Page 3

Column

heiden met Agroscoopbokaal gezondheidsstatus en gezonde voetzo-

transportafstanden van grondstoffen en

len. De voetzoolscore was met een

mest te verkleinen en daarmee het

jaargemiddelde van 33 prima. De

energieverbruik en de CO2-emissie te

gemiddelde technische resultaten over

verminderen. De instelling van de

2016 laten zien dat de familie Sligman

pluimveehouders sluit naadloos aan op

zeer goed scoort op duurzaamheid. De

de missie van Reudink: ‘leaders in

gecorrigeerde voederconversie (vc 1500)

organic farming’.

was 1,132. De kuikens groeiden gemid-

is dat de resultaten zeer stabiel zijn. De gecorrigeerde vc schommelde de afgelopen 8 koppels tussen de 1,192 en

Achtergrond Agroscoopbokaal Agroscoop is een digitaal monito-

op pagina 6/7.

ringsprogramma van ForFarmers waarmee veehouders op ieder

Winnaar biologische sector:

moment hun technische en financi-

Vooruitstrevende ondernemer in

ële cijfers kunnen beoordelen.

de biologische sector

Daarnaast is vergelijking van de

Legpluimveehouders Aart en Jasmijn

eigen technische resultaten met die

van den Ham uit Wildervank (Gr.) lopen

van collega-veehouders mogelijk.

als biologisch ondernemer voorop in

De specialist van ForFarmers heeft

nieuwe ontwikkelingen. Zij gaan altijd

toegang tot deze cijfers, zodat hij/zij

voor het beste en maken intensief

bedrijven proactief en effectief kan

gebruik van de kennis en het advies van

begeleiden. Jaarlijks reikt

Reudink. Op basis van enkelvoudige

ForFarmers­in de sectoren melkvee,

grondstoffen en aanvullend mengvoer

melkgeiten, vleesvee, varkens,

wordt op het bedrijf dagelijks het

legpluimvee, vleespluimvee en plant

optimale rantsoen voor de hennen

de Agroscoopbokaal uit aan een

samengesteld. Zo is Van den Ham in

ondernemer die uitzonderlijk heeft

staat om samen met de specialisten van

gepresteerd. Met ingang van dit jaar

Reudink voortdurend de resultaten te

is Reudink ook aangesloten. Zij

verbeteren. De hennen leggen bijna

beloont de meest vooruitstrevende

20 eieren per opgezette hen meer dan

ondernemer in de biologische sector.

het Reudink-gemiddelde en doen dit

factoren optimaal zijn: de kwaliteit van de kuikens, het voer, de gezondheid, management, stalklimaat enzovoort.

verschillende partijen. Waaronder uw voerleverancier, de dierenarts, de broederij, de eierhandel of de slachterij en nog tal van andere erfbetreders. ForFarmers is van mening dat de beste resultaten op uw bedrijf worden gerealiseerd als deze partijen samenwerken als één team en kennis delen. Om deze reden hebben we de afgelopen tijd veel energie gestoken in de optimalisatie van deze samenwerking tussen erfbetreders. Onlangs hebben we een internationaal symposium voor pluimveedierenartsen georganiseerd. Hiermee willen we bereiken dat specialisten van ForFarmers en dierenartsen elkaar weten te vinden en beter gaan samenwerken. Uiteindelijk doen we dit allemaal met het doel om u en uw pluimvee zo goed mogelijke producten en diensten te kunnen leveren. Hiermee zetten we ons in voor de continuïteit van het boerenbefuture of Farming!

dan gemiddeld voerverbruik per geproduceerd ei. De familie neemt

Richard Dijkstra

zowel de enkelvoudige grondstoffen als

met regionale akkerbouwers om

ren is alleen mogelijk als alle

drijf en een gezonde sector. For the

zeer efficiënt, wat blijkt uit een scherper

Daarnaast zoekt zij rechtstreeks contact

topsport! Uitmuntend preste-

pluimveehouder samen met veel

de 1,073. Lees ook de bedrijfsreportage

het complete mengvoer via Reudink af.

Pluimvee houden is als

Om dat te bereiken, werkt u als

deld 68 gram per dag en wogen gemiddeld 2.769 gram bij aflevering. Opvallend

Hoe sterk is uw team?

BEKIJK DE VIDEO’S

Directeur Pluimvee

www.forfarmers.nl/pluimveefilms

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3

Voertaal pluimvee 2017 nr 02  
Voertaal pluimvee 2017 nr 02