Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS NEDERLAND

NR 3 2017

VOER

TAAL

Vitaliteitscore brengt weerstand in beeld

4

Ghislaine Beljaars over hun jongveeopfok:

6

‘Alleen de beste biest is goed genoeg’ Hoe sturen op meer (meet)melk per kg fosfaat?

8


2

Inhoud 02 Advies voorjaarskuilen 03 Column Waar legt u de focus?

Voeradvies

Geef structuur bij de smakelijke

04 Meet de weerstand van uw kalveren 06 Reportage jongveeopfok  osfaatwetgeving 08 F 10 De specialist: Madeleine van Hemmen 11 Kort nieuws 12 For the Future of Farming Voorkom pensverzuring door de VerzuringsIndex te verlagen via o.a. rustig verteerbare productievoeders of bierbostel.

De voorjaarskuilen van 2017 over­treffen

voederwaarde van de eerste snede

de al hoge voederwaardes van de kuilen

graskuilen van 2017? In de eerste plaats

van 2016. Ze zijn over het algemeen

door de HerkauwIndex te verhogen en

smakelijk en snel verteerbaar. Pensver-

daarmee de vertering rustiger te laten

zuring voorkomen is daarom het belang-

verlopen. Dit kan door structuur aan het

rijkste advies. Overleg met uw specialist

rantsoen toe te voegen, bijvoorbeeld hooi,

hoe u het rantsoen in balans houdt.

luzerne, gehakseld stro, graszaadhooi of koolzaadstro. De eerste snede graskuil

De kuiluitslagen van mei 2017 liggen qua

combineren met een rustiger verteerbare

MELK en Ruw Eiwit nog wat hoger dan de

zomerkuil kan ook een keuze zijn.

graskuilen van dezelfde maand vorig jaar.

Bedrijven die niet kunnen mengen lopen

Dit betekent een hogere verteringssnel-

hierbij echter wel het risico van selectie

heid, uitgedrukt in SPK (snelle penskool-

aan het voerhek, waardoor het alsnog

hydraten) en een relatief hogere Verzurings-

mis kan gaan. Een lasagnekuil met de

Index (VI). Tegelijkertijd ligt de Herkauw-

eerste en tweede snede over elkaar,

Index (HI) lager. Kuilen met zulke scores

werkt in dat geval vaak beter.

zijn uitstekend voor de melkproductie, mits Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 28 88 00 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl

het rantsoen in balans is. Het risico bestaat

VerzuringsIndex verlagen

anders dat koeien zich overvreten aan het

Het is zeer wenselijk om de Verzurings-

smakelijke en snel verteerbare kuilgras,

Index te verlagen, onder andere om

waardoor de kans op pensverzuring stijgt.

pensverzuring, dunne mest en slechte benutting van het rantsoen tegen te gaan.

Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

HerkauwIndex verhogen

Univit Buffer, RumiBuffer en Natrium-

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Hoe haal je het meeste profijt uit de hoge

bicarbonaat zijn hiervoor de aangewezen


Column

voorjaarskuilen van 2017 producten. Met behulp van de Metabole

Waar legt u de focus? Met de komst van fosfaatrech-

rekening van ForFarmers kan worden

Nieuw: Energiebrok Focus

bepaald in welke mate bijsturen met

Wilt u de grote hoeveelheden kuilgras

bij uw plannen voor 2018. Wat

deze mineralenmengsels nodig is.

van dit jaar zo goed mogelijk benutten?

zijn de gevolgen voor uw

Stem dit af met uw specialist of account-

Denk dan eens aan de nieuwe voersoort

bedrijfsvoering en waar legt u

manager.

Energiebrok Focus. Dit is een hoog

de focus? Met Melk€fficiënt

geconcentreerde energiebrok, met een

krijgt u inzicht in waar u staat

Rustig verteerbaar krachtvoer

hoog MELK- en zetmeelgehalte en

voor wat betreft ruwvoerteelt,

Bij snel verteerbare kuilen horen rustig

geschikt voor grasrijke rantsoenen.

voeding melkkoeien, transitie en jongveeopfok

VerzuringsIndex (MVI) in de rantsoenbe-

verteerbare productievoeders, bijvoor-

ten is het goed om stil te staan

en welke mogelijkheden er zijn om te optima-

beeld Maximabrok Gluco, Maximabrok

Energiebrok Focus bevat 1.175 MELK,

Stabiel of Optimabrok Perfect. Aan de

115 WDE en 400 zetmeel. Door de hoge

Maximabrok Stabiel is ook een buffer

concentratie energie in combinatie met

Veel melkveehouders hebben reeds op de

toegevoegd. Ook bierbostel is uitstekend

voldoende eiwit kunt u de koe optimaal in

fosfaatwetgeving ingespeeld door minder

te combineren met dit type kuil. Bierbos-

de energievoorziening en eiwitbehoefte

jongvee aan te houden. Hoe bereik je dan dat de

tel is een langzaam verteerbaar product

ondersteunen en het ruwvoer maximaal

kalveren die blijven, de toppers van de toekomst

met een lage VerzuringsIndex en een

benutten met maar weinig kg krachtvoer.

worden? Daartoe ontwikkelde ForFarmers de

prima bron om het eiwit aan te vullen.

liseren.

Vitaliteitscore, een praktisch hulpmiddel om de

Bierbostel maakt het voer bovendien wat

Bekijk samen met uw specialist of

weerstand van kalveren in beeld te brengen en

natter. Dit geeft extra plak aan het

accountmanager welke mogelijkheden u

o.a. inzicht te krijgen in het droogstands-

rantsoen en helpt daarmee om selectie

heeft om (bij een grote ruwvoervoorraad)

management van de koeien. Uit de analyse

aan het voerhek te voorkomen.

meer melk uit ruwvoer te produceren.

volgt een bijbehorend plan van aanpak voor een gestructureerde jongveeopfok.

Tabel: Kuiluitslagen mei 2015, 2016, 2017 (gemiddelden) Gram per kg ds

We leven in een tijdperk van meten is weten en

Mei 2015

Mei 2016

Mei 2017

Drogestofpercentage

42,6

45,6

43,6

onderdelen van je bedrijfsvoering. Belangrijk

Ruw eiwit

150

158

167

hierbij is dat u samen met de adviseurs op uw

Suiker

110

112

107

VCOS

79,5

79,5

80,6

Melkzuur

38

31

42

MELK

988

958

963

VEM

952

954

969

WDE

77

73

74

HI

159

168

158

VI

99

103

109

Alien van der Hem

95

101

Marketing manager jongvee

171

180

MVI SPK

171

sturen op data. Dat helpt je vooruit op alle

bedrijf een plan van aanpak opstelt. Dus we gaan samen met u én uw dierenarts om tafel, zodat uw toppers van de toekomst uitgroeien tot gezonde, duurzame melkkoeien. Op de volgende bladzijden leest u alles over de Vitaliteitscore en het belang van een goede jongveeopfok; For the Future of Farming.

3


4

Jongveeopfok

Hoe is het écht met de weerstand van uw kal

De Vitaliteitscore geeft grip op de gezondheid en groei van kalveren.

Uit het klantbehoefte-onderzoek (van

Vitale, goed ontwikkelde kalveren zijn

februari 2017) van ForFarmers blijkt

essentieel voor een sterke veestapel

jeugdgroei van de kalveren in de melkpe-

dat 72% van de melkveehouders de

met hoge melkproductie. De verande-

riode zich later uitbetaalt in melkkoeien

groei en ontwikkeling van hun kalveren

rende wetgeving dwingt om het aantal

met een langere levensduur en een hogere

één van de belangrijkste verbeterpun-

stuks jongvee te reduceren en dus de

levensproductie. Dit komt door de aanleg

ten vindt. Daarom introduceert

kwaliteit ervan te verbeteren. Bovendien

van meer uierweefsel, de opbouw van een

ForFarmers de Vitaliteitscore: een

is er zowel vanuit de zuivelsector als de

beter afweersysteem en de stimulans voor

graadmeter met aanpak om de weer-

vleeskalversector behoefte aan sterke,

betere ruw- en krachtvoeropname. Met de

stand van kalveren in beeld te brengen

goed ontwikkelde kalveren en verlaging

Vitaliteitscore krijgt de melkveehouder een

en de groei en gezondheid te verbete-

van het percentage kalversterfte. “We

hulpmiddel in handen om gericht te werken

ren. Melkveehouders leggen hiermee

zijn dan ook verheugd dat er bij melkvee-

aan sterke kalveren die zich goed ontwikke-

de basis voor gezondere kalveren en

houders steeds meer focus op jongvee

len. En dit begint al bij het droogstands- en

een hogere levensproductie van de

komt”, aldus Alien van der Hem, marke-

biestmanagement.”

koeien en daarmee voor een beter

ting manager jongvee bij ForFarmers­,

rendement op het bedrijf.

“aangezien een goede weerstand en


5

veren gesteld? Hoe werkt het?

aanpak met focus op droogstands- en

een hogere levensproductie realiseren”,

Van der Hem legt uit hoe het werkt:

biestmanagement, omdat daar de basis

verklaart Van der Hem.

“De Vitaliteitscore brengt op basis van

voor vitale kalveren ligt.”

bloedmonsters de weerstand van de kal-

Met de Vitaliteitscore werken melk-

veren in kaart. De dierenarts neemt de

Vitale kalveren, sterke melkkoeien,

veehouders aan een beter rendement:

bloedmonsters en de Gezondheidsdienst

beter rendement

per saldo heeft de veehouder minder

voor Dieren analyseert deze. Vervolgens

Het voordeel van deze aanpak vertaalt

jongvee nodig en een lager vervangings-

ontvangt de boer een rapport met de

zich op meerdere manieren. “Vitale,

percentage.

Vitaliteitscore. Dierenarts, melkveehou-

gezonde kalveren groeien en ontwik-

der en jongveespecialist interpreteren

kelen beter, waardoor ze eerder op

samen de uitslag en maken een plan van

inseminatiegewicht zijn en als melkkoe

“Onze koeien zijn meer en betere kwaliteit biest gaan geven”

Zie ook: www.vitaliteitscore.nl

Je meet het met de Vitaliteitscore Samen aan de slag

“De Vitaliteitscore is een belangrijk

Neem contact op met de ForFarmers (jongvee)

hulpmiddel om te bepalen hoe het

specialist of stuur een mail naar vita@forfarmers.eu

gesteld is met de weerstand van de kalfjes”, vertelt melkveehoudster Aafke

Selectie & registratie

Köning uit Zevenaar. Als één van de

Selecteer 5 kalfjes van 2-7 dagen oud en houd de

pilot-bedrijven heeft Köning in een vroeg

gegevens van deze kalfjes bij op de registratiekaart.

stadium kunnen kennismaken met de Vitaliteitscore. Dit heeft haar zeker

Bloedonderzoek

nieuwe inzichten over de jongveeopfok gegeven. “Onze

Uw dierenarts neemt bloedmonsters en stuurt ze

Vitaliteitscore bleek bovengemiddeld, maar jongveespecia-

op naar de GD. De GD bepaalt de weerstand.

list Laura Winter adviseerde ons om de verse biest te gaan meten met een refractometer. Dit geeft ons inzicht in welke

Uitslag Vitaliteitscore

biestkwaliteit we eigenlijk aan de jonge kalfjes geven. We

U ontvangt de uitslag met daarop de Vitaliteitscore.

noteren nu alles en geven alleen de beste biest aan de kalveren.” Een ander advies dat Köning heeft opgevolgd is

Plan van aanpak

een aangepast droogstandsrantsoen, met meer ruw eiwit

Bespreek de score met uw dierenarts en jongvee­

in het rantsoen. “Hierdoor zijn de koeien meer biest, en

specialist en maak een concreet plan van aanpak.

over het algemeen van betere kwaliteit, gaan geven. Dankzij de Vitaliteitscore weten we dat we de kalveren een

Evaluatie

goede start geven. Zo krijgen ze genoeg weerstand en

Kijk samen terug en vooruit. Wat ging goed, wat kan

kunnen ze goed uitgroeien tot gezonde melkkoeien.”

beter en wat wordt de volgende stap?


6

Reportage

“Wij streven naar gezonde kalveren die op 21 maanden afkalven” Leon, Ghislaine en Gijs Beljaars bij het jongvee onder de acht maanden.

Een tien! Melkveehouders Leon en

de 30%. De kalveren krijgen dus zeer

droogstandsmineralen. De laatste drie

Ghislaine Beljaars uit Baarle-Nassau

goede kwaliteit biest. De Vitaliteitscore

weken voor afkalven krijgen ze Tran-

krijgen de hoogste score voor de weer-

heeft nu inzichtelijk gemaakt dat dit

sitiebrok Top erbij. Daarmee komt het

stand van hun kalveren. Jongveespe-

positief uitwerkt op de weerstand van

rantsoen uit op een ruw eiwit van 150

cialist Annet Riemsdijk brengt hen dit

de jonge kalveren, want Beljaars scoort

gram/kg ds. Dit rantsoen is duurder dan

mooie nieuws en bespreekt samen met

een tien. De basis voor deze goede biest

een gras/mais droogstandsrantsoen,

de melkveehouders en hun dierenarts

ligt bij het droogstandsrantsoen. Alleen

maar ook veel constanter, dus betrouw-

deze uitslag van de Vitaliteitscore.

koeien die optimaal door de droog-

baarder. De geboortes lopen goed, de

standsperiode gaan, kunnen biest van

koeien starten prima op en ze produce-

deze kwaliteit produceren.”

ren uitstekende kwaliteit biest.”

ten met onze jongveeopfok. We hebben

Droogstandsrantsoen: let op ruw eiwit

Biestmanagement: controleer de brix

een intensief melkveebedrijf en willen de

Leon Beljaars bevestigt dit: “Volgens

Alle handelingen op het melkveebedrijf

kalveren daarom vlot laten groeien, zodat

onze melkveespecialist is ons droog-

zijn vastgelegd in een protocol, dus ook

ze rond een jaar op inseminatiegewicht

standsrantsoen de stabiele factor in

alle handelingen rondom biest. Om zo

zitten. Een goede start en goede weer-

het geheel. Droge koeien komen in een

snel mogelijk minimaal vier liter biest

standsopbouw is in onze ogen een must

grote groepsruimte op een dik pak stro.

in de maag van het kalf te krijgen wordt

om goede groei te realiseren”, vertelt

Ze krijgen hier een stabiel rantsoen,

de biest met een schone sonde en

Leon Beljaars. Jongveespecialist Annet

bestaande uit mais, soja en onbeperkt

handschoenen aan toegediend. Voordat

Riemsdijk verklaart de hoge score van

hooi, zo uitgebalanceerd dat het uitkomt

de biest wordt verstrekt, controleert

Beljaars: “Bij Beljaars zit 91% van de

op een ruw eiwit van 130 gram/kg ds.

Ghislaine de brix-waarde van de biest.

biest boven de 23% brix (kwaliteitsmaat

Dit rantsoen wordt twee keer daags

“Wij hebben een digitale refractometer

voor biest), met uitschieters naar boven

afgewogen en gevoerd en aangevuld met

gekocht, een zeer waardevol instrument.

“Deze uitslag is voor ons een mooie bevestiging dat we op de goede weg zit-


7

We weten welke biestkwaliteit we de

Insemineren op 12 maanden leeftijd

kalveren geven en hanteren als stelregel

Bij de opfok heeft het echtpaar maar

dat alle kalveren, ook de stierkalveren

één doel voor ogen: zo min mogelijk

en kruislingen, minimaal biest met een

jongvee aanhouden en streven naar

Leon en Ghislaine Beljaars wonen

drogestofpercentage (brix-waarde) van

een afkalfleeftijd van 21 maanden.

samen met hun zoontje Gijs

23 krijgen. Is de biest van de moederkoe

Hun bedrijfsgemiddelde is nog niet op

(10 maanden) in Baarle-Nassau. Daar

lager dan 23, dan krijgt het kalf biest uit

dit niveau, maar de ondernemers zijn

houden ze ruim 100 melkkoeien op 35

onze diepvriesvoorraad. We vriezen al-

goed op weg. Leon: “We streven ernaar

hectare grond, waarvan 25 hectare in

leen biest boven de 25 brix in.”

om het jongvee op een jaar leeftijd te

eigendom. Van dit areaal bestaat 18

Bedrijfsgegevens

insemineren, als ze dan tenminste een

hectare uit grasland, het overige wordt

Voeding jongvee

borstomvang van 168 cm hebben. We

gebruikt voor de teelt van mais en

De pasgeboren kalveren liggen buiten

meten de borstomvang maandelijks

aardappelen. Beljaars koopt tevens nog

onder een overkapping in eenlingboxen op

en kalveren die achterblijven, krijgen

mais aan. De melkkoeien produceren:

stro en krijgen de eerste twee dagen alleen

extra aandacht. Tot 8 maanden leeftijd

9.828 kg melk met 4,23% vet en 3,57%

biest, 6,5 liter per dag. Daarna gaan de

staat het jongvee op stro, daarna gaan

eiwit (rollend jaargemiddelde) bij een

stierkalveren over op onbeperkt aangezuur-

ze naar de melkvee-stal. Dan krijgen ze

leeftijd van 4.07.

de koemelk en de vaarskalveren krijgen

een stappenteller om en kijken we of ze

VitaMilk Premium, muesli en water.

tochtig zijn. Een kalf dat achterloopt op

De melkkoeien krijgen een gemengd

Bij iedere melkgift weegt Ghislaine de

het schema van 21 maanden krijgt extra

rantsoen van mais, gras, soja, Blendix,

kunstmelk nauwkeurig af en vermengt dit

brok via de krachtvoerbox, zodat ze kan

stro, Protiwanze en de Optimabrok Top

met water uit een thermostaatkraan. Ze

bijgroeien. Het eerder af laten kalven

wordt via de voercomputer verstrekt

voert nog net iets meer dan een intensief

kost ons extra tijd en aandacht, maar we

aan koeien tussen 0-150 dagen in

melkschema, de kalveren krijgen 170 gram

maken uiteindelijk minder kosten. Uit

lactatie. Droge koeien krijgen: mais,

per liter melk. Vanaf negen weken wordt

de boekhouding blijkt dat het ons zeker

soja, onbeperkt hooi en droogstandsmi-

er geen melk meer verstrekt, alleen nog

rendement oplevert.”

neralen (Univit Droogstand). De laatste drie weken voor afkalven krijgen ze ook

krachtvoer (Vita Pensstart), hooi en water.

Transitiebrok Top erbij. ForFarmers

Hoe denkt dierenarts Hans Caron over de Vitaliteitscore? “Het geeft goed weer hoe het zit met de

KPI’s (doelstellingen) met de dierenarts,

uitkomst met elkaar te bespreken,

hun financieel adviseur en de specialis-

komen we tot een gedegen plan van

ten van ForFarmers­en per kwartaal zit

aanpak voor het melkveebedrijf. Ik vind

iedereen met elkaar om tafel. Dit doen

het goed dat veehouders steeds meer

ze om bedrijfsblindheid te voorkomen en

focus op jongveeopfok hebben. Het

de puntjes op de i te zetten.

jongvee is toch de toekomst van je bedrijf en kan soms een grote kosten-

De cijfers zijn verbeterd nadat Bel-

post zijn. Via het plan van aanpak

jaars focus aanbracht bij het jongvee.

komen we samen met de veehouder en

Vijf jaar geleden lag de ALVA op 25,3

de voeradviseur tot het juiste stappen-

maanden, nu op 23,2 maanden. Er

plan.

was destijds ook 4% kalversterfte, op

Samenwerking met de voeradviseur is

dit moment 0%. De melkproductie

zeker waardevol. We hebben er allemaal

lag toen gemiddeld op 8.332 kg melk

belang bij om op een laagdrempelige de veehouder ten goede.”

levert deze producten aan Beljaars. Maandelijks deelt Beljaars de eigen

biestopname van een kalf. Door de

manier met elkaar te spreken. Dit komt

dealerbedrijf Agri Focus Groep uit Gilze

met 4,44% vet en 3,57% eiwit bij een Dierenarts Hans Caron neemt bloed af bij een kalf van Beljaars.

leeftijd van 4.04.


8

Fosfaatwetgeving

Van GVE-reductie naar fosfaatrechten: hoe stu Na de GVE-reductie eerder dit jaar maakt melkveehoudend Nederland zich op voor invoering van fosfaatrechten in 2018. Hoeveel rechten krijgt u toegewezen? En wat wordt uw plan om binnen de beschikbare rechten zo goed mogelijk uit te komen met uw melkproductie?

Tabel: Effect op de voerwinst van maatregelen die de melkproductie per kg fosfaat verhogen Extra voerwinst (€ / koe / jaar)

Maatregel

Melk/kg fosfaat (% toename)

Melk€fficiënt: Verhogen melkproductie/koe met 10%

€160,-

+6%

Verkorten ALVA met 2 maand

€105,-

+3%

Verlagen vervangings% met 5%

€105,-

+4%

Het stelsel van fosfaatrechten voor melk-

Berekend met een langjarige gemiddelde melkprijs van € 0,35 kg

vee is een aanvulling op de al bestaande onderdelen, zoals de gebruiksnormen Verhogen van de melkproductie

voor stikstof en fosfaat, de mestverwer-

Als de melkproductie per koe ten op-

kingsplicht en verantwoorde en grondge-

zichte van 2 juli 2015 is gestegen, heeft

bonden groei melkveehouderij.

u extra rechten nodig. De Fosfaatcalcu-

Binnen het stelsel van fosfaatrechten

Fosfaatrechten worden uitgedrukt in

lator neemt dit mee in de berekening.

worden forfaitaire fosfaatproductie-

 1

per koe

normen gehanteerd. Bij melkkoeien is

kilogrammen fosfaat: één recht is één kilogram fosfaat. Vanaf het moment dat

Optimaliseren van de melkproductie:

de forfaitaire norm hoger naarmate de

het stelsel van fosfaatrechten in werking

meer melk per kg fosfaat

melkproductie hoger is. Voor een bedrijf

treedt, mag u met uw melkvee en jong-

U wilt vast ook weten hoe u binnen

met een gemiddelde jongveebezetting

vee niet méér fosfaat produceren dan

het aantal fosfaatrechten optimaal

betekent een stijging in productieniveau

het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

kunt melken. Daarbij draait alles om

van 8.500 naar 9.500 kg melk per koe

optimalisatie van de melkproductie per

per jaar dat de hoeveelheid melk per kg

Fosfaatcalculator laat zien waar u staat

kg fosfaat. Wat heeft u sinds de referen-

fosfaat toeneemt van 162 naar 171 kg.

Hoeveel fosfaatrechten krijgt u? En hoe

tiedatum 2015 en de GVE-reductie van

Voor een bedrijf met 100 koeien komt

verhoudt het aantal rechten zich tot het

begin 2017 al gedaan en welke ruimte

dit overeen met een extra hoeveelheid

aantal dieren dat u nu houdt? Dit kunt u

is er nog voor verdere optimalisatie?

af te leveren melk van bijna 58.000 kg per jaar. Let er daarbij wel op dat de

nu direct en eenvoudig berekenen met de Fosfaatcalculator van ForFarmers,

U kunt de melkproductie per kg fosfaat

gehaltes in de melk op peil blijven.

zie: www.forfarmers.nl/fosfaatcalculator.

op drie manieren sturen:

Wanneer productiestijging gepaard gaat

Na het invullen van het aantal dieren en

1. Een hogere melkproductie per koe

met aanzienlijk lagere gehaltes is het

de melkproductie op 2 juli 2015, de hui-

2. Het verlagen van de afkalfleeftijd van

financieel niet aantrekkelijk om op een

dige dieraantallen en melkproductie en de oppervlakte grond voor het bepalen

vaarzen 3. Het verhogen van de levensduur van

hogere melkproductie per koe en per kg fosfaat te sturen. Advies is dus om de

van wel of niet grondgebondenheid (dit

uw veestapel en daardoor verlagen

meetmelkproductie goed in de gaten te

is van invloed op het kortingspercen-

van het vervangingspercentage.

houden.

tage) ziet u direct of het aantal fosfaatrechten toereikend is voor uw huidige

Zie de tabel bovenaan deze pagina voor

Sturen op een hogere melkproductie

veestapel. Belangrijk om te weten is dat

de potentiële extra voerwinst en de

per koe en daarmee op meer kg melk

niet alleen de dieraantallen, maar ook

stijging van de melkproductie per kg

per kg fosfaat kan onder andere door:

de melkproductie per koe doortellen in

fosfaat.

de fosfaatproductie.

Gerichte aanpassingen in het rantsoen, bijvoorbeeld het voeren


9

uren op meer (meet)melk per kg fosfaat?

van pensbestendige vetten. Deze

vroeg of juist te laat wordt geïnse-

verhogen de productie per koe op

mineerd omdat het ideale gewicht

een veilige manier, zonder extra

niet bekend is. Als gevolg daarvan

fosfaat in de mest.

zijn vaarzen te weinig ontwikkeld

Investeren in verbetering van de

danwel in een te ruime conditie bij

jongveeopfok. Een hoge groei en

afkalven.

goede gezondheid in de eerste

 2

levensmaanden van het kalf is de

 3

beste garantie voor een gezonde

Een langere levensduur voor de melk-

groei, resulterend in sterke vaarzen

koeien en daarmee een lager ver-

met een hoge levensproductie.

vangingspercentage heeft ook invloed

Investeren in een betere ruwvoer-

op het aantal kg melk per kg fosfaat.

opname en -benutting: ga voor

Logisch, want minder vervanging bete-

hogere voederwaarde, een optimale

kent dat je minder jongvee hoeft aan te

conservering en het voorkomen van

houden. De ruimte die vrijkomt kun je

broei.

benutten voor melkkoeien (zie tabel).

Verlagen van de afkalfleeftijd

Veel melkveehouders werken aan verlaging van de afkalfleeftijd van vaarzen. De reden is heel simpel: jonger afkalven betekent dat u minder jongvee en daarmee minder fosfaatruimte nodig heeft. Deze ruimte kan worden ingevuld door meer melkkoeien. Een lagere afkalfleeftijd helpt dus direct mee om de melkproductie per kg fosfaat op uw bedrijf te verhogen. Daarnaast gaan de totale kosten voor jongveeopfok omlaag. Sturen op een lagere afkalfleeftijd kan door: •

Te investeren in de kwaliteit van jongveeopfok (zie ook hiervoor).

Het meten en registreren van

Verhogen van de levensduur

Meet de groei en ontwikkeling van uw jongvee.

Het vervangingspercentage hangt

Extra info via Regiotaps

uiteraard direct samen met de gezond-

Dit najaar en begin 2018 organiseren

heid van de veestapel. Die is op vele

ForFarmers en haar dealers de jaarlijkse

momenten te beïnvloeden en dat begint

Regiotaps, met dit keer aandacht voor

al bij een probleemloze opfok. Een

het thema: ‘Melken in het fosfaattijdperk,

andere cruciale fase is de periode van

welke route kiest u?’ Wat zijn de gevolgen

droogstand en afkalven (transitie). Hoe

voor uw bedrijfsvoering en wat betekent dit

beter het transitiemanagement, hoe

voor de verschillende bedrijfsonderdelen:

langer de koeien het volhouden. Tachtig

ruwvoerteelt, voeding melkkoeien, transitie

procent van de problemen, met even-

en jongveeopfok? Tijdens de Regiotaps

tueel afvoer tot gevolg, zijn het gevolg

krijgt u concrete handvatten én praktijk-

van tekortkomingen in de droogstand

voorbeelden om hiermee aan de slag te

en opstart. Hier ligt dus een belangrijke

gaan en uw rendement te verbeteren.

sleutel tot succes om het vervangings-

Houd onze website in de gaten voor data en

percentage te verlagen.

locaties en meld u aan. Graag tot ziens!

Vragen over de handel in fosfaatrechten?

de groei en ontwikkeling van het

Met de invoering van fosfaatrechten in 2018 ontstaat er ook een mogelijkheid om

jongvee. Zo krijgt u inzicht in hoe

rechten te kopen of verkopen. Wilt u rechten verkopen of heeft u extra rechten

het jongvee zich ontwikkelt en

nodig om uw veestapel op peil te houden? Of vanwege uitbreiding? Neem voor

wanneer het ideale inseminatiege-

meer informatie contact op met uw regionale dealer of met FarmConsult, via

wicht is bereikt. In de praktijk komt

T: 0573 28 89 89 of stuur een mail naar productierechten@forfarmers.eu

het nogal eens voor dat jongvee te


10

De specialist

Technisch specialist melkvee Madeleine van Hemmen:

“Met onze kennis weet een melkveehouder zijn bedrijf verder te optimaliseren” “De kennis die ik heb wil ik graag met

de instellingen van de krachtvoerbox,

verzorg ik de training over transitie-

anderen delen. Dat maakt iedereen

koecomfort en klauwgezondheid komen

management.”

sterker. Hoe meer kennis je hebt en

aan bod. Naar aanleiding van alle bevin-

hoe beter je die kunt toepassen, hoe

dingen maken we gezamenlijk een plan

Bij de functie van technisch specialist

pro-actiever je op een situatie kunt

van aanpak waar zowel de veehouder als

hoort ook het overleg met collega’s van

inspelen.” Aan het woord is Madeleine

de specialist mee aan het werk kan om

marketing en nutritie. Dit maakt Made-

van Hemmen, één van de zes technisch

de doelstelling te behalen.”

leine een spil tussen binnen en buiten: “Samen zorgen wij ervoor dat datgene

specialisten melkvee bij ForFarmers. In deze functie ondersteunt zij collega-

De technisch specialist speelt een

waar melkveehouders of melkveespe-

melkveespecialisten en veehouders bij

belangrijke rol bij de kennisoverdracht.

cialisten behoefte aan hebben, ook

specifieke (technische) vragen op het

“We zijn er niet alleen voor één-op-één

daadwerkelijk wordt omgezet in nieuwe

melkveebedrijf. Madeleine: “Als een

advies, maar geven ook workshops of

innovaties met praktische producten of

melkveespecialist me meevraagt voor

presentaties voor grotere groepen melk-

concepten. Hierdoor kunnen we toege-

een bedrijfsbezoek, kom ik meestal

veehouders. Verder coachen we onze

voegde waarde blijven leveren en zijn we,

voor het eerst op het melkveebedrijf

teamleden door met ze mee de boer op

door een goede samenwerking met de

en beoordeel de situatie met een frisse

te gaan en te kijken hoe ze het geleerde

veehouders, in staat om het resultaat op

blik. Ik beoordeel dan alle diergroepen,

in praktijk brengen. Via de Ruminant

het boerenerf verder te verbeteren.”

kijk of het ruwvoer fris is, of er selectie

Academy worden alle melkveespecia-

plaatsvindt en beoordeel de mest. Ook

listen getraind. Samen met een collega


Column

Kort nieuws

Kan uw studieclub inspiratie gebruiken?

Goed idee?

Ervaringen en kennis delen staan centraal

Enkele onderwerpen waarover wij

Melkveehouder

tijdens studieavonden en workshops. Wij

studieavonden en workshops verzorgen

Marcel Brookhuis

helpen studieclubs graag bij het organise-

zijn: Melk€fficiënt: de slimme aanpak voor

uit Haren (Dld) won

ren van een geslaagde bijeenkomst. Van

voer en vee; Meer melk uit eigen ruwvoer;

afgelopen augustus

het verzorgen van complete workshops op

Mest en Mineralen; Jongveeopfok: de basis

€1.000,- voor zijn

uw melkveebedrijf tot het geven van een

voor sterke koeien met een hoge levens-

innovatie ‘melkro-

presentatie over een bepaald onderwerp.

productie.

botkoeling.’ Heeft u

Het Innovatiefonds helpt mee!

ook een goed idee, Meteen aan de slag?

waar collega-boeren eveneens iets mee

Neem contact op met uw melkveespecia-

kunnen? Dien het dan in voor de Innovatie-

list, dealer of onze Klantenservice, tel.: 088

prijs van Vakblad Boerderij en ForFarmers.

024 80 10. Dan bekijken we samen hoe uw

U maakt kans op een mooi geldbedrag om uw

studieavond of workshop in te vullen is. We

idee verder te ontwikkelen. Een innovatie

spreken uw wensen door en adviseren

hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het gaat erom

waar nodig om tot een geslaagd resultaat

dat de innovatie breed inzetbaar is en leidt tot

te komen.

de oplossing van een probleem of tot financiële besparingen.

SiloSolve: kuilen stabieler en minder broeigevoelig Analyses van ruim 200 eerste snede

Ook kent het met SiloSolve FC ingekuilde

graskuilen van 2017 laten zien dat kuilen

gras een lager risico op pensverzuring,

behandeld met SiloSolve FC een hoger

omdat de VerzuringsIndex lager ligt.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.forfarmersinnovatiefonds.nl

hebben en daardoor minder broeigevoelig

Wilt u meer weten over de werking en

Deelnemers BIG Challenge gezocht

zijn (zie tabel broeigevoeligheid) en beter

eigenschappen van SiloSolve? Vraag uw

BIG Challenge, het team van vertegen-

scoren op conservering (hogere conser-

specialist of accountmanager of kijk op:

woordigers uit de agrarische sector, doet

veringsindex) dan niet-behandelde kuilen.

www.forfarmers.nl/silosolve

al enkele jaren mee aan Alpe d’HuZes om

gehalte aan melkzuur en azijnzuur

Toepassing van SiloSolve FC geeft dus

geld in te zamelen voor onderzoek naar

meer zekerheid op stabiele kuilen.

kanker. Zij zoeken nu versterking - onder werknemers, bedrijven en ondernemers uit

Tabel: Effect van toepassing SiloSolve FC in eerste snede graskuilen 2017. Bron: Eurofins

de hele land- en tuinbouw - om op donderdag 7 juni 2018 mee te doen als sponsor, fietser,

Graskuil

Zonder SiloSolve FC

Met SiloSolve FC

Verschil

Drogestof (g/kg ds)

409

407

-2

Melkzuur (g/kg ds)

47

52

+5

Azijnzuur (g/kg ds)

16

25

+9

Conserveringsindex

90

97

+7

Broeigevoeligheid

23

7

-17

VerzuringsIndex

115

110

-5

loper, vrijwilliger of supporter. Geef jezelf dat cadeau voor het leven en doe mee! Mail naar tom.niehof@forfarmers.eu. Meer info? bigchallenge.eu en opgevenisgeenoptie.nl

11


12

ForFarmers is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij. ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met u samen te werken biedt ForFarmers u concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie.

www.forfarmers.nl

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017  
Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017