Page 10

10

Hoge productie met gezonde koeien

Extra aandacht voor transitie en goed ruwvoer Goede voeding en een hoge voeropname

vermindert. “Onze koeien starten goed

koeien nog een aanvullende gift Maxima-

is volgens Hans Wever een must om

op en nageboortes komen er altijd snel

brok Super. “Afgelopen najaar stond de

probleemloos een hoge productie te

vanaf.”

voeropname onder druk. Door twee keer

realiseren. Hij wil een stabiel rantsoen

daags te gaan voeren is de voeropname

en een rustige vertering. Eigen ruwvoer

Goed ruwvoerrantsoen

met 1,5 kg ds gestegen en de melkpro-

en transitiemanagement krijgen veel

Wever streeft naar een ruwvoerkwali-

ductie met ruim 3 liter toegenomen.”

aandacht.

teit boven de 940 VEM per kg ds (1.035

Met een gemiddelde voerefficiëntie van

MELK). Er wordt niet bezuinigd op de

1,55 kg meetmelk per kg ds voer gaan de

Met een jaarproductie van 10.800 kilo

drijfmestgift in het voorjaar, de eerste

koeien efficiënt met het voer om.

per koe kan op het bedrijf van Hans

snede krijgt minimaal 35 m3, aangevuld

Wever terecht gesproken worden van

met 300 kg GroGrass Stabiel.

Naast voeding is voldoende water essentieel voor een hoge productie.

een hoge productie per koe. De melkveehouder benadrukt dat om structureel

Wever hecht qua rantsoen veel waarde

Dat is altijd belangrijk, maar tijdens

een hoge productie te realiseren alles

aan continuïteit en een rustige vertering.

de hete dagen zorgt Wever voor extra

moet kloppen. Van genetica tot ruwvoer-

“Het voer mag niet te snel verteren. We

drinkmogelijkheden. In combinatie met

teelt en van huisvesting tot vruchtbaar-

willen geen te dunne mest zien.” Om

ventilatoren en buffermineralen is de

heidsmanagement. Van alle aspecten

rantsoenswisselingen te beperken,

productie goed op peil gebleven. Een

krijgt vooral de transitieperiode nét wat

kuilen ze de eerste en tweede snede

aspect dat blijvend aandacht vraagt is

extra aandacht. “Droge koeien zijn nog

gras over elkaar heen. Deze wordt jaar-

de vruchtbaarheid van de koeien. “Het

belangrijker dan melkkoeien. Een goede

rond aan de melkkoeien gevoerd, samen

tijdig drachtig krijgen blijft ook bij een

opstart is essentieel voor de gezond-

met 20 kg snijmais is dit de basis voor

hoge productie een aandachtspunt. Met

heid en toekomstige productie.” Een

een drogestofopname van 15 kg ds uit

focus van onszelf, de dierenarts en spe-

goede start begint al twee weken voor

ruwvoer. Dit wordt aangevuld met ont-

cialist van ForFarmers halen we op ons

het droogzetten. Dan wordt de melkgift

sloten tarwe, ProtiWanze (tarwegistcon-

bedrijf een tussenkalftijd van 420 en is

gecontroleerd en als de productie dan

centraat) en Blendix (maatwerkvoer) in

65% van de veestapel drachtig voor 150

te hoog is, gaat de koe al over op het

de mengwagen. In de melkstal krijgen de

dagen in lactatie.”

droogstandsrantsoen. Hans Wever heeft in Ruinerwold (Dr.) Rantsoen voor droge koeien

met zijn ouders een bedrijf met 145

Voor droge koeien is een hoge drogestof-

melkkoeien, 80 stuks jongvee en 55

opname, 14 kg ds uit ruwvoer, essentieel.

hectare grond in gebruik. De productie

Daarom krijgen ze smakelijk eerste

in 2016 was circa 1,45 miljoen kilo. Het

snede natuurhooi en minimaal 5 kg

rollend jaargemiddelde is 10.800 kilo

drogestof mais, aangevuld met graskuil

melk per koe met 4,42% vet en 3,50% ei-

en ProtiWanze (tarwegistconcentraat).

wit. Wever maakt gebruik van het Triple

Drie weken voor de geplande afkalfdatum

A fokkerijsysteem. Dat draagt volgens

krijgen de koeien 3 kg Transitiebrok Ca-

Wever bij aan een evenwichtig gefokte

binder. Hierdoor verbeteren de calcium-

koe ‘die niet zomaar omvalt’.

stofwisseling en het calciumniveau in het bloed waardoor de kans op melkziekte

Specialist Gerco Wolbink (r.) adviseert familie Wever.

Voertaal melkvee nr 2 2017 web  
Voertaal melkvee nr 2 2017 web