Page 1

Uitgave van Forfarmers pluimvee nederland

VOer

taal

PLUIMVEE

NR 2 2016

Intensieve samenwerking leidt tot win-win

2/3

Nieuwe aanpak voor onbehandelde hennen

5

Hans van Berkel:

10/11

‘Een goede start betaalt zich terug’


2

Inhoud 02 Samenwerking leidt tot win-win 03 Column: Samenwerken voor een gezonde toekomst

Partnerschap

Intensieve samenwerking leid

04 Column: Yvon Jaspers 05 Nieuw assortiment voor onbehandelde leghennen 06 Reportage: Bedreigingen omzetten in kansen 08 Agroscoopbokalen voor bijzondere bedrijven 09 Terugblik evenementen 10 Reportage: Een goede start betaalt zich terug 12 Kort nieuws

Een goede waterkwaliteit is essentieel. Dankzij de samenwerking met Selko heeft ForFarmers hiervoor de juiste kennis

Gezonde dieren leveren maximaal

goede waterkwaliteit. Dat laatste is

rendement. Daarmee vertellen we u

essentieel, alleen al vanwege het feit

niets nieuws. Uitstekend voer draagt bij

dat een kip voor ongeveer 70 procent

aan die gezondheid, maar ForFarmers

uit water bestaat.

doet meer. Door intensieve samen­

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

werking met andere bedrijven zoals

Kennis

Trouw Nutrition, dochterbedrijf van

“Selko heeft veel kennis over toevoe­-

Nutreco, delen we kennis en kunnen we

­g­ingen aan water, ForFarmers is

nieuwe producten en diensten ontwik­

deskundig op het gebied van voer.

kelen die uw bedrijf en uw dieren ten

Dat is een goede combinatie waar beide

goede komen.

partijen voordeel van hebben”, zegt Michiel Stoutjesdijk, accountmanager

Pluimveehouders konden afgelopen

bij Selko. “We kunnen bijvoorbeeld

zomer bijvoorbeeld al profiteren van

zonder antibiotica onder andere gram­

producten van Selko en Farm-O-San.

negatieve bacteriën – zoals E. coli en

Beide zijn merken van Trouw.

Salmonella – doen verminderen, wat

Producten van Selko ondersteunen de

leidt tot een betere voederconversie en

darmgezondheid en dragen bij aan een

groei. Hiervoor zetten we voornamelijk


Column

Samenwerken voor een gezonde toekomst

dt tot win-win Win-win

De pluimveesector gaat een

ForFarmers kan dus met kennis en

uitdagende tijd tegemoet, of

innovaties vanuit Selko een aanpak en

het nu gaat om het houden van

producten ontwikkelen waarmee

onbehandelde hennen,

klanten de gezondheid van hun pluim-

reductie van het antibiotica­

vee (verder) kunnen verbeteren. Een

gebruik of het goed kunnen

win-winsituatie waar iedereen, de klant

blijven concurreren op de

voorop, van profiteert. Zo maakt

wereldmarkt. Als ForFarmers

ForFarmers haar slogan ‘the total feed

hebben we veel vertrouwen in de

business’ waar, en dit zal het rendement

toekomst van de pluimveehouderij en

op uw bedrijf ten goede moeten komen!

zetten we ons maximaal in voor de continuïteit van uw pluimveebedrijf.

V-Focus: ForFarmers levert beste advies Deze zomer heeft vakblad V-Focus onder veehouders onderzocht van welke zakelijke relatie zij het afgelopen jaar het beste advies kregen. We zijn er ontzettend trots en producten in huis.

op en het is een groot compliment voor al onze medewerkers dat het advies van ForFarmers in dit

specifieke zurencombinaties in.”

onderzoek als Beste Advies naar

Daarnaast is er bijvoorbeeld een AHS

voren komt. Vorig jaar werden de

mix van Farm-O-San. Deze mix onder-

voeders van ForFarmers in een

steunt de dieren tijdens warme dagen.

soortgelijk onderzoek van V-Focus

De dieren hebben minder last van de

door veehouders al gekozen tot

warmte waardoor de productie op een

‘Beste Koop’. Het is een bevestiging

goed niveau blijft.

dat wat we met onze missie ‘For the Future of Farming’ willen uitdragen

Training

ook door onze klanten zo ervaren

De specialisten van ForFarmers zijn het

wordt: we zijn betrokken bij de

laatste half jaar getraind om de toepas-

agrarische sector, we hebben

singen van de diverse producten te leren

vertrouwen in de toekomst en we

kennen. Bij de Gezondheidsdienst voor

zetten ons vóór alles in voor de

Dieren in Deventer is bijvoorbeeld het

continuïteit van het boerenbedrijf.

onderwerp lever­gezondheid besproken.

Doordat wij nauw met u samen­

Levers van vele kippen zijn bekeken en de

werken, bieden we ook daadwerke-

toepassing van de levermix en de AHS

lijk meerwaarde.

mix van Farm-O-San is er toegelicht.

Wij werken intensief met u samen en realiseren concrete resultaten: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Uw bedrijfsdoelstelling staat hierbij voorop. Zo focussen we samen op de best mogelijke Total Feed-aanpak. We doen dus meer dan het leveren van voer alleen. Onze specialisten en accountmanagers kennen hun klanten en bedrijven namelijk door en door. Ze zetten deze kennis in voor een gezonde ontwikkeling van het boerenbedrijf. Daarnaast hebben we voor elk type bedrijf een optimale nutritionele oplossing. Die baseren we op een doelgerichte planning en analyse van resultaten, waarbij we ook putten uit onze internationale kennis en strategische samenwerkingen. Uitgangspunt is en blijft dat onze Total Feed-aanpak het best mogelijke resultaat voor uw bedrijf oplevert. Op een prettige samenwerking: For the Future of Farming! Richard Dijkstra Directeur Pluimvee

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Column Yvon Jaspers

Samen sterk… In de afgelopen 10 jaar heb ik geregeld

Toch schuilt er ook een gevaar in.

aan een boer of boerin gevraagd, wat hij

De andere kant van eigen baas zijn,

of zij nou zo mooi vindt aan het vak van

betekent dat de verantwoordelijkheid ook

Hij vertelde dat hij in het begin bang was

boer. Steevast krijg ik ‘de vrijheid’ als

volledig bij jou ligt. Dat jij uiteindelijk zelf

zijn ‘vrijheid’ te verliezen. Maar het

antwoord. Eigen baas zijn, zelf bepalen

de beslissingen neemt. Prachtig als je

tegenovergestelde gebeurde. Hij spreidt

wat je doet, je eigen strategie uitstippe-

successen behaalt, maar toch een tikkie

zijn risico’s. Hij ontmoette meedenkers,

len. Natuurlijk is het prachtig dat je met

jammer als jouw besluit minder goed

medestanders. Keuzes overleggen en

dieren werkt en veel buiten bent, vrij in

uitpakt. Een slecht jaar draaien, door

samen de schouders eronder maakten

de natuur. Maar het feit dat er geen baas

slechte oogsten of ziektes bij het vee,

de agrarische praktijk plots een stuk

over je schouders meekijkt en opdrach-

kan voor behoorlijk wat slapeloze

lichter. Hij werd geïnspireerd en op

ten uitdeelt, is een zegen voor veel

nachten zorgen.

ideeën gebracht door zijn collega-

agrariërs. Ik begrijp dat heel goed. Wat is er mooier dan zoveel vrijheid?

één personeelslid in dienst te nemen.

boeren. Natuurlijk in volledig vertrouLaatst wandelde ik een boerenerf op en

wen omdat ze allemaal hetzelfde belang

zag iets wat (nog) niet alledaags is. Een

hebben.

jonge boer die zijn eigen melkveehouderij runt, maar tegelijk geregeld aan het werk

Partnerschap is zo slecht nog niet,

is bij collega-boeren in de buurt. Met de

lijkt me…

één deelt hij de landbouwmachines, met de ander sluit hij een deal om land te pachten in ruil voor voer. Met weer een ander maakt hij een rooster om samen

Yvon Jaspers

Meer Yvon www.trotsopboeren.nl


Nieuw assortiment

5

Investeren in de opfok van de hen loont; in de eerste 30 weken wordt de basis gelegd voor een goed rendement.

Opstart onbehandelde leghennen doe je met ForFarmers Speciaal voor onbehandelde leghennen­

meer nadruk op een goede gezondheid

De opfok van een leghen duurt geen

heeft ForFarmers de VitaFocus voedings­

en een goede vertering. Selectieve op-

18 maar 30 weken. In deze periode wordt

aanpak vernieuwd. De grootste veran­

name van het voer door de hennen wordt

de basis voor een goed rendement gelegd.”

deringen zitten in de opfok- en transitie­

voorkomen door een constante struc-

fase: tot circa 30 weken wordt extra

tuur. De stabiele grondstofsamenstelling

Niet afwachten

geïnvesteerd in de ontwikkeling van

waarborgt een goede vertering. Speciale

De vernieuwde voedingsaanpak is dan ook

de jonge hen om zo beter in te spelen

vezels in het voer stimuleren de werking

in vier fasen verdeeld, analoog aan de vier

op het langer houden van hennen met

van de klier- en spiermaag, terwijl spe-

verschillende levensfasen van een leghen:

onbehandelde snavels. “Er zit heel wat

cifieke additieven de maag-, darm- en

van 0 tot 17 weken, van 17 tot 30 weken,

jaren onderzoek en praktijkervaring in

levergezondheid ondersteunen. Extra

van 30 tot 60 weken en van 60 tot >100

dit vernieuwde voerprogramma”, vertelt

vitaminen en mineralen zorgen voor een

weken. Daar sluiten de voeders perfect op

Theo Schamp, nutritionist Legpluimvee

betere weerstand en een passend eiwit-

aan. Hetzelfde geldt voor de afleidingsma-

bij ForFarmers.

en aminozurenpatroon zorgt voor een

terialen als pikstenen en luzernebalen die

optimale benutting.

er binnen deze aanpak voorhanden zijn.

De reden om VitaFocus te vernieuwen is

“Alles draait erom zo min mogelijk stress

tweeledig: het verbod op snavelbehan-

Investeren in de opfok

in een koppel te veroorzaken, want dat

deling en de tendens om hennen langer

ForFarmers heeft inmiddels veel prak-

zorgt voor ongewenst gedrag. Bij onbehan-

te houden. Schamp: “Hierdoor ontstaan

tijkervaring opgedaan met onbehan-

delde dieren kan dit nu eenmaal grotere

er op het leghennenbedrijf nieuwe

delde hennen. Niet alleen bij leghennen,

gevolgen hebben. Daarom moet je bij

uitdagingen waarbij uitstekend voer en

maar ook in de opfok, bij ouderdieren

onbehandelde dieren niet afwachten, maar

het juiste advies van extra toegevoegde

en bij biologisch gehouden leghennen.

handelen”, stelt technisch specialist Jac

waarde zijn naast de managementaan-

“We zien dat er vooral in het begin veel

Matijsen. “Kijk dus goed naar je hennen,

pak van de pluimveehouder.”

verschil kan worden gemaakt”, aldus

die vertellen je alles!”

Schamp. “Het loont om te investeren in Goede gezondheid en vertering

de opfok van de hen, juist ook als de hen

Bij de vernieuwde aanpak ligt er nog

net op het legbedrijf is aangekomen.

Meer info?

forfarmers.nl/assortimentleg


6

Bedrijfsreportage

Bedreigingen omzetten

in kansen

“Met extra aandacht en controles voorkomen we pikkerij”, aldus Sjef de Baar (l.). Technisch specialist Jac Matijsen (r.) adviseert over het juiste voerregime.

Op het bedrijf van Sjef en Hanneke de

maken Sjef en Hanneke de Baar het

onbehandelde hennen gaat ze zichtbaar

Baar in Den Bommel scharrelt het

zichzelf niet gemakkelijk, want sinds dit

goed af. Sjef: “Het is pas het eerste

eerste koppel ongekapte hennen rond.

voorjaar lopen er hennen met een

koppel maar ze zitten nog heel mooi in

Met extra zorg en het juiste voer

complete snavel. “We kregen de vraag

de veren. We hebben nog geen pikkerij

verwachten de pluimveehouders geen

van het pakstation om hennen met

gezien.” Inderdaad, het koppel dat nu 39

problemen met pikkerij. Deze manier

onbehandelde snavels op te zetten.

weken oud is, ziet er gezond en vitaal

van kippen houden past goed bij hun open manier van ondernemen, wat ze vermarkten via een eigen ei-concept. Het blijft een prachtig gezicht: hennen die buiten wat in de grond pikken, even gaan

‘We zijn intensiever naar de hennen gaan kijken’

uit, zonder enige beschadigingen aan het verendek. Ook de technische resultaten wijken tot nu toe niet af van vorige koppels. De pluimveehouders zitten er dan ook bovenop. “We zijn anders en intensiever naar de hennen

liggen of gewoon wat rondscharrelen. Het

We hadden er zelf al over nagedacht want

gaan kijken”, vertelt Hanneke. “Het kost

werken met vrije uitloop hebben deze

het gaat toch een keer die kant op. We zijn

iets meer tijd en je pakt ze een keer

enthousiaste ondernemers na enkele

de uitdaging aangegaan”, vertelt de

extra vast.” Ze schatten een half uur per

jaren inmiddels goed in de vingers. Toch

pluimveehouder. Het houden van

dag extra aan controletijd kwijt te zijn,


Bedrijfsprofiel

voor onbehandelde hennen. Zo heeft het

komt ook uit de VitaFocus-aanpak.

een constante structuur en specifieke

“De installaties stonden er al uit de tijd

Sjef en Hanneke de Baar hebben in

vezels en toevoegingen die de algemene

dat we vleeskuikens hadden. Met het

het Zuid-Hollandse Den Bommel

weerstand en de maag-, darm- en

zelf bijmengen van graan kunnen we

een pluimveebedrijf met 25.000

levergezondheid stimuleren. De

de voerkosten verder verlagen”, aldus

vrije uitloopkippen en 24.000 schar-

grondstofsamenstelling draagt bij aan

Sjef. Het zelf bijmengen van granen

relkippen. Van de 37 hectare grond

de beste vertering; een passend eiwit-

sluit goed aan bij de manier waarop

is ruim 10 hectare in gebruik als

en aminozurenpatroon zorgt voor een

deze pluimveehouders hun bedrijf

weiland voor uitloop en 26 hectare

optimale benutting. De VitaFocus-aan-

positioneren. Via hun eigen merk

voor akkerbouw. Circa 9 hectare

pak is gebaseerd op vier perioden waar

‘Eibaar’ zetten ze namelijk een deel

graanteelt is voor eigen gebruik. De

aandacht is voor specifieke eisen van de

van de eieren af in een thuiswinkel en

meeste eieren gaan naar eier-

hen. Tijdens de opfok tot 17 weken ligt

bij regionale supermarkten en horeca.

handel Van Zetten; een deel wordt

de focus op een uniforme ontwikkeling

Het staat in de markt als een streek-

onder het eigen label ‘Eibaar’ aan

en veiligheid. Van 17 tot 30 weken

product. Een ander aspect is dat ze

huis en via supermarkten en horeca

worden de hennen voorbereid op de

volledig transparant produceren;

verkocht.

legperiode. Tussen 30 en 60 weken is

burgers kunnen via een webcam in de

het voer gericht op een maximale, maar

stallen kijken of een bezoekje brengen

efficiënte eiproductie. Tot slot kent het

tijdens een gratis zomerexcursie.

zeker in het begin. De kritische periode

concept de Stabiel- en Finishvoeders

Ondanks dat de meeste burgers het

dat het gevaar van pikkerij groot is, ligt

voor hennen van 60 weken en ouder.

verschil tussen een gekapte en een

in de transitieperiode (17-30 weken).

Productie tot 100 weken of langer, met

ongekapte hen waarschijnlijk amper

“Als je daar voorbij bent, gebeurt er

behoud van schaalkwaliteit, is daarmee

zien, past ook dat aspect goed in het

weinig meer”, is de ervaring van hun

goed mogelijk.

ei-concept. Het is typerend voor de

ForFarmers-specialist Jac Matijsen.

wijze waarop deze ondernemers in het

Regelmatig loopt hij een rondje door de

Eigen ei-afzet

leven staan en hun bedrijf inrichten.

stallen om de kippen te beoordelen. Hij

Naast de hennen hebben Sjef en

“Er komt tegenwoordig veel op een

benadrukt dat de basis goed moet zijn.

Hanneke een kleine akkerbouwtak.

bedrijf af, daar hebben we mee te

“Een gezonde productie begint met

Ze telen onder andere tarwe voor eigen

dealen. Maar het is de kunst om

investeren in de opfok. Deze hennen

gebruik. Vanaf week 30 bestaat het

bedreigingen om te zetten in nieuwe

bedrijven topsport en ze moeten in

rantsoen van de hennen voor 25 procent

kansen”, stelt Hanneke.

supergoede conditie zijn.”

uit dit graan. Het aanvullende mengvoer

Voorzorgsmaatregelen Om de kans op pikkerij te verkleinen, hebben de ondernemers een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. Sowieso zijn ze gestart in de nieuwe stal omdat die wat ruimer en lichter is. In de stal staan pikblokken en dagelijks wordt luzerne verstrekt. Ook is het voerregime met ForFarmers afgestemd. “Juist voor deze hennen is het belangrijk dat de vertering probleemloos verloopt”, legt Matijsen uit. “Dat leidt tot minder stress en uitval.” Om dat te bereiken hebben de nutritionisten van ForFarmers tal van veilig­ heden in de VitaFocus-voeders ingebouwd. Dit voer is speciaal ontwikkeld

Een deel van de eieren wordt onder eigen label regionaal verkocht.

7


8

Agroscoop

Agroscoopbokalen voor bijzondere bedrijven Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Lunteren werden woensdag 18 mei de winnaars van de Agroscoopbokaal 2015 bekend­ gemaakt. Zeven ondernemers uit verschillende sectoren viel deze onderscheiding ten deel vanwege hun uitzonderlijke resultaten. Zij ontvingen de bokaal uit handen van Yvon Jaspers.

Winnaar legpluimvee

Winnaar vleespluimvee

Voorlopers met lef

Prima prestaties dankzij optimale aandacht

Eigen afzetcoöperatie Ook de afzet van het eerlijke

De familie Sanders uit Sint-Oeden­rode­,

kwaliteits­product gaat hen na aan

die naast het vleeskuikenbedrijf ook

het hart. Ad is samen met 23 andere

nog een gesloten varkensbedrijf runt,

agrarische ondernemers in hartje

heeft over 2015 technisch heel best

Roosendaal een boeren-afzetcoö-

gedraaid. Over deze acht ronden had-

peratie ‘Streek & Beleving’ begon-

den hun kuikens een gemiddelde voe-

nen. Hiermee willen ze de keten

derconversie op 1500 gram van 1,178.

Yvon Jaspers interviewt Ad (l.) en Andy

korter maken en zo meer marge

De kuikens gaan dus zeer efficiënt om

Siemons. Rechts ForFarmers specialist

overhouden voor de producent van

met het voer. De gemiddelde voetzool-

Jac Matijsen.

het product. “Het is een hele klus,

score was 48, wat eveneens een prima

Vooruitdenken en nieuwe dingen

maar een fantastische uitdaging.

prestatie is. De onder­nemers laten

uitproberen. Dat zit legpluimvee-

Het was zoeken naar de juiste

deze ronde voor het eerst de kuikens

houders Ad en Andy Siemons uit

winkelinrichting en verkopen is echt

in hun stal uitkomen. Omdat ze ook dat

Roosendaal in de genen.

een vak apart. Maar we hebben het

goed willen doen, temperatuurt Albert

In ’91 bouwde Ad één van de eerste

nu goed staan. We proberen in deze

elke drie uur de stallen en de eieren.

volière­stallen in Nederland. Inmid-

winkel de afstand tot de consument

Ook ’s nachts. “Boeren is een manier

dels een beproefd systeem. Dus

te verkleinen. Elke week is bijvoor-

van leven”, vindt de ondernemer.

toen er sprake was van onbehan-

beeld één van de ondernemers in

delde hennen, hoefden de onder-

de winkel aanwezig om vragen van

nemers niet lang na te denken.

het winkelende publiek te beant-

Ook hier waren ze er als een van

woorden. Het is mooi om op zo’n

de eersten bij. Inmiddels draaien

manier kennis over de agrarische

ze hun derde ronde met onbehan-

sector over te dragen”, vindt Ad. Het

delde leghennen. In het begin was

is juist die lef en gedrevenheid die

het pittig, maar daardoor lieten

ForFarmers graag wil belonen met

ze zich niet van de wijs brengen.

de Agroscoopbokaal. Als blijk van

En dat doorzettingsvermogen

waardering voor deze voorlopers en

betaalt zich nu uit.

als dank voor het vertrouwen.

Lenie en Albert Sanders werden namens ForFarmers door Yvon jaspers in de bloemetjes gezet.

Bekijk de video forfarmers.nl/agroscooppluimvee


Evenementen

Leerzame Regiotap darmgezondheid

Inspiratie en verhalen op Ladies Day 2016 Bijna 800 agrarische ladies waren op 9 september afgereisd naar Arnhem voor de Ladies Day 2016. Alles draaide die dag om ‘Verhalen die het waard zijn om te delen’, een thema dat in onze sector springlevend blijkt te zijn. Onder leiding van Yvon Jaspers werden er inspirerende, ontroerende, humoristische en herkenbare verhalen gedeeld. Onze gasten luisterden naar het verhaal van ForFarmers­, kregen ‘college’ van verhalenexpert Cor Hospes, keken naar de video’s van collega boerinnen die een stoomcursus ‘vloggen’ hadden gevolgd en gingen in discussie met drie vrouwen die zich vol vuur inzetten voor het imago van de veehouderij. Muisstil werd het toen Tessa Boomkamp ‘Onze boerderij’

Nu steeds meer supermarkten

tijdig herkent. Na de pauze was het tijd

omschakelen naar conceptkuikens,

voor de praktijk. In het lab van GvP

ondervindt ook een toenemend aantal

werden onder leiding van laborant Fedde

mesters dat de houderij van deze

Boonstra de darmen van de meege-

kuikens toch net iets anders is dan van

brachte kuikens beoordeeld. Ook werd er

traditionele vleeskuikens. Daarom

een casus behandeld. Terug in de zaal

organiseerde ForFarmers in samen­

werden de bevindingen gedeeld en

werking met Pluimveepraktijk GvP in

toonde technisch specialist Ruud van

Emmen een studiemiddag over

Wee een aantal foto’s van aangetaste

darmgezondheid bij langzaam groei­

darmen die hij de week ervoor was

ende kuikens. Negen pluimveehouders

tegengekomen.

zong, een liedje speciaal geschreven voor de Ladies Day. Voor menigeen was dit een kippenvelmoment. Noteer alvast voor volgend jaar: vrijdag 23 juni 2017. Dan is er weer een Ladies Day, deze keer op de Farm & Country Fair in Aalten.

met verschillende conceptkuikens kregen een theoretisch én praktisch

De bijeenkomst werd afgesloten met een

programma voorgeschoteld.

levendige discussie waarbij de pluimveehouders tips en trucs met elkaar

Vleespluimveespecialist Laura Hoving

deelden. Door de bewust klein gehouden

gaf een presentatie over een goede

groep, kwam er veel nuttige informatie

opstart van het koppel en de inzet van

naar boven en kon een ieder zijn inbreng

Forza Pré-start. Drs. Gerwin Bouwhuis

geven. Een setting die alle deelnemers

Benieuwd naar het lied “Onze boerderij’ van

van GvP ging in op coccidiose bij

als zeer prettig en praktisch hebben

Tessa Boomkamp? Op www.trotsopboeren.nl

langzaam groeiende vleeskuikens en gaf

ervaren.

vind je het filmpje.

praktische tips hoe je de symptomen

Beleef het opnieuw www.trotsopboeren.nl

9


10

Bedrijfsreportage

“Een goede start

betaalt zich terug”

Hans van Berkel (r.) heeft al twee jaar ervaring met Forza Pré-start en is goed te spreken over de resultaten. Naast hem vleespluimveespecialist Bertus Mulder.

Dit voorjaar is Hans van Berkel over­

ruimte. De ondernemer noemt het een

de ronde vaak zonder problemen. Het

geschakeld op de productie van

genot om erdoorheen te lopen. “Mesten

medicijngebruik en de uitval onder

Gildehoen, een traaggroeiend vlees­

van een traaggroeiend ras bevalt prima.

traaggroeiende kuikens is veel lager dan

kuiken. Met het nieuwe Forza Pré-

En het werkt plezierig in de stallen.”

bij reguliere kuikens. Zo is de gemid-

startvoer van ForFarmers had hij al

Niet onbelangrijk; ook aan burgers en

delde dierdagdosering in het Gildehoen-

goede ervaringen. Ook bij Gildehoen

consumenten heeft hij met het concept

concept lager dan 0,5.

haalt dit voer het beste uit de kuikens.

een goed verhaal te vertellen. Het mesten van de traaggroeiende

Extra voedingsstoffen

In de eerste echte tropische week van

kuikens gaat de ondernemer tot dusver

Een goede start is dus essentieel.

deze zomer is het in de stallen van Hans

goed af. Dat is mede te danken aan de

Mede om die reden past de nieuwe Forza

van Berkel nog goed toeven. Met name

sterke focus die Van Berkel heeft op een

Pré-start heel goed op dit bedrijf. Met dit

zijn nieuwe stallen zijn ruim, goed

goede start van de mestperiode. “Dat is

nieuwe voer van ForFarmers krijgen de

geventileerd en bovendien is de bezet-

altijd belangrijk, maar zeker bij deze

kuikens de eerste dagen extra voedings-

ting een derde lager dan normaal. Hierin

kuikens omdat gangbare vleeskuikens

stoffen binnen. “Maar de Forza Pré-start

zit het derde koppel kuikens dat de

de eerste dagen net wat vitaler zijn”, legt

is voor alle bedrijven interessant”,

pluimveehouder binnen het Gildehoen-

vleespluimveespecialist Bertus Mulder

benadrukt Mulder. “In proeven en in de

concept houdt. De kuikens zijn nagenoeg

van ForFarmers uit. Als ze eenmaal

praktijk zien we op alle typen bedrijven

slachtrijp en hebben toch voldoende

goed zijn opgestart verloopt de rest van

betere resultaten.” Overigens voert Van


Berkel de variant Forza WelFair Pré-

en start leveren tussen de 4 en 5 cent

toepast. Vanzelfsprekend zijn de stallen

start; die is speciaal voor traaggroeiende

op. “Een goede start betaalt zich terug.”

schoon, droog en op de juiste tempera-

kuikens ontwikkeld.

Het voeren van de Forza Pré-start is niet

tuur als de kuikens arriveren. “Ik hoef

ForFarmers ontwikkelde Forza Pré-start

nieuw op dit bedrijf; Van Berkel was

niet op de stookkosten te letten want we

voor de eerste vijf levensdagen van het

namelijk een van de pluimveehouders

hebben een houtkachel die alle stallen

kuiken. Het voer heeft een hagelslag­

waar het voer in de praktijk is getest.

verwarmt.” Niet minder dan 400 ton

formaat waardoor de kuikens het

Hij heeft daardoor al twee jaar ervaring.

houtsnippers vormt de energiebron op

gemakkelijk kunnen opnemen. Zeker zo belangrijk zijn de toepassing en de samenstelling. De voedingsbehoefte van een kuiken is de eerste 100 uur namelijk anders dan de periode daarna. Zo is de groei van de veren beperkt, wat een

‘Ik geloofde eerder niet dat zo’n daling mogelijk was’

dit bedrijf. De warmte wordt via een watersysteem in de stallen afgegeven, dus er is geen risico op een te hoog CO2-gehalte. Van Berkel let vooral op de vloertemperatuur bij het lossen van de kuikens. “Die moet rond de 29-30 graden

andere eiwit- en aminozurenbehoefte

Ook het voeren van het kleine korreltje

Celsius zijn.” Let wel: gemeten op het

geeft. Daarnaast bevat het startvoer dex-

bevalt goed. Het eerste voer komt te

beton, benadrukken de ondernemer en

trose, dat is gemakkelijk opneembare

liggen op papier, waarop hij met een

de adviseur. Een andere belangrijke

energie. Dat alles geeft fitte, gezonde

voerkarretje het startvoer doseert. Na

maatregel is het aanzuren van het

kuikens die gemakkelijker opstarten en

het voeren van het startvoer schakelt hij

drinkwater. Dat doet hij de eerste week.

doorgroeien. Van die goede start

direct over op het vervolgvoer. “Mengen

“Eerst hadden we 200.000 kuikens, nu

profiteren ze de hele mestronde;

is niet nodig, die overschakeling gaat

zijn het er veel minder. Het water­

pluimveehouders zien een hogere groei,

prima.”

verbruik is veel lager dus ik wil geen risico op besmettingen via het drink­

betere voederconversie en meer uniformiteit in het koppel. Van Berkel

Vloertemperatuur bij lossen

water. Met een pH van maximaal 4 blijft

over de laatste ronde met reguliere

Het juiste startvoer voor de kuikens is

het drinkwater gegarandeerd bacterie-

kuikens: “De voederconversie daalde van

belangrijk. Maar het is niet het enige

vrij. “Een goed begin is de beste

1,23 naar 1,17. Als ik dat voorheen

aspect waarmee de ondernemer de

garantie voor een gezond koppel met de

ergens las geloofde ik het niet. Maar nu

kuikens de beste start wil meegeven.

beste technische resultaten.”

heb ik het zelf meegemaakt.” Het voeren

ForFarmers heeft speciaal hiervoor een

van Forza Pré-start kost nog geen cent

kaart met tien praktische tips gemaakt

per kuiken. De betere voederconversie

die Van Berkel in zijn bedrijfsvoering

Bedrijfsprofiel Hans van Berkel heeft in Loon op Zand (N.-Br.) een bedrijf met circa 123.000 vleeskuikens. Hij produceert sinds dit jaar Gildehoenkuikens, een concept met een traaggroeiend ras. De kuikens krijgen Forza WelFair voer. Voorheen hield hij in zijn acht stallen circa 200.000 kuikens op gangbare wijze. Van Berkel levert de kippen af op een gemiddeld gewicht van 2,2 kilo. Naast de kuikens heeft de ondernemer een poeliersbedrijf. Het mesten van een traaggroeiend ras bevalt Hans van Berkel goed: “Het werkt heel prettig.”

11


Kort nieuws

Nieuwe medewerkers Sinds ruim een half jaar is Corine

Op 1 september mochten we drie nieuwe

Walvoort als junior nutritionist pluimvee

collega’s verwelkomen:

werkzaam bij het Nutrition Innovation

Tonny Jansen is begonnen als senior

Centre van ForFarmers. Corine heeft in

specialist vleeskuikens. Hij heeft diverse

december 2015 haar studie Dierweten-

functies bekleed bij verschillende

schappen aan de Wageningen Universiteit

pluimveeslachterijen en is in het verleden

afgerond en is gespecialiseerd in het

een aantal jaren werkzaam geweest bij

vakgebied diervoeding.

Hendrix UTD.

Corine Walvoort

Judith Hofland is aangesteld als markeEbe Beiboer is per 1 augustus in dienst

tingmanager Legpluimvee. De afgelopen

getreden als specialist vleeskuikens. Ebe

10 jaar was zij werkzaam bij de Gezond-

heeft gestudeerd aan de Hogere Land-

heidsdienst voor Dieren, waar zij meerdere

bouwschool in Leeuwarden met als

rollen heeft vervuld op het gebied van

specialisatie logistiek. Tegelijkertijd

marketing en sales.

startte hij zijn carrière in de vleeskuiken-

Joost Sparla bekleedt een nieuwe functie

sector. De laatste jaren was hij bedrijfslei-

bij ForFarmers als marketing- en

der op meerdere vleeskuikenbedrijven in

technisch directeur Pluimvee. Joost heeft

Groningen en Drenthe.

19 jaar ervaring in technisch-commerciële functies bij Provimi-Cargill, o.a. als

Wim Smits is per 15 augustus in dienst als

regionaal technologiemanager voor de

senior specialist legpluimvee. Wim heeft

premixtak in West-Europa. Het grootste

ruim 30 jaar een eigen pluimveebedrijf

deel van zijn carrière was hij werkzaam in

gehad dat hij onlangs heeft verkocht.

de pluimveesector, maar hij heeft tevens

Daarnaast was hij van 2003 tot 2015

ervaring met andere diersoorten opge-

voorzitter van het dagelijks en algemeen

daan.

Ebe Beiboer

Wim Smits

bestuur van Coöperatie Boerenbond Deurne.

Tonny Jansen

Brok’nproat Judith Hofland

0916NL Joost Sparla

ForFarmers: Voertaal pluimvee 2016 nr 2  
ForFarmers: Voertaal pluimvee 2016 nr 2