Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS NEDERLAND

NR 2 2019

Geef u w over V mening oertaa l en w in!

VOER

TAAL

(Scan

Kringlooplandbouw: veehouderij onmisbaar

4/5

Winnaars publieksprijs Agrarisch Ondernemer:

8/9

“Iedereen is welkom op ons bedrijf” Hoogste melkproductie per kg fosfaat

13

of lee

s eers t de a

chterk ant)


2

Inhoud

Productontwikkeling

02 Fatboost gaat daling melkvetgehalte tegen 03 Column Precisie of preciezer 04 Kringloopeconomie en veehouderij 06 Pens Stimulator

+

07 Melkstromen en keurmerken 08 Reportage winnaar Publieksprijs 10 Ruwvoermanagement 12 De TMR Plus-specialist 13 Winnaar Agroscoop bokaal 2019 14 Workshops transitie en jongveeopfok 16 Actueel nieuws

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl In ons privacy statement op www.forfarmers.nl staat hoe ForFarmers omgaat met uw persoonsgegevens. Wenst u geen (marketing)communicatie van ForFarmers meer te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via www.forfarmers.nl/mijn-gegevens. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier. Fotograaf voorpagina: Koos Groenewold, voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar 2019

Fatboost houdt vetgehalte op pe Het gebeurt vaak: uw koeien gaan de

Naast de stijging van het vetgehalte stijgt

wei in en vervolgens daalt het vet­

ook het eiwitgehalte gemiddeld met 0,1%

gehalte in de melk. ‘Fatboost’ gaat

en de kilogrammen melk blijven gelijk of

deze daling tegen. In combinatie met

dalen licht. De totale vet- en eiwitproduc-

beweiding of het voeren van vers gras,

tie neemt dus toe.

stijgt het vetpercentage in de melk gemiddeld met 0,3%. Het resultaat? Uit

“Zoveel mogelijk vet en eiwit

praktijkproeven van ForFarmers blijkt

binnen de fosfaatklasse”

een extra voerwinst van gemiddeld

Melkvee­houder Johan Riefel uit

€0,11 per koe per dag.

Zutphen is zeer tevreden over het effect

Een zeer tevreden Johan Riefel in gesprek met ForFarmers melkveespecialist Wouter Schreurs (rechts).


Column

eil tijdens beweiding

Precisie of preciezer?

Een extra voerwinst van €0,17 per koe

Innovatie heeft de

productiedoel gesteld”, vertelt Johan:

per dag

Nederlandse agrarische

“We willen binnen de fosfaatklasse

Voordat Johan een nieuw product gaat

sector ver gebracht en

waarin we nu zitten, zoveel mogelijk

voeren, kijkt hij kritisch naar de

vernieuwing zal alleen

kilogrammen vet en eiwit produceren.”

meerwaarde van het product op zijn

maar met volle kracht

financiële resultaat. “Vaak is het lastig

doorgaan. Logisch ook,

om op korte termijn al te kunnen

want mede dankzij

concluderen of een product uitkan”,

innovatie kunt u als

vertelt Johan, “maar met Fatboost is

ondernemer uw

dat bij ons zeker het geval.” Met gelijke

rendement op peil

liters en een stijging van het vetgehalte

houden of verbeteren.

van Fatboost. “Wij hebben een duidelijk

“Extra melkopbrengst van €0,24 per koe per dag”

met +0,4% realiseert hij een extra Een pittige uitdaging tijdens de

melkopbrengst van €0,24 per koe per

Binnen de melkveehouderij ligt het accent onder

zomerdagen, wanneer de koeien de wei

dag. Doordat Johan bij de inzet van

meer op innovatie in de ruwvoerteelt en -productie,

ingaan of vers gras op stal gevoerd

Fatboost nu een andere energiebron

sterk gestimuleerd - naast optimalisatie van het

krijgen en veel melkveehouders het

achterwege kan laten, realiseert hij

economisch rendement - door de doelstelling om

vetgehalte in de melk flink zien dalen.

€0,17 meer voerwinst per koe per dag.

meer eiwit van eigen land te halen, elk mineraal te

Afgelopen maart is Johan al begonnen

Dat levert hem gedurende april t/m

benutten en elke vierkante meter kostbare

met het voeren van Fatboostmeel (2 kg

augustus (weideperiode) ruim €2.650,-

landbouwgrond optimaal te gebruiken. Daarbij valt

per koe per dag) en het resultaat is goed.

op. “Voor ons dus voldoende redenen

al snel de term ‘precisielandbouw.’

Ondanks het weiden en het voeren van

om Fatboost te blijven voeren”, conclu-

vers gras op stal is het vetgehalte ten

deert Johan.

Bij ForFarmers zien we precisielandbouw niet als

opzichte van de stalperiode zelfs met

een doel op zich, maar we geloven wel dat een

0,4% gestegen en het eiwitgehalte gelijk

stapje preciezer te werk gaan voor de meeste

gebleven.

veehouders al snel een groot verschil kan maken. Daarbij heeft iedereen zijn eigen instapniveau. Voor de één is dat beginnen met mestmonsters, de

Hoe werkt Fatboost?

ander is al zover dat satellietbeelden daadwerkelijk bijdragen aan rendementsverbetering.

Tijdens de weideperiode of met het voeren van vers gras daalt het vetgehal-

Dit beantwoordt ook meteen waarom ForFarmers

te in de melk. Dit heeft vooral te maken met het verschil in samenstelling

investeert in onafhankelijk onderzoek en innovatie.

tussen vers gras en geconserveerd gras. Vers gras bevat veel onverzadigde

Op welk punt u ook staat met de optimalisatie van

vetzuren die de aanmaak van melkvet in de uier van de koe kunnen rem-

uw ruwvoerproductie, onze specialisten staan u

men. Fatboost gaat de melkvetremmende werking juist tegen en voorkomt

terzijde met een goed onderbouwd advies, zodat u

hiermee een daling van het vetgehalte in de melk.

de volgende stap kunt zetten.

Meer weten? Neem contact op met uw specialist, dealer of onze Klantenservice, T: 088 024 8010 of E: herkauwers@forfarmers.eu

Ronald van Hal Innovatiemanager Ruwvoerteelt

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Duurzaamheid en veehouderij

Kringloopeconomie kan niet zonder veehouderij

Serie over de feiten rond duurzaamheid en veehouderij ForFarmers brengt in 2019 in Voertaal een serie artikelen over belangrijke duurzaamheidsthema’s. Denk aan onderwerpen als kringlooplandbouw, broeikasgassen en diergezondheid en –welzijn. Doel is om meer inzicht te bieden in de duurzaamheidsdoelen en -prestaties van de veehouderij en

De vraag wat dieren eten speelt een prominente rol in de discussie over de duurzaamheid van de veehouderij. In deze discussie hebben de diervoederindustrie en veehouders belang­ rijke, positieve feiten naar voren te brengen. Bijvoorbeeld dat

de rol van ForFarmers hierin. Ook hopen we u te voorzien van feiten en weetjes die van pas kunnen komen in elk gesprek of discussie over de duurzaamheid van de (melk)veehouderij.

koeien, varkens en kippen grootverbruikers zijn van producten die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie en deze weten om te zetten in hoogwaardige voeding zoals vlees, melk en eieren.

Eén van de belangrijkste punten van

86% niet geschikt als menselijke voeding

kritiek op de veehouderij is dat wereldwijd

De FAO, de voedsel- en landbouworganisatie

graanproductie gebruikt voor diervoeding

een groot deel van het areaal landbouw-

van de Verenigde Naties, stelde daar onlangs

en wordt 40% van het akkerbouwland

grond wordt gebruikt voor de teelt van

een heel ander plaatje tegenover, zie de

gebruikt voor de productie van grondstof-

graan en soja als grondstof voor diervoer.

afbeelding op de pagina hiernaast. De FAO

fen voor veevoer. De FAO stelt dat

Volgens critici is het veel efficiënter en

heeft becijferd dat 86% van wat de wereld-

uitbreiding hiervan minder nodig is, omdat

duurzamer om gewassen te telen die

wijde veestapel eet als ruwvoer, of als

de veehouderij naar verwachting veel

direct geschikt zijn voor menselijke

grondstoffen verwerkt in diervoer, niet

efficiënter zal worden in het omzetten van

consumptie. Het zou volgens diezelfde

geschikt is voor menselijke consumptie. In

critici die kant op moeten, om de

het rapport van de FAO staat verder:

groeiende wereldbevolking van voedsel te

• Op tweederde van de oppervlakte die de

kunnen blijven voorzien.

• Wereldwijd wordt eenderde van de

grondstoffen in kilo’s vlees en zuivel. • Herkauwers met een groot aandeel ruwvoer in het rantsoen, hebben - naast

veehouderij in gebruik heeft als grasland,

ruwvoer - maar 0,6 kilo plantaardig eiwit

kan niets anders worden geteeld dan gras.

nodig voor de productie van 1 kilo eiwit in de vorm van vlees of melk, veel minder dan hoeveelheden van 6 tot 20 kilo waar in

ForFarmers voorvechter gebruik verantwoorde soja

eerdere studies mee werd gerekend.

Onder voorzitterschap van Nick Major, Corporate Affairs directeur bij ForFarmers,

Bovendien zorgt de diervoederindustrie

heeft FEFAC (Europese federatie voor voerproducenten) half juni de ‘Verantwoorde

ervoor dat een enorme hoeveelheid restpro-

Soja Verklaring’ uitgebracht. Op dit online platform kunnen Europese voerprodu-

ducten uit de voedingsmiddelenindustrie

centen vrijwillig verklaren­dat zij verantwoord geteelde soja inkopen. ForFarmers

ingezet worden als veevoer. Als we niet op

heeft zich enorm ingezet om dit als een Europees en sectorbreed initiatief moge-

deze manier met restproducten omgaan, zijn

lijk te maken. Nick Major: “Vanzelfsprekend behoort ForFarmers tot de eerste or-

restproducten geen grondstof meer, maar

ganisaties die dit initiatief steunen, niet alleen omdat we hier als organisatie voor

afval; het vormt dan een zware belasting voor

staan, maar ook omdat we al verantwoord geteelde soja inkopen. We zijn trots dat

het milieu. Kortom: de veehouderij is

we met dit initiatief onze verantwoorde inkoop naar een hoger plan kunnen tillen.”

essentieel voor de kringloopeconomie.


Grondstoffenwijzer geeft inzicht

bestaat voor ca. 70 – 80% uit reststromen.

Larven en algen

Eind mei bracht Nevedi, de Nederlandse

Voorbeelden hiervan zijn raapschroot,

Is hiermee de grens bereikt van het

Vereniging voor de Diervoerindustrie, de

sojahullen, bietenpulp en maisglutenvoer-

aandeel co-producten in veevoer en

derde editie van de Grondstoffenwijzer

meel of vochtige diervoeders zoals

grondstoffen die niet concurreren met

uit. Ook hierin wordt benadrukt dat van

bierbostel, perspulp, tarwegistconcentraat

plantaardige voeding voor mensen? Dat is

alle grondstoffen die voor diervoeder

(ProtiWanze) en maisbijproducten (bijv.

niet de verwachting. De voedingsmiddelen-

worden gebruikt, het overgrote deel niet

Corngold®, zie kader).

industrie zal meegroeien met de groei van de wereldbevolking, waardoor meer

geschikt is voor menselijke consumptie. De Grondstoffenwijzer laat ook zien hoe

De Nederlandse varkenshouderij is ook

co-producten beschikbaar komen voor

belangrijk de veehouderij is voor het

een grootgebruiker van co-producten,

veevoer. Daarnaast zullen nieuwe

verwerken van restproducten, ook wel

circa 50% van het varkensvoer in Neder-

ontwikkelingen een impuls geven aan de

co-producten genoemd, uit de productie

land bevat co-producten, daarmee is de

kringloop. Een voorbeeld is de grootscha-

van levensmiddelen en biobrandstoffen.

Nederlandse veehouderij wereldwijd een

lige inzet van larven die zich vol eten met

Bijna 43% van de grondstoffen die de

absolute koploper in het gebruik van

groente- en tuinafval en andere organi-

diervoerindustrie gebruikt, bestaat uit

co-producten. Bietenpulp, stoomschillen,

sche stoffen, en vervolgens een zeer

deze co-producten.

afgekeurde friet, palmpitschilfers en

geschikte eiwitbron zijn voor met name

bijproducten uit de zuivelindustrie zijn

pluimveevoer. Ook van de toepassing van

Co-producten in de veehouderij

slechts een paar voorbeelden van een

algen als grondstof voor veevoer wordt nog

In de Nederlandse melkveehouderij

lange lijst co-producten, die dankzij de

veel verwacht.

bestaat ca. 70% van het rantsoen uit

varkenshouderijketen geen afval zijn,

ruwvoer, wat op zich al een zeer duur-

maar worden verwerkt tot varkensvoer en

zame manier van voer produceren is. Het

door de dieren worden omgezet tot

aanvullend krachtvoer (grondstoffen,

hoogwaardig, eiwitrijk vlees.

vochtige diervoeders en mengvoer)

ForFarmers DML Reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie – de zogenaamde vloeibare en droge/stapelbare co-producten –

Overzicht van grondstoffen die wel en niet voor menselijke consumptie geschikt zijn.

zet ForFarmers af als veevoer. Deze producten levert ForFarmers onder de noemer DML, dat staat voor dry-moist-

6 miljard ton drogestof (veestapel wereldwijd)

liquid. We zien restproducten niet als afval, maar zetten ze in als hoogwaardige veevoeders en dragen zo bij aan een circulaire economie. De 25-jarige samenwerking tussen ForFarmers en Tate & Lyle, een grondstoffenproducent voor de

Niet eetbaar voor mensen

46 % gras en bladgewassen

humane voedingsmiddelenindustrie is een goed voorbeeld. Tate & Lyle gebruikt met name mais en tarwe. In de verwerking van mais tot zetmeel 19 % gewasresten

(o.a. stro, suikerriet)

8 % voedergewassen

(o.a. voedertarwe, voederbieten, peulvruchten)

Eetbaar voor mensen

5 % oliehoudende zaden 5 % bijproducten 3 % andere grondstoffen 13% granen

Bron: FAO

(zemelen, maïsgluten, melasse, bietenpulp, bierbostel, biobrandstofgranen) niet geschikt voor menselijke consumptie

1% andere grondstoffen geschikt voor menselijke consumptie (o.a. sojabonen, sojaolie, raapzaad)

en glucose ontstaat er een hoogwaardig voedingsmiddel voor melk- en vleesvee: Corngold®. Corngold® is een zeer gewaardeerd vochtig veevoer en kenmerkt zich door de hoge energiewaarde aangevuld met voldoende eiwit. Het wordt jaarrond geproduceerd en is voor veel veehouders een “vaste” waarde in het rantsoen.

5


6

Achtergrond Pens Stimulator+

Pens Stimulator+: “Minder gezondheids­ problemen, de koeien zitten beter in hun vel” “Een gezonde koe geeft meer melk en

vader Mendé en broer Johan Bosma

meer werkplezier”, dat is het motto van

maakt het product onderdeel uit van het

Arnold Bosma, accountmanager bij

rantsoen. Arnold: “De melkkoeien van

ForFarmers-dealer Weidse Blik (Joure).

mijn broer en vader staan op twee

Arnold heeft goede ervaringen met

verschillende locaties en krijgen

+

Gezonde koeien met Pens Stimulator+

Pens Stimulator en zet het product,

nagenoeg hetzelfde rantsoen. Mijn vader

Gezonde koeien is een absolute

een combinatie van gistcultuur,

probeert graag wat uit, dus hebben we de

randvoorwaarde voor een goede

+

antioxidanten en B-vitamines, die de

Pens Stimulator eerst aan het rantsoen

ruwvoerbenutting. Tegelijkertijd

gezondheid van koeien ondersteunt,

van de koeien op ‘zijn locatie’ toegevoegd.

stijgt de kwaliteit van het ruwvoer,

vaak in. “Het werkt goed in verschil­

Vrij snel zagen we het verschil: de mest

waardoor de rantsoenen scherper

lende situaties”, vertelt Arnold. “Het

is constanter, de koeien hebben meer

worden en er in veel situaties meer

past goed bij bedrijven waarbij de

glans op de vacht en mooie harde

kans is op pens- én darmverzu-

weerstand van de koeien wel iets

klauwen gekregen.” Vier maanden later

ring. Pens Stimulator+ beschermt

extra’s kan gebruiken, maar het is ook

was ook Arnolds broer Johan overtuigd

de pens door het pensmilieu te

geschikt voor bedrijven die juist ‘de

en is de Pens Stimulator+ ook aan het

stabiliseren. Dit helpt verzuring

puntjes op de i’ willen zetten.”

rantsoen van de koeien op de tweede

te voorkomen en daardoor kan de

locatie toegevoegd. “We hebben de

celwandafbraak goed plaatsvin-

Veel goede resultaten

indruk dat de algehele weerstand van de

den. Daarnaast beschermt Pens

Arnold heeft veel voorbeelden van goede

koeien is verbeterd en ervaren ook

Stimulator+ koeien bij stresssitua-

resultaten die hij met Pens Stimulator+

minder vruchtbaarheidsproblemen en

ties, zoals bijvoorbeeld hittestress

heeft geboekt. Ook op het bedrijf van zijn

uierontsteking”, concludeert Johan.

of stress in de transitieperiode, waarbij ontstekingsreacties kunnen ontstaan. Deze ontstekingsreacties

+

Mendé en Johan (rechts) Bosma zijn overtuigd van Pens Stimulator .

beschadigen de darmwand, met ‘lekkende darm’ tot gevolg. Pens Stimulator+ bevat een gistcultuur die het immuunsysteem stimuleert en ontstekingsreacties tegengaat en vermindert daarmee de kans op een lekkende darm aanzienlijk. Ook bevat Pens Stimulator+ B-vitamines die de klauwgezondheid zichtbaar bevorderen. Wilt u dit product bestellen? Neem dan contact op met uw dealer, specialist of de Klantenservice Herkauwers.


7

Melkstromen

Toename aantal melkstromen en keurmerken Naast gangbare melk, biologische melk

Inspelen op nieuwe marktvraag

(opbouw rantsoen, type ruwvoer, grondstof-

en weidemelk komen er steeds meer

Sinds 2017 speelt de Nederlandse zuivel-

keuzes krachtvoer en hiermee de rantsoen-

melkstromen in de markt. De meeste

industrie in op een toenemende vraag

efficiëntie). Vraag onze melkveespecialist of

komen voort uit een nieuwe marktvraag

naar VLOG1)-gecertificeerde (Non GMO)

accountmanager om advies. Zij hebben veel

(VLOG) of uit duurzaamheidsprogramma’s

zuivelproducten, met name voor de

kennis en ervaring en begeleiden u graag

van zuivelleveranciers en/of retailers die

Duitse markt. De meeste zuivelleveran-

bij de omschakeling naar het produceren

zich hiermee willen onderscheiden en

ciers verwerken inmiddels VLOG-melk

van VLOG-melk.

op die manier een meerwaarde voor hun

– gedeeltelijk of verplicht voor alle leden

producten willen creëren. Onze specia­

- waarvoor de melkveehouder meestal

Andere nieuwe zuivelkeurmerken

listen hebben veel kennis en ervaring en

een meerprijs van 1 eurocent per kg

Ook komen er steeds meer duurzaam-

begeleiden u graag bij de omschakeling

melk ontvangt bovenop de premie voor

heidskeurmerken in de zuivelschappen.

naar het produceren en leveren voor een

weidemelk. Hiervoor dient de melkvee-

Voorbeelden hiervan zijn het keurmerk

bepaalde melkstroom.

houder VLOG-gecertificeerde voeders te

‘On the way to PlanetProof’ en het

voeren. Zuivelleverancier A-ware heeft

‘Beter leven’ keurmerk. In zijn algemeen-

Niet elke zuivelleverancier biedt dezelfde

een specifieke melkstroom voor Albert

heid richten deze keurmerken zich allemaal

melkstromen aan en de meeste nieuwe

Heijn ontwikkeld waarvoor ook VLOG-

op de thema’s biodiversiteit, dierenwelzijn,

melkstromen hebben een (groot) aantal en

voeders dienen te worden gevoerd.

bodem en klimaat. Zowel het aantal eisen

vaak verschillende extra eisen. Om hieraan

Hiervoor geldt echter als extra eis dat de

als de invulling van de eisen kan sterk

te voldoen zullen meestal extra kosten

grondstoffen uit de Europese Unie

variëren. Een groot gedeelte van deze eisen

worden gemaakt, waar dan ook een plus

afkomstig zijn (VLOG-EU). In hoeverre de

wordt gemonitord op basis van de Kring-

op de melkprijs tegenover staat. Kortom,

productie van VLOG-melk voor u interes-

loopWijzer. Uw melkveespecialist en/of

een kans voor melkveehouders om de

sant is, hangt af van de mogelijkheden bij

accountmanager van ForFarmers kan u

voerwinst te verhogen, mits de extra eisen

uw zuivelleverancier en van de meerkos-

adviseren over de mogelijkheden voor uw

die horen bij een melkstroom passen

ten per kilogram melk. Deze zijn sterk

bedrijf.

binnen de bedrijfsvoering.

afhankelijk van uw rantsoensituatie

Breed assortiment VLOG- en VLOG-EU-voeders Naast VLOG produceert ForFarmers ook VLOG-EU-voeders, met grondstoffen afkomstig uit Europa. Deze voerlijn voldoet aan het eisenpakket voor de productie van melk voor het A-ware/Albert Heijn-concept. Ons brede assortiment VLOG- en VLOG-EU-voeders is geschikt voor jongvee, melkvee en transitiekoeien. Naast mengvoeders bestaat het assortiment uit Non GMO-mineralen, melkpoeders, enkelvoudige grondstoffen en coproducten geschikt voor de productie van VLOG- en VLOG-EU-melk. Interesse? Neem contact op met uw specialist, dealer of onze Klantenservice, T: 088 024 8010 of E: herkauwers@forfarmers.eu 1)

VLOG = Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik; niet-genetisch gemodificeerd


8

Reportage De Maargies Hoeve

“Iedereen is welkom

op ons bedrijf”

V.l.n.r.: Eigenaar Lu Nijk van De Maargies Hoeve, specialist Wim Kleverkamp en bedrijfsleider Sietze Fokkinga bespreken de kracht van Feed2Milk.

De winnaar van de publieksprijs van

zo´n 80 koeien van mijn ouders over. Een

gaan verdiepen; ik had altijd al belang-

Agrarisch Ondernemer van het Jaar

jaar later kocht ik een boerderij met land

stelling voor het zorgvak, mijn zussen

2019 voert nu een jaar van ForFarmers.

erbij en daarna is het bedrijf gestaag

zijn er beide in werkzaam. We begonnen

Een gesprek met eigenaar Lu Nijk van

doorgegroeid.”

met één deelnemer, een autistische

De Maargies Hoeve en bedrijfsleider

jongen, die nog steeds op De Maargies

Sietze Fokkinga­over ondernemerschap,

Waarvoor staat Maargies?

Hoeve werkt. De zorg is nu een rode

kansen zien en deze ook pakken.

‘Maargies’ is in deze omgeving een

draad in ons bedrijf; een aantal deel­

andere naam voor meisjes. Lu’s opa nam

nemers is vanaf het begin al bij ons. Het

Er is iedere dag volop bedrijvigheid bij De

in 1933 de boerderij over van een boer

zijn eigenlijk collega’s geworden. Ze zijn

Maargies Hoeve in Kallenkote (Ov.): een

met twee vrijgezelle dochters, dit werden

hier echt op hun plaats.”

melkveebedrijf met 370 koeien die drie

zijn “maargies” genoemd. Hij is toen

keer daags gemolken worden, 200 stuks

begonnen met acht melkkoeien en 21

Iedereen is welkom

jongvee, 235 hectare land en een zorgtak

hectare grond. Lu’s moeder noemde het

Lu vindt het een uitdaging om alle drie de

inclusief logeerverblijven, crisisopvang

bedrijf De Maargies Hoeve.

bedrijfstakken zoveel mogelijk in elkaar te

en Maargies Kooklokaal. Dagelijks

Onder Lu groeide het bedrijf uit tot wat

laten grijpen. Zorgmedewerkers zijn

werken hier zo’n veertig mensen. Aan de

het nu is. “Ik voelde, een bedrijf met

actief op het agrarische bedrijf en in de

wieg van dit bedrijf staat eigenaar Lu

alleen koeien geeft me te weinig

horeca. De (veelal zelfgeteelde) groenten

Nijk die graag kansen pakt, zodra ze

voldoening, ik moet iets hebben dat me

die overblijven van het kooklokaal gaan

voorbij komen. “In 1987 nam ik op

plaagt. Toen in de jaren ’90 zorgboerde-

naar de voedselbank, brood dat overblijft

20-jarige leeftijd het melkveebedrijf met

rijen in opkomst waren, ben ik me hierin

van de voedselbank gaat naar de koeien.


Op energiegebied wordt de warmte uit de

rust naar de medewerkers toe. Sietze:

melk teruggewonnen en gebruikt voor

“We melken om 5.00 uur, 13.00 uur en

verwarming van de woonvertrekken.

21.00 uur, we voeren op vaste tijden en we

Lu legt de nadruk op de openheid van zijn

hebben vaste dagen voor bepaalde

bedrijf en de laagdrempeligheid naar de

werkzaamheden. Het wegbrengen van

burgers. “Iedereen is welkom op De

droge koeien naar onze andere bedrijfs­

Maargies Hoeve, mag overal rondkijken

locatie en het daar ophalen van koeien die

en genieten van wat elk seizoen te bieden

op het punt staan te kalven gebeurt

heeft. Het kleinste kerkje van het land, en

bijvoorbeeld op maandag en vrijdag. Deze

ook nog eens ingericht voor alle geloven,

vaste structuren werken positief door op

staat op ons terrein. Dit trekt diverse

onze veestapel.”

9

mensen aan, er vinden hier zelfs trouwerijen plaats. In ons kooklokaal,

Vernieuwende voedingsvisie

aantonen dat onze snelle kuilen met hoge

een voormalige basisschool in het dorp,

De dag dat het melkquotum eraf ging, is

VEM veel te verzurend werkten. Door o.a.

wordt enkele avonden per week een

het melkveebedrijf drie keer daags gaan

een betere controle op de verzurende

drie­gangenmaaltijd geserveerd. Verder

melken en het rantsoen verder gaan

werking van het rantsoen is de dierge-

verhuren we deze ruimte voor bijvoor-

optimaliseren. Met resultaat: de gemid-

zondheid, maar ook de melkproductie

beeld feesten, (kook)workshops en

delde melkproductie is van 8.000 liter naar

van onze veestapel gestegen.” Sietze vult

vergaderingen.”

11.800 liter gegaan. Verder hebben de

aan: “Ik dacht: voer je minder VEM, dan

ondernemers vorig jaar, na lang beraad,

produceren de koeien minder melk, maar

Werken volgens vaste protocollen

besloten om van voerleverancier te

het tegendeel is waar bij ons. Door het

Lu kan voor de melkveehouderij rekenen

veranderen. Lu: “Wij zijn trouw aan onze

rantsoen te optimaliseren hebben de

op een trouwe kracht: bedrijfsleider

leveranciers, veranderen niet snel, maar

melkkoeien afgelopen jaar meer kilogram-

Sietze Fokkinga werkt al 21 jaar op De

het liep al een tijdje niet goed bij het

men vet en eiwit geproduceerd en onze

Maargies Hoeve. Sietze is verantwoorde-

melkvee. ForFarmers-melkveespecialist

voerwinst is beduidend beter dan de

lijk voor de dagelijkse werkzaamheden bij

Wim Kleverkamp wist ons over te halen

referentiegroep. Verder merken we dat de

het melkvee, de droge koeien en het

vanwege zijn voedingsvisie; hij rekent met

koeien gezonder zijn, de pens functioneert

jongvee. Hij doet dit samen met een team

in de praktijk geteste Feed2Milk normen

goed en de mest is consistent. We zien dat

van vaste medewerkers, maar ook

en kijkt goed naar hoe verzurend een

de koeien persistent blijven, de groep die 200

stagiaires en zorgmedewerkers. Ze

rantsoen is. Doordat ForFarmers met het

- 300 dagen in lactatie is, geeft gemiddeld

werken volgens protocollen, dat geeft

kengetal Verzuringsindex werkt, kon Wim

nog 31 liter; dat vinden we heel wat waard!”

Bedrijfsgegevens De Maargies Hoeve uit Kallenkote (Ov.)

deld (rollend jaar): 11.736 kg melk met

melkveebedrijf is dat Nijk vanaf

is van Lu Nijk, zijn ex-vrouw Henny

4.05% vet en 3,50% eiwit. Er wordt

1 maart is overgestapt naar A-ware en

Schoemaker en hun drie kinderen

weidegang toegepast.

meedoet aan het duurzame huismerk-

Hedy (32), Lotte (30) en Gerbert (23).

De koeien krijgen een gemengd rant-

concept dat A-ware met Albert Heijn

Ze hebben een melkveebedrijf op drie

soen bestaande uit o.a.: kuilgras, mais,

heeft opgezet. In dit concept krijgen

locaties, met een grote zorgtak en ho-

vers gras, bierbostel, maismeel, maat-

koeien meer rust, licht, lucht, gras en

reca op twee locaties: theeschenkerij

werkvoer en RumiBuffer. Aanvullend

ruimte dan gangbaar. Daarnaast wordt

bij het melkveebedrijf en kooklokaal/

worden de VLOG-EU-krachtvoeders

de biodiversiteit van de bodem bevor-

restaurant in het dorp.

Maximabrok Superieur en Maximabrok

derd en ontstaat er kruidenrijk grasland.

Prominent verstrekt. De producten

Albert Heijn-melk levert drie cent extra

Het bedrijf houdt 370 koeien en 200

worden geleverd door ForFarmers-

per kilo op, waarvan 1,5 cent opgaat

stuks jongvee op 235 hectare land.

dealer AgroNoord.

aan extra kosten voor het concept en de

De melkkoeien produceren gemid-

De meest actuele verandering voor het

andere 1,5 cent extra marge is.


10

Ruwvoermanagement

Veel belangstelling voor ruwvoerinnovatie Vernieuwing in de ruwvoerteelt staat

Wat zijn veelbelovende gras- en maisras-

volop in de belangstelling. Dat was te

sen? Hoe werkt precisiebemesting? In

merken tijdens de demodag die

deze en andere actuele onderwerpen

ForFarmers eind juni organiseerde op

konden de bezoekers zich samen met de

een veld vol ruwvoerinnovatie in

teeltspecialisten van ForFarmers

Bornerbroek. Een kleine 300 veehou­

uitgebreid verdiepen.

ders en loonwerkers toonden grote interesse in de nieuwe ontwikkelingen,

“Dit is echt een dag waar je wijzer van

maar hadden ook prangende vragen

wordt”, aldus Geert Bergman, melkvee-

over de uitdagingen van dit moment.

houder in Lattrop-Breklenkamp. “Er speelt veel op het gebied van beleid,

Teeltspecialist Gert Middelveld van

wetgeving en nieuwe melkstromen.

ForFarmers rekende zijn toehoorders

Daarom is het goed dat op zo’n dag veel

voor dat een bedrijf met 50 hectare gras

verschillende onderwerpen aan bod

en 10 hectare mais jaarlijks al snel voor

komen.’’

€100.000 aan drogestof produceert. Die waarde neemt alleen maar toe als je de opbrengst en kwaliteit weet te verbeteren en de inkuilverliezen weet te beperken. Maar hoe pak je dat allemaal aan? Daarover ging het tijdens de demodag op het innovatieveld ruwvoer dat ForFarmers heeft aangelegd op het terrein van Loonbedrijf De Weer in Bornerbroek. Hoe ga je bijvoorbeeld praktisch om met de nieuwe eisen rond vanggewassen in mais? Welke eiwitrijke gewassen zijn kansrijk?

Innovatievelden ruwvoerteelt ForFarmers heeft in Bornerbroek

Op 4 september vindt in Bornerbroek

(Overijssel) en Marwijksoord (Dren-

opnieuw een demodag plaats, zie

the) innovatievelden voor ruwvoer-

www.forfarmers.nl/bornerbroek 2019.

teelt aangelegd. Hier worden onder

U heeft dan tevens de mogelijkheid

meer demodagen georganiseerd voor

om uw gewasbeschermingslicentie te

veehouders en loonwerkers. Doel is

verlengen.

om hen verder te helpen met actuele en toekomstige vraagstukken rond ruwvoerproductie.


Ruwvoermanagement

11

Vraag om broeicontrole met warmtecamera Twijfelt u of er broei zit in uw gras- of

Broei remmen en voorkomen

maiskuil? Vraag uw melkveespecialist

Broeiremmers zijn speciaal ontwikkeld

of dealer dan om een controle met een

om broeivorming in een gemengd

warmtecamera, want een beetje broei

rantsoen tegen te gaan. Ze zijn in vloei-

kan al verassend veel geld kosten!

bare en in droge producten verkrijgbaar en remmen de broeivorming aan het

Een kuil met 5% broei betekent al snel

voerhek. De vloeibare broeiremmer,

een verlies van 650 VEM aan voederwaar-

Selko-TMR, is geschikt voor zowel

de per koe per dag. Daarnaast is voer met

melkgevende- als droge koeien. De droge

broei minder smakelijk en dus gaat ook

broeiremmer, TMR-Cool, is alleen

de drogestofopname omlaag. In dit geval

geschikt voor melkgevende koeien.

is dat ongeveer 2% wat neerkomt op 250

De beste optie om broei in ruwvoer te

VEM per koe per dag. Bij 5 % broei krijgt

voorkomen is door een inkuilmiddel te

een koe dus ca. 900 VEM per dag minder

gebruiken. Een inkuilmiddel is een extra

binnen.

‘verzekeringspremie’ om de kuil te bescher-

Wanneer dit verlies niet wordt gecompen-

men tegen broei en maximaal voederwaarde

Twijfel over broei?

seerd met bijvoorbeeld een kilo extra

te behouden. ForFarmers is exclusief

Vraag uw melkveespecialist of

krachtvoer, daalt de melkproductie met

leverancier van SiloSolve FC, een allround

ForFarmers­dealer om een opname te

1,9 liter per koe per dag. Omgerekend

inkuilmiddel voor gras en mais dat zich de

maken met een warmtecamera en om de

naar melkgeld scheelt dat een bedrijf met

afgelopen jaren in Nederland heeft bewezen

kuiltemperatuur te meten. Wat u met het

100 melkkoeien al gauw €2.000,- per

met kuilen die verrassend lang koel en fris

blote oog niet gemakkelijk ziet, wordt dan

maand (melkprijs € 0,35).

blijven, ook bij lagere voersnelheden.

meteen zichtbaar.

Tip: gebruik SiloSolve FC bij inkuilen snijmais Snijmais kuilt u voor een heel jaar in. Het is dus ontzettend belangrijk dat het inkuil­ proces goed verloopt.

eindig met veldkavels. 3. Voorkom grond en verontreiniging in de kuil. 4. Kuil laagsgewijs met max. 30 cm per

9. Zorg voor voldoende afdekgewicht; een dikke laag zand of bijproducten werkt het beste. 10. Gebruik altijd SiloSolve FC om de con-

Kuilverliezen worden veroorzaakt door

laag en zorg voor maximale en conti-

serverings- en broeiverliezen tot een

veldverliezen (1 tot 1,5%), conserverings-

nue druk op de kuil.

minimum te beperken. Zo voorkomt

verliezen (tot 6%) en broeiverlies (5% tot 15%). Broeiverlies betekent ook voederwaardeverlies. Bovendien nemen de dieren snijmais met broei (veel) minder op. Reden te meer om veel aandacht te besteden aan broeiremming. Tien tips om de verliezen te beperken: 1. Oogst bij minimaal 36% drogestof en haksel de natste mais als laatst. 2. Start met de percelen dicht bij huis en

5. Hanteer voor de 0,5 meter toplaag een kortere haksellengte. 6. Zorg voor kuilplaten met voldoende

u frustratie wanneer u een waardevol en smakelijke product als snijmais door broei niet tot waarde kunt bren-

lengte en ruimte. Gebruik bij voorkeur

gen. Veehouders die SiloSolve FC heb-

een sleufsilo.

ben ingezet in de mais zijn verrast hoe

7. Positioneer het snijvlak op het

lang het voer fris en smakelijk blijft,

noorden, dan vind er minder zon- en

zelfs bij een lage voersnelheid. Geen

regeninslag plaats.

wonder dat de koeien het graag vreten

8. Dek de kuil zo snel mogelijk af. De combinatie van onderfolie en folie geven het beste resultaat.

en nauwelijks resten laten liggen.


12

De specialist

Gerco Wolbink:

“Ik ben altijd op zoek naar manieren om de voer­ efficiëntie te verbeteren” “Als TMR Plus-specialist ben ik gesprekspartner voor de melkveebedrijven die alles gemengd voeren. Ik ben altijd op zoek naar manieren om de voerefficiëntie te verbeteren. Bij het optimaliseren van het gemengde rantsoen vind ik het erg belangrijk dat het ‘eigen’ ruwvoer maximaal wordt benut. Vervolgens maak ik de puzzel passend met de juiste grondstof­ fen en maatwerkvoer. Het rendement voor de boer staat hierbij altijd op de eerste plaats, ik vind het dan ook belangrijk dat mijn klanten mij als betrouwbare partner zien, die met eerlijk advies het maximale uit het bedrijf wil halen.” “Tijdens bedrijfsbezoeken maak ik regelmatig gebruik van de ‘Feed Audit’, een bedrijfsscan waarmee je een compleet beeld van het voermanagement, vanaf de kuil tot en met de koesignalen in de stal, en de dagelijkse routine op het melkveebedrijf krijgt. Alle onderdelen van het proces worden nagelopen en met een timelapse camera maken we opnames in de stal. Dit geeft waardevolle informatie.” “De droge koeien mogen bij het voeren van een TMR-rantsoen absoluut niet worden vergeten. Een goede lactatiestart is namelijk extra belangrijk. Niet goed opstarten gaat vaak ten koste van de conditie van de koe in het begin van de lactatie, en later in lactatie hebben de koeien dan juist meer risico op vervetting. Met een TMR-rantsoen kan het rantsoen niet zo makkelijk op individueel niveau worden bijgestuurd. Als het transitiemanagement niet goed voor elkaar is, wordt dit met een TMR-rantsoen extra hard afgestraft.” “Samen met acht andere TMR Plus-specialisten maak ik onderdeel uit van het TMR-team van ForFarmers. Naast het geven van specialistisch advies aan klanten, zijn wij als team verantwoordelijk voor de kennisoverdracht naar onze collega’s, de melkveespecialisten. We komen regelmatig samen voor bijscholing en het uitwisselen van de nieuwste kennis. Ook leren we van elkaars praktijkervaringen en zo tillen we elkaar steeds naar een hoger niveau.”


13

Winnaar Agroscoopbokaal 2019

Agroscoopbokaal voor hoogste melkproductie per kilogram fosfaat V.O.F. de Scheurhorst, zoals het bedrijf

jongvee de afgelopen jaren bijna

van de familie Berenpas uit Zutphen heet,

gehalveerd.

behaalde in 2018 een productie van 231 kilogram meetmelk per kilogram fosfaat,

Diergezondheid grootste succesfactor

de hoogste score van alle klanten van

voor duurzame veestapel

ForFarmers die deelnemen aan het

De goede resultaten zijn met name te

monitoringsprogramma Agroscoop­.

danken aan de extra aandacht op het

Hiernaast blinken de Gelderse veehou­

gebied van diergezondheid. Koeien met

ders uit in dierverzorging en diergezond­

afwijkend gedrag worden direct

heid. Zij zijn daarom de winnaar van de

getemperatuurd. Daarnaast maakt het

Agroscoopbokaal 2018. De prijs werd

bedrijf goed gebruik van de aanwezige

begin mei uitgereikt tijdens een feeste­

gezondheidsdata, zoals vreetmonitoring

lijke bijeenkomst in Beesd.

op de halsbanden en geleidbaarheidsdata uit de melkrobot.

V.O.F de Scheurhorst melkt 130 koeien,

Familie Berenpas met de Agroscoopbokaal.

met twee robots, op 77 hectare grond.

‘Echte vakmensen met duidelijke

De koeien produceren 12.390 kg melk

doelen’

zowel gezondheid, levensduur als

met 4,26% vet en 3,44% eiwit. Na

“De familie Berenpas streeft met veel

melkproductie van de veestapel te

invoering van het fosfaatstelsel heeft de

vakmanschap naar het maximale

verhogen en dat is een enorm knappe

familie Berenpas heel bewust gekozen

resultaat. Of het nu gaat om de melk-

prestatie.” Samen met Bram, stellen de

om niet verder uit te breiden en gekeken

productie, transitiemanagement,

melkveehouders ieder jaar duidelijke

naar hoe de beschikbare fosfaatruimte

jongveeopfok of ruwvoerteelt, het is

doelen. Zo is afgelopen jaar gewerkt

zo goed mogelijk kan worden benut. Zo

allemaal heel goed voor elkaar”, vertelt

aan het verbeteren van het droog-

heeft het bedrijf zowel de levensduur

melkveespecialist Bram Dorresteijn.

standsprotocol. Dit jaar ligt de focus op

als melkproductie van de melkkoeien

“Door op alle gebieden te optimaliseren

weidegang: de koeien gaan voor het

weten te verhogen en is het aantal stuks

laten zij zien dat het mogelijk is om

eerst sinds jaren weer naar buiten.

W&B Denekamp winnaar categorie loonwerk Elk jaar reikt ForFarmers de Agroscoopbokaal uit aan ondernemers die in hun tak van de veehouderij een uitmuntende prestatie hebben geleverd. Ook voor Loonwerk, als belangrijke partner van veehouders, is er een prijs. In deze categorie won dit jaar de Werktuig- & Bouwdienst (W&B) Denekamp. De eigenaren onderscheiden zich op het gebied van duurzaam ondernemen, maatschappelijke betrokkenheid en goed personeelsbeleid.


14

TransLac en Vita workshops

Transitie is in trek Al ruim 550 deelnemers aan regionale workshops transitie en jongveeopfok

Tijdens een TransLac en Vita workshop leren de deelnemers meer over transitiemanagement en jongveeopfok.

Hoe verbeter je de opstart van nieuw­

met onze regionale dealers bijeen­

workshops TransLac en Vita (jongvee) in

melkte koeien en hoe krijg je de

komsten georganiseerd om met kleine

de stallen van de gastbedrijven. Deze

jongveeopfok naar een hoger niveau?

groepen melkveehouders dieper in te

manier van kennis delen en praktische

Veel veehouders zijn met deze items

gaan op transitiemanagement en

ervaringen uitwisselen sloeg duidelijk aan

bezig. Onze regionale workshops rond

jongveeopfok. Al deze bijeenkomsten

bij de deelnemers.

transitie en jongveeopfok trokken de

vonden plaats op bedrijven van klanten in

afgelopen maanden meer dan 550

verschillende delen van het land.

Direct aan de slag

deelnemers.

Melkveespecialisten en jongveespecialis-

De deelnemende veehouders merkten

ten van ForFarmers presenteerden onder

op dat ze op hun eigen bedrijf nog

Afgelopen najaar introduceerde ForFar-

meer de nieuwste inzichten op het gebied

verschillende punten kunnen verbete-

mers TransLac, een vernieuwde aanpak

van probleemloos opstarten, (slepende)

ren: o.a. het (gemengde) droogstands-

en een vernieuwd assortiment voor een

melkziekte voorkomen en het tijdens de

rantsoen, de watervoorziening voor

optimale droogstand en opstart. Hierop

droogstand sturen op vitale en gezonde

zowel droogstaande koeien als kalveren

volgend hebben we vanaf februari samen

kalveren. Daarna volgden de deelnemers

en de biestkwaliteit. Madeleine van


Hemmen, technisch specialist in

tussen de kwaliteit van het

en de audit hebben mij geleerd dat ons

Noordoost-Nederland­, merkt dat

droogstands­rantsoen en de opstart van

transitiemanagement best goed op

bedrijven in de praktijk volop bezig zijn

de jonge kalveren. Van Hemmen: “We

orde is, maar dat het met een kleine

met deze thema’s. “Veel veehouders

hebben nog eens duidelijk aangegeven

aanpassing in het rantsoen nog beter

erkennen het belang van een goed

dat de oorzaak van diarree bij jonge

kan. Na de audit ben ik TransLac

gemengd droogstandsrantsoen en

kalfjes vaak ligt bij de kwaliteit en de

transitiebrok bij gaan voeren en ik zie

voldoende drogestofopname tijdens de

opname van het voer voor droogstaande

nu bij de melkkoeien onder andere

droogstand. We krijgen veel vragen

koeien kort voor het afkalven. Hier

minder zucht na het afkalven. Ook de

over het maken van speciale mengkui-

houden steeds meer veehouders nu

pasgeboren kalveren zijn net iets

len voor droogstaande koeien.

beter rekening mee, daardoor zien we

zwaarder en vitaler. Direct na het

vaak al in een korte tijd zichtbare

afkalven krijgen alle koeien en vaarzen

verbeteringen.”

de energiedrank Quickfit. Mijn indruk is

“De kalveren zijn net iets zwaarder en vitaler”

dat de opstart daardoor nog wat vlotter TransLac Audit

gaat en dat de nageboorte gemakkelij-

Anthony Aldenzee, melkveehouder in

ker afkomt.”

Deurne, nam in het voorjaar deel aan de workshop van ForFarmers dealer Van

Een uitdaging voor Aldenzee is het

den Boom. Daarna liet hij ForFarmers

aanbieden van een goed en constant

Ook ons advies om de droogstaande

een zogeheten TransLac Audit uitvoeren

gemengd rantsoen aan de droogstaan-

koeien dagelijks vers voer te verstrek-

op zijn bedrijf. Hiermee kreeg hij een

de koeien. “Soms hebben we maar drie

ken – vooral in perioden van hittestress

score op alle punten die de kwaliteit van

of vier droogstaande koeien, daar ga ik

- wordt steeds vaker opgevolgd.”

de transitie en de jongveeopfok beïn-

niet zo snel een rantsoen voor men-

vloeden, waaronder huisvesting,

gen.” De speciale droogstandbalen die

Tijdens de workshops leerden de

stalklimaat, voermanagement en

ForFarmers sinds kort aanbiedt, vindt

deelnemers meer over de relatie

waterkwaliteit. Aldenzee: “De workshop

hij daarom een interessante optie.

TransLac Droogstandbalen: gemak en constante kwaliteit balen sluiten aan om voor kleine groepen

je meteen een compleet rantsoen dat

droge koeien toch het perfecte droog-

constant van kwaliteit en samenstelling is.

standsrantsoen aan te bieden.

Je weet ook precies hoeveel je voert en hoeveel drogestof ze per dag opnemen.

Edwin Keuper bij de TransLac Droogstandbalen

Melkveehouder Edwin Keuper uit

Mijn indruk is dat de koeien er nu nog iets

Netterden startte in het najaar van 2018

beter uitzien dan voorheen. Je zet met de

met de droogstandbalen om een ruw-

droogstandbalen echt de puntjes op de i.

voertekort te compenseren. Dit bevalt

Daarnaast werkt het gewoon erg gemak-

inmiddels zo goed, dat hij doorgaat met

kelijk. Ik snij de baal open en verdeel de

de balen, ook nu hij weer voldoende

inhoud met een kleine shovel. Minder tijd

ruwvoer heeft. “De droogstaande koeien

kun je niet kwijt zijn met voeren.”

zijn voor mij de belangrijkste groep. Het Onder de naam Droogstand Totaal levert

werkt erg prettig als ze gemakkelijk

Edwin en Marieke Keuper hebben in het

ForFarmers de TransLac Droogstandbalen,

afkalven en daarna probleemloos

Gelderse Netterden een melkveebedrijf

een compleet gemengd rantsoen voor

opstarten. Voorheen voerden we de droge

met 140 melkkoeien. De productie ligt

droogstaande koeien. De balen bestaan uit

koeien hooi en gras aan het voerhek. Dat

momenteel op 10.500 kg melk per koe,

een mengsel van ruwvoer, grondstoffen,

ging ook best goed, maar je hebt soms

met 4,45% vet en 3,72% eiwit.

bijproducten en droogstandsmineralen. De

wel verschil in kwaliteit. Met de balen heb

15


16

Actueel nieuws

Weet u wanneer uw pinken er klaar voor zijn?

Ladies Day Save the date

Download de Vita App en ontvang een inseminatie-alert!

De ForFarmers Ladies Day valt dit jaar op donderdag 19 september. Wie, wat en waar; dát houden we nog even geheim, maar het

Sterk en goed ontwik­

de groei achterblijft, bespreek ik dit

wordt natuurlijk weer een compleet dagje

keld jongvee vormt de

met mijn veearts en voeradviseur en

uit, met een inspirerend programma én

basis voor een hoog­

treffen we extra maatregelen om de

verschillende mogelijkheden voor

productieve, efficiënte­

groei weer bij te sturen”, vertelt

ontspanning­. We houden je op de hoogte!

veestapel. Met de

Leonie.

nieuwe Vita App houdt u de groeidata van

Inmiddels gaat het goed met de

uw jongvee eenvou­

jongveeopfok en gebruikt Leonie de

dig bij en krijgt u een

Vita App om de afkalfleeftijd verder

inseminatie-alert als

omlaag te brengen. “Nu de kalveren

uw pinken het juiste

goed groeien, bereiken ze eerder het

inseminatiegewicht­hebben bereikt.

juiste inseminatiegewicht.” Gebaseerd op minimaal twee metingen, stuurt de

NAJK en ForFarmers zetten zich samen in voor jonge boeren

Vita App gebruikster Leonie Welte:

Vita App wekelijks een overzicht van de

ForFarmers zet haar samenwerking met

“Duidelijk zicht op de groei van onze

dieren die op basis van hun gewicht

NAJK voort. In de samenwerking ligt de

kalveren”

geïnsemineerd kunnen worden. Met

focus vooral op het delen van kennis, zowel

“Wij zijn begonnen met de Vita App toen

deze tool ondersteunen we de veehou-

landelijk als regionaal met provinciale en

het bij de kalveren wat minder goed liep.

der in zijn streven naar een lagere

lokale AJK’s. Hierdoor komt de kennis voor

Ik wilde meer inzicht in de ontwikkeling

gemiddelde afkalfleeftijd van de

zoveel mogelijk jonge boeren beschikbaar.

van ons jongvee”, vertelt melkveehoudster

vaarzen.

Leonie Welte uit Millheeze. “Ik meet mijn

Ook interesse in de Vita App? Ga naar

kalveren nu één keer per maand en voer de

www.forfarmers.nl/vitaapp of neem

gegevens in op de Vita App.” Deze app

contact op met uw melkvee­specialist,

vergelijkt de groei van de kalveren op het

accountmanager of Klantenservice

bedrijf met de gewenste groeicurve. “Als

Herkauwers.

Geef uw mening over Voertaal Scan de QR-code met uw iPhone of de QR-scanner op uw androidtoestel, of ga naar abbi.to/voertaal en vertel ons wat u van de Voertaal vindt. Onder de deelnemers verloten wij drie dinerbonnen van €100,-.

Richard Dijkstra (ForFarmers, links) en Andre Arfman (NAJK, rechts) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Agenda

Profile for ForFarmers

ForFarmers Voertaal Melkvee Nr.2, 2019  

ForFarmers Voertaal Melkvee Nr.2, 2019