Page 1

Uitgave van Forfarmers Nederland

NR 3 2016

VOer

taal

For the Future of Farming

4

“Wij werken intensief samen met de veehouder� Het rantsoen van de beste veestapel

6

De eerste ervaringen met Shredlage-mais

12


2

Inhoud 02 Graskuilen van 2016 03 Column Continuïteit 04 Interview: For the Future of Farming 06 Reportage: de beste veestapel 08 De bakermat van de snijmais 09 De specialist 10 Korte berichten 11 Bemiddeling in VVO 12 R  eportage: Shredlage 14 Terugblik Ladies Day 15 Regiotaps 16 C  olumn Yvon Jaspers

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 28 88 00 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Actueel nieuws

Groot verschil in kwaliteit gra De voorjaarskuilen van dit jaar hebben

zijn gemaakt hebben een hoge

gemiddeld een hoge voederwaarde, zijn

Verzurings­Index (VI) en een relatief lage

goed verteerbaar en bevatten voldoen-

HerkauwIndex (HI). Bij een lage HI is

de suiker. De spreiding binnen de

structuuraanvulling gewenst, bijvoor-

mei-kuilen van dit jaar is echter groot.

beeld: graszaadhooi, gehakseld stro,

Overleg daarom met uw specialist

luzerne of koolzaadstro. De hogere VI kan

welke aanvullende voerproducten het

via buffers gecorrigeerd worden. Dit kan

beste bij uw voorjaarskuil passen.

door Univit Buffer of RumiBuffer in te zetten. Let hierbij ook op de waarde van

De kuiluitslagen van 2016 hebben veel

de MVI (Metabole VerzuringsIndex), zie

overeenkomsten met vorig jaar, alleen

kader.

het eiwitgehalte is wat hoger en het fosforgehalte is dit jaar duidelijk lager:

De aanvullende productievoeders bij deze

3,8 ten opzichte van 4,1 g P/kg ds vorig

kuilen horen rustig verteerbaar te zijn.

jaar. Maar de spreiding binnen de

Maximabrok Gluco of Stabiel zijn beide

mei-kuilen van dit jaar is groot.

rustig verteerbare, veilige voeders. Aan Maximabrok Stabiel is bovendien een

Vroege voorjaarskuilen

buffer toegevoegd. Omdat rantsoenen

De kuilen die in de eerste helft van mei

met deze kuilen vaak aan de droge kant

Tabel: kuiluitslagen mei 2016 gram per kg ds

Gemiddelde mei 2016

Eerste helft mei 2016

Tweede helft mei 2016

Drogestofpercentage

45,6

49,0

40,3

Ruw eiwit

158

162

150

Ruwe celstof

242

231

259

Suiker

112

135

77

NDF

465

448

491

ADL

17

16

20

VCOS

79,5

80,7

77,7

MELK

958

963

951

WDE

73

78

66

EKB

39

39

41

HI

168

161

179

VI

103

107

97

MVI

95

98

90

SPK

171

183

152

VEM

954

969

930

P

3,8

3,8

3,6


Column

askuilen 2016

Continuïteit

zijn, is ook bierbostel een prima (eiwit-)

Bij een deel van deze kuilen blijkt de

Mijn start bij ForFarmers

aanvulling. Dit maakt het rantsoen wat

opname in de praktijk tegen te vallen.

begint gelijktijdig met de

natter en daardoor is er minder risico op

Een smakelijk en energierijk product als

introductie van For the

selectie. Tevens is bierbostel een

Smulstroop is dan een goede aanvulling.

Future of Farming, de

langzaam verteerbaar product met een

Ook een bijproduct als Corngold past

missie van ForFarmers.

lage VI. Ook een grovere graskuil is een

prima; het verbetert de smaak en levert

Als onderdeel van mijn

prima aanvulling voor de “snelle”

de nodige koolhydraten. Overleg daarom

inwerkperiode heb ik

voorjaarskuilen.

tijdig met uw melkveespecialist hoe het

diverse klanten bezocht.

gewonnen ruwvoer zo efficiënt mogelijk

Een veelgestelde vraag was: ‘Hoe gaat

in melk is om te zetten.

ForFarmers verder invulling geven aan het

Latere voorjaarskuilen De kuilen die in de tweede helft van mei

agrarisch bedrijf van de toekomst?’

zijn gemaakt hadden een duidelijk hogere

Zomerkuilen als structuuraanvulling

drogestofopbrengst, maar dit kwam de

De zomerkuilen van 2016 bevatten

ForFarmers gelooft in de toekomst van de

kwaliteit van het product niet ten goede.

gemiddeld veel structuur en zijn duidelijk

agrarische sector en wil daar een leidende rol

Dit is te zien aan de lagere voederwaarde

langzamer verteerbaar. Hierdoor valt de

in (blijven) spelen. En dat geldt ook voor mij.

(MELK) en hogere HI (meer structuur),

voederwaarde van de zomerkuilen

Door verschillende leidinggevende functies bij

terwijl het suikergehalte in deze kuilen

gemiddeld wat tegen, deze is duidelijk

mijn vorige werkgever Cargill (Agri-Food

duidelijk lager is. Voor een goede

lager dan andere jaren. Deze kuilen

organisatie), heb ik geleerd hoe belangrijk de

pensfermentatie en om het aanwezige

passen echter uitstekend als extra

agrarische sector als basis voor de wereld-

penseiwit goed te benutten, is aanvulling

structuuraanvulling bij de snelle voor-

wijde voedselketen is en hoe complexe en

van (snelle) penskoolhydraten (SPK)

jaarskuilen. Zo is een lasagnekuil van de

internationale thema’s druk leggen op de

gewenst. Bijvoorbeeld via Optimabrok

eerste en tweede snede over elkaar heen

huidige vorm van agrarisch ondernemen.

Injectie of Maximabrok Super. Een

een mooie combinatie. Indien u beide

eiwitaanvulling die goed bij dit type kuilen

kuilen naast elkaar voert, is het belang-

Net als ikzelf, kijken agrarische ondernemers

past is Supplementbrok Ultra. Daarnaast

rijk dat de voersnelheid voldoende hoog

doorgaans liever naar de kansen. Dit kwam

passen ook een aantal Unimixen goed bij

is om broei te voorkomen.

duidelijk naar voren in de gesprekken die ik

deze kuilen.

met boeren had over hoe zij hun bedrijf inrichten voor de toekomst. ForFarmers wil hier graag uw partner bij zijn.

MVI: nieuw kengetal voor gezonde melkproductie Met het nieuwe kengetal Metabole VerzuringsIndex (MVI) kan de gezondheid van de koe nog beter geborgd worden. De MVI houdt rekening met alle componenten in het rantsoen (koolhydraten, zuren en mineralen) die invloed hebben op de zuurbelasting en de buffercapaciteit van de koe. Vooral het effect van mineralen is hierin nieuw. Zo wordt nu ook de kationen-/anionenbalans meegenomen in de beoordeling. Dit heeft namelijk ook een sterke invloed op de buffercapaciteit van de koe. Dankzij MVI wordt duidelijk of het nodig is om bij te sturen met mineralenmengsels als Univit Buffer, RumiBuffer of natriumbicarbonaat voor een optimale balans in het rantsoen.

Ik ben voor ForFarmers gaan werken vanwege haar ambitieuze karakter én vanwege de ondernemende medewerkers die de klant centraal zetten. Met hulp van de kennis van onze vakkundige teams, werken we samen met u aan een gezondere veestapel en een hoge efficiëntie en dus rendement voor uw onderneming. We zetten ons maximaal in voor de toekomst van uw bedrijf. Op een prettige samenwerking: For the Future of Farming! David Fousert Directeur Herkauwers

3


4

Interview

Jan Potijk: “Het zijn de mensen die het

De specialisten van ForFarmers werken intensief samen met de klant aan een gezonde toekomst voor de agrarische sector.

‘For the Future of Farming’. De recent

van de veehouderij: een steeds betere

oplos­singen te bieden die voor zijn bedrijf

gepresenteerde missie van ForFarmers

diergezondheid en verhoging van de

het beste werken. En die dus nodig zijn

klinkt als een soort strijdkreet.

efficiëntie. En dat maakt ForFarmers

voor een gezonde toekomst. Hiervoor

Jan Potijk, directeur van ForFarmers

nu nog nadrukkelijker zichtbaar. Potijk:

investeren we in het beste aanbod van

Nederland, geeft tekst en uitleg. “We

“Wij geloven in een gezonde toekomst

standaard- en maatwerkvoer, zetten we

willen aan veehouders en aan de

voor de agrarische sector en willen daar

de beste specialisten en accountmana-

samenleving nog duidelijker maken

maximaal aan bijdragen. Met ‘For the

gers in op het boerenbedrijf en werken

waar we voor staan en wat ze van ons

Future of Farming’ laten we zien dat

we met innovatieve programma’s die onze

kunnen verwachten.”

alles wat wij doen gericht is op verbete-

klanten helpen om doelen te stellen en te

ring van het rendement, diergezondheid

monitoren. Melk€fficiënt en Agroscoop

Jan Potijk kijkt met een nuchtere blik

en efficiëntie. En daarmee op de conti-

zijn daar goede voorbeelden van.”

naar zaken als missie en strategie

nuïteit van het boerenbedrijf. Dat gaat

van het bedrijf. “Onze klanten rekenen

voor ons boven alles: zonder boeren is

Hoe verhoudt ‘For the Future of Farming’

ons af op de resultaten die zij door

er geen ForFarmers.”

zich tot ‘The total feed business’, de slogan­onder het logo van ForFarmers

de samenwerking met ons behalen. Rendementsverbetering op het boeren-

Wat gaan veehouders daarvan merken?

“The total feed business staat en blijft.

bedrijf zal daarom altijd ons hoofddoel

“For the Future of Farming” drukt uit

Het geeft aan dat ForFarmers focust op

zijn.” Een beter rendement is echter

wat wij al jaren doen en nastreven. De

voervraagstukken. Of het nu gaat om

niet los te zien van twee andere facto-

veehouder zal merken dat we krachtig

mengvoer, grondstoffen, bijproducten

ren die bepalend zijn voor de toekomst

op die lijn blijven inzetten door steeds die

of ruwvoer(teelt), wij willen de produc-


5

succes maken” ten leveren die het beste passen op het

complexiteit van agrarische bedrijven en

in het Engels. We gaan daar overigens niet

bedrijf van elke klant. Onze specialisten

het grote belang van het maken van de

verder in dan nodig, de drie pijlers onder

en accountmanagers zijn als geen ander

juiste keuze, zien we de rol van specialist

onze nieuwe slogan drukken we uit in

in staat om op basis van de doelstellingen

alleen maar belangrijker worden. Het bin-

helder Nederlands: een beter rendement,

van de klant en de specifieke bedrijfs-

den van de beste mensen aan ons bedrijf

gezondere veestapel en hogere efficiëntie.”

situatie, hierin het beste advies te geven,

en het continu trainen en opleiden van

met hetzij standaard producten of maat-

specialisten en accountmanagers heeft

Wat zijn je eigen drijfveren om te werken

werkoplossingen. Het gaat hierbij dus om

daarom topprioriteit binnen ForFarmers.

‘For the Future of Farming’?

wat wij doen.

We houden ons bezig met dieren en voer,

“Ik ben inmiddels heel wat jaren actief

Met ‘For the Future of Farming’ voegen

maar het zijn natuurlijk de mensen die

voor ForFarmers. In alle functies die ik

we hier iets belangrijks aan toe, namelijk

het succes maken.’’

heb gehad gaat het erom het voor de klant zo goed mogelijk te doen. Dat was zo in

waar wij voor staan: de continuïteit en gezondheid van de bedrijven van onze

Waarom kiest een Nederlands bedrijf als

mijn tijd als voorlichter en dat is nu ik

klanten, een gezonde toekomst voor de

ForFarmers voor een Engelse slogan?

directeur ben nog steeds zo. Onze klanten

agrarische sector en een duurzame

Ten eerste is ForFarmers behalve in

worden steeds groter en professioneler. Ik

voedselproductie.”

Nederland ook actief in België, Engeland

ontleen er veel plezier aan om ForFarmers

en Duitsland. Dan is het natuurlijk wel zo

steeds weer te verbeteren en het bedrijf

goed om met een slogan te werken die

samen met onze klanten steeds verder

in elk land begrepen wordt. Bovendien

te laten groeien. Eigenlijk moeten we niet

mogen we best laten zien dat we een

alleen de beste partij zijn voor de klant

internationaal bedrijf zijn. Daarnaast heb

van vandaag, maar ook voor de klant van

ik de indruk dat de boodschap ‘For the

morgen. Daarom spreekt ‘For the Future

Future of Farming’ in geen enkele taal zo

of Farming’ mij erg aan.”

“Wij richten ons op de continuïteit van het boerenbedrijf” Gaat de rol van de specialist die op het

kort en krachtig kan worden verwoord als

boerenbedrijf komt veranderen? “Onze klanten geven aan dat ze behoefte hebben aan een betrouwbare partner met kennis van zaken. Dat is ook logisch, want veel vraagstukken rond voer, diergezondheid en bijvoorbeeld (mest)wetgeving zijn tegenwoordig te ingewikkeld om ze in je eentje op te lossen. Wij willen de partner zijn die in staat is om intensief met de veehouder samen te werken aan een beter rendement, een kerngezonde veestapel en verhoging van de efficiëntie. Op het boerenerf focussen we ons naast rantsoensamenstelling en advisering bij zaken als jongveeopfok, transitie en ruwvoermanagement ook op het stellen van doelen, het bepalen van een aanpak en monitoring van de voortgang. Gezien de groeiontwikkelingen en de

“Continuïteit gaat boven alles: zonder boeren is er geen ForFarmers”, aldus Jan Potijk.


6

Reportage

Familie Winter focust op goede voeding.

De beste veestapel van Nederland krijgt een uitgekiend rantsoen Familie Winter uit Vriezenveen won de

“Op deze foto zie je negen generaties van

koeien zo optimaal mogelijk te verzorgen.

verkiezing ‘Beste veestapel van Neder-

één koefamilie, allemaal vrouwelijke die-

Dat begint met een smakelijk en fris rant-

land’. Volgens de jury omdat hun veesta-

ren. Deze foto beeldt precies uit waar wij

soen, wat de melkkoeien tweemaal daags

pel een toonbeeld van duurzaamheid is.

op focussen: een duurzame veestapel”,

vers voor het voerhek krijgen.”

Zo ligt de levensproductie per afgevoerde

vertelt Tiny Winter met gepaste trots.

koe al acht jaar op ruim 50.000 kg melk,

Melkveespecialist Wim Kleverkamp bere-

24 koeien produceerden 100.000 kg melk

Focus op goede voeding

kent het juiste basisrantsoen, bestaande

en 4 koeien haalden de mijlpaal van

In juni van dit jaar is de familie Winter

uit gras- en maiskuil gemengd met

10.000 kg vet en eiwit. Wat doet Winter

bekroond met de titel ‘Beste veestapel

perspulp, bierbostel, tarwe, graszaadhooi,

om dit resultaat te bereiken?

van Nederland”, een verkiezing die CRV

aardappelpersvezels, voederkrijt, zout en

in het leven heeft geroepen. Na regionale

mineralen. Dit rantsoen wordt aangevuld

Bij binnenkomst in de keuken valt de kast

voorverkiezingen behoorde Winter tot de

met een krachtvoerbrok. “Qua rantsoen-

vol bekers en vaantjes meteen op. Ook zie

6 finalisten. De veestapel van Winter won

efficiëntie scoort Winter 1,5 kg meet-

je gelijk een hele serie CRV koe-borden

de finale vanwege de hoge levensproductie.

melk per kg ds voeropname. Ze behoren

aan de muur en een aantal foto’s van top-

Om dit te bereiken moeten ze alles binnen

hiermee bij de top. Dit is alleen te behalen

koeien. Maar de blik blijft hangen op een

het bedrijf goed doen. De juiste voeding is

door hoogwaardig ruwvoer en goede, ge-

foto van negen koeien op een rij.

daarbij erg belangrijk. “We proberen de

zonde koeien”, verklaart Kleverkamp.


7

Veel energie in een goede kuil

Zorgen voor droogstaande koeien

Winter kuilt de eerste en tweede snede

De droge koeien krijgen bij Winter ook

gras over elkaar. Na de eerste snede

volop aandacht. “In de periode juli tot no-

wordt de kuil goed afgedekt met plastic

vember lopen droge koeien de eerste drie

en een soort slurf gevuld met zand aan

weken van de droogstand buiten, veertien

de zijkanten van de kuil, zodat het plastic

dagen voor het kalven gaan ze naar bin-

strak blijft. Nadat de tweede snede in de

nen. Ze krijgen de gehele droogstand het-

kuil zit, komt er zand over de kuil. Jan:

zelfde basisrantsoen en veertien dagen

“We stoppen veel energie in het maken

voor afkalven aangevuld met Transitie-

van een goede kuil. Ook de loonwerker

brok. Zodra de koe aanstalten maakt om

is enorm secuur in het goed verdelen en

te gaan kalven, verplaatsen we haar naar

aanrijden van de kuilen.

het strohok en krijgt ze het rantsoen van

Voorstander van KringloopWijzer

de melkkoeien.”

Voor de familie heeft fosfaat een grote

“Een koe houdt van een eentonig rantsoen”

Familie Winter past ook weidegang toe.

impact op het bedrijf. Ondanks dat ze De gezondheidskenmerken goede uiers

volgens BEX top draaien moeten ze veel

en benen krijgen binnen de fokkerijstra-

mest afvoeren. “We realiseren een hoge

tegie van Winter steeds meer aandacht.

opbrengst van grasland, maar mogen niet

“Op een groter groeiend bedrijf is ge-

meer bemesten of fosfaatkunstmest aan-

zondheid nog belangrijker om gemak-

kopen. Vanwege deze hogere opbrengst

We zijn niet alleen secuur op het mo-

kelijk te kunnen produceren. We willen

daalt de bodemvoorraad, verschraalt

ment van oogsten, ook gedurende het

niet met allerlei toeters en bellen het

de grond en komen we een keer op een

groeiseizoen proberen we het gras goed

dier pushen om meer te geven. Als ze

punt dat de opbrengst van ons land echt

te onderhouden. Voor een koe is het een

er de genetische aanleg voor hebben,

minder wordt. We hopen dat de Kring-

groot voordeel dat het vaste basisrant-

dan melken ze wel.” Winter bekapt

loopWijzer daarvoor een oplossing heeft.

soen van constante kwaliteit is. Een koe

en insemineert de koeien zelf. Verder

Dat als je kunt aantonen dat je top draait,

houdt van een eentonig rantsoen.”

past de ondernemer weidegang van de

ook meer mag bemesten. We hopen dat

veestapel toe.

de overheid hiermee akkoord gaat.”

Bedrijfsgegevens: Jan en Tiny Winter uit Vriezenveen runnen samen met hun kinderen Laura en Frank een vof onder de naam Winter’s Farm. Op het bedrijf lopen 230 melkkoeien (incl. droogstand) en 178 stuks jongvee. De koeien worden twee keer daags gemolken in een 28-stands carrousel. Het rollend jaargemiddelde bedraagt 10.681 kg melk met 4,18% vet en 3,54% eiwit en een leeftijd van 5,0. De leeftijd bij afvoer is 6,07 jaar met een gemiddelde productie van 50.756 kg melk per afgevoerde koe. In de fokkerij probeert Winter een duurzame koe te fokken, waarbij goed uier en goede benen het allervoornaamste is. Qua grond beheert het bedrijf 85 hectare grasland en 16 hectare mais op zandgrond, de overige mais wordt aangekocht. Op de huiskavel van 31 hectare wordt beweiding toegepast. Winter kuilt de eerste en tweede snede over elkaar. De gemiddelde opbrengst bedraagt 3.250 kg ds per ha met een VEM van 952 en een ruw as van 87 g/kg ds. Naast het basisrantsoen krijgt het melkvee Maximabrok Gluco in combinatie met Fresh Cow Supporterbrok (eerste 60 dagen). De ambitie van Winter is dat beide kinderen in de toekomst een volwaardig bedrijf kunnen hebben.


8

Plant

Snijmais: glansrijk verleden en veelbelovende toekomst Beckum wordt gezien als de bakermat

Onder meer oud-landbouwminister

van de snijmais in Nederland. Bij de

Gerrit Braks en Europarlementariër en

viering van het 750-jarig bestaan van dit

tevens streekgenoot Annie Schreijer-

Overijsselse dorp werd daar in september

Pierik waren naar Beckum gekomen om

uitgebreid bij stilgestaan. Eén van de

stil te staan bij de Beckumse maishisto-

conclusies: mais zal in de toekomst

rie. Op 16 september vond een speciale

minstens zo belangrijk blijven.

maisstudiedag plaats waar de nadruk niet alleen op het verleden lag, maar

In 1949, tijdens een vergadering van de

juist ook op de toekomst van snijmais in

Rijkslandbouw Voorlichtingsdienst in

Nederland. Zwier van der Vegte,

het Wapen van Beckum ontstond het

bedrijfsleider van KTC De Marke,

idee om mais te gaan verbouwen.

schetste de mogelijkheden om met

Zes Beckumse boeren lieten maiszaad

vruchtwisseling, vanggewas en groen-

overkomen uit Amerika en werden daar-

bemester een impuls te geven aan een

kan - bij een beperking van 10%

mee de pioniers van de maisteelt in

milieuvriendelijke teelt van snijmais.

broeiverlies - al snel €125,- extra

Nederland. In het begin werd alleen de

Live demo van het maishakselen.

rendement per hectare opleveren.

korrel van de mais benut. In 1953

Tips van ForFarmers

kwamen de boeren op het idee om de

Thijs Braam, marketing manager plant

Robert Meijer, marketing manager

mais te hakselen en in te kuilen.

bij ForFarmers gaf praktische adviezen

melkvee bij ForFarmers, liet zien dat

Daarmee leverden ze ook een belang-

om veelvoorkomende verliezen bij het

het zetmeelgehalte in snijmais afgelo-

rijke bijdrage aan de mechanisatie van

in- en uitkuilen te beperken. Alleen al

pen 25 jaar met meer dan 100 g/kg

de snijmaisteelt.

het goed inzetten van een broeiremmer

drogestof is toegenomen. Snijmais lijkt hierdoor qua voederwaarde en afbraak-

V.l.n.r.: Burgemeester Sander Schelberg, Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en oud-landbouwminister Gerrit Braks in Beckum.

kenmerken in de koe steeds meer op krachtvoer en is mede daardoor erg belangrijk voor een gezonde en efficiënte melkproductie. Hij wees daarbij ook op de positieve effecten van de glucogene energie van mais op de gezondheid en de vruchtbaarheid van melkkoeien. Tevens heeft snijmais door het lage P-gehalte en de hoge VEM-waarde een gunstig effect op de BEX/KringloopWijzer en fosforbenutting. Zijn conclusie: gras en mais vullen elkaar uitstekend aan en zullen ook in de toekomst een succesvol duo blijven.

Bron foto’s: Stef Bunte Fotografie


De specialist

9

Foto?

Gert Middelveld, teeltspecialist ruwvoer:

“Extra aandacht voor de bodem loont” “Het lijkt soms wel of veehouders zuiniger

opbrengsten tegenvallen. Met onze adviezen

De teeltspecialist begeleidt veehouders en

zijn op een koe van €1.000 dan op een

kunnen we de veehouder ondersteunen in

loonwerkers op het gebied van ruwvoerteelt,

hectare grond van €60.000. Het is aan mij

het realiseren van maximaal rendement.”

bemesting, rassenkeuze, oogst en conserve-

en mijn collega’s om te zorgen dat de

ring. Daarnaast fungeert hij als vraagbaak

veehouder die dure productiefactor

Voorafgaand aan het advies stelt de

voor de melkveespecialisten, als er

maximaal kan benutten”, vertelt Gert

teeltspecialist vragen als ‘Wat doe je met de

specifieke vragen zijn over gewasteelt of om

Middelveld. Hij vervult samen met vijf

grond, zijn er bijvoorbeeld storende lagen?

samen in het groeiseizoen bij de gewassen

collega’s de rol van teeltspecialist ruwvoer

Is er in het bemestingsplan nog ruimte voor

te gaan kijken. Hierbij wordt ook duidelijk de

bij ForFarmers.

de aanvoer van compost?’ Gert: “Organi-

samenwerking met de loonwerker gezocht.

sche stof is van levensbelang voor de grond,

Bovendien is de teeltspecialist werkzaam in

Deze functie is ontstaan vanwege de

want de grond geeft niet, de grond ruilt.

de regio en dus op de hoogte van alle

behoefte van de klant naar meer kennis over

Het bodemleven moet te eten hebben.

plaatselijke ontwikkelingen rondom gewas-

bodem en ruwvoerteelt. “De veehouder

Een groenbemester na de mais is daarom

groei en weersomstandigheden in de regio.

investeert in goed uitgangsmateriaal en een

geen “moetje” maar een must. De kwaliteit

juiste bemesting om een maximale

van het grasland in het voorjaar van 2017

Gert: “Met mijn voorliefde voor ruwvoerteelt

opbrengst te halen. Bij een gezonde bodem

wordt grotendeels in de herfst van 2016

ben ik in mijn rol als teeltspecialist ruwvoer

zal dat ook uitkomen. Soms is er echter

al bepaald. Bijvoorbeeld door een onkruid-

helemaal in mijn element: samen met de

onvoldoende aandacht voor bijvoorbeeld pH

bestrijding of het doorzaaien van een

veehouder en loonwerker werken aan een

of organische stof en dan kunnen de

grasperceel.”

maximale opbrengst van gras- en maisland.”


10

Nieuws

Kijken naar de koe tijdens de Staldagen

De CRV ForFarmers Staldagen zijn een mooi voorbeeld van

Samen met een specialist van ForFarmers beoordelen de aan-

praktische kennis delen in de regio: lokaal, op het boerenerf,

wezigen de conditie van de koeien, de klauwen, het uier, maar

in ongedwongen sfeer, samen met een aantal collega-boeren

ook de mest en de kuil. CRV liet zien hoe een merkertest – het

en de lokale medewerkers van CRV, ForFarmers en haar

onderzoeken van het DNA op basis van een haarmonster - in

dealers.

de praktijk werkt en hoe je hiermee de kalveren die de goede genen van vader en moeder hebben meegekregen beter kunt

Bij de Staldagen draait het vooral om de praktijk. Hoe breng je

selecteren.

je plan om efficiënter te werken tot uitvoering in de praktijk? Waar moet je op letten? Wat zijn belangrijke zaken? Welke

Wellicht kunt u nog aanhaken bij één van de laatste Staldagen?

signalen geven de koeien af?

Kijk snel op www.staldagen.nl en meld u aan.

“Goed boeren, is goed loeren”, aldus één van de bezoekers.

V-focus: ForFarmers levert beste advies Afgelopen zomer vroeg V-focus aan veehouders om aan te ge-

Vorig jaar werden de voeders van ForFarmers in een soort-

ven van welke zakelijke relatie zij het afgelopen jaar het beste

gelijk onderzoek van V-focus door veehouders al gekozen tot

advies kregen. Het

‘Beste Koop’. ForFarmers directeur Jan Potijk: “Voor mij is dit

betrof een open

een bevestiging dat we als ForFarmers de juiste strategie heb-

vraag. ForFarmers

ben gekozen: de strategie van focus op voer en schaalvergro-

werd hierbij het

ting. ForFarmers is niet alleen veel groter geworden maar ook

vaakst genoemd en

beter. Betere producten, een efficiëntere organisatie en een

nam daarmee de

beter advies naar de klant. Blijkbaar ervaren onze klanten dit

eerste plaats in op

als zodanig. Daarnaast verdient onze buitendienst een groot

de ranglijst.

compliment, zij hebben het uiteindelijk wel gedaan.”


FarmConsult

11

Bemiddeling in Vervangende VerwerkingsOvereenkomst (VVO) Iedere melkveehouder met een

registratie bij RVO en zorgen voor een

mestoverschot heeft te maken met de

correcte en zekere financiële afhandeling.

verwerkingsplicht. Wanneer uw dieren meer mest produceren dan u op uw land

Regel het nu

mag plaatsen, bent u verplicht een deel

We adviseren u om nu een prognose te

In 2016 gelden de volgende regionale

te laten verwerken. Hoeveel dit is, wordt

maken van het aantal kilo’s fosfaat,

verwerkingspercentages:

per regio aangemerkt.

welke u moet laten verwerken of via een

Regio

VVO moet vastleggen. Via de website van

Verwerkingsplicht 2016 (%)

Om aan de verwerkingsplicht te voldoen is

FarmConsult kunt u eenvoudig het

Zuid

55

het ook mogelijk om een Vervangende

aantal kilo’s fosfaat doorgeven waarvoor

Oost

35

VerwerkingsOvereenkomst (VVO) af te

u een VVO nodig heeft. Daarna wordt

sluiten. Hierbij neemt een collega-veehou-

alles snel en correct afgehandeld.

Overig

10

der de verwerkingsplicht van u over.

Aan het einde van het jaar kunt u de

U mag met meerdere landbouwers een

nauwkeurige berekening maken en

VVO afsluiten. De overeenkomst geldt voor

eventueel nog extra VVO’s regelen.

VVO’s goed regelen? Vraag uw dealer

een kalenderjaar. FarmConsult en enkele

Wilt u gebruikmaken van VVO’s dan dient

naar de mogelijkheden of ga naar

ForFarmers dealers bemiddelen in VVO’s.

dit voor 31 december 2016 geregistreerd

www.farmconsult.nl

Wij kunnen u volledig ontzorgen: we

te zijn bij de RVO.

regelen de contracten, verzorgen de


12

Reportage

De eerste schreden van

Shredlage in Nederland Rik Leijzer en melkveespecialist Henk Maalderink (rechts) inspecteren de zojuist aangevoerde Shredlage-mais.

Is Shredlage een hype of gaat deze

Gemengd voeren gebeurt al vele jaren bij

ook in de Shredlage-techniek, een

methode voor grover hakselen van mais

Leijzer. Het gemengde rantsoen stelt hij

methode voor het grover hakselen van

definitief doorbreken in Nederland? Rik

samen in overleg met Henk Maalderink,

mais die onder andere in de Verenigde

Leijzer behoort tot de eerste melk-

melkveespecialist bij ForFarmers­met

Staten breed wordt toegepast.

veehouders in ons land die zijn koeien

focus op de grotere bedrijven. Tot voor

Shredlage-gehakselde mais voert. De

kort werd aan het rantsoen altijd gedorst

besparing op structuurrijke aanvullingen

hooi toegevoegd voor voldoende struc-

“Goed aanrijden is een must”

in het rantsoen is voor hem al voldoende

tuur. Niet tot groot enthousiasme van de

reden om ermee door te gaan. Maar hij

melkveehouder. “Je hebt een aanvulling

verwacht ook positieve effecten op de

als gedorst hooi nodig voor de structuur,

Shredlage-hakselaars hakselen de mais-

gezondheid van de koeien en uiteindelijk

maar het heeft weinig voederwaarde. Het

plant in grovere delen van 18 tot 26 mm.

op de melkproductie.

is een investering, een gedoe om te voe-

De stengel wordt bij het hakselen ook in

ren en je blijft vaak zitten met resten.’’

de lengte uit elkaar getrokken. In tegenstelling tot andere methoden van grof

Rik Leijzer heeft in het Gelderse Etten een bedrijf met 300 melkkoeien en 170

Grof hakselen met goede korrelkneuzing

hakselen wordt bij Shredlage de korrel

stuks jongvee. Hij runt het bedrijf samen

Ook vanuit zijn loonwerkbedrijf keek

goed gekneusd, wat belangrijk is voor een

met twee vaste medewerkers en een losse

Leijzer al langere tijd naar mogelijkheden

optimale benutting van het zetmeel en de

hulp. Hiernaast is hij directeur/eigenaar

om via de mais voldoende structuur in het

voederwaarde van de mais.

van Loonbedrijf Meiland Azewijn B.V.

rantsoen te brengen. Zo verdiepte hij zich

Goed aanrijden is essentieel


De grovere delen van de Shredlage

overschakeling op Shredlage-mais en het

mais vragen om extra maatregelen om

achterwege laten van de structuuraanvul-

voor voldoende dichtheid van de kuil

ling zeker niet slechter geworden. Acht

te zorgen. “Bij het inkuilen kun je niet

op de tien koeien herkauwt uitstekend.

zorgvuldig genoeg zijn”, zegt Rik Leijzer.

Lebmaagproblemen zie je op dit bedrijf

“Daarom wordt de kuil niet alleen met

niet.” Leijzer wijst hiernaast op de be-

een shovel, maar ook door een trekker

sparing die hij behaalt. “Ik kocht jaarlijks

met verdichtingswals continu aangere-

voor zo’n €12.000,- hooi. De meerkosten

den (zie foto).

van Shredlage-hakselen zijn €60,- per hectare, wat bij 50 hectare neerkomt op

13

Een handvol Shredlage-gehakselde mais, gelijke deeltjes met een lengte van in dit geval 19 mm.

Structuur in het rantsoen

€3.000,-. Als de koeien het net zo goed

de aanschaf van structuuraanvullingen.

In 2015 kreeg Leijzer de gelegenheid om

of beter gaan doen, heb ik dus direct een

“De energiedichtheid in het rantsoen

500 ton Shredlage-gehakselde mais in

groot financieel voordeel.” Leijzer ver-

neemt met Shredlage toe, dus het kan

te kuilen. Gedurende het voorjaar van

wacht dat Shredlage op zijn bedrijf (met

haast niet anders dan dat de koeien er op

2016 werd het aandeel van die mais in het

een maisaandeel > 50%) meer gaat ople-

den duur meer melk van gaan geven.”

rantsoen stap voor stap opgehoogd en

veren dan alleen een kostenbesparing op

het aandeel van een andere aanvullende structuurbron in het rantsoen afgebouwd. Dit bood Leijzer de kans om te zien of

ForFarmers voert zelf onderzoek uit (video)

Shredlage-mais daadwerkelijk voor vol-

Bij recente proeven in Duitsland werd het effect van Shredlage (26 mm) vergeleken met

doende structuur in het rantsoen zorgt.

traditioneel, kort gehakselde mais. Hier werd geen verschil in melkproductie gemeten. Wel was bij de koeien die de Shredlage-mais kregen zowel de zuurtegraad in de pens als

‘Koeien herkauwen uitstekend’

de herkauwactiviteit hoger. Om de effecten van Shredladge onder gangbare Nederlandse

Een periode van een paar maanden is te

omstandigheden nog beter in beeld te krijgen voert ForFarmers in samenwerking met

kort om vergaande conclusies te trekken

Dairy Academy Oenkerk en Kamps de Wild onderzoek uit. Tijdens dit onderzoek worden

over de effecten van de Shredlage-mais

er voerproeven uitgevoerd. Twee grote groepen melkkoeien krijgen ofwel Shredlage-

op de gezondheid en de productie van

mais, of conventioneel gehakselde mais. Doel van dit onderzoek is om meer te weten

de koeien, maar de eerste signalen zijn

te komen over inkuilkwaliteit, rantsoensamenstelling en uiteraard de prestaties van de

volgens Leijzer en Maalderink positief.

koeien. Bekijk de video of vind meer informatie op: www.forfarmers.nl/shredlage

Maalderink: “Het herkauwen is met de

Bij het inkuilen kun je niet zorgvuldig genoeg zijn. Vandaar dat de kuil zowel door een shovel, als een trekker met verdichtingswals wordt aangereden.

Van een Amerikaanse Shredlage-specialist kreeg Leijzer een eenvoudige testmal. Als de deeltjes door de openingen kunnen, is de hakselaar goed afgesteld.


14

Korte berichten

Terugblik Ladies Day ForFarmers

800 trotse boerinnen op de Ladies Day 2016 De ForFarmers Ladies Day 2016 op 9 september in Arnhem was een dag vol ingrediënten voor een goed verhaal over wie je bent, wat je doet en wat je passie is. “We hebben zoveel mooie bedrijven, zoveel mooie verhalen te vertellen, en dat moeten we meer dan ooit doen”, benadrukte Yvon Jaspers. De aanwezige boerinnen inspireerden elkaar. Van een fietstocht tot Facebook, een column in de krant, een rondleiding voor een school tot het zelf maken van een video: de mogelijkheden om je verhaal over te brengen zijn legio. Een beestachtige locatie (Burgers’ Zoo), heerlijk weer en een prachtige fair (Beleef Landleven), maakten de Ladies Day compleet. Op naar volgend jaar… de Farm & Country Fair in Aalten. Reserveer 23 juni 2017 vast in de agenda!


Agenda

15

Regiotaps: klauwgezondheid Het is weer najaar, dat betekent tijd voor onze Regiotaps. Kort en krachtig ‘kennis’ tappen over actuele onderwerpen en vervolgens bijpraten met collega-melkveehouders in de buurt. Onder het genot van een hapje en een drankje natuurlijk. Dit jaar staan we in samenwerking met specialisten van het klauwgezondheids-centrum stil bij het belang van een goede klauwgezondheid. Daarnaast praten we u bij over de fosfaatwetgeving: wat zijn de feiten en waar kunt u op sturen? Meld u via www.forfarmers.nl/regiotaps aan voor één van onderstaande data:

Onze Boerderij: het lied dat jullie verhaal vertelt… Als kers op de taart liet Tessa Boomkamp horen hoe zij verhalen vertelt via haar liedjes. Ze schreef en zong “Onze Boerderij” speciaal voor de boerinnen op de Ladies Day. Een waar kippenvelmoment. En dat een goed verhaal snel rondzingt, dat blijkt. De video is binnen drie weken al 85.000 keer bekeken…

09 nov

Zaal Zwakenberg, Raalte

10 nov

Café-restaurant Spiekerman,

Winterswijk Meddo

17 nov

Zalencentrum De Nieuwe

Aanleg, Almen •

22 nov

Partycentrum Ensink,

Weerselo

23 nov

HCR Prinsen, Haarlo

30 nov

Johanneshoeve, Westerhaar

01 dec

Zalencentrum De Radstake,

Varsseveld • • •

07 dec Restaurant Pijnappel,

Klarenbeek

08 dec

Zalencentrum Assink,

Hengevelde

14 dec

Cafe Rest. Den Bremer, Toldijk

Bekijk hem op ons YouTube-kanaal, onze Facebook-pagina en op

Begin volgend jaar volgen de Regiotaps in de

www.trotsopboeren.nl. En… deel!

dealergebieden. Wij ontmoeten u graag!

Op uw manier, met uw omgeving.


Column Yvon Jaspers

In de war Al jaren komen er brieven van Neder-

overgevlogen om onze boeren te portret-

koeien af te koelen. En omdat de energie-

landse boeren uit het buitenland op onze

teren zodat ze zich aan de Nederlandse

prijs zo laag is, zie je in geen velden of

redactie. Boeren die hun leven in Twente

dames kunnen voorstellen. En ik moet je

wegen een zonnepaneel op een dak. Die

of Brabant achter zich hebben gelaten

bekennen: Ik ben in de war. Ik ben niet in

investering is te hoog als ouderwetse

om in het buitenland helemaal opnieuw

de war als het gaat om de liefde en de

kolengestookte elektriciteit zo goedkoop

te beginnen. Dat slokt natuurlijk al je tijd

dames en de brieven en over al wat

is. Dat kan je de Amerikaanse boer niet

en aandacht op. Een liefde vinden schiet

komen gaat. Nee, ik ben ik de war over

kwalijk nemen. Hij moet ook het hoofd

er vaak bij in. En bovendien, waar vind je

‘boer zijn’.

boven water houden.

De reden waarom veel boeren Nederland

Dat is mijn verwarring. Natuurlijk is het

Ik rol net uit het vliegtuig. Ben in de

verlaten is duidelijk. In Amerika, Canada

prachtig als alles kan en mag en geen

afgelopen maanden de hele wereld

of Oost-Europa liggen de kansen. Daar is

overheid je nog aan banden legt. Maar wat

ruimte, daar is vrijheid. Daar bouw je

ben ik trots als ik vanuit het vliegtuig

zonder vergunning een stal bij; daar

neerkijk op onze agrarische bedrijven.

breek je een huis af zonder dat iemand er

Windmolens en zonnepanelen sieren de

iets van vindt; daar koop je 20, 200 of

daken en velden. Hier wordt vooruitstre-

zonder moeite 2000 koeien erbij als je

vend geboerd met zorg en verstand. Niet

wilt uitbreiden. Alles kan, alles mag.

alleen in Nederland, maar ook in de

Het walhalla voor een boer.

landen om ons heen moeten boeren zich

haar (of hem)?

aan veel regels houden. En natuurlijk is Maar het heeft ook een schaduwkant. In

dat af en toe flink balen en word je er gek

mijn ogen ben je als boer ook een

van. Maar denk aan de lange termijn.

voorbeeld voor de burger. Boeren zijn pro-

Samen met hun collega’s in landen als

fessionals als het gaat om de zorg voor

Duitsland en Engeland, zijn onze Holland-

dier en milieu. Boeren zijn degene die het

se boeren koplopers. Op agrarisch gebied

dichtst bij de aarde staan. Letterlijk en

scoren ze uitmuntend en tegelijk zorgen ze

figuurlijk. Dat maakt ze ook zo woest

ervoor dat onze kinderen en kleinkinderen

aantrekkelijk. Het zijn letterlijk mannen

ook nog een mooie groene toekomst

(en vrouwen!) van de wereld.

tegemoet gaan. Dat vervult mij van trots!

Dus gaat boer zijn niet alleen maar over je eigen bedrijf. Het gaat ook om het goed overdragen van onze aardbol aan de volgende generaties. Neem Amerika, het land van de kansen, daar laten ze bij wijze van spreken buiten de airco draaien om

Pagina Yvon_VoertaalMelkvee.indd 1

Yvon Jaspers Meer Yvon www.trotsopboeren.nl

19-10-2016 09:24:29

Voertaal Melkvee Nr. 3 2016  
Voertaal Melkvee Nr. 3 2016