Page 7

Media-aandacht

duidelijke keuzes. Ze werkt al jaren met

laatste jaren ook geïnvesteerd heb in

vaste partijen. Zo komt Ruud van Wee,

het plaatsen van ramen in het dak,

als technisch specialist van ForFarmers,

zodat er daglicht in de stal komt. Dat

De prestaties van de familie

al jaren over de vloer. En ook de andere

soort eisen stellen zij, eigenlijk zijn ze

Sligman­werden ook opgemerkt

partijen komen allemaal uit de buurt.

nog iets strenger dan IKB. Maar als ik

door de lokale media. Zowel radio

“Over duurzaamheid gesproken”, lacht

iets doe, dan wil ik dat goed doen. Dan

als RTV Oost besteedde aandacht

Ginie. “Maar daardoor weet je wat je aan

moet het 100% kloppen. Dat kan in mijn

aan het bedrijf. “Het was best span-

elkaar hebt en weet ik wat ik kan

ogen ook alleen als je goede kuikens

nend, maar we moeten zelf zorgen

verwachten. Als iets goed werkt en je

krijgt, goed voer erop hebt en een goede

voor een beter imago van de sector.

hebt het helemaal in de vingers, dan pas

relatie met de dierenarts hebt. Alleen

En dat betekent wel dat we dan ook

weet je hoe je kunt sturen.” Daarbij zijn

bereik je niets. Goed samenwerken, dat

zelf ons verhaal moeten vertellen.

haar kuikens altijd degene die de weg

is de uitdaging en dat maakt het mooi.”

Daarvoor was het nu het moment”, aldus Ginie.

wijzen. “Ik zit misschien wel aan het stuur, maar alleen om de dieren te

Zonder antibiotica

volgen. Zij geven exact aan wat ze nodig

Dat zij daar bijzonder goed in slaagt,

hebben, ik ben er alleen om te kijken hoe

blijkt wel uit de technische gegevens

ik ze zo goed mogelijk kan verzorgen.”

van de afgelopen ronden; die liegen er

ronden geen antibiotica heb hoeven

niet om. Over 2016 scoorden de kuikens

gebruiken, vind ik superbelangrijk.

Sligman levert de kuikens aan slachterij

van Sligman een voetzoolscore van

Ik heb daarmee bewezen dat het kan:

De KuikenaeR in Goor. Daar worden ze

gemiddeld 33. Dat is prima. De gecor-

gewone gezonde reguliere kuikens

geslacht voor McDonald’s. “Zij willen

rigeerde voederconversie was 1,132.

produceren zonder antibiotica. En dat

graag zware kuikens. Zwaarder dan het

De kuikens groeiden 68 gram en wogen

dat wordt opgemerkt door ForFarmers

gemiddelde in Nederland. Omdat we

gemiddeld 2.769 gram (aflevergewicht

en gewaardeerd met de Agroscoopbo-

beperkt zijn in de kg bezetting heeft dat

inclusief uitladers). Opvallend daarbij is

kaal vind ik een hele mooie erkenning.

consequenties voor mijn opzetaantallen,

dat de resultaten zeer stabiel zijn.

Ik focus op gezonde dieren en daar

maar met een uitlaadgewicht van 2.2 kg

De gecorrigeerde vc schommelde de

doe ik alle grote en kleine dingen voor

is er een normale kg bezetting. Ik doe

afgelopen 8 koppels tussen de 1,192 en

die nodig zijn!”

mee aan het McDonald’s Enrichment

de 1,073. En deze koppels hebben geen

Programme. Dat betekent dat ik de

antibiotica gehad. “Dat ik de afgelopen

Bedrijfsgegevens 85.000 reguliere vleeskuikens Technische gegevens laatste ronde: Gem gewicht incl. uitladers 2868 gram Voederconversie 1,620 Voederconversie 1500 gr. 1,073 Groei

70,8 gr/dag

Voetzoolscore 11

Bekijk ook de video op www.forfarmers.nl/pluimveefilms V.l.n.r.: Ginie en Mayra, hun man respectievelijk vader Peter Sleebos en de technisch specialist van ForFarmers, Ruud van Wee.

7

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you