Page 9

9

uren op meer (meet)melk per kg fosfaat?

van pensbestendige vetten. Deze

vroeg of juist te laat wordt geïnse-

verhogen de productie per koe op

mineerd omdat het ideale gewicht

een veilige manier, zonder extra

niet bekend is. Als gevolg daarvan

fosfaat in de mest.

zijn vaarzen te weinig ontwikkeld

Investeren in verbetering van de

danwel in een te ruime conditie bij

jongveeopfok. Een hoge groei en

afkalven.

goede gezondheid in de eerste

 2

levensmaanden van het kalf is de

 3

beste garantie voor een gezonde

Een langere levensduur voor de melk-

groei, resulterend in sterke vaarzen

koeien en daarmee een lager ver-

met een hoge levensproductie.

vangingspercentage heeft ook invloed

Investeren in een betere ruwvoer-

op het aantal kg melk per kg fosfaat.

opname en -benutting: ga voor

Logisch, want minder vervanging bete-

hogere voederwaarde, een optimale

kent dat je minder jongvee hoeft aan te

conservering en het voorkomen van

houden. De ruimte die vrijkomt kun je

broei.

benutten voor melkkoeien (zie tabel).

Verlagen van de afkalfleeftijd

Veel melkveehouders werken aan verlaging van de afkalfleeftijd van vaarzen. De reden is heel simpel: jonger afkalven betekent dat u minder jongvee en daarmee minder fosfaatruimte nodig heeft. Deze ruimte kan worden ingevuld door meer melkkoeien. Een lagere afkalfleeftijd helpt dus direct mee om de melkproductie per kg fosfaat op uw bedrijf te verhogen. Daarnaast gaan de totale kosten voor jongveeopfok omlaag. Sturen op een lagere afkalfleeftijd kan door: •

Te investeren in de kwaliteit van jongveeopfok (zie ook hiervoor).

Het meten en registreren van

Verhogen van de levensduur

Meet de groei en ontwikkeling van uw jongvee.

Het vervangingspercentage hangt

Extra info via Regiotaps

uiteraard direct samen met de gezond-

Dit najaar en begin 2018 organiseren

heid van de veestapel. Die is op vele

ForFarmers en haar dealers de jaarlijkse

momenten te beïnvloeden en dat begint

Regiotaps, met dit keer aandacht voor

al bij een probleemloze opfok. Een

het thema: ‘Melken in het fosfaattijdperk,

andere cruciale fase is de periode van

welke route kiest u?’ Wat zijn de gevolgen

droogstand en afkalven (transitie). Hoe

voor uw bedrijfsvoering en wat betekent dit

beter het transitiemanagement, hoe

voor de verschillende bedrijfsonderdelen:

langer de koeien het volhouden. Tachtig

ruwvoerteelt, voeding melkkoeien, transitie

procent van de problemen, met even-

en jongveeopfok? Tijdens de Regiotaps

tueel afvoer tot gevolg, zijn het gevolg

krijgt u concrete handvatten én praktijk-

van tekortkomingen in de droogstand

voorbeelden om hiermee aan de slag te

en opstart. Hier ligt dus een belangrijke

gaan en uw rendement te verbeteren.

sleutel tot succes om het vervangings-

Houd onze website in de gaten voor data en

percentage te verlagen.

locaties en meld u aan. Graag tot ziens!

Vragen over de handel in fosfaatrechten?

de groei en ontwikkeling van het

Met de invoering van fosfaatrechten in 2018 ontstaat er ook een mogelijkheid om

jongvee. Zo krijgt u inzicht in hoe

rechten te kopen of verkopen. Wilt u rechten verkopen of heeft u extra rechten

het jongvee zich ontwikkelt en

nodig om uw veestapel op peil te houden? Of vanwege uitbreiding? Neem voor

wanneer het ideale inseminatiege-

meer informatie contact op met uw regionale dealer of met FarmConsult, via

wicht is bereikt. In de praktijk komt

T: 0573 28 89 89 of stuur een mail naar productierechten@forfarmers.eu

het nogal eens voor dat jongvee te

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017  
Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017