Page 1

Uitgave van Forfarmers pluimvee nederland

VOer

taal

Suzanne en Ronald van Herpen

PLUIMVEE

NR 1 2016

4/5

‘De drie R’en zijn onze leidraad’ Nieuwe producten

9

Succesvol werken met losse grondstoffen

10/11


2

Inhoud 02 Agroscoop: Mooie resultaten­van steeds meer bedrijven 03 Column: Alles voor het pluimveebedrijf

Agroscoop

Mooie resultaten van steeds Steeds meer klanten, zowel vleespluim-

verbeterde de voederconversie naar

04 Reportage: Elke dag op dezelfde tijd dezelfde dingen doen

vee als legpluimvee, maken gebruik van

1,26 met een groei van ruim 60 gram

het managementprogramma Agroscoop

per dag. De gemiddelde voetzoolscore

(Agroscoop Vleeskuikens of Legmana-

was vorig jaar 54.

06 Column: Yvon Jaspers

meer data des te betrouwbaarder de

Referentiecijfers

referentiecijfers en des te beter u uw

Voor vleeskuikenhouders die ‘gangbaar’

07 De specialist: Harrie Rouschop en Jac Matijsen

eigen resultaten kunt beoordelen.

mesten zijn er referentiecijfers van licht

ger). Een goede ontwikkeling, want hoe

(<2200 gram), normaal (2200-2400 gram) In 2015 hebben we van ruim 800

en zwaar mesten (>2400 gram). Vanaf

vleeskuikenkoppels de resultaten in

2016 zijn er ook referentiecijfers van de

08 Een veilige werkplek op het boerenerf

Agroscoop verwerkt. De top 25%

diverse concepten zoals Gildehoen, Kip

bedrijven behaalde vorig jaar een

van Morgen en het Beter Leven-concept.

09 Productnieuws

met daarbij een voetzoolscore van 47.

Meer eieren

De groei kwam voor de top 25% uit op

In 2015 hebben legpluimveehouders die

10 Reportage: Voerkosten omlaag en snel bijsturen met losse grondstoffen

63 gram per dag. De gemiddelde

van ForFarmers voeren een extra winst

gecorrigeerde voederconversie kwam in

behaald. Dit blijkt uit de gegevens van

2015 uit op 1,28. Het laatste kwartaal

Agroscoop Legmanager. Dit is terug te

12 Nieuws & tips

gecorrigeerde voederconversie van 1,18

Wat is Agroscoop? Agroscoop Vleeskuikens en Legmanager zijn managementprogramma’s die inzicht geven in de technische en economische kengetallen van uw bedrijf. Agroscoop stelt vleeskuiken- en leghennenhouders in staat om goede en rendabele bedrijfsbeslissingen te nemen. Door de verhelderende analyses van de cijfers bent u in staat om – indien nodig – tijdig bij te sturen. Bovendien kunt u uw bedrijfspresta-

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

ties naast de cijfers van vergelijkbare bedrijven leggen. Zo neemt u uw bedrijfsbeslissingen op de juiste gronden. Uw accountmanager of specialist vertelt u er graag meer over! Deze agrarische ondernemers uit verschillende sectoren ontvingen


Column

meer bedrijven

Alles voor het pluimveebedrijf

voeren op hoge eiproducties in combina-

een uitstekende prestatie, die zich laat

tie met een beter doorlegvermogen en

vertalen in een hoger rendement.

lagere uitval. Gemiddeld scoorden de

Onder het logo van ForFarmers prijkt een mooie zin: the total

scharrel- en Freilandkoppels 353 eieren

Agroscoopbokaal

feed business. Vrij vertaald

op 76 weken met een cumulatief uitvals-

Uitzonderlijk presterende bedrijven

betekent dat: alles voor uw

percentage van 4,9%. Het landelijke

krijgen ook dit jaar weer een beloning

boerenbedrijf. Maar wat

Legmanager-gemiddelde ligt bij scharrel-

in de vorm van de Agroscoopbokaal.

betekent dit nu voor u als

en Freilandkoppels op 76 weken op 345

Op 18 mei zullen onder andere een

pluimveehouder?

eieren per opgehokte hen met een

vleeskuikenhouder en een legpluimvee足

cumulatieve uitval van 6,4%. ForFarmers-

houder uit handen van Yvon Jaspers deze

Met de Total Feed-aanpak biedt

klanten raapten gedurende 2015 dus

bokaal mogen ontvangen. Meer over de

ForFarmers足complete voeroplossingen.

8 eieren meer per opgehokte hen. Dat is

Agroscoopbokaal hoort en leest u in mei.

Die bestaan uit voer, bijbehorend advies en hulpmiddelen waarmee we bijvoorbeeld resultaten monitoren (Agroscoop)

Bekijk resultaten vleeskuikens 2015

Bekijk resultaten leghennen 2015

www.forfarmers.nl/ vleeskuikens2015

www.forfarmers.nl/ leghennen2015

en uw bedrijfsdoelen vaststellen. Wat de beste voeroplossing is, verschilt uiteraard per sector 辿n per bedrijf. Onze uitdaging is een renderende voeroplossing aanbieden die bij u past. Om u nog beter van dienst te zijn, breiden we ons assortiment uit met o.a. enkele drinkwateradditieven en een anti-hittestressmix die uw dieren ondersteuning biedt wanneer het heel warm wordt. Er komt een nieuw voerprogramma voor onbehandelde hennen. En voor legpluimveehouders die zelf mengen, hebben we het MIXX concept. We merken dat juist deze ondernemers behoefte hebben aan specifieke kennis, die ForFarmers en ForFarmers DML graag met u willen delen. Ook opfokorganisatie PoultryPlus is onderdeel van de Total Feed-aanpak. Evenals de ondersteuning die Farm足 Consult biedt bij een vergunningaanvraag. ForFarmers wil graag uw partner op het boerenbedrijf zijn. En daarom hebben we die Total Feed-aanpak. Richard Dijkstra

vorig jaar een Agroscoopbokaal voor een bijzondere prestatie.

verkoopdirecteur pluimvee

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Bedrijfsreportage

“Elke dag op dezelfde tijd

dezelfde dingen doen” “We zijn altijd op zoek naar punten ter verbetering; stilstand is achteruitgang”, stellen Suzanne en Ronald van Herpen.

Elk ei is er één en om de productie zo

“In 2005 hebben we het bedrijf van ons

De technische gegevens van het vorige

hoog mogelijk te krijgen, zijn vermeer-

pap en mam overgenomen”, vertelt

koppel liegen er niet om: 178,5 broedei-

deraars Ronald en Suzanne van

Ronald. “Maar ze zijn nog steeds actief

eren met een uitvalspercentage van

Herpen uit Geffen ontzettend secuur in

en helpen nog elke dag met het rapen

6,7% en een cumulatieve uitkomst van

het werkproces. “Elke dag doen we op

van de eieren.” Het toont de gedreven-

84% per opgezette hen op 60 weken.

dezelfde tijd dezelfde dingen”, vertelt

heid die de Van Herpens in de genen zit.

“Met dit koppel hebben ze bijna 63

Ronald. “Zo krijg je bruikbare informatie die je kunt vergelijken, zodat je jezelf ook kunt verbeteren.”

‘We zitten er altijd bovenop’

De familie van Herpen heeft vlees­

weken kunnen draaien, omdat de resultaten tegen het eind nog zo goed waren. Al is dit ook sterk afhankelijk van de vraag vanuit de markt”, zegt Tom van Rooij, manager van Poultry­Plus. “Maar

kuikenouderdieren op twee locaties:

“Het belangrijkste is technisch goed

ook het huidige koppel ziet er best uit:

zo’n 20.000 hennen in Geffen, waar ze

draaien”, stelt Ronald. “Op de markt heb

op 40 weken heeft het een uitval van

ook wonen, en 26.000 hennen in Herpen.

je geen invloed, maar op de technische

2,8% en een verwacht aantal eieren op

Op deze locatie, gekocht in 1999, staat

prestaties van de dieren wel. En als je

60 weken van 185,1.” “Niet zo hoog als

sinds 2009 een volledig nieuwe stal.

dat goed doet, dan verdien je ook geld.”

het vorige koppel, maar we lopen elke


Bedrijfsgegevens

week nog in. Dit koppel was een week

minimaal 20°C, ongeacht het moment

later in productie, mede daarom lopen

van aankomst. Dat perfecte klimaat is

we nu iets achter”, vult Ronald aan.

belangrijk voor een goede start.”

De drie R’en

Daarnaast werken de vermeerderaars

Deze stal is voorzien van VDL

Het geheim van deze resultaten is

met een opbouwend lichtschema: niet

sleepketting met hoogtedosering,

volgens de pluimveehouder heel

alleen in uren, maar ook in intensiteit.

VAL drinknippels, HF TL verlichting,

simpel. “Doordat we zo’n vast stramien

“De onderkant van een koppel moet

warmtewisselaars met verwarming

volgen, merken we de kleinste verande-

eraan toe zijn om met licht omhoog te

en Vencomatic legnesten.

ringen in een koppel heel snel op. Net

gaan, anders zie je dat terug in de

als bij baby’s houden we de drie R’en

uitval”, aldus Ronald. Ook hygiëne is een

26.000 vleeskuikenouderdieren in

van Rust, Regelmaat en Reinheid goed

belangrijk aandachtspunt: beide

Herpen

in de gaten. Daardoor zitten we er

locaties zijn gesloten bedrijven met

Deze stal heeft dezelfde voorzienin-

bovenop en kunnen we bij de kleinste

gescheiden afvalstromen. “Iedereen die

gen als de stal in Geffen, alleen zijn

afwijking ook gelijk reageren. Want dat

in de stal komt, moet douchen en ik

de legnesten van Janssen.

doen we ook; afwachten is er niet bij,

ontsmet mijn handen ook altijd extra

Broederij: Schotman Lichtenvoorde

dan ben je te laat.”

voordat ik de stal in ga.”

Dierenarts: ADVEE

De pluimveehouders sturen of corrige-

Stress voorkomen

ren relatief veel met watertoevoegingen.

Zowel de water- als de voervoorziening

Tom vult aan: “Juist omdat deze

“Het brengt wat kosten met zich mee,

kunnen worden opgelierd. Voerbakken

pluimveehouders alles zo goed

maar de resultaten zijn er ook beter

hebben voldoende lengte, worden boven

bijhouden, hebben ze heel bruikbare

door”, vindt Ronald. ”Natuurlijk ben je

gevuld en zakken in het donker. Zo

gegevens waarmee we samen al

ook afhankelijk van het uitgangsmateri-

hebben alle hennen tegelijkertijd dezelf-

pratend op ideeën komen ter verbete-

aal dat je krijgt. We gaan altijd 1 week

de hoeveelheid voer tot hun beschik-

ring.” Want dat is de sport: telkens

van tevoren kijken bij de opfokker en

king. Alles ter voorkoming van stress in

kijken of er toch nog meer mogelijk is.

dan bespreken we het voer- en licht-

een koppel. Ronald: “We proberen het

“Hier een puntje, of daar. We zoeken er

schema. Als de hennen en hanen

stressniveau zo laag mogelijk te

altijd naar. Stilstand is achteruitgang”,

komen, zorgen we dat de stal helemaal

houden, want daar zit voor mijn gevoel

vinden de Brabanders.

op orde is. De vloer is bijvoorbeeld

de grootste uitval.”

20.000 vleeskuikenouderdieren in Geffen

De consequente aanpak van de ondernemers vertaalt zich in uitstekende resultaten.

5


6

Column Yvon Jaspers

Olievlek Op een zonnige winterdag liep ik voor

Vandaar ‘de Beebox’. Zij leveren direct

Steeds meer mensen koesteren ‘onze

mijn huis op straat met mijn dochter

van de boer aan de burger. Elke week

boeren’. Dat is geen proces van een

aan de hand. Er stopte een autootje met

leveren zij een krat met drie maaltijden,

maand of een jaar. Natuurlijk moeten we

twee jonge jongens erin. Ze haalden een

brood en eieren, uit de streek en voor

geduld hebben voordat elke burger

krat uit de achterbak. Opgetogen

een goede prijs. De jongens praatten en

bewust zijn voedsel kiest en bereid is een

kwamen ze onze kant op. Enthousiast

glommen van trots, maar ik keek vooral

tikkie meer te betalen voor dat eerlijke in

vertelden zij over hun initiatief ‘De

naar de krat die zij in hun handen

Nederland geproduceerde voedsel. Het

Beebox’. Er zijn in Nederland 17 miljoen

hadden. De prei, de andijvie en het stukje

voedsel dat overigens ook in andere

monden die gevoed moeten worden.

vlees lagen zo vriendelijk naar me te

landen zeer gewaardeerd wordt. Onze

Feitelijk wordt dat gedaan door vijf

glimlachen dat ik geen seconde twijfelde

kwaliteit is ongekend groot en gelukkig

hooguit zes grote supermarktketens.

en die avond stond er een heerlijk

steeds meer gekend in binnen- en

Dat betekent dat die duizenden boeren

maaltje op tafel. Sindsdien heb ik een

buitenland.

die produceren voor de Nederlandse

abonnement waar ik samen met mijn

markt weinig keuze hebben. Datzelfde

gezin intens van geniet. Natuurlijk van de

Maar mijn box is een van de vele

geldt voor al die Nederlandse burgers.

smaak, maar ook van het idee dat dit

succesvolle initiatieven om boeren en

direct bij jullie vandaan komt. Dat ik

burgers directer zaken te laten doen.

vanavond jouw zorgvuldig geproduceerd

Ik ben blij dat de burgers de boeren door

stukje kip op mijn bord heb liggen en ik

dit soort initiatieven beter leren kennen.

vanmiddag de kinderen een uitsmijter

Wees trots, heb vertrouwen en een tikkie

voorschotel van de eitjes die jij vorige

geduld. Deze olievlek is hard bezig zich

week geraapt hebt.

te verspreiden en daar gaan we allemaal van meegenieten. Ook jij!

Het mooie is dat het een olievlek is. Steeds meer burgers waarderen de versheid en eerlijkheid van hun eten. Steeds meer mensen worden zich bewust van waar het vandaan komt.

Yvon Jaspers Meer Yvon www.trotsopboeren.nl


De specialist

7

Technisch specialisten Harrie Rouschop (l.) en Jac Matijsen: “Twee zien meer dan één.”

Meekijken over de schouder

van de ondernemer Harrie Rouschop en Jac Matijsen zijn

Harrie vult aan: “Eigenlijk is het heel

Wat vinden jullie het meest

beide technisch specialist bij

simpel; twee zien er meer dan één.”

aansprekende­van jullie werk?

ForFarmers­. Ze komen in beeld als er

Jac: “Het mooiste is dat je op allerlei

iets niet helemaal lekker loopt of als een

Wat is jullie meerwaarde voor de

pluimveebedrijven komt die je niet met

extra paar ogen in de stal gewenst is.

legpluimveehouder­?

elkaar kunt vergelijken, maar waar het

Jac: “Je praat over en beoordeelt het

wel overal om hetzelfde draait. Zo efficiënt

Waarin verschilt de technisch specialist

koppel, het voer en alle facetten die op

mogelijk draaien om er een goed inkomen

van de accountmanager?

dat moment belangrijk zijn, zonder dat

uit te halen. Daar gaat het ons tenslotte

Harrie: “De accountmanager is het

je het alleen maar over centen hoeft te

allemaal om.”

eerste­aanspreekpunt van de onder­

hebben. Dus het belang ligt bij de dieren

Harrie: “Niets is zo mooi als samen met

nemer. Wij komen daarna pas in beeld.”

en niet bij de financiën.”

de klant terugblikken op een succes.

Jac: “Als de accountmanager denkt: hier

Harrie: “Kippen houden anno 2016 is

Dus als het probleem waarmee je aan

heb ik een technisch specialist nodig

geen hobby maar een bloedserieuze

de gang bent gegaan ook daadwerkelijk

om problemen op te lossen of een plan

klus waarbij ondernemers zich in een

is opgelost. Dat geeft mij enorm veel

van aanpak te maken voor een volgend

moeilijke markt staande moeten houden.

voldoening.”

koppel. Maar ook gaan we regelmatig

Dat kunnen ze eigenlijk alleen als het in

samen op pad om te kijken of we nog op

de stal top draait. En daaraan willen wij

dezelfde golflengte zitten, want dat is

zo veel mogelijk bijdragen; technische

natuurlijk wel erg belangrijk.”

prestaties die klinken als een klok.”


8

Een veilige werkplek op het boerenerf ForFarmers wil haar medewerkers een

nog maar een greep uit de onveilige

2015 voor de locaties Almelo en Delden

veilige werkomgeving bieden. Iedereen

situaties die chauffeurs op boerenerven

gestart met een pilot ‘gevaren bij de los-

die gezond op het werk komt, moet ook

tegenkomen. Dergelijke gevaarlijke

plaats’. Met deze pilot willen we een

gezond weer naar huis gaan. Op al onze

situaties willen we voorkomen. Daarom

representatief beeld krijgen van de

locaties zijn hiervoor de nodige

doen we een beroep op u om samen

veiligheidsstatus op bedrijven en

voorzieningen getroffen. Maar hoe

met ons de situatie op uw bedrijf te

klanten helpen om de losplek zo veilig

kunnen we de veiligheid van onze

beoordelen. Want u bent verantwoorde-

mogelijk te maken.

chauffeurs waarborgen op de boeren-

lijk voor een veilige werkplek voor

erven waar ze dagelijks komen? Daarbij

iedereen die op uw erf komt.

kunnen we uw hulp gebruiken.

Na afloop van de pilot maken we een plan van aanpak om iedere klant te

Pilot

adviseren in het veilig maken of houden

Loszittende losbuizen, ontluchtingspij-

Op dit moment hebben we onvoldoende

van de losplaats. Uiteindelijk krijgt

pen op grote hoogte, open putdeksels

in beeld welke risico’s de chauffeurs

ForFarmers zo van elke klant de

rondom silo’s, afval rondom de silo of

lopen tijdens het lossen van onze

lossituatie in beeld, zodat de chauffeur

gladde vloeren bij de losplaats; dit is

producten. Daarom is ForFarmers eind

weet wat hij op het erf kan verwachten.


Vernieuwde levermix voor betere levergezondheid

Productnieuws legpluimvee

ForFarmers heeft een nieuwe levermix voor leghennen. Het product is onderdeel van VitaFocus, de voedingsaanpak voor leghennen. De vernieuwde levermix zorgt voor minder vette levers zodat leghennen vitaler blijven en een koppel langer topprestaties kan blijven leveren.

Pikstenen verminderen het risico op verenpikken in een koppel.

Stimulans voor natuurlijk pikgedrag

Verhoogde uitval bij koppels leghennen duidt soms op te vette levers. Een hoogproductieve hen heeft weliswaar een vette lever, maar het kan voorkomen dat er een teveel aan vetstapeling

Vooruitlopend op de introductie van een

wordt er een situatie gecreëerd waarin op

vernieuwd assortiment legvoeders,

natuurlijke wijze gefoerageerd kan

heeft ForFarmers nu al afleidingsmate-

worden. Het voeren van luzerne kan zo

rialen speciaal voor hennen met

helpen het verenpikken te voorkomen.

onbehandelde snavels in het assorti-

Door de toegenomen activiteit in de

ment: de Compact Luzerne balen van

darmen ontstaat er dikkere mest. Het

Den Hartog en de Pikstenen van Vilomix.

resultaat hiervan is een droger stalbed en

Deze producten stimuleren het natuur-

lagere infectiedruk in de stal.

in de lever ontstaat. De lever raakt daardoor beschadigd, wat terug te zien is in minder vitale hennen, meer uitval en minder eieren. Dit kan flinke financiële schade tot gevolg hebben. Doelgerichte aanpak De accountmanager / technisch specialist van ForFarmers beschikt

lijk pikgedrag en voorzien de hen in

over hulpmiddelen om leververvetting

ruime mate van extra mineralen en

Pikstenen

vezelrijke voeding.

Pikstenen dienen als afleidingsmateriaal en om het puntje van de snavel via

Luzerne

natuurlijke slijtage wat af te stompen.

Voor het beste resultaat wordt de luzerne

Het risico op verenpikken in koppels

vanaf de eerste fase in de opfok gevoerd.

wordt hierdoor verminderd. Ook met dit

Dankzij de luzerne zijn de hennen minder

product kan het beste tijdens de opfok

gericht op elkaar en minder verveeld en

begonnen worden.

te constateren. Met de vernieuwde levermix van ForFarmers wordt het probleem vervolgens doelgericht aangepakt. De nieuwe levermix bevat onder andere Carnitine, vitamine E en B12 en extra Choline en Betaïne. Deze stoffen zorgen voor extra ondersteuning van het vetmetabolisme in de lever en

Binn

enko

daarmee voor een betere levergezond-

Voer voor onbehandelde hennen

rt

heid. Het resultaat: vitalere hennen die langer renderen. De vernieuwde levermix is een onderdeel van VitaFocus­, de voedingsaanpak voor

De genetische capaciteit van de

pakken we die handschoen op. De

leghen, die we volop willen benutten,

eerste testresultaten zijn erg goed.

evenals de onbehandelde snavels

Vóór de zomer volgt de introductie.

zorgen voor nieuwe uitdagingen.

Wordt vervolgd!

Met een vernieuwd assortiment

leghennen.

9


10

Bedrijfsreportage

Er staat een indrukwekkende batterij silo’s op het bedrijf van Inge Van Dun en Tom Brokken.

Voerkosten omlaag en snel bijsturen met losse grondstoffen In hun nieuwe stal in het Belgische

bij te gaan voeren. “We zochten al

locatie; dat maakte de uitdaging nog

Merksplas gebruiken Inge Van Dun en

langer naar mogelijkheden om de

wat groter.

Tom Brokken losse grondstoffen voor

kosten te verlagen”, legt Inge uit. Voor

de hennen. Door zelf te malen en te

een energiedak stond de stal niet

Nutritie vanuit de stal

mengen, verlagen ze de voerkosten en

gunstig en zelf gaan sorteren zagen ze

Het moet gezegd worden: de installatie

kunnen ze snel inspelen op veranderin-

niet zitten, omdat hiervoor personeel

en zes voorraadsilo’s waarvan vijf van 60

gen in de stal. Het vraagt om nieuwe

nodig zou zijn. Na goed overleg met

kuub maken indruk. De silo’s bevatten

vaardigheden, maar gelukkig staat

Peter Van Den Dungen, accountmana-

kernvoer en de grondstoffen tarwe en

Peter Van Den Dungen van ForFarmers

ger legpluimvee bij ForFarmers, en

maïs. Verder worden nog kalksteentjes

hen ter zijde.

diverse bezoeken aan collega-bedrijven

toegevoegd. De grondstoffen gaan vanuit

hakten ze de knoop door: er werd een

een stortbak met een elevator de silo’s in.

Inge en Tom hebben een hectische

complete maal- en menginstallatie met

Daarvandaan gaan ze naar de hamer­

tijd achter de rug. Nadat hun nieuwe

opslag aangeschaft. Een grote stap.

molen of de zogenoemde lintmenger.

kippenstal in 2014 was afgebrand moest

Meestal ziet Peter namelijk dat bedrij-

Als de grondstoffen zijn gemengd en het

binnen 14 maanden een nieuwe stal in

ven klein beginnen en telkens uitbrei-

kern­voer is toegevoegd gaat het mengsel

productie zijn. En om het nog wat uitda-

den. “Op die manier kunnen onder­

naar de dagvoorraad-silo. Daarvan staan

gender te maken besloten de onder­

nemers er langzaam ingroeien.”

er twee van elk zes ton. Het rantsoen

nemers gelijk maar losse grondstoffen

Bovendien was alles nieuw op deze

wordt in samenspraak met Peter


gemaakt. Op dit moment bestaat het uit

inzicht in de markt. Ook op dat vlak vindt

30 procent mais, 30 procent tarwe en

regelmatig overleg plaats met

8 procent kalksteentjes. Hoe langer de

ForFarmers­. “In het begin wisten we er

kippen in productie zijn, hoe hoger het

weinig van en het is nog steeds moeilijk.

aandeel grondstoffen in het eindvoer.

Daarom is een goede advisering onont-

De resterende 32 procent is kernvoer

beerlijk.” Naast de lagere voerkosten

dat ForFarmers op maat maakt.

ervaren de ondernemers nog een

‘Zicht houden op het hele proces; dat is belangrijk’

11

voordeel: “We kunnen nu heel snel inspelen op een verandering in de stal. Als het eigewicht iets achterblijft of de gezondheid staat onder druk, dan is nog dezelfde dag het rantsoen aangepast. Bij volledig mengvoer moet eerst de silo

Hiervoor overlegt Peter indien nodig met

leeg zijn.” Het is al een paar keer

de afdeling nutritie van ForFarmers. Maar

voorgekomen dat er iets in de samenstel-

Peter is het eerste aanspreekpunt zodat

ling is gewijzigd. “De laatste keer hebben

de nutritionist feitelijk mee in de stal

we bijvoorbeeld een aanpassing gedaan

Een aanpassing in de voersamenstelling resul-

gaat.

om het eigewicht wat te verhogen. Het

teerde vlot in een hoger eigewicht.

had direct een goed resultaat.” Goed advies onontbeerlijk

extra tijd. Inge schat in hieraan ongeveer

Het economisch voordeel van zelf

In de vingers

twee uur per week kwijt te zijn. “Het is

mengen schuilt vooral in het voordelig

De ondernemers hebben na een half jaar

ons meegevallen. Het scheelt ook dat we

inkopen van losse grondstoffen, bij

het ‘vak van voer maken’ inmiddels aardig

geïnteresseerd zijn in techniek.” Kinder-

voorkeur regionaal en direct van het land.

in de vingers. Ze weten ook wat belangrijk

ziektes in de installatie hebben de eerste

Het juiste moment van aankoop is dan

is voor het beste resultaat: zicht houden

maanden wel meer tijd gekost en

bepalend en juist dát vraagt kennis van en

op het hele proces. En niet alleen naar de

ergernissen opgeleverd.

getallen of de techniek kijken maar ook naar het product waar het om gaat. Dat

In korte tijd veel geleerd

Bedrijfsprofiel

speelt vooral bij het lossen van de

Aangezien de eerste ronde kippen nu in

grondstoffen. “Je moet een product

de nieuwe stal zit, hebben de pluimvee-

Inge Van Dun en Tom Brokken

kunnen zien en voelen”, benadrukt Peter.

houders nog geen technische of econo-

hebben samen met Roel (de broer

Juist om die reden hadden de onder­

mische resultaten. Peter verwacht dat

van Inge) een pluimveebedrijf met

nemers gekozen voor een stortbak.

een prijsverlaging van minimaal 10 euro

twee locaties in het Belgische

“Maar we wonen niet bij dit bedrijf, dus in

per ton voer nodig is om de investering

Merksplas. Op de thuislocatie zitten

het begin waren we er vaak niet bij als er

terug te verdienen. Gezien de professio-

59.000 leghennen in zogenoemde

gelost werd”, aldus Tom. En dan sta je

naliteit en gedrevenheid van deze

kleinvolière-huisvesting. Op de

soms voor minder aangename verrassin-

ondernemers moet dat mogelijk zijn.

tweede locatie is vorig jaar nieuw

gen. Daarom is met de leveranciers

Afhankelijk van met name het tijdstip van

gebouwd voor 119.000 hennen,

afgesproken dat Inge of Tom er altijd bij is

inkoop en het transport bedraagt het

verdeeld over twee volière etagestal-

als ze komen lossen. Regelmatig nemen

financieel voordeel 5 tot 15 euro per ton,

len. Alle kippen zijn Isa Brown,

ze van een vracht een monster om te

aldus de adviseur. “Maar het technisch

behalve 18.000 hennen op de

controleren of het drogestofpercentage

resultaat is leidend en daarvoor zitten we

thuislocatie; die zijn van het ras

en de nutriënten corresponderen met de

er met nutritie bovenop.” Na de eerste

Dekalb wit. De hennen komen van

factuur en de waardes waarmee gerekend

ronde kunnen Inge en Tom een eerste

broederij Vepymo. Alle eieren gaan

wordt. Ook vinden ze het belangrijk om

balans opmaken. Feit is dat ze in korte

naar Eierhandel Claes Stessens in

met betrouwbare partijen zaken te doen.

tijd enorm veel hebben geleerd en een

Dessel.

Vanzelfsprekend vergt de grondstofcon-

stuk bewuster bezig zijn met de voeding

trole en het werken met de installatie

van de kippen.


Kort nieuws

Geld voor goede ideeën Voor varkens-, pluimvee- en melkvee-

prijs van € 2.500. Een schone silo is

houders is een grondige wasbeurt het

belangrijk voor behoud van de voerkwa-

enige dat helpt om na het werk van

liteit en dankzij het gebruiksgemak van

penetrante stalgeuren af te komen.

de robot zullen silo’s vaker en beter

Anne Groot Zevert ontwikkelde de oplos-

worden gereinigd. Een rekentool voor

sing: de Farmsuit, een overall die geen

een optimale mestaanwending, bedacht

geurtjes doorlaat. Ze ontving hiervoor

door Geert Stevens, is beloond met de

de ForFarmers Innovatieprijs.

aanmoedigingsprijs van € 1.250. Zijn

Regiotap Leg: Welk ei verkoop jij?

tool berekent de optimale laadhoeveel-

Ruim 30 legpluimveehouders verzamelden

Anne financierde het hele project uit

heid drijfmest per tank. Dat voorkomt

zich 3 maart bij de Regiotap ‘Welk ei verkoop

eigen middelen. De prijs van 5.000 euro

dat er met te veel gewicht over het land

jij?’ op het Freilandbedrijf van Johan en

voor haar baanbrekende idee was dan

wordt gereden, wat goed is voor behoud

Anneke Schuttert. Na een enthousiaste

ook meer dan welkom. Uiteindelijk wil

van de bodemkwaliteit.

presentatie van deze ondernemers, gaf Roel

Anne een complete lijn van bedrijfs­

van Zetten zijn visie op de markt: “Ik zie voor

kleding opzetten met een wat modieu-

Heeft u zelf ook zo’n praktisch idee dat

de Nederlandse pluimveesector goede kansen

zere uitstraling dan de gemiddelde

te mooi is om voor uzelf te houden? Dien

op de Duitse markt. Door de structuur, de

overall die nu gedragen wordt.

het in bij het ForFarmers Innovatiefonds.

aanwezige vakkennis en de pioniersmentali-

Wie weet wint u bij de volgende ronde

teit. Transparantie is daarbij heel belangrijk”,

een mooie prijs!

aldus Van Zetten. Daarna sprak Benno

Naast de Farmsuit werden er nog twee innovaties beloond. Een semi-automatische robot voor het reinigen van voersilo’s, ontwikkeld door Joost Kruiger, kreeg van de jury de prestige-

Schildkamp over ‘Voetballend ondernemen’.

Meer weten? www.forfarmersinnovatiefonds.nl

Een zelf ontwikkelde metafoor over team­ building, simpel communiceren en de klant centraal stellen. Eigenlijk heel normaal; je collega’s en klanten serieus nemen en sportief en met een flinke dosis humor met

Brok’nproat

elkaar omgaan. De avond werd gezellig afgesloten met een stamppotbuffet.

Evenementen in 2016 Dit jaar organiseert ForFarmers weer allerlei evenementen voor haar klanten. Zoals de uitreiking van de Agroscoopbokalen 2016 (18 mei), de Zwarte Cross (22 t/m 24 juli) en een tweede editie van de succesvolle Ladies Days (24 juni). Ook Yvon Jaspers is van de partij. Vanwege deze eigen evenementen 0416NL

heeft ForFarmers besloten dit jaar niet aan vakbeurzen deel te nemen.

ForFarmers Voertaal Pluimvee 2016 nr 01  
ForFarmers Voertaal Pluimvee 2016 nr 01