Page 4

4

Jongveeopfok

Hoe is het écht met de weerstand van uw kal

De Vitaliteitscore geeft grip op de gezondheid en groei van kalveren.

Uit het klantbehoefte-onderzoek (van

Vitale, goed ontwikkelde kalveren zijn

februari 2017) van ForFarmers blijkt

essentieel voor een sterke veestapel

jeugdgroei van de kalveren in de melkpe-

dat 72% van de melkveehouders de

met hoge melkproductie. De verande-

riode zich later uitbetaalt in melkkoeien

groei en ontwikkeling van hun kalveren

rende wetgeving dwingt om het aantal

met een langere levensduur en een hogere

één van de belangrijkste verbeterpun-

stuks jongvee te reduceren en dus de

levensproductie. Dit komt door de aanleg

ten vindt. Daarom introduceert

kwaliteit ervan te verbeteren. Bovendien

van meer uierweefsel, de opbouw van een

ForFarmers de Vitaliteitscore: een

is er zowel vanuit de zuivelsector als de

beter afweersysteem en de stimulans voor

graadmeter met aanpak om de weer-

vleeskalversector behoefte aan sterke,

betere ruw- en krachtvoeropname. Met de

stand van kalveren in beeld te brengen

goed ontwikkelde kalveren en verlaging

Vitaliteitscore krijgt de melkveehouder een

en de groei en gezondheid te verbete-

van het percentage kalversterfte. “We

hulpmiddel in handen om gericht te werken

ren. Melkveehouders leggen hiermee

zijn dan ook verheugd dat er bij melkvee-

aan sterke kalveren die zich goed ontwikke-

de basis voor gezondere kalveren en

houders steeds meer focus op jongvee

len. En dit begint al bij het droogstands- en

een hogere levensproductie van de

komt”, aldus Alien van der Hem, marke-

biestmanagement.”

koeien en daarmee voor een beter

ting manager jongvee bij ForFarmers­,

rendement op het bedrijf.

“aangezien een goede weerstand en

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017  
Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017