de

bijvoorbeeld energiezuinige verlichting

hygiëne en de kwaliteit nog beter

en aan het einde van de lijn zuivert een

gegarandeerd worden.” Het voer gaat in

filterkast alle uitgaande lucht.

een aparte eindopslag om contaminatie

gelukkig groot. De innovatieve en onderscheidende insteek in de concepten is hierbij ook van waarde gebleken. Moeilijker is het nu voor de pluimveehouders die leveren aan de industrie en de horeca. Binnen de vleespluimveesector zijn de concepten onverminderd succesvol. De afzet via de retail blijft op niveau. De beschermde markt biedt ook hier een groot voordeel. Het conventionele segment heeft het een stuk zwaarder vanwege de sluiting van de horeca en het overvloedige aanbod op de internationale markten. Wij hopen uiteraard dat de lange-termijn­ impact beperkt blijft en de situatie zich snel enigszins stabiliseert. Tot die tijd wensen wij u veel sterkte en blijven wij bovenal voor u klaarstaan! Michiel Schreurs Directeur Pluimvee

te voorkomen.

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Reportage

Minder stof, geur en ammoniak dankzij sproeimiddel

“Dit had anders allemaal in de lucht ge

Harde cijfers ontbreken nog, maar Egbert (r.) en Welmer van der Veen hebben hoge verwachtingen van het sproeisysteem in de stal.

Het belang van een goed stalklimaat is

denken aan een vernevelkoeling om de

Stofpakketten

bijna niet te overschatten. Maar hoe

lucht met zeer fijne druppels water te

Het middel, dat ontwikkeld is als

realiseer je dit? Er zijn diverse mogelijk-

koelen. Maar schijn bedriegt, want de

microbiologisch reinigingsmiddel en ook

heden. Egbert en Welmer van der Veen

leidingen zijn onderdeel van een stalrei-

zo gecategoriseerd is, wordt vijf keer per

passen sinds vorig jaar een nieuwe

nigingsconcept waarmee automatisch

dag automatisch in de stal gesproeid.

methode toe om de hoeveelheid stof,

een middel in de stal wordt gesproeid.

Daardoor klontert het stof samen tot

geur en ammoniak in hun kippenstallen

Het middel helpt de vorming van stof en

dikke stofpakketten. Dat is goed te zien

te verlagen. Hoewel harde cijfers ontbre-

ammoniak te voorkomen en geur te

tegen het gaas bij de ventilatoren.

ken, merken ze duidelijk het verschil in

verminderen. En dat is goed zicht- en

Egbert laat een emmer met stofdelen

de stal. Ze verwachten voordelen voor de

merkbaar; er zit nauwelijks stof in de

zien die zojuist zijn ‘geoogst’. “Dat had

dieren, henzelf en het milieu.

lucht in de stal met 21.000 hennen. Een

anders allemaal in de lucht gezeten.”

foto maken – vaak lastig in pluimveestalDe hogedrukleidingen in één van de drie

len – is hier geen enkel probleem. De

Pilotproject

pluimveestallen van Egbert en Welmer

lucht ruikt ook veel schoner dan in een

Toen vader en zoon in 2019 hoorden van

van der Veen doen in eerste instantie

gemiddelde kippenstal.

het systeem waren ze direct enthousiast.


5

jaar geleden zelf de gevolgen van brand

ezeten”

ondervonden, was dat voor hen een extra argument om in één stal met het sproeisysteem te experimenteren.

De mogelijkheid deel te nemen aan een

Veilig

pilotproject van de provincie Overijssel,

Niet zonder reden is men in de pluim-

waarbij meer dan de helft van de

veesector, en dat geldt ook voor Van der

investering wordt vergoed, trok ze over

Veen, kritisch op het gebruik van

de streep. De provincie is vooral

speciale middelen die wonderen

geïnteresseerd in de lagere ammoniak-

beloven. Luuk Herbert: “Dit middel is

uitstoot. Animal Life Plus, de leverancier

gecategoriseerd als reinigingsmiddel en

van het middel, wil toe naar gecertifi-

voldoet aan alle wettelijke eisen die

ceerde metingen om een emissiefactor

daaraan gesteld worden. Dat blijkt ook

vast te kunnen stellen. Voor gebruik in

uit onze correspondentie met de NVWA.

varkensstallen gebeurt dat al, voor

Het is veilig te gebruiken, ook met

Het effect van het sproeimiddel is duidelijk

pluimvee zijn de onderzoeken voor

kippen in de stal, aldus een onderzoeks-

merkbaar; er is nauwelijks stof in de stal.

gecertificeerde metingen in voorberei-

rapport van de Gezondheidsdienst voor

ding, aldus Luuk Herbert, mede-eige-

Dieren.”

naar van Animal Life Plus. Kippen lijken gezonder Alternatief voor luchtwasser

De investering in het systeem voor deze

Naast de voordelen van minder stof en

stal bedroeg ongeveer 12.000 euro.

ammoniak in de stal, hoopt Egbert dat

Daarvan is dus ruim de helft vergoed via

zijn bedrijf gevrijwaard blijft van de

een innovatiesubsidie van de provincie.

verplichting om op termijn een lucht-

De kosten voor het middel Spray+, zo’n

wasser te plaatsen. “Dat systeem is

10 liter per week voor deze stal, liggen

duur en niet duurzaam”, is zijn overtui-

rond de 125 euro per week of 0,009 euro

ging. “En een luchtwasser verbetert de

per ei. Overigens zijn het verbruik, en

kwaliteit van de stallucht niet.” Ook wijst

daarmee de kosten, afhankelijk van de

hij op de risico’s van brand. Volgens Van

omstandigheden in de stal; het is dus

der Veen verkleint de spray juist de kans

geen hard getal. “Het kost geld”, knikt

voor hem in geen verhouding tot andere

daarop. Aangezien de ondernemers tien

Van der Veen. Maar die uitgaven staan

investeringen op het bedrijf. Zeker als hij

De stofoogst van het gaas bij de ventilatoren.

daar de voordelen in meeneemt, zoals de verwachting dat de kippen gezonder

Bedrijfsprofiel De familie Van der Veen heeft in Bergentheim (Ov.) een pluimveebedrijf met circa 50.000 vrije-uitloopkippen en 22.000 scharrelhennen. Ze hebben bruine kippen van het ras Bovans en witte kippen van het ras Dekalb. Rondom het bedrijf ligt ongeveer 20 hectare grond die deels wordt gebruikt als uitloop voor de hennen. Het bedrijf is sinds 2014 een erkend eierpakstation. Naast de hennen lopen op het bedrijf nog zo’n 80 vleesveedieren van het ras Blonde d’Aquitaine.

zijn. “We zien in ieder geval minder coli’s dan in de andere stal en de longen zijn schoner.” Ook lijkt de doorbloeding van de dieren beter. De komende tijd gaat Van der Veen bekijken of ook de andere stallen worden voorzien van het systeem. Gezien de positieve ervaringen acht hij de kans daarop groot.


6

Onderzoek vleeskuikenvoer

Apollo-voeders: Feetfit voor droge stallen en Maxima voor scherpste resultaat Voorjaar 2018 introduceerde ForFarmers

voorrang worden gegeven aan de

Maatman veevoeders in de zomer van

het nieuwe assortiment Apollo-vlees­

kwaliteit van het strooisel en het

2018 zijn de assortimenten vorig jaar

kuikenvoeders, bestaande uit diverse

voorkómen van voetzoollaesies. Dat

geïntegreerd; componenten van de

reeksen. Voor die diversiteit is gekozen

vraagt om meer veiligheid in het voer.

Maatman-voeders zijn opgenomen in de

omdat de uitgangspunten en omstandig-

Daar waar het kan, is het opmerkelijk

Apollo-voeders. Al die kleine veranderin-

heden bij vleeskuikenhouders heel

wat kuikens presteren, zelfs als het voer

gen gecombineerd met ontwikkelingen in

verschillend zijn. We onderzochten of de

niet tot het uiterste is geoptimaliseerd

de praktijk waren aanleiding voor een

voeders twee jaar na dato nog steeds

en derhalve wat goedkoper is.

vergelijkende proef met de huidige Apollo

aan de eisen van de praktijk voldoen.

vleeskuikenvoeders. De proef vond eind Kleine veranderingen

2019 plaats op het ForFarmers proefbe-

De opbouw van het Apollo-assortiment

Ontwikkeling en innovatie lopen ook na

drijf in Bathmen, in 72 hokken met elk 32

(tabel 1) is gebaseerd op verschillende

een introductie altijd door. Belangrijk

vleeskuikens. Centrale vraag: doen de

veel voorkomende praktijksituaties.

daarbij is monitoring van de prestaties

Apollo-voeders nog steeds waarvoor ze in

Onder ideale omstandigheden ligt het

van de voeders in de praktijk, doen van

de markt zijn gezet?

accent op groei en voedercon­versie. Met

eigen onderzoek en de ontwikkelingen in

een hoger gehalte aan nutriënten in het

de wetenschap volgen. Op basis daarvan

Resultaten

voer kan het genetisch potentieel van

zijn er in de loop der tijd kleine aanpas-

De eindconclusie van het onderzoek is

het moderne kuiken uitstekend worden

singen aan het voer gedaan. Na de

dat de resultaten (tabel 2) nog steeds

benut. In de praktijk moet soms echter

overname van de voeractiviteiten van

goed overeenkomen met de oorspronkelijke doelen (tabel 1). Met de Maximavoeders werd de hoogste groei en

Tabel 1: Opbouw Apollo vleeskuikenvoerassortiment

APOLLO Optima

Goede technische en financiële resultaten

APOLLO Maxima Beste technische resultaten

APOLLO FeetFit Droge stallen en werkgemak

APOLLO Prima

Scherpe voerprijs

scherpste voederconversie gehaald,

Groei

Voeder-conversie

Strooisel

++

++

++

droog bleef. Met de Optima-voeders

+++

+++

++

rustiger. Wat dat betreft is dit voer nog

+

+

+++

voederconversie. Bij de kuikens op de

++

+

++

waarbij het strooisel in deze proef zeer verliepen de voeropname en de groei iets steeds een goede basis met een gunstige FeetFit-voeders ging het met voeropname en groei nóg wat rustiger. De voederconversie deed daarbij nauwelijks onder voor die van Optima, wat erop duidt dat de

Tabel 2: Resultaten vergelijkende voerproef Effect

Gewicht (g)

Groei (g/d)

Voeropname (g/d)

VC

VC 2300

Strooisel

Maxima

2448

69

99

1,42

1,39

3,1

Optima

2368

68

98

1,45

1,44

3

Prima

2305

66

99

1,5

1,5

3,3

FeetFit

2333

67

96

1,44

1,43

2,5

VC 2300 = Voederconversie gecorrigeerd naar een standaard gewicht van 2300 gram.

kuikens de FeetFit-voeders efficiënt hebben benut. Het strooisel was met FeetFit-voeders op dag 28 het meest droog en rul. Kuikens op de Prima-voeders hadden een iets lagere groei en hogere voeropname, waardoor de voederconversie wat hoger uitkwam, zoals de verwachting was.


7

Technische resultaten

12 eieren meer per hen ForFarmers’ best presterende koppels (ofwel de top 25%) legden in 2019 op 85 weken gemiddeld ruim 12 eieren meer dan het landelijk gemiddelde. Dit levert een hoger rendement op voor de betreffende pluimveehouders. Bovendien wordt extra rendement behaald door een beter doorlegvermogen en een aanzienlijk lagere uitval dan het landelijk gemiddelde. Uit gegevens van Agroscoop Legmanager blijkt dat scharrel- en Freilandkoppels die voer krijgen van ForFarmers gemiddeld 413 eieren leggen op een leeftijd van 85 weken. Dat is 8 eieren meer dan het landelijk gemiddelde. Deze koppels kenden een cumulatief uitvalspercentage van 6,9%. De 25% best presterende koppels van ForFarmers laten nog betere resultaten zien: 417 eieren per opgezette hen op

Meer eieren, een beter doorlegvermogen en een aanzienlijk lagere uitval zorgen voor extra rendement.

85 weken en uitval van 5,5%. Dat is maar liefst 12 eieren meer per hen dan het

Extra mogelijkheden Lay-Insight

Dit programma was in gebruik tot eind

landelijk gemiddelde. Het landelijke

Agroscoop Legmanager is een digitaal

2019. Toen is ForFarmers volledig

gemiddelde in Legmanager ligt bij

monitoringsprogramma waarmee

overgestapt op het programma

scharrel- en Freilandkoppels op 405

pluimveeveehouders hun technische en

Lay-Insight.

eieren per opgezette hen met een

financiële cijfers kunnen beoordelen en

cumulatieve uitval van 8,9%.

vergelijken met die van collega’s.

Lay-Insight biedt pluimveehouders o.a. de mogelijkheid tot realtime toegang tot hun stal- en bedrijfsgegevens. Hierdoor

Scharrel-Freilandbruin-wit/ 85 weken

25% beste ForFarmers koppels

ForFarmers gemiddelde

Leg %

93,7

93,5

92.0

1,5

Ei p.o.h.

417

413

405

8

127,6

128,7

130,8

-2,1

5,5

6,9

8,9

-2,0

Gram voer per ei Uitval in %

Landelijk gemiddelde

Verschil (FF gem. t.o.v. landelijk)

is zowel de pluimveehouder als de adviseur in staat om direct te schakelen als er afwijkingen worden waargenomen. Dit kan zelfs op afstand, een optie die niet alleen in tijden van corona zeer waardevol is. De extra mogelijkheden van Lay-Insight resulteren in een betere efficiëntie op het erf en een nog beter resultaat.


8

Planning

Planners geven inkijkje in de logistieke puzzel

“Het helpt enorm als er met twee opeen

Ruud Horsman (l.) en Paul van der Wurff zorgen samen met hun team voor een tijdige en efficiënte levering van het voer.

Veel klantcontact hebben ze niet.

De planning voor de extensieve en

Zwolle, Deventer en Almelo waar het

Toch vormen de logistieke planners het

intensieve sectoren is verdeeld over twee

rundveevoer wordt geproduceerd.

kloppend hart van het orderproces; van

teams. Paul van der Wurff is teamleider

bestelling tot silo. Met de – soms

voor de intensieve sector (varkens,

Zo efficiënt mogelijk

uitdagende – klantwens als uitgangspunt

pluimvee) en tevens uitvoerend planner.

De planning is van 7.00 tot 18.00 uur

zorgen zij voor een tijdige en efficiënte

Hij werkt al sinds 1994 bij ForFarmers en

bemand. Ruud vertelt hoe zijn daginde-

levering van het voer. Want dat voer

haar voorgangers en brengt een flinke

ling er grofweg uitziet: “Ik start altijd met

komt er hoe dan ook. Logistieke plan-

dosis kennis en ervaring mee. Ruud

de ritten van die dag. Loopt alles wat we

ners Ruud Horsman en Paul van der

Horsman werkt sinds 2018 bij

gister bedacht hadden volgens planning?

Wurff nemen ons mee in hun dagelijks

ForFarmers­en plant samen met zijn

Daarna volgen de spoedjes en calamitei-

werk.

collega’s de ritten voor de fabrieken in

ten. Denk aan spoedorders die er sinds


9

nvolgende leverdata wordt besteld” gisteravond bij zijn gekomen, eventuele

dat Total Feed Support aan een andere

bestellen. In de eerste plaats geeft dat

defecten aan het wagenpark of een

klant vraagt of diens bestelling iets later

‘rust in het hoofd’ en voorkomt het onrust

probleem in de fabriek. Ook kijk ik of we

mag komen of iets minder mag zijn.

in de stal of een dip in de productie, wat

ritten nóg efficiënter kunnen plannen: is

Gelukkig bestelt 86% van de klanten ruim

gebeurt als de silo écht leeg is”, weet

er nog ruimte in een vrachtwagen, zodat

op tijd, maar hoe kleiner het percentage

Paul uit ervaring. “Maar het is natuurlijk

er iets bij kan? Hier zijn we tot de lunch

spoedorders, hoe beter natuurlijk.”

ook prettig om de volledige bestelkorting

druk mee. Daarna starten we met de

mee te pakken. Op een gemiddelde order Kostenbesparing

scheelt dat 50 euro vergeleken met een

“In een proef hebben we eens een hele

spoedorder. Is toch gratis boodschappen

Lagere CO2-footprint

week achteraf opnieuw ingepland”,

doen”, grapt de planner.

“We plannen altijd van buiten naar

herinnert Paul zich. “Toen zag de

binnen”, legt Paul uit. “De orders staan

planning er compleet anders uit. Klanten

planning voor de volgende dag.”

Werken met levende have

op volgorde van postcode, waarbij we de

“Het helpt ons al enorm als veehouders

postcodes zo veel mogelijk clusteren.

bestellen met twee opvolgende lever-

Eerst plannen we de adressen die ver weg liggen en zo werken we naar de fabriek toe. Dit geeft de chauffeurs die een lange rit hebben de gelegenheid om

“We laten de klant nooit zitten”

data”, geeft Ruud aan. “Het liefst met dinsdag, woensdag of donderdag als afleverdag, omdat dat voor ons de rustigste dagen zijn. Of dat ze een iets ruimere silocapaciteit op het erf creëren,

op de terugweg bij een andere

dat geeft henzelf ook meer flexibiliteit.

ForFarmers­-fabriek een tweede vracht op te halen. Zo beperken we het aantal

ontvingen het voer op het moment dat ze

We werken met levende have, dus

‘lege’ kilometers, verlagen we onze

dit zelf het liefst wilden. Van de veertien

rechtsom of linksom, het voer komt er

CO2-footprint én de transportkosten.”

vrachtwagens konden we er vier stilzet-

altijd. We proberen al onze klanten zo

ten. Ook de clustering, tijdigheid en

goed mogelijk te bedienen en laten de

Spoedorders

volledigheid van orders was vele malen

veehouder nooit zitten. Daar doen we

Regelmatig komt er buiten werktijd een

beter, waardoor we minder kilometers en

dagelijks ons uiterste best voor en daar

spoedorder binnen voor de volgende dag.

uren maakten. Dit leverde een kostenbe-

werken we met veel plezier aan”,

“Tja, dan moet je opnieuw aan de slag”,

sparing van ruim 20% op en een forse

besluiten de planners hun verhaal.

knikt Ruud met een veelzeggende blik.

vermindering van onze CO2-footprint.”

“Alle planners hebben één avond per week en één weekend per maand

Gratis boodschappen

bereikbaarheidsdienst. Een spoedorder

De planners snappen goed dat de ideale

betekent dat we de ritplanning en vaak

wereld niet bestaat. “Het kan natuurlijk

ook de productieplanning moeten

gebeuren dat je ineens ziet dat de silo

herzien. Soms zit al geproduceerd voer

bijna leeg staat. Of dat je vaste bestel­

dan in de weg, doordat de silo’s bezet

moment er door calamiteiten helemaal

zijn, of moeten we een extra chauffeur of

bij inschiet. Toch heeft het voor de

vrachtwagen regelen. Ook komt het voor

veehouder veel voordeel om op tijd te


10

De specialist

Robin Kemper, verkoopleider Vleespluimvee

Altijd op zoek naar de ideale mix De buitendienst - accountmanagers en

kind al zat hij samen met zijn vader en

doel: ‘de beste zijn in de markt’. Het is

technisch specialisten - zijn het vaste

broer tussen de kippen.

mijn uitdaging om hiervoor de juiste men-

gezicht op het boerenerf. Zij werken sa-

sen bij elkaar te zoeken. Ons team bestaat

men in een team dat aangestuurd wordt

Teamgevoel

uit verschillende types mensen, allemaal

door een verkoopleider. Robin Kemper is

“Ik bel regelmatig met mijn negen

met hun eigen unieke kwaliteiten en spe-

sinds 2015 verkoopleider van het vlees-

teamleden. Dan bespreken we de lopende

cialiteiten. Daar een eenheid van maken,

pluimveeteam dat Noord-Nederland en

zaken en vaak sparren we even over een

een team dat samenwerkt en het beste in

West-Duitsland als werkgebied heeft. Hij

vraagstuk bij een klant. Daarnaast streven

de klanten en elkaar naar boven haalt, dat

is ruim 25 jaar in dienst bij ForFarmers

we ernaar om minimaal eenmaal per

geeft mij voldoening. Want met elkaar - en

en al jaren een vertrouwd gezicht in de

week als team bij elkaar te komen. Dan

dan bedoel ik niet alleen ons team, maar

pluimveewereld.

starten we de dag op kantoor in Delden.

ook productmanagement, marketing,

Tijdens deze gezamenlijke momenten

productie, logistiek en het NIC, onze on-

“Ik ben een echte pluimveeman”, zegt

delen we veel informatie en kennis met

derzoeksafdeling – bepalen we het imago

Robin. De herkomst van die passie wordt

elkaar en dat is heel belangrijk voor het

van ForFarmers. Dat bereiken we niet met

duidelijk op het moment van dit interview,

teamgevoel. Nu in deze coronatijd is de

alleen goed voer, alleen goed advies of de

dat vanwege de coronamaatregelen op

wekelijkse bijeenkomst vervangen door

juiste mensen. Het is de unieke combina-

gepaste afstand bij hem thuis plaatsvindt.

telefonische en skype meetings.”

tie van alle factoren en vooral onze focus daarop die bepaalt wat ons succes is in de

Robin woont naast het ouderlijk bedrijf met vleeskuikenouderdieren, dat inmid-

Unieke combinatie

markt. Het vinden van die ideale mix, dat

dels is overgenomen door zijn broer. Als

“Als team hebben wij een gezamenlijk

is voor mij de uitdaging!”


Onderzoek

11

Samenwerking in ‘de driehoek’ onderzocht Een goede samenwerking tussen voer-

Transparantie­en een open communicatie

adviseur, pluimveehouder en dierenarts

zijn hierin wezenlijke factoren.

is van belang om de technische resultaten van de pluimveehouder te optima-

Kennisuitwisseling

liseren. Sam Stokvis (student aan de

Iedere partij heeft zijn eigen kennisge-

Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht)

bied en het is van belang dat dit over en

heeft onlangs in opdracht van ForFar-

weer wordt gerespecteerd. Tegelijkertijd

mers onderzocht hoe de samenwerking

is er ook veel interesse voor elkaars ex-

tussen deze partijen verloopt en hoe

pertise. Dierenartsen geven bijvoorbeeld

men dit ervaart: wat wordt als positief

aan dat zij graag meer zouden willen

ervaren? Wat kan beter? Een beknopte

weten over voer en voersamenstelling.

impressie van de bevindingen.

Om kennisuitwisseling te faciliteren

Sam Stokvis

heeft ForFarmers enkele jaren geleden

gedurende de looptijd van een koppel

Het merendeel van de geïnterviewde

het initiatief genomen tot het ‘Vets in

minimaal eenmaal contact op te nemen

pluimveehouders acht een intensieve

Poultry’ symposium waar op internati-

met de dierenarts om de status van het

samenwerking tussen de dierenarts

onaal niveau­nutritionele en veterinaire

koppel te bespreken. Dit gebeurt altijd

en de voeradviseur van groot belang.

inzichten worden gedeeld.

in afstemming met de pluimveehouder.

Contact voorafgaand aan de ronde (bij

Vanzelfsprekend vindt er bij calamiteiten

legkoppels), tijdens de ronde, maar ook

Wat doet ForFarmers met deze

altijd overleg plaats tussen onze specia-

een evaluatie van de prestaties van het

inzichten?

list, de dierenarts en de pluimveehouder.

koppel achteraf wordt door alle partijen

Het belang van onze klanten en de

Wanneer een pluimveehouder daar prijs

als zeer relevant gezien. Dit contact

technische prestaties van de koppels

op stelt, kan er een gezamenlijk bedrijfs-

helpt om voortdurend scherp te blijven

staan voorop. Een (nog) intensievere

bezoek plaatsvinden. Bijvoorbeeld om de

en eventuele problemen vroegtijdig

samenwerking met de dierenarts kan

prestaties van het koppel te evalueren

te signaleren. En, het allerbelangrijk-

hier positief aan bijdragen. Daarom

en daar lering uit te trekken voor de

ste, om daar dan ook op te acteren.

streven onze specialisten ernaar om

volgende ronde.

Samenwerking in praktijk ForFarmers onderkent de meerwaarde van een goede

regiobijeenkomsten waar zij elkaar kunnen ontmoeten en

samen­werking met de pluimveehouder en diens dieren-

ervaringen kunnen delen. Ook maken we soms gebruik van

arts. We geven hier op de volgende wijze invulling aan:

de kennis van dierenartsen als we bijvoorbeeld wijzigingen

• Lokaal: Veel aandacht voor een goed contact tussen de specialist­van ForFarmers­, de pluimveehouder en de pluimveedierenarts­. • Regionaal: Om de samenwerking op regionaal niveau tussen

doorvoeren in het assortiment. • Internationaal: Sinds enkele jaren organiseert ForFarmers het Vets in Poultry symposium, een internationaal platform voor met name dierenartsen en voerspecialisten. Events

dierenartsprak­tijken, pluimveehouders en het regioteam

met een duidelijk wetenschappelijk karakter, waar nutritio-

van ForFarmers te bevorderen, organiseren we bijvoorbeeld

nele en veterinaire vraagstukken centraal staan.


12

Predatie

Groot probleem, maar er is iets aan te doen nadelig effect van predatie te maken: het managen van het koppel. Als niet bekend is hoeveel kippen ontbreken, is het niet mogelijk om de hennen nauwkeurig op de werkelijke behoefte te voeren. “Het lastige is dat pas achteraf via de slachterij de werkelijke cijfers bekend zijn.” Venhuis heeft een tip: corrigeer wekelijks de koppelgrootte voor predatie op basis van de bekende uitval bij Predatie kost geld en bemoeilijkt het managen van een koppel.

eerdere koppels. Verder zegt de toestand van het huidige koppel ook al veel: als de

Bedrijven met vrije uitloop hebben er

Een ondernemer kan schade door

kippen gezond zijn en de eierproductie

allemaal mee te maken: predatie, ofwel

beschermde dieren melden in het Schade

op niveau, dan is op basis van normen de

roofvogels en vossen die kippen roven.

Registratie Systeem. “Dat is belangrijk,

uitval redelijk nauwkeurig te bepalen.

Het kost geld en het bemoeilijkt het

zeker om in de toekomst ontheffingen

“Het is wel wat nattevingerwerk. Maar

managen­van een koppel. Wat kun je

voor het bestrijden van onder andere de

altijd beter dan niets doen.”

doen om de schade te beperken?

vos en de kraai te krijgen.” Schade is bij

Om meer inzicht en gevoel bij het

BIJ12 te claimen. Pluimveehouders

onderwerp te krijgen adviseert Venhuis

Predatie in buitenuitlopen gebeurt op

kunnen zelf ook het nodige doen, zoals

tot slot eens op een avond met een

grote schaal. In de praktijk schommelt

zorgen dat alle kippen ’s avonds tijdig

nachtkijker in de buitenuitloop te

het volgens Peter Venhuis, pluimvee­

binnen zijn en zorgen voor een deugde-

controleren wat er allemaal rondloopt.

specialist bij ForFarmers, al gauw

lijke omheining. Ook afspraken met jagers

Dat kan ook structureel met camera’s

tussen 2 tot wel 10% per koppel. Hij

en doorloop- of duikervallen plaatsen

met infrarood.

rekent bij een gemiddelde voerwinst met

behoort tot de mogelijkheden. Deze

een derving van 6 tot 7 euro per hen. Op

kosten zo’n 400 tot 1.000 euro per stuk.

een koppel van 15.000 hennen is dat bij

De juiste plaats is belangrijk; meestal zijn

gemiddeld 6% extra uitval een kosten-

sporen in gewassen wel zichtbaar. Een

post van circa 6.000 euro. Venhuis ziet

jager kan daarbij helpen. Venhuis

grote verschillen in de mate waarin

adviseert een systeem met automatische

bedrijven worden getroffen. Dat is deels

melding. Verder staan enkele provincies

te wijten aan omstandigheden zoals de

het gebruik van kunstlicht toe om

hoeveelheid bos in de omgeving en het

’s nachts vossen te bestrijden. Plaatse-

aantal actieve jagers. De buizerd en de

lijke jagers zijn via hun wildbeheereen-

havik zijn, net als alle fauna in de nieuwe

heid daartoe gemachtigd.

Wet natuurbescherming, beschermde diersoorten. “Verjagen of verdrijven is

Managen van een koppel

dan de enige optie.” Voor kraaien en

Naast de directe economische schade

vossen geldt een landelijke vrijstelling.

hebben pluimveehouders met nog een


13

FarmConsult

Bedrijfsontwikkeling: nieuws onder de zon Nieuwe wetten, technieken en fiscale­regelingen. Elke dag is er iets

Vijf nieuwe technieken voor fijnstofreductie

Maatlat Duurzame Veehouderij

Goed nieuws van het technische

De nieuwste versie van de Maat-

front: per 13 maart jl. zijn vijf nieu-

lat Duurzame Veehouderij (MDV

we technieken voor reductie van

2020) telt een paar impactvolle

fijnstofemissie in pluimvee­stallen

veranderingen: het veel toegepaste

De nieuwe Omgevingswet

erkend. De nieuwe systemen

stalsysteem ‘Grondhuisvesting

zijn: een luchtconditioneringsunit

met mestbeluchting bovenaf’

(80% reductie), een stoffilter (50%

(E 4.4.1) voor vleeskuikenouder-

reductie) en drie verschillende

dieren voldoet niet meer aan de

De nieuwe Omgevingswet treedt

ionisatietechnieken (respectievelijk

ammoniakmaatlat. Ook is bij de

niet per 1 januari 2021 in werking.

52%, 31% en 16% reductie). De

vleeskuikens het aantal dieren

Wanneer wél is nog de vraag.

ionisatietechnieken zijn door het

per m2 in de welzijnsmaatlat naar

Met de Omgevingswet worden

Praktijkcentrum Emissiereductie

beneden bijgesteld naar maximaal

zesentwintig wetten, die van groot

Veehouderij (PEV) in de praktijk

16 vleeskuikens. Gelukkig blijven

belang zijn bij agrarische bedrijfs-

getest en voldoen tevens aan de

er nog volop mogelijkheden over

ontwikkeling, in één wet geïnte-

criteria ‘haalbaar, betaalbaar en

binnen MDV en de MIA-Vamil-

greerd. De datum van inwerking-

praktisch toepasbaar’ bij zowel

regeling voor fiscaal voordeel. Wilt

treding heeft dus mogelijk invloed

nieuwbouw als bestaande stal-

u hier meer over weten? Neem

op uw plannen. Wilt u daar meer

len. Uw keus is hiermee dus

dan contact op met Arjan Laarhuis,

over weten of wilt u weten wat er

verruimd. Neem contact op met

specialist subsidies & MDV.

nú op uw locatie mogelijk is?

Angelike Maassen van den Brink,

Vraag het aan Daan Harmsen, jurist

specialist bedrijfsontwikkeling, om

omgevingsrecht.

te bespreken welke opties voor u

nieuws onder de zon. Het team van FarmConsult­volgt de ontwikkelingen op de voet en maakt de vertaalslag naar uw bedrijf. Deze actualiteiten brengen we graag even onder uw aandacht.

interessant zijn.

Kijk voor meer info op www.farmconsult.nl of neem contact op met één van onze specialisten via 0573 – 28 89 89.


14

Dierziekten

Pasteurella multocida, een lastig te pe Door Willem Dekkers, pluimveedierenarts, GD

Pasteurellose, ook wel ‘vogelcholera’

of vochtuittreding zien. Het venijnige

genoemd, is een ziekte die vooral bij

van deze acute vorm is dat het erg kan

leghennen optreedt en incidenteel bij

lijken op een infectie met een hoog­

vermeerderingsdieren, kalkoenen of

pathogeen vogelgriepvirus.

vleeskuikens. De ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella

Chronische vorm

multocida (Pm). De ernst van de

De chronische vorm kan veroorzaakt

verschijnselen is afhankelijk van de

worden door een minder ziekmakende

bacteriestam en van de gastheer. Er is

stam en kan tegelijkertijd voorkomen

een acute en een chronische vorm. Na

met de acute vorm of hierop volgen.

een besmetting blijven er dragers in het

Deze vorm kan ontstekingen aan de

koppel aanwezig.

kopversierselen en luchtwegen veroorzaken, met dikke lellen en dikke koppen

Acute vorm

als gevolg. Pasteurella kan ook een

Bij de acute vorm van pasteurellose is

ontsteking van het buikvlies of de

verhoogde sterfte zeer waarschijnlijk

eileider veroorzaken.

Willem Dekkers, pluimveedierenarts

het eerste wat in de stal opvalt. Slechts enkele uren voor een dier doodgaat,

Houd het erf en de uitloop goed schoon vertoont het aspecifieke ziektever-

Dragers

spelen. Dit is onderzocht in het praktijk-

Na een besmetting met Pm blijven er

onderzoek van 2019.

dragers aanwezig in het koppel. Echter ook ongedierte en huisdieren kunnen,

Praktijkonderzoek 2019

zonder er zelf last van te hebben,

Voor dit onderzoek is de LPS-typering

drager zijn van een voor pluimvee

(typering op basis van genetische

ziekmakende stam. Aanvullend op

informatie van de bacterie) gebruikt.

biosecurity en ongediertebestrijding

Dit geeft een goede indicatie voor de

wordt vaccinatie gezien als een belang-

bescherming van (auto)vaccins. In totaal

rijke preventieve maatregel.

deden er zes legpluimveehouders mee

schijnselen, zoals bol zitten. De uitval

met het praktijkonderzoek. Op drie van

kan soms oplopen tot meerdere

Vaccinatie

de zes bedrijven was meer dan één

procenten per dag. Bij sectie zijn in de

In Europa zijn voor Pasteurellose enkel

LPS-type aanwezig. Er was echter altijd

zeer acute gevallen slechts subtiele

dode vaccins beschikbaar. Van dode

één type dat de overhand had. Op één

afwijkingen waarneembaar. De snel

vaccins is bekend dat er slechts

van deze bedrijven waren de dieren

oplopende sterfte is vaak het gevolg

beperkte of zelfs geen kruisbescher-

gevaccineerd met LPS-type 1. Toch was

van een zeer ziekmakende Pasteurella-

ming is tussen de verschillende

er uitval als gevolg van Pm. De gevon-

stam die voor een bloedvergiftiging

serotypen. Daarom is het relevant om te

den isolaten waren van een ander type,

zorgt. De afwijkingen zijn daardoor met

onderzoeken welk type een uitbraak

namelijk LPS-type 4. Mogelijk speelde

name te vinden in hart en bloedvaten

veroorzaakt en of er misschien zelfs

de beperkte mate van kruisbescher-

en een getraind oog zal puntbloedingen

meerdere typen tegelijkertijd een rol

ming tussen LPS-types hierin een rol.


15

eilen ziekteverwekker Advies

chronische vorm) is soms meermaals

ken. Op basis van deze resultaten kan

Preventief gelden alle algemene

postmortaal en bacteriologisch onder-

een goed advies worden uitgebracht

adviezen omtrent biosecurity inclusief

zoek nodig om tot de diagnose te

over de in te zetten vaccins. Wanneer de

ongediertebestrijding. Houd ook het

komen. Controleer bij een Pasteurella-

gevonden types voorkomen in een

erf en de uitloop goed schoon.

uitbraak om welke types het gaat door

commercieel vaccin, verdient dat vaccin

Als de uitval sluimerend verloopt (bij de

meerdere isolaten te laten onderzoe-

de voorkeur boven een autovaccin.

Zichtbare verschijnselen die duiden op Pasteurellose: een dikke kop en bol zitten (l.) en ontstekingen aan de kop.


16

eBusiness

24/7 bestelgemak via vernieuwd bestelportaal Online zakendoen is niet nieuw.

getoetst: voldoet het aan de verwachtin-

bestellen via hun telefoon, computer en

Via myforfarmers bestelden veel klan-

gen, en wat kan beter? Eind vorig jaar

tablet, dat ze meteen een orderbevesti-

ten al voer bij ForFarmers en konden

ging het nieuwe myforfarmers live, in

ging van de geplaatste bestelling

ze facturen raadplegen. Om het werken

eerste­instantie met een beperkt aantal

ontvangen, en dat het een overzichtelijke

met het ForFarmers bestelportaal (nog)

functionaliteiten. Pluimveeklanten

eenvoudiger en sneller te maken, heeft

hadden de primeur en konden als eerste

ForFarmers de afgelopen maanden bij

met het nieuwe portaal, dat nog volop in

pluimveeklanten een nieuwe versie

ontwikkeling was, aan de slag. Dat heeft

gelanceerd. Inmiddels bestelt meer dan

uiteraard voor- en nadelen. De meeste

de helft van de pluimveeklanten het

‘pioniers’ hebben echter constructief

voer via dit bestelportaal.

meegewerkt en meegedacht; dit leverde

“Bestellen via mijn smartphone loopt als een trein”

waardevolle input op voor verdere Vóórdat ForFarmers met het nieuwe

verbeterslagen.

portaal van start ging, zijn er enquêtes en

verzamelplaats is voor alle facturen en MINAS-gegevens. Daarnaast geeft het

interviews afgenomen onder klanten: wat

Belangrijkste voordelen

portaal inzicht in de orderstatus: wanneer

moet zo’n bestelportaal kunnen, welke

De vernieuwde versie van het ForFarmers

wordt de bestelling geleverd?

functionaliteiten moet het hebben? Ook

bestelportaal is helemaal van deze tijd.

in de fases daarna, tijdens de bouw van

Het is zo ingericht dat gebruikers vlot hun

In fases

het portaal, speelden klanten een

weg vinden. De belangrijkste voordelen

Judith Hofland, marketingmanager

belangrijke rol en werd regelmatig

zijn dat klanten 24/7 voer kunnen

Pluimvee: “Om te zorgen dat de implementatie goed verliep, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Nadat een groep klanten succesvol was aangesloten,

Wat kan er allemaal met het ForFarmers bestelportaal? • 24/7 voer bestellen via computer, smartphone of tablet • Meteen een orderbevestiging van de geplaatste bestelling • Al uw bestellingen vanuit één platform • Bestellen op basis van orderhistorie • Productadvies van uw adviseur • Inzien van MINAS-gegevens en facturen • Silo’s zelf toevoegen én verwijderen • Product verdelen over meerdere silo’s (indien vol en exacte verdeling mogelijk) • Tips voor orderoptimalisatie (even tonnage, volle pallet, volle auto, minimaal orderbedrag) • Aparte inlog voor medewerkers van uw bedrijf (met mogelijkheid tot beperkte rechten)

volgde de volgende groep. Op dit moment zijn alle pluimveeklanten uitgenodigd om gebruik te maken van het nieuwe bestelportaal, behalve pluimveeklanten die ook nog dieren uit een andere sector (o.a. varkens, rundvee) houden. Deze sluiten we aan als het portaal ook voor die betreffende diersoort is uitgerold. Daarnaast worden de komende tijd de broederijen en vermeerderingsbedrijven aangesloten. Dit staat in de loop van dit jaar op de planning. We willen uiteraard óók onze klanten uit de andere dier­ sectoren zo snel mogelijk dit bestel­ gemak aanbieden.”


17

Innovatie

Flexibel voeren: iedere hen haar eigen voer! Tot voor kort kregen alle hennen hetzelfde voer op vrijwel dezelfde wijze verstrekt. Ongeacht hun huisvesting en genetische aanleg, om maar eens twee factoren te noemen die sterk kunnen verschillen. Eigenlijk is dit niet logisch. Voor ForFarmers was dit de aanleiding om haar voerassortiment en advisering te vernieuwen. In de loop van de jaren heeft de pluimveesector tal van veranderingen ondergaan: nieuwe concepten zijn geïntroduceerd, innovatieve huisvestingssystemen deden hun intrede en wetgeving stelde eisen aan bijvoorbeeld de snavels. Naast externe factoren spelen diereigenschappen een minstens

Nog heel even en dan krijgen deze hennen voer op maat.

zo’n belangrijke rol. Rassen verschillen onderling bijvoorbeeld sterk in genetische aanleg. Toch kregen al deze dieren

resultaat. In nauwe samenwerking met

pluimveehouders, dierenartsen en

tot voor kort hetzelfde voer op vrijwel

broederijen en opfokkers slaagden we

broederijen.

dezelfde wijze verstrekt. Gezien de gro-

erin voeders samen te stellen die vol-

Centraal in deze aanpak staat de flexi-

te verscheidenheid aan factoren, is dit

ledig zijn afgestemd op de specifieke

biliteit in de voertoepassing. Daarnaast

eigenlijk niet logisch. Reden genoeg om

behoeften van elke hen in elke levens-

is er uiteraard een verschil in samen-

ons voerassortiment en onze advisering

fase. We noemen dit ook wel ‘flexibel

stelling: de nutritionele gehaltes,

opnieuw onder de loep te nemen.

voeren’. Deze nieuwe benadering van

waaronder het energieniveau en de

voeren wordt niet alleen toegepast bij

aminozurensamenstelling van de voe-

Flexibel voeren

de legouderdieren, maar ook in de op-

ders, zijn verschillend geoptimaliseerd.

Vorig jaar zijn we gestart met het

fokperiode, in nauwe afstemming met

Alles afgestemd op de behoefte van

vernieuwen van het assortiment voor

de opfokbegeleider vanuit de broederij.

de hen in combinatie met het beoogde

legouderdieren en opfokhennen. Recent

technisch resultaat. En uiteraard is er

onderzoek van het Nutritie Innovatie

Laatste puntjes

veel aandacht voor een gezonde maag-

Centrum van ForFarmers liet zien dat

Nu flexibel voeren is geïntroduceerd

darmfunctie.

de nutritionele behoefte van de hen in

bij de voorschakels, is het tijd om dit

hoge mate bepaald wordt door specifie-

door te trekken naar de legpluimvee-

De komende tijd zetten we de laatste

ke kenmerken van het ras in combinatie

houders. Op dit moment leggen we de

puntjes op de i van ons nieuwe voer­

met externe factoren zoals stalmanage-

laatste hand aan deze voeders. Dat

assortiment. Wordt vervolgd!

ment, huisvesting en beoogd technisch

doen we in nauwe samenspraak met


18

Reportage

Winnaar Agroscoopbokaal

Constante hoge kwaliteit is de basis Jeroen en Mirjam Heusinkveld met v.l.n.r. hun kinderen Loth, Otis, Micha en Diede.

Opfokker Jeroen Heusinkveld uit het

winnaar van de Agroscoopbokaal in de

Controle

Gelderse Heelweg wil de beste 20-week-

categorie vleespluimvee is geworden.

Controle houdt Heusinkveld overal; in en

se hen leveren. Daar werkt hij dag in dag

rond de stallen, op het gebied van

uit aan. En met succes! De door hem

Regelmaat

hygiëne en diergezondheid. Daarbij laat

opgefokte hennen zijn gewild bij de

Regelmaat vormt de basis voor de hoge

hij zich door allerlei technische middelen

vermeerderaars van vleeskuikenouder-

kwaliteit die Heusinkveld nastreeft. “Ik

ondersteunen. Zo is er te allen tijde zicht

dieren.

ben elke dag op dezelfde tijdstippen in de

op wat er in en om de stallen gebeurt.

stallen”, vertelt hij. “Elke ochtend tijdens

Heusinkveld: “Ik run het bedrijf hoofdza-

Het bedrijf van Heusinkveld straalt een

het voeren doe ik mijn eerste controle-

kelijk alleen en vind het daarom belang-

enorme professionaliteit uit. Zo kunnen

ronde. Het voermoment is voor mij het

rijk dat ik ook op afstand, bijvoorbeeld als

eventuele bezoekers het bedrijf alleen

belangrijkste moment. De kippen geven

ik op vakantie ben, kan zien wat er speelt.

betreden via de hygiënesluis en wordt het

dan veel signalen af. Je kunt vandaag al

Toch zijn de technische hulpmiddelen

voer gelost vanaf de openbare weg, buiten

zien wat er morgen gaat komen. De

slechts ter ondersteuning. De fysieke

de hekken die het bedrijf afsluiten. Het

details maken het verschil! De regelmaat

controles, zoals de wekelijkse dierwegin-

blijkt ook uit de constante hoge kwaliteit

en de discipline om dit echt elke dag én

gen en de dagelijkse controles, vormen

van de opgefokte hennen en het zeer lage

op hetzelfde tijdstip te doen, is niet alleen

voor mij de basis voor beslissingen, of ik

percentage afkeur en uitval. Resultaten

belangrijk voor mijn controle, maar geeft

bijvoorbeeld wel of niet de voergift moet

waarmee de ondernemer de terechte

ook veel rust onder de kippen.”

aanpassen.”


Bedrijfsprofiel Jeroen Heusinkveld heeft in Heelweg (Gld) een opfokbedrijf voor vleeskuikenouderdieren met 64.000 dierplaatsen. In 1968 startten zijn ouders, Wim en Gerry, het bedrijf. In de ruim 50 jaar dat het bedrijf bestaat, is het verdriedubbeld tot de huidige omvang van 6.800 m2, verdeeld over vijf stallen.

kunnen bepalen wat er gebeurt.”

van zijn hennen naar een nog hoger

Toen zijn ouders in 2005 aangaven het

niveau kan tillen. Hij onderneemt op zijn

bedrijf te willen afbouwen, was dit voor

eigen manier en is niet bang om af te

Jeroen een keuzemoment, waarop hij

wijken van de standaard­”, zegt Hans van

besloot het bedrijf van zijn ouders voort

den Eijnden. Als voorbeeld wijst hij op de

te zetten. Jeroen: “Werken voor jezelf is

voerpannen in de nieuwe stallen. “In de

mooi; het bouwen aan je eigen bedrijf,

opfoksector wordt veel gebruik gemaakt

zelf nadenken en beslissen waar je over

van voerkettingen. Toch kiest Jeroen heel

10 of 20 jaar wilt staan. Mijn vader werkt

bewust voor voerpannen vanwege de

op de achtergrond nog steeds mee. Dat is

voersnelheid en de rust die dit geeft in de

prettig om te sparren over zaken; de

stal. En uiteraard kiest Jeroen dan geen

uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij

traditionele voerpannen, maar voerpan-

mij. En daarnaast word ik gesteund door

nen met Natural Beak Smoothing.”

mijn gezin. Dat is belangrijk, want het Uniforme koppel

vraagt de nodige toewijding om het

Open

Flexibiliteit, heldere communicatie en

bedrijf te runnen.”

De op 13 maart jl. geplande open dag kon

koppels van constante hoge kwaliteit

vanwege de coronasituatie helaas niet

vormen de basis voor goed partnerschap

Continuïteit

doorgaan. Jeroen: “Ik krijg regelmatig de

in de opfoksector. Hiervoor is een goed

Afgelopen jaar hebben drie oude stallen

vraag wat wij doen op ons bedrijf. Al sinds

selectiebeleid ten aanzien van het

plaats gemaakt voor twee nieuwe stallen

mijn ouders grootouderdieren hielden, is

uiterlijk en gewicht van de dieren erg

met een daglichtsysteem. De nieuwe

het bedrijf vanwege de hygiëne omsloten

belangrijk. En dat begint al op dag één.

stallen zijn sinds maart in gebruik.

door hekken. Daardoor oogt het ontoegan-

Alle gegevens van de koppels worden

Heusinkveld: “Ik vind het belangrijk om

kelijk. Toch vind ik het heel leuk om te

digitaal bijgehouden en besproken met

vooruit te kijken, te signaleren wat er

laten zien wat we doen én te vertellen

de opfokspecialist van PoultryPlus, Hans

speelt in de markt en na te denken over

waarom, daarin ben ik heel open. Sinds

van den Eijnden in dit geval. Heusinkveld:

waar ik in mee kan én wil gaan. Daglicht

kort hebben wij een vernieuwde website

“Het is prettig een betrouwbare partner

is nog niet verplicht, ook is deze oplos-

met daarop alle informatie en bijvoorbeeld

te hebben die mijn kwaliteiten als

sing niet de goedkoopste. Toch verwacht

filmpjes van de bouw van de stallen.

opfokker goed inschat en zorgt voor een

ik wel dat dit een keer gaat komen. Ik heb

Zo kan iedereen zien hoe het er hier aan

zo goed mogelijke planning.” Hans van

er nu een paar weken mee gewerkt en ik

toegaat.”

den Eijnden: “We werken met al onze

kan zeggen dat het bijzonder goed én

opfokkers heel nauw samen en vragen

prettig werkt – het zorgt voor veel

regelmatig om de nodig flexibiliteit. Maar

werkplezier.” “Jeroen is altijd aan het

altijd streven we hetzelfde doel na; de

kijken hoe hij zijn bedrijf én de kwaliteit

NIEUWSGIERIG? Check heusinkveldfarms.com

beste 20-weekse hen voor de vermeerderaars van vleeskuikenouderdieren.” Ruim 50 jaar Het ondernemerschap zit Heusinkveld in de genen. Zijn ouders runden sinds 1968 ‘Heusinkveld pluimveehouderij’ met als specialisatie de opfok van ouder- én grootouderdieren van vleesrassen. “Mijn ouders hebben mij nooit gepusht om het bedrijf over te nemen”, vertelt Jeroen. “Ik ben opgeleid tot fysiotherapeut. Maar in dat vak miste ik na een aantal jaren het ondernemerschap, de ruimte om zelf te

Ook vanuit de lucht gezien ligt het bedrijf er strak bij.

19


Agroscoopbokaal 2020

Wessels en Heusinkveld winnen Agroscoopbokaal 2020 De winnaars van de Agroscoopbokaal 2020 zijn op 19 mei jl. bekendgemaakt. Jeroen Heusinkveld uit Heelweg is de winnaar in de categorie vleespluimvee. Pluimveebedrijf Wessels uit Enter mocht de prijs in de categorie legpluimvee in ontvangst nemen. ForFarmers beloont jaarlijks een achttal ondernemers met een Agroscoopbokaal. De winnaars van 2020 zijn stuk voor stuk ondernemers die de kansen zien en benutten voor hun eigen bedrijf én voor de volgende generatie, die een voorbeeldrol hebben binnen hun eigen sector en daarnaast uitstekend scoren op techni-

Drie generaties Wessels: in het midden moeder Aaltje, links Henk met dochter Djaira en rechts Gerrit met zoon Lars.

sche resultaten. gezondheid van de hennen is voor

wend, toekomstgericht en niet bang om af

Winnaar legpluimvee

Wessels de basis. Immers, alleen een

te wijken van de standaard.”

Pluimveebedrijf en Eierhandel Wessels,

gezonde hen zorgt voor een optimaal

met 145.000 leghennen op twee locaties,

resultaat. Gecombineerd met hun sterke

Een bedrijfsreportage over Heusinkveld

wordt gerund door Henk en Gerrit

ondernemerschap weten zij zo waarde

Pluimveehouderij is te lezen op pag. 18 en

Wessels. Onder de merknamen Reggedal

te creëren door de hele keten.”

19 van deze Voertaal.

en Noaber leveren de ondernemers jaarlijks ruim 30 miljoen eieren recht-

Winnaar vleespluimvee

streeks aan retail, horeca en instellingen.

Jeroen Heusinkveld is eigenaar van

De hele keten - productie, sorteren,

Heusinkveld Pluimveehouderij. Al meer

verpakken en distributie - hebben zij in

dan 50 jaar is deze onderneming gespeci-

eigen hand. Henk en Gerrit vullen elkaar

aliseerd in de opfok van ouder- en

perfect aan. Samen weten zij continu in te

grootouderdieren van vleesrassen. Alles

spelen op nieuwe ontwikkelingen in de

op dit bedrijf is gericht op het leveren van

markt en bedenken ze manieren om

de beste 20-weekse hen. Kwaliteit en

zich te onderscheiden in het winkel-

continuïteit zijn hiervoor de basis. “De

schap. “Met hun enorme professionali-

hennen die Jeroen opfokt zijn gewild bij de

teit, servicegerichtheid en hoge

vermeerderaars van vleeskuikenouderdie-

kwaliteitsstandaard onderscheiden

ren. Toch blijft hij kijken hoe hij zijn

Henk en Gerrit zich niet alleen in de

hennen naar een nog hoger niveau kan

retailsector”, aldus technisch pluim-

tillen”, vertelt Hans van den Eijnden,

veespecialist Peter Venhuis. “Ook in de

opfokspecialist van PoultryPlus. “Jeroen is

stallen werken deze eigenschappen. De

een zeer gedreven ondernemer, vernieu-

Brok’nproat

0520NL