Page 8

8

Fosfaatwetgeving

Van GVE-reductie naar fosfaatrechten: hoe stu Na de GVE-reductie eerder dit jaar maakt melkveehoudend Nederland zich op voor invoering van fosfaatrechten in 2018. Hoeveel rechten krijgt u toegewezen? En wat wordt uw plan om binnen de beschikbare rechten zo goed mogelijk uit te komen met uw melkproductie?

Tabel: Effect op de voerwinst van maatregelen die de melkproductie per kg fosfaat verhogen Extra voerwinst (€ / koe / jaar)

Maatregel

Melk/kg fosfaat (% toename)

Melk€fficiënt: Verhogen melkproductie/koe met 10%

€160,-

+6%

Verkorten ALVA met 2 maand

€105,-

+3%

Verlagen vervangings% met 5%

€105,-

+4%

Het stelsel van fosfaatrechten voor melk-

Berekend met een langjarige gemiddelde melkprijs van € 0,35 kg

vee is een aanvulling op de al bestaande onderdelen, zoals de gebruiksnormen Verhogen van de melkproductie

voor stikstof en fosfaat, de mestverwer-

Als de melkproductie per koe ten op-

kingsplicht en verantwoorde en grondge-

zichte van 2 juli 2015 is gestegen, heeft

bonden groei melkveehouderij.

u extra rechten nodig. De Fosfaatcalcu-

Binnen het stelsel van fosfaatrechten

Fosfaatrechten worden uitgedrukt in

lator neemt dit mee in de berekening.

worden forfaitaire fosfaatproductie-

 1

per koe

normen gehanteerd. Bij melkkoeien is

kilogrammen fosfaat: één recht is één kilogram fosfaat. Vanaf het moment dat

Optimaliseren van de melkproductie:

de forfaitaire norm hoger naarmate de

het stelsel van fosfaatrechten in werking

meer melk per kg fosfaat

melkproductie hoger is. Voor een bedrijf

treedt, mag u met uw melkvee en jong-

U wilt vast ook weten hoe u binnen

met een gemiddelde jongveebezetting

vee niet méér fosfaat produceren dan

het aantal fosfaatrechten optimaal

betekent een stijging in productieniveau

het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

kunt melken. Daarbij draait alles om

van 8.500 naar 9.500 kg melk per koe

optimalisatie van de melkproductie per

per jaar dat de hoeveelheid melk per kg

Fosfaatcalculator laat zien waar u staat

kg fosfaat. Wat heeft u sinds de referen-

fosfaat toeneemt van 162 naar 171 kg.

Hoeveel fosfaatrechten krijgt u? En hoe

tiedatum 2015 en de GVE-reductie van

Voor een bedrijf met 100 koeien komt

verhoudt het aantal rechten zich tot het

begin 2017 al gedaan en welke ruimte

dit overeen met een extra hoeveelheid

aantal dieren dat u nu houdt? Dit kunt u

is er nog voor verdere optimalisatie?

af te leveren melk van bijna 58.000 kg per jaar. Let er daarbij wel op dat de

nu direct en eenvoudig berekenen met de Fosfaatcalculator van ForFarmers,

U kunt de melkproductie per kg fosfaat

gehaltes in de melk op peil blijven.

zie: www.forfarmers.nl/fosfaatcalculator.

op drie manieren sturen:

Wanneer productiestijging gepaard gaat

Na het invullen van het aantal dieren en

1. Een hogere melkproductie per koe

met aanzienlijk lagere gehaltes is het

de melkproductie op 2 juli 2015, de hui-

2. Het verlagen van de afkalfleeftijd van

financieel niet aantrekkelijk om op een

dige dieraantallen en melkproductie en de oppervlakte grond voor het bepalen

vaarzen 3. Het verhogen van de levensduur van

hogere melkproductie per koe en per kg fosfaat te sturen. Advies is dus om de

van wel of niet grondgebondenheid (dit

uw veestapel en daardoor verlagen

meetmelkproductie goed in de gaten te

is van invloed op het kortingspercen-

van het vervangingspercentage.

houden.

tage) ziet u direct of het aantal fosfaatrechten toereikend is voor uw huidige

Zie de tabel bovenaan deze pagina voor

Sturen op een hogere melkproductie

veestapel. Belangrijk om te weten is dat

de potentiële extra voerwinst en de

per koe en daarmee op meer kg melk

niet alleen de dieraantallen, maar ook

stijging van de melkproductie per kg

per kg fosfaat kan onder andere door:

de melkproductie per koe doortellen in

fosfaat.

de fosfaatproductie.

Gerichte aanpassingen in het rantsoen, bijvoorbeeld het voeren

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017  
Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017