__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

6

Onderzoek

IPM, een duurzame aanpak van vogelmijt bij p

De IPM-methode biedt de pluimveehouder handvatten om vogelmijt effectief te beheersen.

Vogelmijt is een veel voorkomende

liefst als onderdeel van de bedrijfspro-

tuinbouw wordt de IPM-methode al

ectoparasiet bij pluimvee. De bloed­

cessen op een bedrijf. De IPM-methode

langer toegepast en is men in staat

afname door de vogelmijt tast de gezond-

biedt de pluimveehouder handvatten

plagen effectiever te beheersen, terwijl

heid van de leghen aan en leidt tot

voor het beheersen van het probleem.

resistentievorming en residuen zoveel

‘Bewustwording is dankzij IPM toegenomen bij zowel veehouder als adviseur’

mogelijk worden beperkt.

bestrijden. Dit vraagt om een intensieve

Wat is IPM?

ding pas inzetten nadat een drempel-

samenwerking tussen de pluimveehou-

IPM staat voor ‘Integrated Pest Manage-

waarde is overschreden (stap 3).

der, de voeradviseur en de dierenarts.

ment’ ofwel geïntegreerde plaagdier­

verminderd welzijn, een lagere eiproductie en lagere eikwaliteit. Bij leghennen kan een vogelmijtplaag een hardnekkig probleem zijn, omdat hennen een lange productieduur hebben en er tijdens de legronde maar beperkt bestrijdings­ maatregelen genomen kunnen worden. Dit artikel gaat in op een geïntegreerde benadering (IPM) om vogelmijt te

Wat is nieuw? De kracht van IPM zit in de structuur, de regelmaat en in de afweging van de keuzes. Echte IPM bestaat in ieder geval uit het nemen van preventieve maat­ regelen (stap 1), monitoring van de plaagpopulatie (stap 2) en een bestrij-

beheersing; een duurzame methode om

Structureel monitoren

Voor een effectieve beheersing van

economische verliezen door plagen en

Voortdurend monitoren is belangrijk.

vogelmijt is een systematische en

ziekten te beperken. De methode is

Omdat vogelmijten zich vooral verstoppen

gestructureerde aanpak wenselijk,

gebaseerd op acht stappen. In de

in de kleinste gaatjes en kiertjes, zijn ze

Profile for ForFarmers

ForFarmers Voertaal Pluimvee 2019 nr. 2  

ForFarmers Voertaal Pluimvee 2019 nr. 2  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded