Page 2

2

Inhoud 02 Advies voorjaarskuilen 03 Column Waar legt u de focus?

Voeradvies

Geef structuur bij de smakelijke

04 Meet de weerstand van uw kalveren 06 Reportage jongveeopfok  osfaatwetgeving 08 F 10 De specialist: Madeleine van Hemmen 11 Kort nieuws 12 For the Future of Farming Voorkom pensverzuring door de VerzuringsIndex te verlagen via o.a. rustig verteerbare productievoeders of bierbostel.

De voorjaarskuilen van 2017 over­treffen

voederwaarde van de eerste snede

de al hoge voederwaardes van de kuilen

graskuilen van 2017? In de eerste plaats

van 2016. Ze zijn over het algemeen

door de HerkauwIndex te verhogen en

smakelijk en snel verteerbaar. Pensver-

daarmee de vertering rustiger te laten

zuring voorkomen is daarom het belang-

verlopen. Dit kan door structuur aan het

rijkste advies. Overleg met uw specialist

rantsoen toe te voegen, bijvoorbeeld hooi,

hoe u het rantsoen in balans houdt.

luzerne, gehakseld stro, graszaadhooi of koolzaadstro. De eerste snede graskuil

De kuiluitslagen van mei 2017 liggen qua

combineren met een rustiger verteerbare

MELK en Ruw Eiwit nog wat hoger dan de

zomerkuil kan ook een keuze zijn.

graskuilen van dezelfde maand vorig jaar.

Bedrijven die niet kunnen mengen lopen

Dit betekent een hogere verteringssnel-

hierbij echter wel het risico van selectie

heid, uitgedrukt in SPK (snelle penskool-

aan het voerhek, waardoor het alsnog

hydraten) en een relatief hogere Verzurings-

mis kan gaan. Een lasagnekuil met de

Index (VI). Tegelijkertijd ligt de Herkauw-

eerste en tweede snede over elkaar,

Index (HI) lager. Kuilen met zulke scores

werkt in dat geval vaak beter.

zijn uitstekend voor de melkproductie, mits Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 28 88 00 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl

het rantsoen in balans is. Het risico bestaat

VerzuringsIndex verlagen

anders dat koeien zich overvreten aan het

Het is zeer wenselijk om de Verzurings-

smakelijke en snel verteerbare kuilgras,

Index te verlagen, onder andere om

waardoor de kans op pensverzuring stijgt.

pensverzuring, dunne mest en slechte benutting van het rantsoen tegen te gaan.

Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

HerkauwIndex verhogen

Univit Buffer, RumiBuffer en Natrium-

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Hoe haal je het meeste profijt uit de hoge

bicarbonaat zijn hiervoor de aangewezen

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017  
Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017