Page 1

Uitgave van Forfarmers pluimvee nederland

VOer

taal

Ronnie Simons

PLUIMVEE

NR 2 2015

6/7

‘Het zijn prettige dieren om mee te werken’ Een goed begin met Forza Pré-start

9

Onbehandelde hennen in de praktijk

10/11


2

Inhoud 02 Laten zien wat je doet, wordt steeds belangrijker

Strategie

‘Laten zien wat je doet, wordt

03 Column: Impact 04 Innovatie: Van klein idee naar grote impact 05 Column: Yvon Jaspers 06 Reportage: Wij dragen bij aan een duurzamere pluimveesector 08 Fokkerij: De markt is bepalend 09 Voorspelbaar topresultaat met Forza Pré-start 10 Reportage: Onbalans is funest voor onbehandelde hen 12 Nieuws & tips

Aan de consument laten zien wat je doet, kan op veel manieren (foto: Marian Claessens)

Dit voorjaar wijzigde ForFarmers de

Hoewel ik altijd in de melkveehouderij

organisatie van haar pluimveeactivitei-

werkzaam was, heb ik een brede

ten en introduceerde daarmee in de

interesse en mijn doel was om eens in

pluimveesector in Nederland een nieuw

een andere sector te kijken.”

gezicht: Richard Dijkstra. Hij stuurt sinds 1 april de pluimveeactiviteiten in

Waar ligt je ambitie?

Nederland aan. Een relatief nieuwe

“Het is mijn ambitie om als ForFarmers

sector voor de 35-jarige Fries uit

de partner te zijn voor pluimveehouders

Ureterp. Wat gaat hij precies doen en

op het gebied van voeroplossingen en

waar ziet hij kansen?

management. Wij bieden goed voer met voorspelbaar resultaat voor een

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Waarom pluimvee?

scherpe prijs en ondersteund door

“Wat mij aantrekt aan de pluimvee­

een team van deskundige specialisten.

houderij is het innoverende vermogen, de

We zijn continu innoverend en geven

continue focus op het verbeteren van de

het beste advies voor ieder segment

technische resultaten en de kansen die er

of concept. Een goed voorbeeld is de

zijn voor de kip en het ei om in de

Maagscore; daarmee maak je de

toenemende voedselbehoefte van een

aandachtspunten voor een bedrijf heel

groeiende wereldbevolking te voorzien.

concreet.”


Column

t steeds belangrijker’

Impact

diens wensen en behoeften inspelen.

Het hoort bij mijn functie om

We profiteren nog steeds van de

zowel de markt als de verschil-

schaalvoordelen van de internationale

lende klantbehoeften goed in

organisatie – bijvoorbeeld op het gebied

beeld te hebben. Door deze

van kennis, innovatie en strategische

kennis te combineren met dat

samenwerking. En die voordelen

waar wij als ForFarmers­goed

kunnen we nu nog beter doorvertalen

in zijn, kunnen we waardevolle

naar de beste prestaties op het individu-

verbeteringen voor de sector

ele pluimveebedrijf.”

ontwikkelen.

Waar zie je belangrijke uitdagingen?

Dat begint soms heel klein, zoals de

“Werken aan een nog beter imago van

proef met Forza Pré-start op één bedrijf.

de pluimveesector is een van de

Nog geen jaar later heeft dit product heel

grootste uitdagingen de komende tijd.

veel tevreden gebruikers in Nederland,

Verantwoorde dierhouderij en aan de

België en Duitsland. Of neem de proef

consument laten zien wat je doet, wordt

met levende insectenlarven. Praktisch

steeds belangrijker. We kunnen als

zitten er nog allerlei haken en ogen aan,

sector trots zijn op het innoverende

maar door ermee te experimenteren,

vermogen, alleen mogen we dit best

vergaren we kennis en komen we verder.

wat meer uitdragen. In de versmarkt

Onbehandelde snavels bij leghennen was

zijn er volop kansen voor concepten.

ook een uitdaging. Samen met andere

ForFarmers heeft hier met het succes-

netwerkpartners zijn we daar vroegtijdig

volle concept Gildehoen al jaren

ingestapt om ervaring en kennis op te

Wat merken pluimveehouders van de

ervaring mee. Daarnaast blijven we de

doen. Onze klanten profiteren daar weer

organisatieverandering?

reguliere houderij van vleeskuikens en

van. Ook pluimveehouders zelf laten zich

“Dankzij de landelijke aansturing van

legpluivee continu verbeteren om

niet onbetuigd. Ieder jaar weer komen er

onze activiteiten staan we nog dichter

concurrerend te blijven in de wereld-

bij ons Innovatiefonds Farmers for

bij de klant en kunnen we sneller op

markt. Persoonlijk zie ik veel kansen in

Farmers geweldige ideeën binnen. Vaak

het verzamelen en analyseren van

geboren uit de combinatie van praktijker-

beschikbare data. Agroscoop is hier­-

varing in de dierhouderij en een grote

voor een perfect middel. De analyse

passie, bijvoorbeeld voor techniek.

koppelen we – voorzien van een goed advies – terug naar de pluimveehouder.

Zo ontstaan ideeën, producten en

En met de kennis die we zo opdoen,

toepassingen met impact. En zo zorgen

kunnen we onze voeders verder

we er met elkaar voor dat ook een

verbeteren en waardevolle manage-

volgende generatie een boterham kan

mentinstrumenten ontwikkelen waar

verdienen in deze fascinerende sector.

ondernemers echt wat aan hebben.

“Werken aan een nog beter imago van de

Zo kan een pluimveehouder eerder

Rinze Exterkate

bijsturen, het resultaat vooraf beter

marketingmanager vleespluimvee

pluimveesector is momenteel een van de be-

voorspellen en dus een beter econo-

langrijkste uitdagingen”, stelt Richard Dijkstra.

misch resultaat genereren.”

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Innovatie

Van klein idee naar grote impact subjectief. Elektronische meting levert concrete waarden op. In combinatie met gegevens over de diergewichten, de productie en het eigewicht kan deze informatie gebruikt worden als sturingsinstrument voor de voerhoeveelheid. Jurylid Hans Bijleveld, redacteur bij het blad Pluimveehouderij, oordeelt: “Deze innovatie verdient een aanmoediging, met de kanttekening dat er meer kennis moet komen over wat precies te doen met de uitkomsten van de borstbreedtemeting.” Volgens Hans Klein Wolterink, accountmanager bij ForFarmers, is er al interesse getoond vanuit de fokkerij. “Het bijzondere van deze Het apparaat van Jörgens maakt een objectieve meting mogelijk.

vinding is, dat het ontwikkeld is door iemand die liefhebberij heeft in elektro-

Een kleine verandering heeft soms een

gen, weert hij ratten uit zijn stal. De jury

enorme impact en is daarom het delen

vindt dit een goed alternatief nu het

waard. Dat is de kerngedachte achter

gebruik van ongediertebestrijdingsmid-

het Innovatiefonds Farmers for

delen flink aan banden is gelegd. Het is

Farmers (IFFF). Het innovatiefonds

eenvoudig toepasbaar en relatief

stimuleert agrarische ondernemers om

goedkoop. Risico op insleep van ziekten

hun ideeën uit te voeren en hun kennis

zoals vogelgriep wordt hiermee sterk

te delen door tweemaal per jaar

verkleind. Het is bovendien een innova-

innovaties financieel te ondersteunen.

tie die niet alleen bruikbaar is in de

Met dit geld kunnen de ideeën verder

pluimveehouderij, maar ook in andere

ontwikkeld worden. Afgelopen zomer

sectoren.

kregen twee pluimveehouders een geldprijs uitgereikt: Wout Zanders uit

Borstbreedtemeting

Oirlo en Josef Jörgens uit het Duitse

Pluimveehouder Josef Jörgens uit het

Spelle.

Duitse Spelle ontwikkelde een methode om de borstbreedte bij hanen elektro-

Breed toepasbare ongediertewering

nisch te meten. Hij won daarmee de

Wout Zanders, pluimveehouder in het

aanmoedigingsprijs van 1000 euro.

Limburgse Oirlo ontving de prestigeprijs

De borstbreedte is een extra indicatie

van 2.500 euro voor zijn innovatieve

voor de conditie van hanen. Borstmeting

ongediertewering. Door draadmatten,

van hanen op zich is niet nieuw, maar dit

voorzien van het allerzwaarste weide-

gebeurt nu vooral door hanen op te

schrikdraad, rondom de stal te bevesti-

pakken en te bevoelen en is dus

nica en daarnaast nog eens gevoel voor dieren. Juist die combinatie is zeldzaam en dat maakt deze vinding zo interessant voor de praktijk.”

Wie bepaalt of iemand iets wint? De inzendingen worden door een vakkundige jury beoordeeld. De jury bestaat uit: Hans Bijleveld (redacteur vakblad Pluimveehouderij), Robert Bodde (chef redacteur rundveehouderij bij vakblad Boerderij), Han Swinkels (manager VIC Sterksel) en Zwier van der Vegte (hoofd praktijkcentrum Aver Heino).

Meer informatie of zelf een idee indienen? www.farmersforfarmers.eu


5

Column Yvon Jaspers

Top van de wereld De maand juni stond in het teken van

en pluimveehouderij en de plantaardige

Voor mij persoonlijk was de conclusie

de Relatiedagen in Heijen, Zwolle en

sector. Maar ook mensen uit de politiek

van al die discussies in het land dat de

Lochem en de Young Farmers Day in

schoven aan. Er werd enthousiast

‘oplossing’ dichterbij is dan je denkt.

Lochem. Er werd flink uitgepakt.

gepraat over trots op boeren: ‘Proud to

Boeren die openstaan voor hun omge-

Het terrein van ForFarmers veranderde

be a Farmer’. Wat is de rol van de

ving, die af en toe wat buurtbewoners

in een feestlocatie. De poffertjes, frietjes,

boeren als het gaat om het verbeteren

over het erf hebben lopen, die kinderen

suikerspinnen en springkussens vlogen

van het imago van de landbouw?

een rondleiding geven, die soms een

je om de oren. Er werd gemoedelijk

Hoe kunnen zij social media inzetten?

fotootje van hun bedrijf twitteren,

gebabbeld, handen geschud en bij de

Wat zijn manieren om de burger te

krijgen daar zoveel positieve reacties op

informatiestands werden de laatste

betrekken bij je eigen bedrijf? Wat is de

dat het smaakt naar meer. Natuurlijk

nieuwtjes uitgewisseld.

rol van ForFarmers daarin?

zijn boeren trots op hun bedrijf, maar als je eens door de ogen van een burger

Twee keer per dag leidde ik in de tent

Met diverse leden uit het directieteam

kijkt naar je eigen boerderij, als je ze

een forumdiscussie met uiteenlopende

als sidekick werd dat een gepassioneerd

vertelt over de keuzes die je maakt, als

ondernemers uit de melkvee-, varkens-

gesprek met de aanwezigen. Niks is

je ze laat ervaren hoe dat boerenbedrijf

mooier dan mensen die overlopen van

werkt, groeit die trots alleen maar.

enthousiasme, over hun bedrijf te horen vertellen. Niks is zo inspirerend als

En terecht, jullie horen bij de top van de

collega’s uit het vak horen praten over

wereld. Dat mag best vaker worden

dingen die hen zo succesvol maken.

gezegd. Dat is niet arrogant. Dat is

En als je dan buiten komt, het zonnetje

gewoon waar!

schijnt en er rolt een hamburgertje van de barbecue, is menig Nederlandse boer dik tevreden.

Yvon Jaspers Meer Yvon www.trotsopboeren.nl

Kijk hier ook voor een sfeerimpressie van de Ladies Days en de openhartige gesprekken die Yvon voerde met de directie van ForFarmers.


6

Reportage

‘Wij dragen bij aan een duurzamere

pluimveesector’

Ronnie Simons (l.) is positief over de Hubbard: “Het zijn kleine hennen, maar ze leggen gemiddeld wel meer eieren dan andere rassen.” Rechts Gerwin van Ginkel, jr. technisch specialist van PoultryPlus.

Met de opzet van traag groeiende

Cindy Simons. “We willen de maat-

Hubbard JA87 in de stal. De familie

kuikens speelt de pluimveesector in

schappij laten zien wat we doen en dat

Simons was het derde bedrijf in

op de maatschappelijke roep om meer

we dat op een verantwoorde manier

Nederland dat met deze dieren aan de

dierwelzijn. Deze kuikens zijn afkom-

doen. Er is veel discussie over dierenwel-

slag ging. Ronnie: “We hebben - als

stig van een mini-moederdier. De

zijn en milieu. Het langzaam groeiende

uitzondering - de dieren zelf opgefokt,

familie Simons in Lemelerveld werkt

kuiken is een antwoord hierop vanuit de

omdat de stallen anders toch leeg

op haar vermeerderingsbedrijf sinds

pluimvee­sector. Met het houden van

stonden.” Het tweede koppel is weer

2014 met de duurzame moederdieren

moederdieren die deze langzaam

zoals gewoonlijk: de hanen en hennen

van Hubbard (JA87). Het tweede

groeiende kuikens voortbrengen, dragen

arriveerden op het bedrijf op een leeftijd

koppel zit nu in de stal. Wat zijn hun

wij ons steentje bij aan een duurzamere

van circa achttien weken, vlak voordat

ervaringen?

pluimveehouderij.”

ze aan de legperiode beginnen. Simons is positief over de dieren:

“Duurzaamheid en dierwelzijn spreken

Mini-moederdieren

“Het zijn kleine hennen, mini-moeder-

ons enorm aan”, benadrukken Ronnie en

24 maart 2014 kwam het eerste koppel

dieren. Ze wegen aan het eind van de


Bedrijfsprofiel

ronde zo’n 2,4 kg, maar leggen gemid-

dieren ontwikkelde. Gerwin: “Het

deld wel meer eieren dan andere

WelFair voer is geconcentreerder dan

rassen. Ze houden een mooi verenpak-

gangbaar voer, dit komt de ontwikkeling

Ronnie en Cindy Simons vormen

ket en de schaalkwaliteit blijft tot het

van de mini-moederdieren ten goede.

een maatschap met Ronnie’s ou-

einde toe goed. Het zijn prettige dieren

Deze dieren eten minder, maar met dit

ders. Ze hebben drie kinderen en

om mee te werken.”

voer krijgen ze toch voldoende nutriën-

een vierde is op komst. Het bedrijf

ten binnen.”

is een gemengd bedrijf met melk-

Voerregime

koeien en pluimvee. De pluimvee-

Belangrijk bij de Hubbard JA87 is een

Voor- en nadelen

stallen zijn geschikt voor 9.000

strak voerregime. De hanen en hennen

Om de stal geschikt te maken voor

hennen en bijbehorend aantal

moeten gescheiden eten en de hanen

deze moederdieren, moest Simons de

hanen. Het melkveebedrijf omvat

voersystemen aanpassen. Dit bleek een

130 melkkoeien­plus bijbehorend

redelijk goedkope ingreep, want hij

jongvee. Bij het bedrijf hoort 36

hoefde geen nieuwe voerpannen aan te

hectare land en ze huren nog vier

schaffen. Gunstig voor de pluimveehou-

hectare bij. Zo’n drie hectare is

der is het feit dat dit type moederdieren

in gebruik voor mais, de rest is

minder mest produceert en in een andere

grasland.

‘Het zijn prettige dieren om mee te werken’ moeten scherp gerantsoeneerd worden.

categorie van de mestwetgeving valt.

“Het eerste koppel voerden we de

“Daardoor heb ik een deel van de

Voeding: In de opfok krijgen de

eerste twee weken in de opfokperiode

productierechten kunnen verleasen.”

kuikens Vita Forza WelFair Opfok

onbeperkt, maar de hanen waren toen

Daar staat tegenover dat Simons nu

1 t/m 4. In de vermeerdering wordt

al fors gegroeid.” Technisch specialist

minder geld per broedei krijgt. “Geluk-

overgeschakeld op Vita Forza Wel-

Gerwin van Ginkel van PoultryPlus

kig wordt dit gecompenseerd door een

Fair Preleg tot de productie op gang

adviseerde daarom een streng voerre-

hogere eiproductie. Het is nu de kunst

komt. Vervolgens WelFair 1 en vanaf

gime. In de vermeerdering wordt het

om zo veel mogelijk eieren uit een hen

45 weken WelFair 2. Tevens wordt

WelFair voer ingezet dat ForFarmers

te krijgen, en dat lukt prima.”

WelFair Stimulo­-voer gevoerd, wat

speciaal voor langzaam groeiende

­

het eigewicht stimuleert­. Resultaten van de hennen op 65 weken: 214 geproduceerde eieren 197 afgeleverde broedeieren 87% gemiddeld bevruchtingspercentage; top op 94%. 41,3 kg voerverbruik

Dit type kip vraagt om een strak voerregime.

7


8

>> Vervolg van pagina 7

‘De markt is bepalend’ Wat is de visie van fokkerijorganisaties op het traag groeiende kuiken? We vroegen het vertegenwoordigers van Hubbard, Cobb en Aviagen.

Henri Bel, Hubbard: “Hubbard is al lang bezig met het fokken en vermarkten van trager groeiende rassen. Dat begon bijna 50 jaar geleden in de Franse markt, rond 2000 volgde Engeland en in Nederland­is het vanaf 2007 met de introductie van het ‘Beter leven’ keurmerk pas echt begonnen. Met name met de rassen Hubbard JA57 en JA87 bedienen we dit segment. Dit type moederdier wordt elders al langer ingezet, o.a. in Japan, Zuid- en Oost-Europa, Saoedi-Arabië en meer recentelijk de VS. Met de ‘Kip van Morgen’ blijft de vraag in Nederland groeien. Zeker sinds de supermarkten in 2013 besloten hebben om deze kip als basiskip in hun assortiment op te nemen. Daarnaast kiezen steeds meer super­markten en bedrijven zoals KLM, Unilever en Struik Foods voor scharrelkippen van het ‘Beterleven-keurmerk met 1 ster’. Als een vleeskuikenhouder eenmaal met trager groeiende kuikens begint, wil hij niet meer terug. Het geeft veel meer werkplezier. Er is duidelijk minder uitval en er wordt (vrijwel) geen antibiotica meer gebruikt, terwijl het inkomen minimaal gelijk blijft.De trager groeiende kip wordt voor de Nederlandse supermarkten in heel rap tempo de standaard.”

Wout van Wolfswinkel, Cobb:

Henk Steenblik, Aviagen:

“Gevogelte en eieren zijn een

“De toekomst van trager groeiende

belangrijke bron van proteïne voor de

rassen in Nederland is afhankelijk van

mens. Cobb wil eraan bijdragen dat

retailers; die sturen de vraag. Welke

deze essentiële voedingsstof

vormen dit aanneemt, is afwachten.

wereldwijd beschikbaar en voor

In Nederland neemt de versmarkt

iedereen bereikbaar is. Daarvoor

25% van de opgezette vleeskuikens

zetten we innovatief onderzoek en

voor zijn rekening. In Frankrijk ligt het

technologie in. Om de wereldbevol-

aandeel langzaam-groeiend-concep-

king te kunnen voeden, is er behoefte

ten al jaren rond 20% en zie je een

aan efficiënte en rendabele rassen.

grote diversiteit aan producten.

Toch zien wij toekomst in de traag

Bijvoorbeeld leeftijd 49 – 81 dagen,

groeiende rassen. Mede omdat het

uitloop en groeisnelheid. In de rest

antibioticumgebruik bij deze rassen

van Europa is dit nog een niche-

bijna nihil is. De markt voor traag

markt. Aviagen heeft voor de diverse

groeiende rassen is wereldwijd nog

concepten inmiddels drie producten:

klein, maar zal komende jaren iets

Ross Ranger, passend in het ‘Kip van

groeien. Cobb heeft een samenwer-

Morgen’ concept. Hiervan zijn in

kingsverband met Sasso, een Frans

Nederland en Duitsland inmiddels

pluimveefokbedrijf gespecialiseerd in

een aantal ouderdierenkoppels

Label Rouge. Momenteel hebben we

opgezet. Daarnaast Rowan Ranger

twee commerciële lijnen, CobbSasso

dat past in het ‘Beter Leven’ concept.

150 en CobbSasso 175. Er wordt

Ook hiervan zijn in Nederland al

onderzoek gedaan naar nieuwe

enkele ouderdierkoppels opgezet.

lijnen, met name gericht op de ‘Kip

En ten slotte Rambler Ranger voor

van Morgen’. Komend jaar gaan wij

biologische concepten. De markt zal

een mogelijk nieuw product testen in

uiteindelijk bepalen of deelname aan

het veld. Met de traag groeiende

‘Kip van Morgen’ of ‘Beter Leven’

lijnen van Cobb hebben ondernemers

concepten de pluimveehouder

een keuze. En met een nieuwe lijn

economisch voordeel oplevert.”

hoopt Cobb met name op voederconversie en karkas­opbrengsten te kunnen concurreren.”


9

Voeding

Voorspelbaar topresultaat met Forza Pré-start De voedingsbehoefte van een vlees­

uniformer en hoger eindgewicht.

Forza Pré-start zorgt voor een gezonde

kuiken is de eerste 100 levensuren

Management is daarnaast een wezenlijk

goede groei en een lage sterfte. Het

anders dan in de vijf weken die daarop

onderdeel van een goede opstart.

resultaat: een betere opstart en minder

volgen. Daarom heeft ForFarmers een

Daarom heeft ForFarmers een stalkaart

uitval, en dat draagt weer bij aan

nieuwe Pré-start ontwikkeld. Dit voer

ontwikkeld met 10 handige manage-

voorspelbaar topresultaat met werk­

in de vorm van hagelslag zorgt voor een

menttips.

plezier!

gezonde opstart en kuikens die beter presteren. Aanvullend hierop biedt

Aanvulling

ForFarmers u een stalkaart met

“Pré-start is een mooie aanvulling

10 handige managementtips.

binnen onze Forza-aanpak”, zegt Jaap Zonneveld, nutritionist vleespluimvee bij

Een goede start van de vleeskuikens is

ForFarmers. “Het is exact afgestemd op

een voorwaarde voor een goed

de specifieke nutriëntenbehoefte van

eindresultaat. Om dat te bereiken is

een kuiken tijdens de eerste levens­

het belangrijk dat de kuikens de eerste

dagen. De groei van de veren is de

dagen voldoende Forza Pré-start opne-

eerste dagen beperkt, mede daarom is

men. Het streven is 100 gram in de

bijvoorbeeld de behoefte aan eiwit en

eerste 100 uur. Een goede opname

aminozuren anders dan in de weken

Forza Pré-start legt de basis voor een goed

resulteert in minder sterfte en een

daarna.”

eindresultaat.

In de praktijk…

Een goed begin Vleeskuikenhouder Marc Rensen

darmproblemen. En als het begin goed

Gemiddelde cijfers laatste 3 rondes

uit Raalte heeft zijn laatste rondes

is, dan merk je dat in de rest van de

Aantal groeidagen: 36,9

technisch goed gedraaid. Volgens

ronde”, vertelt Rensen. “Het voer is ook

Aflevergewicht (netto): 2,389 gram

hem ligt het mede aan een goed

fijner waardoor de kuikens het mak-

Groei/dag: 64,57 gram

begin. Al een paar rondes laat hij

kelijker opnemen. Ik ben in het begin

VC 1500: 1,197

zijn kuikens opstarten met Forza

ietsje meer tijd kwijt omdat ik de eerste

Productiegetal: 401

Pré-start. “Het voer is net iets

drie dagen extra bijvoer op plaatjes

Voetzoolscore: < 50

anders van samenstelling en ik

zodat ook de kleinere kuikens vlot voer

merk dat ze in die eerste week

kunnen opnemen, maar je ziet het terug

toch al net iets beter groeien. De

in de resultaten. Ik heb mooie unifor-

vertering liep goed, er waren geen

mere koppels.”


10

Reportage

Andy en Ad Siemons staan open voor vernieuwing. Vroegtijdig ervaring opdoen met onbehandelde hennen was dan ook een kolfje naar hun hand.

‘Onbalans is funest voor onbehandelde hen’ De pluimveehouderij stevent af op een

staan voor vernieuwingen. De pluimvee-

succes. “Het belangrijkste is dat de

verbod op het behandelen van snavels.

houders doen samen met een groep

kippen geen stress krijgen. Onbalans is

Andy Siemons doet inmiddels met het

andere ondernemers ervaring op met

funest.” Alles moet daarom op een

tweede koppel ervaring op met deze

hennen met onbehandelde snavels. Het is

gezonde, probleemloze legperiode zijn

onbehandelde hennen. Om pikkerij te

een ontwikkeling die volgens Andy niet te

gericht. Dat geldt natuurlijk altijd, maar

voorkomen is het belangrijkste dat de

stoppen is. Daarom vindt hij het belang-

als het bij deze hennen mis gaat, zijn de

kippen niet in onbalans raken. Voeding

rijk dat in de sector zoveel mogelijk

negatieve gevolgen groter. Onbehandelde

helpt daarbij.

praktijkervaring wordt opgedaan.

hennen kunnen ook wat agressiever reageren. Daarom zijn er verschillende

Als Andy Siemons over de historie van

Afleidingsmateriaal

afleidingsmaterialen in de stal te vinden,

het pluimveebedrijf vertelt, wekt het geen

Inmiddels zit op dit bedrijf het tweede

zoals haver-emmers (een idee van

verwondering dat deze ondernemer

koppel met onbehandelde snavels.

Eierhandel Van Beek) en pikblokken.

hennen met onbehandelde snavels in zijn

Door de in de eerste ronde opgedane

stallen heeft. Vader Ad was namelijk 25

kennis plus ervaringen van andere

Darmstoornissen voorkomen

jaar geleden al pionier op het gebied van

bedrijven en van zijn adviseurs heeft

Als alle basisregels voor het houden van

volièrehuisvesting en heeft altijd openge-

Andy in beeld wat bepalend is voor

leghennen worden nageleefd, is de kans


op problemen al fors verlaagd. Immers:

maar er komt meer bij kijken dan alleen

gezonde kippen zijn stressvrije kippen.

maar wat meer vezels erin.” Hij ziet dat

Dat gaat over alles: van het lichtregime

dit welzijnsvoer de kans op problemen

Andy Siemons heeft samen met zijn

en het klimaat tot de opfok en de

verkleint. Andy is positief; hij ziet

ouders Ad en Janny in Roosendaal

kwaliteit van het water. “De kleine

gezonde hennen die mooi in de veren

(NBr.) een pluimveebedrijf met

dingen maken het verschil.” Ook ruimte

zitten. Het is echter lastig vergelijken,

100.000 leghennen in een volière­

in de stal is belangrijk, verwacht Andy.

omdat alle onbehandelde hennen nu op

systeem. De kippen zitten in twee

Op dit bedrijf zitten de kippen al ruimer

dit voer zitten. Hij overweegt daarom om

stallen met een bezetting van 14 tot 15 kippen per vierkante meter.

dan gemiddeld en daar verwacht hij nu voordeel van. Een belangrijk aspect is het voer. Darmstoornissen voorkomen is altijd belangrijk, maar zeker bij onbehandelde hennen: stress kan op de darmen slaan, maar omgekeerd leiden darmstoornissen tot onbalans en dus eerder tot problemen met pikkerij. Andy heeft balen met luzerne in de stal staan die als indicator gelden voor de darmgezondheid. “Als het niet helemaal lekker loopt, zie ik dat aan de luzerne.” Geheim van de smid ForFarmers heeft speciaal voer ontwikkeld om de kans op darmstoor­ nissen te beperken. Volgens Jac Matijsen, technisch specialist legpluimvee, is de precieze samenstelling het geheim van de smid, maar geeft het voer een rustige, goede vertering en betere darmgezondheid. “Het klinkt eenvoudig,

Bedrijfsprofiel

‘Je moet snel kunnen schakelen’ in de volgende ronde de helft van de hennen op dit voer te zetten en de andere helft op standaard­codes van ForFarmers; dit in samenspraak met de voerleverancier. Niet alleen het voer, ook het voeren is bepalend voor succes. “Rond het voeren wordt altijd even de rangorde bepaald. Daarom willen we niet te veel voer­beurten.”

Andy’s vrouw Nancy organiseert sinds 2,5 jaar (kinder)feesten en bijeenkomsten op het bedrijf. Een deel van de NOVOgen Brown-hennen is sinds vorig jaar niet behandeld.

“Het pakstation was een uitgelezen kans”,

Deze produceren op 66 weken

aldus Stefaan en Hermine Verhelle.

leeftijd 282 eieren per opgefokte hen bij een legpercentage van 85 procent. Bij de behandelde hennen is dat 279 eieren bij 87 procent legpercentage. De uitval bij de onbehandelde hennen bedraagt 3,8 procent tegenover 3,6 procent bij de behandelde hennen.

Snel handelen

De tijd tikt

De preventieve maatregelen om pikkerij

In de huidige ronde doen de onbehan-

te voorkomen heeft Siemons aardig in

delde kippen het technisch niet veel

beeld. Net zo belangrijk is het snel

slechter dan de behandelde (zie kader).

kunnen ingrijpen als het toch mis dreigt

Maar de productie mag van Andy nog

te gaan. Daarvoor beschikt hij over een

iets omhoog en de uitval omlaag.

aantal middelen waarvan het aanpassen

De komende tijd wil hij werken aan het

van het lichtregime een belangrijke is.

verder verbeteren van de resultaten.

Snel handelen is belangrijk, benadrukt

“We zijn met deze ronde heel voorzich-

de ondernemer. “En niet doormodderen,

tig geweest en daarom wat later

geen halve maatregelen nemen.” Vooral

opgestart.” Hij wil nu het optimum gaan

in die omstandigheden is de samenwer-

zoeken. Andy benadrukt nog eens dat de

king met de voeradviseur, dierenarts,

tijd doortikt. “Als we in 2018 aan de

opfokorganisatie Verbeek en de

eisen moeten voldoen, hebben we nog

begeleider van eierhandelaar Van Beek

maar één ronde om te proberen.”

cruciaal. “Je moet heel snel kunnen schakelen.” Andy voelt zich gesteund door zijn adviseurs en kan terugvallen

Nieuwe aanpak

op een dosis ervaring. Zo heeft

Medio 2016 introduceert ForFarmers

ForFarmers­via zusterbedrijf Reudink

een nieuwe voeraanpak speciaal voor

veel kennis in huis over de biologische

onbehandelde hennen. Er wordt nu

Om stress bij de hennen te voorkomen, zijn er

veehouderij. Dat komt nu goed van pas,

praktijkervaring opgedaan.

in de stal verschillende afleidingsmaterialen

omdat veel principes uit deze sector

We houden u op de hoogte.

te vinden.

bruikbaar zijn voor de gangbare sector.

11


Nieuws & tips

Levende insecten als eiwitbron voor vleeskuikens

Nieuwe medewerkers

Samen met de vakgroep Entomologie

zijn echte alleseters en zijn relatief

van Wageningen Universiteit onderzoekt

makkelijk te kweken”, vertelt Albert

ForFarmers of levende insecten een

Dijkslag, Innovatiemanager pluimvee bij

geschikte eiwitbron zijn voor vleeskui-

ForFarmers. “Daar zit ook de winst en de

kens. De belangrijkste onderzoeksvraag

verduurzaming. Deze larven worden

is of de kuikens gezond en voldoende

gekweekt op reststromen uit de voedings-

snel groeien in vergelijking met een

middelenindustrie. Deze reststromen en

traditioneel dieet. Daarnaast wordt

de eiwitten daarin zouden anders in

Marco Blind is als accountmanager

bekeken of het bijvoeren van levende

biomassa terechtkomen, nu zijn ze

legpluimvee aangesteld in Zuid-Nederland.

insecten een positieve invloed heeft op

beschikbaar als voer. En mocht de proef

Marco is 47 jaar en heeft ruime ervaring in

het natuurlijk gedrag van de kippen.

succesvol blijken, dan hebben we er dus

de agrarische sector, waaronder vijftien

een alternatieve eiwitbron bij.” Het zal nog

jaar als specialist varkenshouderij.

V.l.n.r.: Rick Reimerink, Flip de Groot en Marco Blind.

Op het proefbedrijf van ForFarmers in

wel even duren voor het bijvoeren van

Nijkerk krijgen drie groepen kuikens

insecten in de praktijk op grote schaal kan

In Midden-Nederland is Rick Reimerink (31)

verschillende percentages van de larven

worden toegepast. “Nu is het nog redelijk

begonnen als accountmanager legpluim-

van de zwarte soldatenvlieg bijgevoerd.

kostbaar. Maar het is wel een goede

vee. Rick heeft zowel een Bachelor als

Een controlegroep krijgt een traditioneel

eerste aanzet. Als het positief uitpakt,

Master of Science opleiding genoten en

dieet. Omdat deze larven erg eiwitrijk zijn,

kunnen we het verder optimaliseren en

kiest heel bewust voor een commerciële

wordt tot 75% van een eiwitbron zoals

een belangrijke stap zetten richting

functie binnen onze sector.

soja vervangen. “De larven van deze soort

verdere verduurzaming”, aldus Dijkslag. Flip de Groot (31) is in Noord-Nederland

Brok’nproat

werkzaam als accountmanager legpluimvee voor ForFarmers en werkt daarnaast een deel van zijn tijd als specialist biologische pluimveehouderij voor Reudink. Flip heeft op het ouderlijk legpluimveebedrijf gewerkt en voor een broederij.

Website PoultryPlus PoultryPlus heeft een nieuwe website gelanceerd. Naast allerlei interessante en nuttige informatie vindt u hier ook filmpjes van alle opfokkers die met 1015NL

PoultryPlus samenwerken. Neem een kijkje op www.poultryplus.eu

ForFarmers: Voertaal pluimvee 2015 nr. 2 (NL)  
ForFarmers: Voertaal pluimvee 2015 nr. 2 (NL)