Page 3

Column

voorjaarskuilen van 2017 producten. Met behulp van de Metabole

Waar legt u de focus? Met de komst van fosfaatrech-

rekening van ForFarmers kan worden

Nieuw: Energiebrok Focus

bepaald in welke mate bijsturen met

Wilt u de grote hoeveelheden kuilgras

bij uw plannen voor 2018. Wat

deze mineralenmengsels nodig is.

van dit jaar zo goed mogelijk benutten?

zijn de gevolgen voor uw

Stem dit af met uw specialist of account-

Denk dan eens aan de nieuwe voersoort

bedrijfsvoering en waar legt u

manager.

Energiebrok Focus. Dit is een hoog

de focus? Met Melk€fficiënt

geconcentreerde energiebrok, met een

krijgt u inzicht in waar u staat

Rustig verteerbaar krachtvoer

hoog MELK- en zetmeelgehalte en

voor wat betreft ruwvoerteelt,

Bij snel verteerbare kuilen horen rustig

geschikt voor grasrijke rantsoenen.

voeding melkkoeien, transitie en jongveeopfok

VerzuringsIndex (MVI) in de rantsoenbe-

verteerbare productievoeders, bijvoor-

ten is het goed om stil te staan

en welke mogelijkheden er zijn om te optima-

beeld Maximabrok Gluco, Maximabrok

Energiebrok Focus bevat 1.175 MELK,

Stabiel of Optimabrok Perfect. Aan de

115 WDE en 400 zetmeel. Door de hoge

Maximabrok Stabiel is ook een buffer

concentratie energie in combinatie met

Veel melkveehouders hebben reeds op de

toegevoegd. Ook bierbostel is uitstekend

voldoende eiwit kunt u de koe optimaal in

fosfaatwetgeving ingespeeld door minder

te combineren met dit type kuil. Bierbos-

de energievoorziening en eiwitbehoefte

jongvee aan te houden. Hoe bereik je dan dat de

tel is een langzaam verteerbaar product

ondersteunen en het ruwvoer maximaal

kalveren die blijven, de toppers van de toekomst

met een lage VerzuringsIndex en een

benutten met maar weinig kg krachtvoer.

worden? Daartoe ontwikkelde ForFarmers de

prima bron om het eiwit aan te vullen.

liseren.

Vitaliteitscore, een praktisch hulpmiddel om de

Bierbostel maakt het voer bovendien wat

Bekijk samen met uw specialist of

weerstand van kalveren in beeld te brengen en

natter. Dit geeft extra plak aan het

accountmanager welke mogelijkheden u

o.a. inzicht te krijgen in het droogstands-

rantsoen en helpt daarmee om selectie

heeft om (bij een grote ruwvoervoorraad)

management van de koeien. Uit de analyse

aan het voerhek te voorkomen.

meer melk uit ruwvoer te produceren.

volgt een bijbehorend plan van aanpak voor een gestructureerde jongveeopfok.

Tabel: Kuiluitslagen mei 2015, 2016, 2017 (gemiddelden) Gram per kg ds

We leven in een tijdperk van meten is weten en

Mei 2015

Mei 2016

Mei 2017

Drogestofpercentage

42,6

45,6

43,6

onderdelen van je bedrijfsvoering. Belangrijk

Ruw eiwit

150

158

167

hierbij is dat u samen met de adviseurs op uw

Suiker

110

112

107

VCOS

79,5

79,5

80,6

Melkzuur

38

31

42

MELK

988

958

963

VEM

952

954

969

WDE

77

73

74

HI

159

168

158

VI

99

103

109

Alien van der Hem

95

101

Marketing manager jongvee

171

180

MVI SPK

171

sturen op data. Dat helpt je vooruit op alle

bedrijf een plan van aanpak opstelt. Dus we gaan samen met u én uw dierenarts om tafel, zodat uw toppers van de toekomst uitgroeien tot gezonde, duurzame melkkoeien. Op de volgende bladzijden leest u alles over de Vitaliteitscore en het belang van een goede jongveeopfok; For the Future of Farming.

3

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017