Page 7

7

We weten welke biestkwaliteit we de

Insemineren op 12 maanden leeftijd

kalveren geven en hanteren als stelregel

Bij de opfok heeft het echtpaar maar

dat alle kalveren, ook de stierkalveren

één doel voor ogen: zo min mogelijk

en kruislingen, minimaal biest met een

jongvee aanhouden en streven naar

Leon en Ghislaine Beljaars wonen

drogestofpercentage (brix-waarde) van

een afkalfleeftijd van 21 maanden.

samen met hun zoontje Gijs

23 krijgen. Is de biest van de moederkoe

Hun bedrijfsgemiddelde is nog niet op

(10 maanden) in Baarle-Nassau. Daar

lager dan 23, dan krijgt het kalf biest uit

dit niveau, maar de ondernemers zijn

houden ze ruim 100 melkkoeien op 35

onze diepvriesvoorraad. We vriezen al-

goed op weg. Leon: “We streven ernaar

hectare grond, waarvan 25 hectare in

leen biest boven de 25 brix in.”

om het jongvee op een jaar leeftijd te

eigendom. Van dit areaal bestaat 18

Bedrijfsgegevens

insemineren, als ze dan tenminste een

hectare uit grasland, het overige wordt

Voeding jongvee

borstomvang van 168 cm hebben. We

gebruikt voor de teelt van mais en

De pasgeboren kalveren liggen buiten

meten de borstomvang maandelijks

aardappelen. Beljaars koopt tevens nog

onder een overkapping in eenlingboxen op

en kalveren die achterblijven, krijgen

mais aan. De melkkoeien produceren:

stro en krijgen de eerste twee dagen alleen

extra aandacht. Tot 8 maanden leeftijd

9.828 kg melk met 4,23% vet en 3,57%

biest, 6,5 liter per dag. Daarna gaan de

staat het jongvee op stro, daarna gaan

eiwit (rollend jaargemiddelde) bij een

stierkalveren over op onbeperkt aangezuur-

ze naar de melkvee-stal. Dan krijgen ze

leeftijd van 4.07.

de koemelk en de vaarskalveren krijgen

een stappenteller om en kijken we of ze

VitaMilk Premium, muesli en water.

tochtig zijn. Een kalf dat achterloopt op

De melkkoeien krijgen een gemengd

Bij iedere melkgift weegt Ghislaine de

het schema van 21 maanden krijgt extra

rantsoen van mais, gras, soja, Blendix,

kunstmelk nauwkeurig af en vermengt dit

brok via de krachtvoerbox, zodat ze kan

stro, Protiwanze en de Optimabrok Top

met water uit een thermostaatkraan. Ze

bijgroeien. Het eerder af laten kalven

wordt via de voercomputer verstrekt

voert nog net iets meer dan een intensief

kost ons extra tijd en aandacht, maar we

aan koeien tussen 0-150 dagen in

melkschema, de kalveren krijgen 170 gram

maken uiteindelijk minder kosten. Uit

lactatie. Droge koeien krijgen: mais,

per liter melk. Vanaf negen weken wordt

de boekhouding blijkt dat het ons zeker

soja, onbeperkt hooi en droogstandsmi-

er geen melk meer verstrekt, alleen nog

rendement oplevert.”

neralen (Univit Droogstand). De laatste drie weken voor afkalven krijgen ze ook

krachtvoer (Vita Pensstart), hooi en water.

Transitiebrok Top erbij. ForFarmers

Hoe denkt dierenarts Hans Caron over de Vitaliteitscore? “Het geeft goed weer hoe het zit met de

KPI’s (doelstellingen) met de dierenarts,

uitkomst met elkaar te bespreken,

hun financieel adviseur en de specialis-

komen we tot een gedegen plan van

ten van ForFarmers­en per kwartaal zit

aanpak voor het melkveebedrijf. Ik vind

iedereen met elkaar om tafel. Dit doen

het goed dat veehouders steeds meer

ze om bedrijfsblindheid te voorkomen en

focus op jongveeopfok hebben. Het

de puntjes op de i te zetten.

jongvee is toch de toekomst van je bedrijf en kan soms een grote kosten-

De cijfers zijn verbeterd nadat Bel-

post zijn. Via het plan van aanpak

jaars focus aanbracht bij het jongvee.

komen we samen met de veehouder en

Vijf jaar geleden lag de ALVA op 25,3

de voeradviseur tot het juiste stappen-

maanden, nu op 23,2 maanden. Er

plan.

was destijds ook 4% kalversterfte, op

Samenwerking met de voeradviseur is

dit moment 0%. De melkproductie

zeker waardevol. We hebben er allemaal

lag toen gemiddeld op 8.332 kg melk

belang bij om op een laagdrempelige de veehouder ten goede.”

levert deze producten aan Beljaars. Maandelijks deelt Beljaars de eigen

biestopname van een kalf. Door de

manier met elkaar te spreken. Dit komt

dealerbedrijf Agri Focus Groep uit Gilze

met 4,44% vet en 3,57% eiwit bij een Dierenarts Hans Caron neemt bloed af bij een kalf van Beljaars.

leeftijd van 4.04.

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017  
Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017