Page 8

8

ForFarmers Poultry Academy voor de beste buitendienst Om te waarborgen dat onze buitendienst

terug naar de schoolbanken, maar gaan

de beste is ĂŠn blijft op het gebied van

actief aan de slag met de stof en leren

kennis en kunde en dat onze klanten de

zo van en met elkaar. Op deze manier

beste (technische) begeleiding krijgen

kunnen ze zich snel relevante kennis

op hun bedrijf, heeft ForFarmers de

eigen maken.

Poultry Academy in het leven geroepen. De specialisten van de verschillende De Poultry Academy verzorgt trainingen

pluimveesectoren volgen de training

over uiteenlopende onderwerpen.

gezamenlijk. Door met elkaar kennis en

Begin dit jaar heeft de buitendienst een

kunde te delen ontstaat er een dynami-

uitgebreide training over nutritie

sche leeromgeving van waaruit iedere

gevolgd. En nog voor de zomer staat er

specialist de relevante informatie mee

een training over diergezondheid op de

kan nemen richting u, de klant.

agenda. In een training wordt de stof zo actief mogelijk behandeld. Dat wil

Wij zijn ervan overtuigd dat we door

zeggen dat de deelnemers zelf aan de

deze nieuwe en uitdagende manier van

slag gaan. Ze worden op allerlei

trainen onze buitendienst ontwikkelen

manieren uitgedaagd om nieuwe kennis

tot echte sparringpartners. Vakmensen

op te doen. Zo zijn er e-learning

met veel praktisch inzetbare kennis en

modules en een kennisquiz, maar ook

de aangewezen gesprekspartner voor

rollenspellen worden ingezet. Onze

ondernemers die hun bedrijf naar een

specialisten gaan dus niet letterlijk

hoger plan willen tillen!

Fijnstofreductie; wat betekent dat voor u? De uitstoot van fijnstof uit pluimvee-

dat de uitstoot van fijnstof een negatief

versneld. Het kabinet laat aanvullend

stallen moet binnen tien jaar met de

effect kan hebben op de gezondheid van

onderzoek uitvoeren naar de relatie

helft omlaag. Voor nieuwe pluimvee-

omwonenden. De overheid werkt nu aan

tussen veehouderij en gezondheid van

stallen moet zelfs een reductie-eis van

maatregelen om de luchtkwaliteit rond

omwonenden. Dit onderzoek is naar

70 procent gaan gelden. Wat betekent

stallen te verbeteren. De besluitvorming

verwachting voor de zomer gereed. De

dit voor uw bedrijf? De specialisten van

over wettelijke maatregelen wordt over-

Gezondheidsraad brengt voor het einde

FarmConsult brengen de gevolgen voor

gelaten aan het nieuwe kabinet.

van dit jaar nader advies uit.

de maatregelen die u mogelijk moet

Om op korte termijn al de uitstoot van

Meer weten?

nemen.

fijnstof te reduceren trekt de overheid

Neem contact op met FarmConsult via

uw bedrijf in beeld en adviseren u over

de komende vier jaar 1,6 miljoen euro

0573 – 288989 of vul het formulier in

Pluimveebedrijven stoten meer fijnstof

uit voor innovatieve oplossingen in de

op forfarmers.nl/farmconsult/contact_

uit dan andere veehouderijen in Neder-

stal. Ook wordt de erkenningsproce-

farmconsult

land. Uit diverse onderzoeken blijkt

dure voor nieuwe reductietechnieken

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Voertaal pluimvee 2017 nr 02