Page 6

6

Onkruid bestrijden in grasland

Reken af met ridderzuring in de nazomer De nazomer is één van de beste momen­

soms wel drie keer ingrijpen om er vanaf

ten voor de bestrijding van veelvoor­

te komen.”

komende onkruiden in grasland: ridder­ zuring en paardenbloem. Deze onkruiden

Laat of niet: de nazomer is hoe dan ook

groeien doorgaans goed in het vroege

een goede periode voor bestrijding van

najaar waardoor ze de middelen snel en

wortelonkruiden zoals ridderzuring en

goed opnemen. Hoe bepaal je wanneer

paardenbloem. Hannink: “In het vroege

onkruidbestrijding ook echt nodig is? Een

najaar vormen de planten nieuw blad en

rondje langs de velden met ForFarmers

dat helpt enorm bij de opname van de

teeltspecialist ruwvoer Paul Hannink.

middelen. In het najaar is er bovendien een neerwaartse sapstroom. De sappen

Met arendsogen tuurt Paul Hannink over

transporteren de middelen naar de

de percelen in het Twentse land. Nog

onderste delen, met name de wortels,

zonder de weilanden van dichtbij te zien

waardoor ze veel effectiever werken dan

weet hij dat ridderzuring alom aanwezig

in andere periodes van het jaar.’’

is. Bij sommige percelen is dat ook

Teeltspecialist ruwvoer Paul Hannink: “Je moet minimaal één keer per maand de wei in om te zien

overduidelijk en zie je het veelvoor­

Minimaal één keer per maand de wei in

komende onkruid al op afstand ver boven

We passeren ook tal van weilanden die

het gras uitsteken. ‘’Dan ben je eigenlijk

vanaf de weg gezien vrijwel vrij zijn van

zijn belangrijkste advies aan veehouders: je

als veehouder veel te laat met onkruidbe-

onkruid en dicht begroeid zijn met mooi

moet de wei in om te zien hoe het werkelijk

strijding’’, vertelt Hannink. “Jonge

groen gras. Soms klopt dat beeld, vaak

is gesteld met een perceel. Eén keer per

ridderzuring heeft korte wortels en is

ook niet, weet Hannink. “Goed gras is

maand is echt het minimum, vindt de

met één onkruidbestrijding goed weg te

groen, slecht gras is groen en ook onkruid

teeltspecialist. Het kan immers hard gaan

krijgen. Volwassen planten hebben een

is groen, dus de schijn kan behoorlijk

met onkruid. Hannink: “Als een perceel in

wortel van 20 tot 30 cm. Dan moet je

bedriegen.” Dat brengt hem meteen op

februari voor 20% met onkruid is begroeid,

hoe het gesteld is met je perceel.”

Voertaal melkvee nr 2 2017 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you