Page 1

Uitgave van Forfarmers pluimvee nederland

VOer

taal

Forza PrĂŠ-start

PLUIMVEE

NR 1 2015

12

Fitte kuikens en gezonde groei Yvon Jaspers: beide benen op de grond

5

Agroscoopbokaal voor vakmanschap

6/7


2

Inhoud 02 Total feed: voer­ oplossingen voor ieder bedrijf

Strategie

Total feed: voeroplossingen

03 Column: Trots 05 Column: Yvon Jaspers 06 Reportage: Vakmanschap is meesterschap 07 Reportage: Sturen op mest voor topresultaat 08 De specialist: Edgar Bos 09 Maagscore: kennisdelen in de praktijk 10 Reportage: Pakstation zorgt voor stabiele basis 12 Nieuws & tips

In Engeland werd de stap eind 2014 al

ForFarmers Hendrix bestaat inmiddels

gezet. En vanaf juni dit jaar doen ook

2,5 jaar: wat heeft de samenwerking

Nederland, Duitsland en België mee: alle

opgeleverd?

bedrijven die tot ForFarmers behoren,

“Betere producten en een sterkere en

opereren dan ook onder de naam

kwalitatief betere organisatie met veel

ForFarmers in de markt. Een nieuwe

groeimogelijkheden voor de mede­

mijlpaal naar ‘One ForFarmers’ dat

werkers. De waarde-prijsverhouding

gericht is op verdere professionalisering

van onze producten en de technische

van de organisatie, een eenduidige

prestaties bij de klant zijn prima en dat

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers­. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl

manier van werken en het optimaal

is toch de basis. Daarnaast hebben we

benutten van schaalvoordelen. Wat

grote slagen gemaakt in efficiency.

betekent dit voor de klant, was de vraag

Vooral in productie en logistiek hebben

aan Jan Potijk, directeur ForFarmers

we de kosten fors kunnen verlagen.

Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

Nederland.

Het aantal bulkwagens op de weg is


Column

voor ieder bedrijf

Trots Vraag een ondernemer waar hij trots op is en je krijgt beslist antwoord. Maar als niemand het vraagt, wie draagt dan dat trotse gevoel uit? Daar zijn we dan toch vaak weer te bescheiden voor. Hoog tijd om daar eens wat aan te doen. En dat is de reden waarom ForFarmers met Yvon Jaspers is overeengekomen dat zij het komende jaar zal optreden als speciale ambassadeur die de trots op het mooie boerenvak meer in ons naar boven haalt. U zult haar dan ook vaker tegen­komen. Tijdens de relatiedagen in juni bijvoorbeeld. Maar ook bij andere bijzondere momenten die dit jaar nog gaan komen.

Jan Potijk, directeur ForFarmers Nederland

Op onze website kunt u alles volgen: van de kennismaking met verschillende boerenbedrijven tot aan de uitreiking

is een sterke, internationaal bruikbare

van de Agroscoopbokaal. Stuk voor stuk

naam, die precies zegt waar we voor

voorbeelden van ondernemers die een

staan.”

bijzonder verhaal te vertellen hebben of die er qua technische prestaties en

Wat is het voordeel daarvan?

vakman­schap uitspringen.

“De omvang van de organisatie wordt zichtbaarder en dat helpt ons bijvoor-

Wat is er eigenlijk veel om trots over

beeld om goede overeenkomsten te

te vertellen…

sluiten zoals we met een aantal

Zo is het. Proud to be a farmer!

bijvoorbeeld verminderd van ruim 140

strategische partners hebben gedaan,

naar 100 terwijl we zeker niet minder te

bijvoorbeeld op het gebied van jong­

Rinze Exterkate

vervoeren hebben.”

diervoeders. Dat zijn samenwerkings-

Productmanager Broilers

vormen waar onze klanten direct van Waarom krijgt het bedrijf nu alweer

profiteren. Verder streven we ernaar

een ‘nieuwe’ naam?

om de ‘slimme dingen’ die hun waarde

“We vinden het belangrijk dat ons bedrijf

hebben bewezen in één land, ook uit te

overal dezelfde naam heeft, om te

rollen in de andere landen. Zo heeft

benadrukken dat we één organisatie zijn.

men in Engeland veel ervaring met het

Intern maakt dat ons sterker, omdat

vermarkten van welzijnsconcepten en

medewerkers zich met het hele bedrijf

die kennis is heel nuttig voor onze

identificeren en niet met een onderdeel

klanten op het continent.”

ervan. Extern zorgt het voor herkenbaar­ heid over de grenzen heen. ForFarmers

>> lees verder op pagina 4

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Dat kan volledig voer zijn, maar ook

land zullen we steeds meer maatwerk

aanvullend voer, bijproducten of enkel-

leveren en steeds minder standaard

voudige voeders. Onze specialisten

voer. Dat lijkt in tegenspraak met ons

Wordt ForFarmers niet veel te groot?

moeten een rantsoen samenstellen dat

streven naar efficiency, maar juist

“Waar het om draait is dat we het voor

voor de klant het beste is, ongeacht uit

dankzij onze omvang kunnen we ook

de klant goed blijven doen. Wij zijn

welke producten dit bestaat. Dat is

investeren in flexibiliteit.”

ervan overtuigd dat onze schaalgrootte

waarin ForFarmers zich onderscheidt.”

>> Vervolg van pagina 3

Wat is jouw advies aan klanten

ons juist in staat stelt om het steeds beter te doen. Omdat we de kennis die

Met welke ontwikkelingen moeten we

die boer willen blijven?

binnen het bedrijf aanwezig is, kunnen

de komende jaren rekening houden?

“De blijvers in de markt zijn de bedrijven

delen en omdat we altijd de vertaalslag

“Schaalvergroting en specialisatie van

die zowel vaktechnisch als qua onder-

maken naar de lokale situatie.”

boerenbedrijven zal verder doorzetten.

nemerschap bovengemiddeld presteren.

Home Mixxing wordt steeds populairder.

Dus zorg dat je vakman én ondernemer

Wat onderscheidt ForFarmers nu echt

En ik verwacht dat er meer nieuwe

bent. Een vakman is in staat om

van andere voerleveranciers?

concepten rondom duurzaamheid en

technische topprestaties te leveren. Als

“Dat is onze Total Feed aanpak. Bedrijven

dierwelzijn in de markt komen, met name

ondernemer heb je een visie waar je

veranderen, worden steeds groter en

in de varkens- en pluimveehouderij. In

met je onderneming naartoe wilt, zodat

gaan zich specialiseren. Daarmee

de zuivel speelt dit veel minder, omdat

je gericht keuzes kunt én durft maken.

verandert ook de vraag naar voer.

de verwerkende industrie zelf veel

En niet te vergeten: kies je partners

Wij willen de producten leveren die het

actiever is op dit gebied met eigen

zorgvuldig.”

beste passen op het bedrijf van de klant.

merken en dergelijke. Vooral in Neder-

Uitnodiging relatiedagen juni

Nieuwe organisatie pluimveesector

Ontspanning, informatie, interactie,

Farmers, ga in gesprek met Yvon

beleving en betrokkenheid. Dat zijn

Jaspers, geniet van een hapje en een

De ForFarmers bedrijfsonderdelen

de ingrediënten van de speciale

drankje en van de leuke activiteiten.

Broilers en Layers in Nederland,

dagen die ForFarmers voor haar

Op 13 juni in Heijen, 20 juni in Zwolle

Duitsland en België zijn per 1 april

relaties organiseert. Maak (opnieuw)

en 27 juni in Lochem. Aanmelden via

2015 per land georganiseerd.

kennis met de mensen van For­

www.forfarmers.nl/relatiedagen

Voorheen was er één centrale aansturing voor de drie landen. Deze wijziging brengt een aantal verschuivingen en een nieuw gezicht met zich mee. In Nederland stuurt Richard Dijkstra als verkoopdirecteur pluimvee de pluimveeactiviteiten aan. In België vallen de pluimveeactiviteiten onder landendirecteur Lammert Veenhuizen en verzorgt Harrie Kouwenberg als manager poultry de directe aansturing. Ankie Maatman is als marketing director poultry aangesteld en in deze rol verantwoordelijk voor de marketing over de landen heen.


5

Column Yvon Jaspers

Beide benen op de grond Het begon met een simpel ideetje uit

bekeken zouden worden. Dat dat kleine

Engeland. Boeren die zo opgaan in hun

formatje zo groot zou worden, daar had

werk dat ze nauwelijks toekomen aan

niemand rekening mee gehouden.

een relatie, zouden wel wat hulp kunnen gebruiken. Wie hele dagen in een klein

Er verandert iets als er succes is, als iets

dorp tussen de beesten of de bollen bezig

groot wordt. Er zijn meer mensen die zich

is, loopt immers niet snel een leuke meid

ermee bemoeien. Er zijn meer mensen

tegen het lijf. Toen het TV-format voor

die er iets van vinden. Er zijn meer

mijn neus lag, voelde ik direct dat het

mensen die er iets mee willen. Er zijn

klopte.

meer mensen die er juist vanaf willen.

Mijn moeder is de oudste dochter van een

En dus gebeurde er ook iets met mij.

Brabants boerengezin met 10 kinderen.

Ik voelde dat ik dat intieme gesprekje,

Mijn opa was boer, mijn ooms, neven en

waarin die boer kwetsbaar vertelde over

achterneven zijn veehouders en akker­

een prille verliefdheid, moest bescher-

bouwers. En omdat ik er als kind vaak

men. En of er nou 20 mensen kijken of

over de vloer kwam, heb ik altijd gevoeld

4 miljoen, dat mag nooit ten koste gaan

dat ik daar vandaan kwam. De geur van

van waar het ooit om begonnen is.

de ochtend op een boerderij, mijn moeder in de moestuin, het geluid van

Hoe groter het succes hoe meer ik let

de melkmachine; het is voor mij heel

op de kleine dingen, hoe secuurder en

vertrouwd.

preciezer ik word. Hoe alerter en scherper we elkaar moeten houden.

Dus toen ik met een cameraploeg

En hoe meer we met elkaar moeten

aanschoof aan de keukentafel om een

blijven praten om het allerbeste in

boer lastige vragen te stellen over wat

elkaar naar boven te halen.

hij zocht in een vrouw en wat hij miste in zijn leven, voelde dat als thuiskomen.

Dat succes vasthouden, doe je

’s Ochtends om zeven uur mee de koeien

met elkaar. Dat gaat niet in je

melken en tussen de middag aan tafel

eentje. Je hebt elkaar nodig.

voor de warme maaltijd.

Vooral om met beide benen op de grond te blijven staan en te

Ik had er nooit bij stilgestaan dat die kleine gesprekjes in dat weiland vol dauw of dat stille momentje leunend over het hek bij de sloot door zo veel mensen

doen waar jij goed in bent.

Yvon Jaspers

Meer zien?

www.trotsopboeren.nl


6

Agroscoopbokaal

Vakmanschap is meesterschap Ard en Sylvia van der Weele hebben nabij

ze in goede conditie komen, is stap twee.

Lelystad een scharrel- en freilandbedrijf.

Onze hennen komen van een aantal vaste

Daarnaast huren ze iets verderop een

opfokkers. Meestal ga ik van tevoren

stal met biologische hennen. Voor hun

kijken, dan krijg je toch een betere indruk

scherpe resultaten ontvingen ze onlangs

van de dieren. Ik stuur op een wat latere

de Agroscoopbokaal. Wat is hun geheim?

productie. Je moet niet te snel willen, dat kost eieren en eikwaliteit op het einde

“Ik leg de lat heel hoog. Wat technische

van de ronde. En natuurlijk zijn ook de

prestaties van de dieren betreft, ga ik

lichtschema’s van de opfokker en de

voor de top. Want als je in de dieren

broederij van invloed en het jaargetijde

investeert, dan komt het vroeg of laat

waarin je ze opzet.”

van ForFarmers past goed bij ons. Net

weer naar je toe.” Duidelijker kan Ard

In de stal lopen LSL en Lohmann

zoals de begeleiding vanuit de broederij.

niet verwoorden waar het op het bedrijf

Brown Classic hennen. “Vooral met de

Als er iets niet goed is, dan lossen we

om gaat. Als kind vond hij kippen al leuk,

LSL kan ik heel goed uit de voeten. Dat

dat samen op. En soms moet je ook een

dus na de overname van het akkerbouw­

is gewoon een super kip”, zegt Ard. Hij

beetje geluk hebben. Zo hebben we de

bedrijf van zijn vader, in 1998, deden de

doet er alles aan de dieren zo goed

afgelopen drie rondes goede resultaten

hennen al snel hun intrede. “Toen mijn

mogelijk in conditie te houden. “We zijn

weten te behalen. Het hele plaatje klopte.”

vader hier halverwege de jaren zestig

bijvoorbeeld heel strak op ontwormen,

begon, was dit het beloofde land. Mooie

we strooien maagkiezels en luzerne stro

verse zeeklei, grote percelen dicht om

voor een optimale diergezondheid. En

huis en nieuwe schuren. Dat was wat.

we verstrekken palmpitvetzuur door het

Maar tijden veranderen en diezelfde 28

voer, daarmee heb ik heel positieve

hectare akkerbouw beschouw ik nu,

ervaringen. We starten het koppel op

oneerbiedig gezegd, als hobby. De kippen

met de Maxima-voerlijn en gaan niet te

zijn de hoofdtak.”

snel over naar het Optima-voer. Op voer

Het kippenbedrijf groeide dan ook

moet je niet bezuinigen, want de

gestaag tot de huidige omvang. De

investering erin betaalt zich terug. Het

maatschap heeft aan huis twee stallen:

vrije-uitloopkoppel LSL kon ik hierdoor

een Freiland- en een twee-etagestal met

vlot tot 90 weken aanhouden.”

Wintergarten. Drie jaar geleden kwam de biologische huurstal op hun pad.

Meten is weten

“Een uitgelezen kans, want daar kun

“We houden het ei-gewicht goed in de

je echt je vakmanschap laten zien.

gaten, daarvoor wegen we dagelijks de

Op termijn zou ik mijn hele bedrijf wel

volle pallets. Ook automatische dier­

willen omschakelen.”

weging is een absolute must. Naast voer- en wateropname en productie, zijn

Goede conditie

dit voor mij belangrijke pijlers. Meten is

Voor Ard begint het allemaal bij een

weten. Als er iets is, ben je er zo het

schone stal en de conditie van de kip.

snelste bij. Daarnaast hechten we aan

“Met nat schoonmaken leg je de basis,

een eerlijk en open contact met de

dan begin je ook echt schoon. Een goede

begeleider en de technische specialist

ontvangst van de hennen en zorgen dat

van ForFarmers. De twee-op-één-aanpak

Bedrijfsprofiel 33.000 scharrel (Lohmann Brown Classic) 34.000 Freiland (LSL) 11.000 biologisch (Lohmann Brown Classic) 28 ha akkerbouw Huisverkoop via eierautomaat Technische resultaten laatst afgesloten koppel LSL: Huisvesting: vrije uitloop Hennen gehouden tot 89,5 weken Aantal eieren p.o.h. 436 Kg ei p.o.h. 27,5 Voederconversie cum. 1,99 51 weken was het legpercentage boven de 90% Uitval cum. 6,4%

Bekijk de video

www.forfarmers.nl/vdweele


Sturen op mest voor topresultaat Als kleine jongen was Witse junior al gek

Reinheid

met kippen. “Ik had mijn eigen schuurtje

Om het in de stal goed te laten draaien,

met 30 kippen. En als ze dan klaar

is als eerste de opvang heel precies.

waren, verkocht ik ze weer aan mijn

En dat begint eigenlijk al bij een goed

vader.” Witse senior liet hem begaan:

schone stal. Leegstand is de beste

“Dat is de beste leerschool. Het

ontsmetting. Vandaar dat het bedrijf

kippenhouden is hem met de paplepel

werkt in een 7,5 weekse planning. “We

ingegeven.” Dit jaar winnen zij de

spuiten altijd schoon met een zeepop-

Agroscoopbokaal voor de sector

lossing die we eerst goed laten inweken.

vleeskuikens vanwege hun technische

Maar we houden ook het erf goed aan

topresultaten: een voederconversie op

kant. Als het buiten rein is, kun je het

1500 gram van 1,150 en een gemiddelde

binnen reiner houden. Er komen geen

voetzoolscore van 40.

huisdieren in de stal en we hebben een goede ongediertebestrijding. En er gaat

Witse Kuiper junior is de vijfde generatie

regelmatig een propshot door de silo;

Als er iets mis is met de ontlasting kun

‘in de kippen’. Oorspronkelijk komt de

elke ronde wel een keer”, vertelt Witse sr.

je er vandaag nog wat aan doen. Sneller

familie uit het westen van Nederland,

kan niet.”

maar de liefde lokte vader Witse naar

Als de eendagskuikens op het bedrijf

het Gelderse Loenen. In 1997 kwam zijn

arriveren, vangen de ondernemers ze

Ruud van Wee, technisch specialist bij

zoon bij hem in maatschap. “We hadden

zo goed mogelijk op. De stal is op

ForFarmers, komt al 26 jaar bij de

toen 225.000 vleeskuikens en een

temperatuur (36˚C), er ligt een goede

ondernemers in de stal. “Ik kijk vooral

medewerker. Maar we zijn teruggegaan

laag strooisel en de vloertemperatuur

naar ventilatie en het klimaat. Maar hier

naar 180.000 vleeskuikens. Dat is met

is zodanig dat de kuikens zich meteen

is het klimaat bijna altijd prima in orde”,

z’n tweeën goed te doen. En als we straks

verspreiden. Bij aankomst is de licht-

zegt hij. “Zolang we de voegen in het

een nieuwe stal hebben gebouwd, dan

sterkte 100% voor 12 uur. Daarna daalt

metselwerk op de achterwand goed

kan mijn zoon het op termijn helemaal

die geleidelijk. “Daar moet je een beetje

kunnen zien, als je over de lengte van de

overnemen in z’n eentje”, vertelt Witse

mee spelen”, aldus junior. “Als de

stal kijkt, dan is de ventilatie goed”, lacht

senior. “Vroeger wilde ik de grootste van

activiteit van de kuikens te hoog is,

Witse junior. “Dat hebben we van Ruud

Nederland worden”, zegt Witse junior.

verlagen we de lichtsterkte. En zijn ze te

geleerd.”

“Maar dat hoeft voor mij niet meer. Dan

traag, dan verhogen we hem. Daarnaast

ben je alleen maar aan het managen en

selecteren we in de eerste week vrij

zie je bij wijze van spreken geen kippen

streng. Die eerste week bepaalt het

meer.”

verloop van de ronde.”

Vakmanschap Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers waarmee veehouders hun technische en financiële cijfers kunnen beoordelen en vergelijken met die van collega’s. De specialist gebruikt deze cijfers om klanten te begeleiden. Jaarlijks reikt ForFarmers in verschillende sectoren de Agroscoopbokaal uit aan een ondernemer die uitzonderlijk heeft gepresteerd.

Zaklamp Wat verder volgens de Kuipers heel bepalend is, is de aandacht voor de mest. En daarin schuilt dus ook het vakmanschap van deze ondernemers. “Wij sturen puur op de mest. Daarmee zitten we bovenop de darmgezondheid

Bedrijfsprofiel 180.000 vleeskuikens (Ross 308) op 2 locaties Over 2014 gemiddelde VC 1500: 1,150 Voetzoolscore: gemiddeld 40 Groei: 62 gram Gewicht: 2490 gram Sterfte 2,5% De kuikens krijgen voer uit de Forza Optima-reeks.

van het dier. Ik ga echt met een zaklamp door de stal om de keutels goed te kunnen bekijken. Als je alleen naar het gedrag van het dier kijkt, ben je te laat.

Bekijk de video

www.forfarmers.nl/kuiper

7


8

Geslaagde Maagscorebijeenkomsten

Kennis delen in de praktijk In het sectielokaal van dierenartsenpraktijk Degudap kregen de aanwezigen een verhelderend kijkje in de maag van de hen.

Circa 30 leghennenhouders in België

om hennen langer te kunnen houden”,

kennis met de praktijk gedeeld wordt.

hebben begin februari in Izegem in drie

aldus Harrie Rouschop, technisch

Zoals via de Maagscore.”

verschillende regiotaps kennisgemaakt

specialist.

met de Maagscore. Drie bijzonder

Goede opfok en start

geslaagde bijeenkomsten, waarbij een

Werking van de maag

Daarnaast wees hij op het belang van een

belangrijke rol was weggelegd voor het

Harrie Rouschop gaf een presentatie over

goede opfok en start. “Hennen leggen

sectielokaal van de dierenartsenpraktijk

de werking van de maag en de invloed van

daardoor langer door en produceren dus

Degudap.

voeding hierop. “Op basis van de Maag­

meer eieren. Investeren in jonge hennen

score kunnen wij een uitspraak doen

betaalt zich dubbel en dwars terug in

De Maagscore is een uniek instrument

over de verwachting van het koppel”,

het tweede deel van de legperiode.”

dat ForFarmers - in samen­werking met

legt hij uit. “Op die manier werken we

De workshop werd afgesloten met het

Nutreco R&D en de Gezond­heidsdienst

aan een voorspelbaar resultaat.”

scoren van de magen van hennen in het

betrouwbare manier om de gezondheid

Ook de dierenarts van Degudap, Reinout

vergelijkbare en eveneens zeer geslaagde

van een koppel leghennen te beoordelen.

Renard was enthousiast: “De insteek

bijeenkomsten in Nederland gehouden.

voor Dieren – heeft ontwikkeld. Het is een

sectielokaal van Degudap. In maart zijn

die ForFarmers nu kiest met het “Een goed ontwikkeld magenpakket is

aanscherpen van de vraag ‘wat zijn

namelijk dé basis voor een gezonde darm

gezonde kippen’, is een heel goede

en een efficiënte benutting van voedings­

ontwikkeling. Er wordt steeds meer

stoffen. En dat is weer een voorwaarde

bekend en daarom is het goed dat die

maagscore aanvragen? www.forfarmers.nl/maagscore


De specialist

Edgar Bos, bedrijfsleider locatie Delden

Zo dicht mogelijk op de wensen van de klant In Delden wordt het complete assortiment pluimveevoer gemaakt: Broilers, Layers, vegetarisch, non-GGO en het EU-assortiment. De fabriek beschikt daarvoor over een aantal gescheiden productielijnen. Edgar Bos, bedrijfsleider in Delden: “We voldoen aan alle eisen die afnemers van onze klanten hanteren, zoals bijvoorbeeld McDonald’s, Kentucky Fried Chicken en Tesco. Elke week moeten we een topprestatie neerzetten. We zitten daarbij zo dicht mogelijk op de wensen van onze klant. Als zij bepaalde vragen hebben, dan kijken wij of het kan en wat we daarvoor eventueel moeten aanpassen. We leveren het juiste voer van topkwaliteit op het juiste tijdstip. Ik vergelijk het wel eens met Champions League voetbal. Goede resultaten kun je alleen neerzetten als je een goed team hebt, met verschillende disciplines en een brede basis. Met alleen spitsen kom je er niet.”

‘Het is net de Champions League’ Edgar werkt sinds 1992 bij ForFarmers en werd in 2002 bedrijfsleider in Delden. De fabriek is echt zijn trots en hij laat hem graag aan anderen zien. Niet alleen klanten, maar ook andere relaties of schoolklassen uit de buurt zijn welkom. “Kennis delen en laten zien wat we hier nu precies doen, vind ik belangrijk. Ik vind het ook hartstikke mooi om andere locaties te bezoeken, want ik sta altijd open voor verbetering. Door te blijven vernieuwen en investeren zijn we in staat om het beste product voor de klant te produceren. Ik zie nog steeds veel uitdagingen. Misschien is dat ook wel de reden dat ik zo verknocht ben aan mijn werk hier in Delden.”

9


10

Reportage

Pakstation

zorgt voor stabiele basis Vanuit het pakstation worden circa 40 klanten beleverd. Ook het transport is in eigen hand.

Tot 2001 hadden Stefaan en Hermine

namen ze het leghennenbedrijf van haar

hand te houden. In 2001, een paar jaar

Verhelle in het West-Vlaamse Wingene

vader Hervé Steenhuyse over. In de 15

na de ingrijpende dioxinecrisis in België,

een traditioneel leghennenbedrijf. In dat

jaren daarna werd het bedrijf uitgebreid

kregen ze de kans om een pakstation

jaar zijn deze ondernemers zelf gaan

met een volwaardig pakstation en

over te nemen dat 300.000 eieren per

sorteren en verpakken. Inmiddels is het

omgebouwd naar scharrelhuisvesting.

week sorteerde. Met name Stefaan had

pakstation met meer dan een miljoen

Deden ze destijds het meeste werk nog

daar wel oren naar. “We waren op zoek

eieren per week een stevige basis onder

zelf; inmiddels staan er acht mensen op

naar mogelijkheden om iets extra’s met

het bedrijf, genaamd ‘t Munckenei. Ze

de loonlijst.

onze eigen eieren te doen.” Gezien zijn

streven naar een optimale benutting van de combinatie productie en afzet.

interesse in de handel was dit een Verschillende verpakkingen

uitgelezen kans.

Het ondernemen zit deze pluimvee­ “De komende jaren moeten we maar eens

houders in het bloed. De ouders van

Inmiddels is het pakstation uitgegroeid

op adem komen”, zegt Hermine nadat

Hermine waren één van de grote

naar een capaciteit van 1.300.000 eieren

ze samen met Stefaan de ontwikkeling

leghennenhouders van Vlaanderen.

per week. Circa 40 grote en kleine klanten

van hun bedrijf heeft geschetst. Haar

In 1998 kozen zij voor een aparte opfok­

worden bediend vanuit een omgebouwde

woorden zijn niet verwonderlijk: in 1998

locatie, om zo het hele proces in eigen

stalruimte. Daar worden eieren in


ongeveer 30 verschillende typen verpak-

Stabieler rendement

kingen klaargemaakt voor verzending.

Het zal niemand verbazen dat de

De helft van de eieren is van de eigen

onder­nemers beide druk zijn. Hermine

kippen, de rest wordt aangekocht.

zwaait de scepter over het pakstation en

11

de administratie. Stefaan houdt zich Goede binnenkomer

bezig met de eierhandel en is verant-

Het pakstation staat in het verlengde van

woordelijke voor het pluimveebedrijf. Ze

de pluimveestallen, dus de lijnen zijn

maken lange dagen, maar ze doen het

kort. De combinatie van eigen productie

graag. “Het geeft zeker voldoening”,

en afzet bevalt de ondernemers goed.

zegt Hermine. “Vooral de waardering

Waar mogelijk worden de voordelen van

van klanten ervaren we als een compli-

de combinatie benut. Zo hebben ze

ment. Ze zien ons als bedrijf met een

dankzij meerdere leeftijden een grote

duidelijk gezicht dat flexibel en snel kan

range aan eiermaten. Ze kunnen

opereren. Soms is het lastig om de

bovendien snel inspelen op wensen

aandacht over de verschillende bedrijfs-

vanuit de markt. Binnenkort start

onderdelen goed te verdelen; maar ook

bijvoorbeeld een project voor een grote

in drukke tijden mag de zorg voor de

retailer rondom eieren met specifieke

kippen in de stal niet verslappen.”

regionale karakter; aspecten die bij

plantaardige grondstoffen. ForFarmers

Financieel is het pakstation een goede

consumenten steeds belangrijker worden.

heeft het voer hiervoor ontwikkeld.

keuze geweest. Economisch benaderen

Als nieuwe kansen zich voordoen,

Stefaan en Hermine het pakstation en

zullen deze twee ondernemende

het pluimveebedrijf als twee aparte

pluimveehouders die zeker grijpen.

‘Vooral de waardering van klanten is een compliment’

“Het pakstation was een uitgelezen kans”, aldus Stefaan en Hermine Verhelle.

eenheden. Een belangrijk verschil is dat het rendement van het pakstation veel stabieler is dan van het pluimveebedrijf. “De afgelopen twee jaar waren slecht

Bedrijfsprofiel

voor het pluimveebedrijf. Het pakstation

Stefaan (38) en Hermine (38)

geeft meer zekerheid voor ons inkomen.”

Verhelle hebben in het WestVlaamse Wingene een pluimvee­

De combinatie is ook een goede binnenkomer bij nieuwe klanten, aldus

Dagdromen

bedrijf met 128.000 leghennen in

Stefaan. Voor transparantie en een

Zoals Hermine al aangaf, staan er de

scharrelhuisvesting (RED-L van

eigen gezicht zijn afnemers gevoelig.

komende jaren geen grote veranderin-

Vencomatic) met wintertuin. Verder

Maar, zo benadrukt hij, uiteindelijk gaat

gen op stapel. Zowel in de stal als bij het

hebben ze sinds 2001 een sorteer-

het wel om de prijs. “Vooral de laatste

pakstation willen ze de puntjes verder

en pakstation voor 1.300.000 eieren

jaren is dat belangrijk. Veel consumenten

op de i zetten. Zo gaan ze samen met

per week. Ze opereren onder de

kiezen voor het goedkoopste product.”

Peter Van den Dungen, accountmanager

naam ‘t Munckenei. Hervé Steen-

van ForFarmers, werken aan het

huyse, de vader van Hermine,

Toch heeft ‘t Munckenei een eigen

verlagen van het aantal tweedesoort

verzorgt het vlakbij gelegen

positie weten te veroveren in dat hard

eieren. “Met ons pakstation hebben we

opfokbedrijf met 100.000 hennen.

gespeelde spel. Dat laatste was wennen

daar direct voordeel van. Een verlaging

Op het bedrijf zijn, naast de twee

in het begin, maar het gaat ze goed af.

van 2 of 3 procent is snelle winst.”

ondernemers, nog acht personen

Ook door duidelijk te staan voor het eigen

werkzaam. Daarvan werken er drie

product. Sommige afnemers vragen

Hermine heeft de wens om het paksta-

in de stal en vijf in het pakstation en

om een breder assortiment zoals vrije

tion iets te vergroten. “Een groter

het transport van de eieren. De

uitloop of kooihuisvesting. Toch kiezen

magazijn werkt gemakkelijker.” Stefaan

eieren gaan naar circa 40 afne-

ze daar bewust niet voor. Stefaan: “We

dagdroomt al wel over het in de markt

mers, waaronder grote retailers als

willen als bedrijf met scharreleieren in

zetten van een concept. Een eigen merk,

Lidl en sinds kort Colruyt.

de markt bekend staan.”

gestoeld op het kleinschalige en/of


Nieuws & tips

Een goede start met Forza Pré-start Forza Pré-start richt zich op een maximale ondersteuning van de vertering en een goede ontwikkeling van het jonge kuiken. Het bevat onder andere druivensuiker. Dit geeft een energieboost, zodat het kuiken zich fitter voelt, wat leidt tot een snelle en goede voeropname. De productvorm, een 2 mm korrel, versterkt dit effect. Forza Pré-start kan in de voerpan en op het kuikenpapier worden aangeboden. Advieshoeveelheid: 100 gram per kuiken. Resultaat De voedingsbehoefte van een vlees­

Forza Pré-start zorgt voor een betere

kuiken is de eerste 100 levensuren

opstart, een gezonde, goede groei en

anders dan in de vijf weken die daarop

minder uitval en dat draagt bij aan een

volgen. Daarom heeft ForFarmers een

voorspelbaar topresultaat met werk­

nieuwe Pré-start ontwikkeld: Forza

plezier.

Pré-start. Dit voer in de vorm van hagel­slag zorgt voor een gezonde opstart en daarmee voor kuikens die de gehele ronde beter presteren.

Brok’nproat

Meer informatie:

www.forfarmers.nl/ forzapre-start

Hittestressservice ForFarmers biedt deze zomer opnieuw een ‘hittestress-service’ aan voor pluim­ veehouders. Via een gratis sms’je krijgt u informatie over de buitentemperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Zo weet u wanneer er kans is op het ontstaan van hittestress. Daarnaast is er een kaart met extra informatie en tips en trucs voor de juiste maatregelen in de stal om de nadelige gevolgen van hittestress te beperken. Meedoen? Meld u aan op www.forfarmers.nl/hitte

Agenda 13 juni Relatiedag Heijen 20 juni Relatiedag Zwolle 26 juni Young Farmers Day ‘Proud to be a Farmer’ Locatie: Lochem 27 juni Relatiedag Lochem

0615NL

24 t/m 26 juli Zwarte Cross, Lichtenvoorde

ForFarmers: Voertaal pluimvee 2015 nr. 1  
ForFarmers: Voertaal pluimvee 2015 nr. 1