Page 11

Column

Kort nieuws

Kan uw studieclub inspiratie gebruiken?

Goed idee?

Ervaringen en kennis delen staan centraal

Enkele onderwerpen waarover wij

Melkveehouder

tijdens studieavonden en workshops. Wij

studieavonden en workshops verzorgen

Marcel Brookhuis

helpen studieclubs graag bij het organise-

zijn: Melk€fficiënt: de slimme aanpak voor

uit Haren (Dld) won

ren van een geslaagde bijeenkomst. Van

voer en vee; Meer melk uit eigen ruwvoer;

afgelopen augustus

het verzorgen van complete workshops op

Mest en Mineralen; Jongveeopfok: de basis

€1.000,- voor zijn

uw melkveebedrijf tot het geven van een

voor sterke koeien met een hoge levens-

innovatie ‘melkro-

presentatie over een bepaald onderwerp.

productie.

botkoeling.’ Heeft u

Het Innovatiefonds helpt mee!

ook een goed idee, Meteen aan de slag?

waar collega-boeren eveneens iets mee

Neem contact op met uw melkveespecia-

kunnen? Dien het dan in voor de Innovatie-

list, dealer of onze Klantenservice, tel.: 088

prijs van Vakblad Boerderij en ForFarmers.

024 80 10. Dan bekijken we samen hoe uw

U maakt kans op een mooi geldbedrag om uw

studieavond of workshop in te vullen is. We

idee verder te ontwikkelen. Een innovatie

spreken uw wensen door en adviseren

hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het gaat erom

waar nodig om tot een geslaagd resultaat

dat de innovatie breed inzetbaar is en leidt tot

te komen.

de oplossing van een probleem of tot financiële besparingen.

SiloSolve: kuilen stabieler en minder broeigevoelig Analyses van ruim 200 eerste snede

Ook kent het met SiloSolve FC ingekuilde

graskuilen van 2017 laten zien dat kuilen

gras een lager risico op pensverzuring,

behandeld met SiloSolve FC een hoger

omdat de VerzuringsIndex lager ligt.

Kijk voor meer informatie en inspiratie op www.forfarmersinnovatiefonds.nl

hebben en daardoor minder broeigevoelig

Wilt u meer weten over de werking en

Deelnemers BIG Challenge gezocht

zijn (zie tabel broeigevoeligheid) en beter

eigenschappen van SiloSolve? Vraag uw

BIG Challenge, het team van vertegen-

scoren op conservering (hogere conser-

specialist of accountmanager of kijk op:

woordigers uit de agrarische sector, doet

veringsindex) dan niet-behandelde kuilen.

www.forfarmers.nl/silosolve

al enkele jaren mee aan Alpe d’HuZes om

gehalte aan melkzuur en azijnzuur

Toepassing van SiloSolve FC geeft dus

geld in te zamelen voor onderzoek naar

meer zekerheid op stabiele kuilen.

kanker. Zij zoeken nu versterking - onder werknemers, bedrijven en ondernemers uit

Tabel: Effect van toepassing SiloSolve FC in eerste snede graskuilen 2017. Bron: Eurofins

de hele land- en tuinbouw - om op donderdag 7 juni 2018 mee te doen als sponsor, fietser,

Graskuil

Zonder SiloSolve FC

Met SiloSolve FC

Verschil

Drogestof (g/kg ds)

409

407

-2

Melkzuur (g/kg ds)

47

52

+5

Azijnzuur (g/kg ds)

16

25

+9

Conserveringsindex

90

97

+7

Broeigevoeligheid

23

7

-17

VerzuringsIndex

115

110

-5

loper, vrijwilliger of supporter. Geef jezelf dat cadeau voor het leven en doe mee! Mail naar tom.niehof@forfarmers.eu. Meer info? bigchallenge.eu en opgevenisgeenoptie.nl

11

Voertaal Melkvee Nr. 3, 2017