Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS NEDERLAND

NR 1 2018

VOER

TAAL

Melken in het fosfaattijdperk

4

Reportage meer melk uit ruwvoer

6

“Samenwerken aan een perfecte grasmat” Bestel hittestressproducten op tijd

8


Inhoud 02 Agroscoopresultaten 2017 03 GMO-vrij mengvoer 03 Column focus op ruwvoerteelt 04 Melken in het fosfaattijdperk

Resultaten Agroscoop 2017

Structureel hogere melkproductie bij ForFarmers-klanten Meetmelk (rollend jaargemiddelde)

06 Reportage: meer melk uit ruwvoer  ittestress en 08 H energiedrank 09 Maisras en –meststof 10 Korte lijnen tussen loonwerker, veehouder, melkveespecialist 12 De specialist: bedrijfsleider Jan Bosscher  orte berichten 13 K

9.700 9.600 9.500

kg/koe/jaar

2

9.400 9.300 9.200 9.100 9.000 8.900 2016

Landelijk

2017

ForFarmers

De grafiek toont het verschil tussen het landelijk gemiddelde exclusief ForFarmers-klanten en de klanten van ForFarmers.

Bron: CRV

2017 was het jaar waarin het fosfaatre-

Meer melk en betere gehaltes dan

 uwvoer voor 14 R droogstaande koeien

ductieplan een grote invloed had op de

landelijk gemiddelde

bedrijfsvoering van de Nederlandse

Net als voorgaande jaren scoren klanten

melkveehouders. Het resulteerde in

van ForFarmers duidelijk hoger in zowel

 ieuw Nederlands 15 N Weiden

een flinke verhoging van de gemiddelde

melkproductie als in gehaltes van de

melkproductie per koe.

melk, ten opzichte van het landelijk

 olumn Yvon Jaspers 16 C

De cijfers in Agroscoop, het monitorings-

klanten (bron: CRV). Het verschil in

programma van ForFarmers, tonen aan

meetmelkproductie van ForFarmers-

dat ForFarmers-klanten afgelopen jaar

klanten ten opzichte van het landelijk

gemiddeld +265 kg melk per lactatie zijn

gemiddelde is +209 kg per koe per jaar.

gemiddelde exclusief ForFarmers-

gestegen. Het vetgehalte is hierbij Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

-0,01% gedaald naar gemiddeld 4,43%,

Wij zijn trots op de bereikte resultaten.

terwijl het eiwitgehalte steeg met +0,03%

Ook afgelopen jaar zijn we weer in staat

naar gemiddeld 3,61%. De meetmelkpro-

gebleken om samen met u het verschil te

ductie is hierdoor gestegen met bijna

maken, resulterend in een hogere melk-

+288 kg per koe per jaar.

productie en daarmee extra rendement.


GMO-vrij mengvoer

Column

Gespecialiseerde fabriek voor GMO-vrij mengvoer

Focus op ruwvoerteelt In oktober 2017 ben ik overge-

ForFarmers heeft de tweede fabriek in

van onze fabriek in Deventer is zowel

stapt van de functie manager

Deventer heropend en gaat deze volledig

voor onze klanten als voor ons goed

externe communicatie naar

specialiseren in GMO-vrij (zonder gene-

nieuws. Wij spelen hiermee in op een

marketing manager ruwvoer.

tisch gemodificeerde grondstoffen) en

belangrijke en toenemende vraag van-

Voor mij een terugkeer naar de

VLOG-gecertificeerd (Verband Lebens-

uit de markt. Daarnaast optimaliseren

rundveesector, waar mijn roots

mittel Ohne Gentechnik) mengvoer.

we ons eigen productieproces voor

liggen en mijn hart nog altijd

deze voeders. Zo houden we de extra

vol van is. Wat destijds, tien

Door de heropening van de fabriek, met

kosten vanwege de complexiteit van

jaar terug, gold, geldt nog

een capaciteit van 250.000 ton, komt

deze keten (GMO-vrij) onder controle

steeds: ‘Als het ruwvoer niet goed is, melkt

tevens extra productiecapaciteit be-

en kunnen we de meerkosten voor

het niet makkelijk’. Maar met de aange-

schikbaar om aan de groeiende vraag

onze klanten beperken.”

scherpte mestwetgeving en de druk om steeds duurzamer en efficiënter te werken,

naar voeders voor herkauwers te blijven voldoen.

Verbouwing en herinrichting

is het ruwvoermanagement nóg belangrijker

ForFarmers wil de fabriek nog dit jaar

en complexer geworden.

Eerste gespecialiseerde

opnieuw in gebruik nemen en houdt

productielocatie volledig GMO-vrij

rekening met een verbouwingsperiode

Daarom heeft ForFarmers in 2017 de

David Fousert, directeur Herkauwers

van 9 maanden.

ruwvoeraanpak Terra+ geïntroduceerd:

ForFarmers Nederland: “De heropening

een totaalaanpak met ondersteuning op maat voor alle onderdelen van de ruwvoerteelt. Van rassenkeuze en bemesting tot inkuilen

De twee rundveevoerfabrieken in Deventer, waarvan één voor volledig GMO-vrij mengvoer.

en gewasbescherming. Onze melkveespecialisten zijn daarin een onmisbare schakel, net als ons team van teeltspecialisten ruwvoer. Zij hebben uitgebreide kennis over ruwvoerteelt. Uiteraard bieden we u ook een doeltreffend assortiment zaaizaden, meststoffen, gewasbeschermings- en inkuilmiddelen. En achter de schermen werkt ons innovatieteam dag in, dag uit aan vernieuwingen die de ruwvoerteelt op een hoger plan brengen. Kortom: het nieuwe ruwvoerseizoen mag van ons beginnen. Samen met u werken we aan het belangrijkste doel: meer melk uit ruwvoer! Jos Westerhof Marketing manager ruwvoer

3


4

Achtergrond fosfaatrechten

Melken in het fosfaattijdperk: welke route Met de komst van fosfaatrechten is het

lopen jaar flink gestegen. Koeien met

De tweede kolom laat zien dat een verho-

slim om uit te stippelen hoe u hier het

een hogere melkproductie produceren

ging van de melkproductie, en daardoor

beste op inspeelt. En dat is voor ieder

echter ook meer fosfaat. Een bedrijf

een toename in de fosfaatproductie,

bedrijf anders.

met 100 koeien die 1.000 kg meer melk

betekent dat u binnen de gestelde fosfaat-

per koe geven, produceert 290 kg meer

rechten minder koeien mag houden. Als

U wilt natuurlijk zoveel mogelijk op-

fosfaat. Bij een gelijkblijvend aantal fos-

de productieverhoging samen gaat met

brengst uit uw fosfaatrechten halen.

faatrechten zult u minder koeien mogen

duidelijk lagere gehaltes in de melk,

Hiervoor zijn een aantal opties: ver-

houden. Wilt u binnen deze grenzen toch

resulteert dit in een verlaging van het

hoging van de melkproductie per koe,

evenveel melkgeld blijven ontvangen,

melkgeld. De vierde kolom laat zien dat

verhoging van de gehaltes in de melk,

dan zult u naast de productiestijging

een verhoging van de melkproductie met

streven naar minder jongvee door

ook de gehaltes op pijl moeten houden.

behoud van gehaltes voor meer melkgeld

verlaging van de afkalfleeftijd of een

Tabel 1 maakt dit met een voorbeeldbe-

zorgt, ondanks de daling van het aantal

hogere levensduur van de melkkoeien.

rekening duidelijk.

koeien in de veestapel door de hogere

Een combinatie van deze routes kan na-

De eerste kolom geeft de uitgangssitu-

fosfaatproductie per koe.

tuurlijk ook. We bespreken nu de eerste

atie weer van de huidige melkproductie

twee opties.

(8.500 kg melk/koe) en het aantal koeien

Om de melkproductie te verhogen en het

(110) dat u naast de hoeveelheid jongvee

vet- en eiwitpercentage op peil te houden

Optie 1: Een hogere melkproductie

(66 stuks) binnen het aantal fosfaatrech-

kunt u bijvoorbeeld pensbestendige vet-

De melkproductie per koe is het afge-

ten (5.660 kg fosfaat) mag houden.

ten voeren (MilkPower).

Tabel 1. Scenario’s voerwinst binnen fosfaatrechten.

Huidige melkproductie 8.500 kg melk/koe/jaar

Verhogen melkproductie (+1.000 kg/koe/jaar) met lagere gehaltes

5.660

5.660

5.660

5.660

Aantal koeien

110

104

112

104

Stuks jongvee

66

62

67

62

Kg melk/koe

8.500

9.500

8.354

9.500

Vet %

4,50

4,20

4,65

4,45

Eiwit %

3,60

3,40

3,70

3,55

Kg melk/kg fosfaat

165

175

165

175

Kg vet & eiwit/kg fosfaat

13,4

13,3

13,7

14,0

Voerkosten

€ 150.993

€ 150.219

€ 156.075

€ 152.128

Melkgeld

€ 321.397

€ 321.139

€ 328.381

€ 335.994

-258

+6.984

+14.597

€ 170.920

€ 172.306

€ 183.866

+ 516

+1.902

+13.462

Kg fosfaatrechten

Verschil in melkgeld Voerwinst Verschil in voerwinst

€ 170.404

Verhoging gehaltes in Verhogen melkprode melk bij lichte daling ductie (+1.000 kg/koe/ melkproductie jaar) met behoud van gehaltes


5

kiest u? Optie 2: Verhogen gehaltes

FarmConsult bemiddelt in fosfaatrechten ook de melkopbrengst.

Naast het verhogen van de melkpro-

FarmConsult, onderdeel van ForFarmers, brengt al sinds het

ductie is het soms interessant om de

Pluk eerst het laaghangend fruit

bestaan van de productierechten

gehaltes in de melk te verhogen bij een

Welke route of combinatie van wegen u

vraag en aanbod bij elkaar en

gelijkblijvende of iets lagere melkpro-

ook kiest om tot een beter rendement te

voorziet u van deskundig advies. We

ductie. Dit geeft meer kg vet en kg eiwit

komen: kijk goed naar welke strategie

garanderen een reële, marktcon-

per kg fosfaat. U bereikt dit door meer

het beste bij u en uw bedrijf past. Dan

forme prijs voor zowel de koper als

ruwvoer aan uw koeien te verstrekken

haalt u er het meeste rendement en

verkoper en zorgen voor een solide

in combinatie met minder – maar bij

werkplezier uit. Kijk daarnaast naar de

overeenkomst. Tevens verzorgen wij

voorkeur wel geconcentreerder – kracht-

inspanning versus opbrengst die het

de registratie bij RVO. De betaling

voer. Een andere mogelijkheid is de inzet

oplevert. Als u met kleine aanpassingen

geschiedt via een onafhankelijke

van bijvoorbeeld ProtiBoost (zie tabel 1,

een groot effect bereikt is dat een suc-

derdenrekening, zodat u verzekerd

derde kolom). Hierdoor stijgen zowel het

cesvolle strategie. Om in agrarische

bent van een correcte en betrouw-

vet- als eiwitgehalte in de melk bij een

termen te blijven: pluk eerst het laag-

bare afhandeling.

lichte daling van de melkproductie. Door-

hangend fruit! Met het programma

Heeft u productierechten te koop of

dat u in dit geval meer kg vet en eiwit

Melk€fficiënt kunnen wij specifiek voor

te verleasen of bent u op zoek naar

per koe produceert en bovendien meer

uw bedrijf in beeld brengen via welke

rechten? Bel ons via T: 0573 28 89 89

koeien mag houden, stijgt de kg vet- en

route u het maximale rendement haalt

of neem contact op met uw dealer.

eiwitproductie per kg fosfaat en daarmee

binnen de beschikbare fosfaatrechten.

Wat is de strategie van melkveehouder Dolf Veldhuis? Melkveehouder Dolf Veldhuis uit

krijgen de kalveren een TMR-rantsoen

Saasveld realiseert al een hoge pro-

totdat ze negen maanden oud zijn. Dan

ductie van 10.500 – 11.000 liter melk

verschraal ik het rantsoen om vervetting

per koe. Om het vet- en eiwitpercen-

te voorkomen.”

tage op peil te houden kiest hij voor stieren die daar positief op vererven.

De transitiekoeien zet Dolf, vanuit de

Daarnaast besteedt hij veel aan-

vroege droogstandgroep, drie weken

dacht aan een goede jongvee-opfok.

voor afkalven apart. Zij krijgen een eigen

“In de eerste weken na geboorte

rantsoen van 1/3 hooi, 1/3 mais, 1/3 gras-

streef ik bij de kalveren een groei na

kuil met transitiemeel en een beetje raap

van één kilo per dag”, zegt Veldhuis.

erbij. “Deze groep krijgt het beste ruw-

“Ik voer een intensief voerschema:

voer. Alles is erop gericht om melkziekte

170 gram melkpoeder per liter. De

en andere problemen te voorkómen”, is

kalveren liggen in een dik pak stro

de strategie van Veldhuis. Hij houdt de

om longproblemen te voorkomen en

voerkosten laag, maar rondom afkalven

ik start vroeg met het bijvoeren van

investeert hij in het rantsoen om het

brokken. Vanaf vier à vijf maanden

later terug te verdienen.


6

Reportage

Meer melk uit eigen ruwvoer

Melkveespecialist Henk Maalderink (l.), melkveehouder Henry Frongink (m.) en teeltspecialist ruwvoer Paul Hannink (r.) voor de graskuil van 2017.

Volgens het Agroscoop-overzicht met

2017 ten opzichte van het landelijk

echt op de kennis van beide specialisten.

technische en economische kengetallen

gemiddelde van 13,7 kg.

Het rantsoen dat Henk uitrekent, ga ik

realiseert Frongink 4,3 liter meer melk

voeren en hetgeen Paul adviseert, dat

uit ruwvoer dan de referentiegroep. En

Goed teamwork

voer ik uit. Daarnaast is onze dierenarts

zijn totale voerkosten liggen een cent

Een gezonde veestapel, een goede

Kees Peeters ook van groot belang. Hij

lager dan gemiddeld. Dit betekent toch

bodemvruchtbaarheid en een up-to-date

kijkt mee en houdt de conditie van de

een besparing van zo’n 12.000 euro op

machinepark, waarmee Henry Frongink

koeien scherp in de gaten. Zo draait alles

jaarbasis. Wat zijn de succesfactoren

zelf het land bewerkt, zijn de basisvoor-

goed en realiseren we goed teamwork.”

voor dit mooie resultaat?

waarden voor dit succes. Verder past de veehouder op tijd graslandvernieuwing

Sturen met TMR-rantsoen

“Wil je dit resultaat bereiken, dan moet

toe: “Ik vind het mooi als het gras er

De koeien krijgen sinds acht jaar een

alles kloppen. Om meer melk uit

goed bij ligt.”

TMR-rantsoen, bestaande uit kuilgras,

ruwvoer te produceren moet de transitie

Voor het ruwvoermanagement luistert

mais, perspulp, tarwegist, soja raap,

kloppen, de jongveeopfok en het

Frongink naar het advies van teeltspeci-

bestendige raap, geplette gerst en

rantsoen voor de melkkoeien”, aldus

alist ruwvoer Paul Hannink. De combina-

mineralen vanuit de voermengwagen,

melkveespecialist Henk Maalderink.

tie van Paul voor advies rondom bemes-

een Storti Dunker met verticale menger.

Frongink heeft het management goed in

ting en rassenkeuze van gras- en mais-

Frongink heeft in de loop der jaren

de vingers. Henry en Mariëlle realiseer-

land en Henk voor het rantsoen werkt

ervaren dat je ook met een TMR-rant-

den 18,0 kg meetmelk uit ruwvoer in

goed voor Frongink. “Ik vertrouw ook

soen goed kunt sturen. Henk Maalderink:


7 “Energie krijgen de koeien via mais

kuilgras aan de voermengwagen toege-

Beheer maisland

perspulp en geplette gerst, eiwit via soja

voegd. Het advies van Paul Hannink luidt:

De mais die Frongink teelt is het vroege

raap. De bijproducten zijn nodig om plak

“Bij het voeren van vers gras is het

ras LG 31.211. Dit ras heeft afgelopen jaar

aan het rantsoen te geven, zodat de koeien

belangrijk dat er schoon gras wordt

een prima opbrengst en kwaliteit gereali-

minder gemakkelijk gaan selecteren. Als

gewonnen. Dit betekent, dat de weide er

seerd met 37% drogestof, 1.145 MELK en

er met de melkkoeien iets aan de hand is,

strak en vlak bij moet liggen, zonder

374 zetmeel. Op maisland komt drijfmest

dan verlagen we meestal eerst het aandeel

molshopen of slechte zode, want anders

en compost. Het beleid van Frongink is dat

krachtvoer. Soja raap blijft dan wel in het

komt er zand in het rantsoen. Ook mag het

ze het maisland pas gaan bewerken als het

rantsoen, want daarmee houden we de

verse gras niet te oud zijn, niet te lang op

ook echt kan, niet omdat het moet. “Ik wil

pens aan het werk. Verder wordt de mais

het land staan. Dit luistert erg nauw.”

structuurbederf voorkomen en ga niet onnodig het land op.”

in de zomermaanden (eind juli/begin augustus) sneller qua afbraak in de pens,

Frongink voert vers gras om het najaars-

dus dan komt er meer graskuil in plaats

gras, dat over het algemeen veel onbe-

van mais in het rantsoen.” De graskuil

stendig eiwit bevat, beter te verwaarden.

2017 van Frongink heeft een kwaliteit van

“Ons kuilgras wordt gemaakt van de

41% drogestof, 945 MELK en 177 ruw eiwit.

eerste en tweede snede over elkaar, van de

Henry en Mariëlle Frongink en hun

derde snede maken we een aparte kuil, de

vier kinderen wonen op een melkvee-

Vers gras in de zomermaanden

rest van het weidegras voeren we vers aan

bedrijf in Saasveld. Allebei zijn ze

Sinds vorig jaar voert Frongink in de

de melkkoeien.”

geboren op een melkveebedrijf en

zomermaanden vers gras erbij. Dit past

Bedrijfsgegevens

deze hebben ze twintig jaar geleden

prima naast het TMR-rantsoen. “We

Eigen machinepark

kunnen samenvoegen. Naast de

voeren zo’n 25 tot 30 kilo vers gras (4 kilo

Henry Frongink heeft er echt aardigheid

melkveehouderij heeft Frongink ook

ds) na de avondmelking, rijden het uit over

aan om op het land en met machines te

een constructiebedrijf en een

het TMR-rantsoen en de volgende morgen

werken, daarom heeft het bedrijf een

zaagselhandel.

is al het verse gras op.” Om het totale

uitgebreid machinepark. Dat vormt de

rantsoen niet teveel te veranderen, maar

basis voor een goede ruwvoerteelt.

Het bedrijf heeft 70 hectare in

wel passend te houden voor het melkvee,

Werkzaamheden als bemesten, maaien en

gebruik, waarvan 56 hectare

wordt er in deze periode 4 kilo ds minder

inkuilen doet de melkveehouder zelf.

grasland en 14 hectare mais. Ze houden 140 koeien en jongvee tot 6-7

Het verse gras halen gebeurt met een

maand op dit bedrijf. De rest van het

frontmaaier en opraapwagen voorzien van

jongvee staat op Henry’s ouderlijk

een zijafvoer. Voor het inkuilen krijgt de

bedrijf en bij een jongveeopfokker.

melkveehouder hulp van een aantal

Het melkvee geeft momenteel

jongens uit de buurt. Henry rijdt de kuil

30,7 kg melk/koe/dag en het rollend

aan, hij bepaalt het tempo. De eerste en

jaargemiddelde is: 9.400 kg met

tweede snede worden vrij op tijd gemaaid,

4,35% vet en 3,44% eiwit.

waarbij de maaihoogte minimaal 6 cm is. “Daardoor houden we het gehele grasper-

Het rantsoen voor de melkkoeien

ceel mooi bedekt.” Een nadeel van zelf

bestaat uit 15,2 kg drogestof ruwvoer

inkuilen is dat Frongink geen doseerinstal-

(72% van het totale rantsoen) en 5,9

latie heeft om een inkuilmiddel als

kg drogestof krachtvoer (28%). Zij

SiloSolve FC aan de graskuil toe te voegen.

realiseren daarmee dat hun voerkos-

“Ik weet zeker dat de kuil nog stabieler

ten een cent lager liggen dan het

Henry Frongink (l.) en teeltspecialist ruwvoer Paul

blijft als er wel SiloSolve FC wordt

landelijk gemiddelde.

Hannink bekijken hoe het grasperceel er op dit

toegevoegd”, benadrukt Paul Hannink.

moment bij ligt.


8

Voorkom hittestress

Goed voorbereid op warmere tijden: bestel hittestressproducten op tijd! Hittestress bij koeien is een jaarlijks

doorgaans in een (te) goede conditie, wat

terugkerend fenomeen, maar het tijdstip

ook nadelig is tijdens warme dagen. Uit

wanneer verschilt. Haal daarom nu uw

onderzoek en praktijkervaring blijkt dat

hittestressproducten in huis, dan bent u

droge koeien die in tijden van hittestress

goed voorbereid. U krijgt tot 1 mei boven-

geen ondersteuning hebben gehad, een

dien een aantrekkelijke korting.

slechte start van de lactatie maken. Dit zorgt uiteindelijk voor een lagere

De gevolgen van hittestress zijn groot:

melkproductie.

verlaagde drogestofopname, lagere weerstand, risico op pensverzuring en

Tijdig bijsturen van belang

een daling van de melkproductie. Hoge

Kortom, het is van groot belang dat u uw

temperaturen in combinatie met hoge

koeien op tijd ondersteunt met minera-

luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de

lenbuffers en eventueel MilkPower. Vooral

koeien hun warmte slecht kwijt kunnen.

tijdens warme perioden zien we de afzet

Hoogproductieve koeien hebben hier erg

van hittestressproducten toenemen.

veel last van, doordat ze veel melk, en

Terwijl het juist van belang is dat u de

daarmee van zichzelf al veel warmte,

producten al voordat de hittestress begint

produceren. Droge koeien hebben nog

in huis heeft, om direct bij te kunnen

meer last van hittestress, omdat het kalf

sturen. Als u de producten nu bestelt, zor-

in de baarmoeder extreem veel warmte

gen wij voor een tijdige levering.

produceert. Daarnaast zijn deze dieren

10% korting tot 1 mei

Energiedrank QuickFit vernieuwd

Tot 1 mei krijgt u 10% korting op de aankoop van hittestressproducten.

ForFarmers introduceert een ver-

hoog aandeel toegevoegde vitaminen,

Zowel de mineralenbuffers (Univit

nieuwde versie van QuickFit, de smake-

mineralen en gemakkelijk opneembare

Buffer en RumiBuffer) als pensbe-

lijke energiedrank die zorgt voor snel

energie voor snel herstel van de koe

stendige vetten (MilkPower HF180

herstel van de koe direct na afkalven.

direct na afkalven.

en MilkPower CS181) doen mee aan

Door een andere calciumbron in de sa-

de actie. Bij afname van een volle

menstelling van het product, komt het

Geef uw koeien QuickFit binnen twintig

pallet mineralenbuffers krijgt u

calcium nu nóg beter beschikbaar voor

minuten na afkalven, daarmee stimu-

naast 10% korting op uw aankoop,

de koe. Hierdoor is ze nog sneller fit na

leert u een snelle (ruw-)voeropname.

ook een emmer QuickFit (goed voor

het afkalven! Ondersteuning diergezondheid

tien koeien) cadeau. QuickFit is een smakelijke energiedrank voor koeien

Na afkalven is het belangrijk dat koeien

QuickFit ondersteunt de algehele

direct na afkalven. De mineralenbuf-

direct actief zijn en snel voldoende

gezondheid en vitaliteit van de melk-

fers zijn een half jaar houdbaar en de

(ruw-)voer opnemen. De energiedrank

koe en helpt (slepende) melkziekte en

pensbestendige vetten zijn één jaar

QuickFit geeft direct resultaat. Het is

lebmaagverdraaiingen te voorkomen.

houdbaar, dus reden genoeg om de

een smakelijke energiedrank met een

producten op tijd aan te schaffen.


Advies maisras en -meststof

Nieuwe rijenmeststof voor mais

SY Skandik

9

Vroege mais met topresultaat SY Skandik is een uitstekende optie als u dit jaar inzet op vroege mais met zowel topresultaten in opbrengst als in voederwaarde. Het ras kwam in 2017 nieuw op de rassenlijst en heeft zijn veelbelovende onderzoeksresultaten in de praktijk volledig waargemaakt. Op het ForFarmers onderzoeksveld in Voorst, waar Wageningen UR afgelopen jaar onafhankelijk onderzoek verrichtte, scoorde SY Skandik met drogestofopbrengst en zetmeelgehalte het hoogst van alle rassen. Het veelbelovende maisras bleek daarnaast uitstekend tegen een

Via rijenbemesting met de nieuwe

Voor een ideale groei moet stikstof juist

stootje te kunnen, want na de zware storm van

maismeststof GroMaize Opticoat kunt u

dan volop beschikbaar zijn.

13 september 2017 stond SY Skandik er nog

de bemesting voortaan zeer nauwkeurig

mooi en stevig bij.

afstemmen op de voedingsbehoefte van

Voeding als de plant het nodig heeft

de maisplant tijdens elk stadium van de

GroMaize Opticoat geeft de maisplant in

groei. Zo verhoogt u de opbrengst en

elk stadium van de groei de bemesting

voldoet u tegelijkertijd aan de toekom-

die het nodig heeft. De gecoate mestkor-

Builenbrandresistentie

8,5

stige eisen voor stikstofgebruik. GroMaize

rels laten de stikstof namelijk gecontro-

VEM-opbrengst

103

Opticoat is gezamenlijk ontwikkeld door

leerd en geleidelijk vrijkomen: minimaal

DS-opbrengst

103

Triferto en ForFarmers. Een uitgebreid

tijdens de zaadkieming en maximaal

onderzoek en bemestingsproeven van

vanaf medio juni tot eind juli, als de

VEM per kg ds

100

ForFarmers vormden hiervoor de basis.

maisplant driekwart van zijn biomassa

Zetmeel bij 35% ds

99

produceert. Deze meststof is daarmee dé Het onderzoek van ForFarmers was vooral

oplossing om binnen de beperkte ruimte

gericht op de vraag hoe je mais gedurende

voor stikstofgebruik een aantoonbaar

het groeiseizoen precies de juiste hoeveel-

hogere opbrengst te behalen en verlies

heid stikstof geeft. Tijdens de zaadkieming

van nutriënten te minimaliseren.

heeft mais maar weinig stikstof nodig. Een teveel aan stikstof kan dan zelfs zoutschade

Uit bemestingsproeven die in 2017 door

aan de wortels van de jonge plant veroorza-

ForFarmers zijn uitgevoerd werd met

ken. Vanaf medio juni tot eind juli produceert

inzet van GroMaize Opticoat een meer-

de maisplant driekwart van zijn biomassa.

opbrengst van 900 kVEM per ha behaald.

Ruwvoergerelateerde producten bij ForFarmers en dealers Op 5 februari jl. heeft ForFarmers de

inkuilmiddelen bent u als veehouder bij

verkoop van niet-veevoergerelateerde

ForFarmers of uw dealer (nog steeds)

producten aan akkerbouwers

aan het juiste adres.

overgedragen naar CZAV. Voor alle

In dit themanummer volop aandacht

ruwvoergerelateerde producten zoals

voor ruwvoer als de basis voor een

gras- en maiszaad, meststoffen en

goede melkproductie.

Resultaten SY Skandik

SY Skandik is een betrouwbaar ras met uitstekende landbouwkundige eigenschappen. Kenmerkend zijn onder andere een super vroegrijpe kolf (meer bestendig zetmeel) en een uitstekende plantverteerbaarheid en -gezondheid. Daardoor is het ras over een langere periode te oogsten zonder verlies aan voederkwaliteit of gewasgezondheid. Eigenschappen SY Skandik • Vroege kwaliteitsmaïs met een zeer hoge opbrengst. • Uitstekende voederwaarde (VEM, celwand verteerbaarheid en zetmeel). • Goede landbouwkundige eigenschappen. Voor bestellingen of meer informatie kunt u terecht bij uw melkveespecialist, accountmanager of dealer.


10

Reportage

Veehouder, loonwerker en ForFarmers-sp

Teelspecialist Ruwvoer Emiel Strijkveen (l.), loonwerker Erik Meppelink (m.) en melkveespecialist Luc Lufting (r.).

De kans op topkwaliteit ruwvoer is het

loonwerker bij de keuzes die je het hele

maakt en wat dat betekent voor onze

grootst als de kennis en kunde van de

jaar door moet maken rondom ruwvoer.

manier van werken. Dat geldt des te

veehouder, de loonwerker en de melk-

Wetende dat het rantsoen voor zo’n 70

meer als we nieuwe rassen, middelen of

vee-/teeltspecialist samenkomen. Deze

procent uit ruwvoer bestaat, moet het

andere producten inzetten.”

driehoek van samenwerking is dan ook

vanaf de bemesting van het grasland en

essentieel in Terra+, de totaalaanpak van

het zaaien van de mais tot en met het

Meppelink heeft dan ook korte lijnen met

ForFarmers voor meer melk uit ruwvoer.

inkuilen en oogsten vlekkeloos lopen.

Luc Lufting, de melkveespecialist die

Want alleen met goed ruwvoer ‘melkt

namens ForFarmers-dealer Agrarisch

Een veehouder besluit op advies van de

het lekker’. Vanwege de strakke kaders

Centrum Snijders Jager (ACSJ) actief is

melkveespecialist van ForFarmers een

van de mestwetgeving moeten vee-

in het gebied waar de loonwerker zijn

nieuw maisras in te zetten dat nog beter

houders bovendien steeds inventiever

klanten heeft. Lufting kan daarnaast

past bij het gewenste rantsoen voor

worden om de beste kwaliteit van het

een beroep doen op de kennis van Emiel

zijn koeien. Zo’n keuze kan gevolgen

land te kunnen halen. Dat lukt beter

Strijkveen. Emiel maakt deel uit van

hebben voor het moment van zaaien, de

door samen te werken.

een team van teeltspecialisten ruwvoer

bemesting en het inkuilen. En daarmee

van ForFarmers. De teeltspecialisten

kom je op het terrein van de loonwerker.

Korte lijnen

ondersteunen in elke regio van het land

De veehouder krijgt alleen het beoogde

“Het is voor ons niet meer dan logisch

hun collega-melkveespecialisten bij

resultaat als de loonwerker ook op de

dat de specialisten van ForFarmers en

specifieke vraagstukken op het gebied

hoogte is van de specificaties van het

wij elkaar opzoeken”, zegt Erik Mep-

van ruwvoer.

nieuwe ras en daar op de juiste manier

pelink, eigenaar van het gelijknamige

mee omgaat.

loonbedrijf in het Drentse Dalerveen.

Ook voor Lufting is de nauwe samenwer-

“Belangrijk is dat de veehouder te-

king met de loonwerker vanzelfsprekend.

Dit is maar één van de vele praktijk-

vreden is over zijn resultaat. De kans

“Alleen door goede afstemming met de

voorbeelden van het samenspel tus-

daarop is groter als wij weten welke

loonwerker leiden onze adviezen tot het

sen veehouder, melkveespecialist en

keuzes hij samen met de specialist

gewenste resultaat en gaan de producten


11

ecialist: de kracht van de driehoek die wij aanbevelen doen wat ze moeten

de specialisten van ForFarmers.

Strijkveen voorziet dat loonwerkers en

doen. Of het nu om maiszaad gaat of om

Dit onder andere als gevolg van de op-

de melkvee- en teeltspecialisten van

ons inkuilmiddel SiloSolve FC.”

mars van precisielandbouw. “Daarmee

ForFarmers samen van grote betekenis

zullen de komende jaren grote stappen

kunnen zijn voor een steeds efficiën-

Problemen vóór zijn en oplossen

worden gezet”, voorziet teeltspecialist

tere ruwvoerteelt. “Dat past helemaal

De kwaliteit van de bodem is één van

Emiel Strijkveen. “Loonwerkers kunnen

binnen het doel waar we samen met de

de onderwerpen waar de driehoek

met hun hakselaars, bemestingsap-

veehouder naar streven: meer melk uit

veehouder, loonwerker en ForFarmers

paratuur en andere machines al heel

ruwvoer!”

specialist zich steeds vaker samen over

veel data verzamelen over onder meer

buigen. Bemesten moet binnen strakke

de samenstelling van drijfmest en het

Eenvoud en gemak met SiloSolve FC

grenzen van de wetgeving. Hoe voorkom

gewas dat van het land komt.

Naast een goed resultaat voor de

je dat de bodem uitgeput raakt? Hoe zorg je dat het gras alle nutriënten krijgt om de koe optimaal te laten produceren? Bij het dealerpunt van ACSJ kan men sinds enige tijd de pH-waarde van bodemmonsters die klanten zelf nemen vaststellen. Lufting: “Wij komen dan

“We willen dat veehouders tevreden zijn over het resultaat”

bijvoorbeeld tot de conclusie dat de pH-

veehouders, streven zowel loonwerker Meppelink als ForFarmers naar gemak en eenvoud van werken. Het inkuilmiddel SilSolve FC dat ForFarmers sinds vorig jaar levert, is daar in de ogen van Erik Meppelink een perfect voorbeeld van. “Met SiloSolve FC hebben we voortaan één middel voor gras en mais dat

waarde van een perceel omhoog moet.

Nu wordt het de kunst om die data te

doet wat het moet doen. In plaats van

Vervolgens is het aan de loonwerker om

vertalen naar hapklare brokken infor-

verschillende middelen voor elk gewas

de zuurtegraad te herstellen met een

matie waar de veehouder wat mee kan.

en elke omstandigheid, geeft dit veel

goed uitgevoerde kalkbemesting.”

Denk bijvoorbeeld aan zeer precies

gebruiksgemak en veel minder risico

bemesten binnen één perceel, omdat

op fouten. Dat vergroot de kans op succes

Het komt ook voor dat de driehoek

de bodemtoestand per plaats sterk kan

en dat zien we terug in de kuilen van onze

elkaar nodig heeft als er een probleem

verschillen.”

klanten.”

is. Meppelink haalt het voorbeeld aan van zware neerslag die in juni 2016 de maisvelden teisterde. Na een telling van vernietigde planten die de loonwerker samen met de veehouders uitvoerde, was de conclusie dat opnieuw inzaaien het beste was. Lufting kwam vervolgens met een advies voor een maisras dat op dat moment het meest geschikt was om nog in te zaaien. Samen optrekken met precisielandbouw Gekeken naar huidige en toekomstige ontwikkelingen, zal de samenwerking in de driehoek alleen nog maar sterker worden, verwachten de loonwerker en

Loonwerker Erik Meppelink en zijn 14 medewerkers bieden een totaalpakket van A tot Z aan rundveehouders.


12

De specialist

Bedrijfsleider Jan Bosscher:

“Een optimale, constante brokkwaliteit vereist Fingerspitzengefühl” “De belangrijkste uitdaging van mijn werk

dan vereist dat Fingerspitzengefühl en

buitendienst en de klant - de kern van

is om samen met mijn team op veilige,

een strakke planning. Wederzijds begrip

zijn werk. “We stellen hoge eisen aan de

verantwoorde wijze voer voor herkauwers

en goede onderlinge communicatie is de

kwaliteit. Tegelijkertijd streven we naar

te produceren met een goede brokkwali-

basis.”

een efficiënte benutting van de perslijnen

teit en met voorspelbare resultaten op het boerenerf.”

om een scherpe kostprijs te realiseren. Prachtig vak

De kunst is om dit goed op elkaar af te

Jan praat zeer gedreven over zijn vak. In

stemmen.”

Aan het woord is Jan Bosscher, bedrijfs-

1984 begon hij al als ‘brokkenmaker’ in

leider van productielocatie Zwolle. “Ik wil

de fabriek en leerde daar de voerproduc-

Jan is trots op zijn team. “Ik vind het

heel graag dat klanten ervaren dat we dit

tie tot in de puntjes te beheersen. Sinds

prachtig als de operators plezier in hun

als een team, samen met nutritie, buiten-

2008 is hij bedrijfsleider en eindverant-

werk hebben en een goede brok tegen

dienst en dealers, realiseren. We streven

woordelijk voor productie, technische

acceptabele kostprijs produceren. Én dat

naar een duurzame klantrelatie, door een

dienst en kantoor in Zwolle. Medewer-

we de klant tijdig hebben kunnen beleve-

uitstekend product te leveren met een

kers coachen, sturen op productkwaliteit

ren. Als team bereiken we samen meer

goede service. Als je bedenkt dat we hon-

en fabriekscapaciteit vormen - naast

en streven we altijd naar de beste brok!”

derden verschillende recepten produceren,

transparante communicatie met nutritie,


13

Korte berichten

Wat vinden onze jonge boeren belangrijk? De jeugd heeft de toekomst. Maar wie zijn die jonge melkveehouders? En wat vinden zij belangrijk? Om dat uit eerste hand te horen organiseerde ForFarmers in december een interactieve dag met een groep ‘Future Farmers’ en ging op onderzoek uit. Doel: inventariseren aan welke kennis, diensten, producten én activiteiten onze jonge ondernemers behoefte hebben. 24 jonge, ambitieuze melkveehouders uit

Het projectteam is enthousiast over de

misschien ook wel door hen bij elkaar

heel Nederland kwamen op uitnodiging

input en de inspiratie die de bijeenkomst

te brengen en kennisuitwisseling te

van ForFarmers naar Laren (Gld) om

heeft opgeleverd. Verkoopleider Niek

faciliteren. Daar gaan we nu verder over

het te hebben over wat hen nu, met het

Visser: “Wij willen maximale aansluiting

nadenken.”

oog op de toekomst, bezighoudt. Yvon

en binding houden met de jonge boeren,

Jaspers was bij de dag aanwezig in de rol

de ondernemers van de toekomst. Een

Future Farmers Day

van sparringpartner. Maar ze vergat niet

dag als deze leert ons veel over hun

Later dit jaar organiseert ForFarmers een

om te kijken of ze nog leuke, vrijgezelle,

behoefte en belevingswereld en hoe wij

speciale dag voor al onze ‘Future Farmers’.

ForFarmers-boeren kon strikken voor

daarop in kunnen spelen. Met speci-

Hou onze website en social media goed in

het komende seizoen ‘Boer zoekt vrouw’.

fieke dienstverlening bijvoorbeeld, maar

de gaten als je hier bij wilt zijn.

Nieuwe naam voor dealer ForFarmersHendrix Noord Zaterdag 10 februari jl. was het

voormalige pand in Rogat werd te klein.

Hoogeveen. En met de nieuwe naam

gezellig druk in Hoogeveen. Onder

Door de gunstige ligging en goede

kan de dealer zich goed profileren in

grote belangstelling van ruim 700

bereikbaarheid viel de keus voor de

de markt, als zelfstandige partner

klanten en relaties opende Yvon

nieuwe locatie op het industrieterrein in

van ForFarmers.

Jaspers namens de ForFarmersdealer het nieuwe pand aan de Buitenvaart in Hoogeveen. Eigenaar Jan Katerberg en ForFarmers directeur Jan Potijk onthulden de nieuwe naam: AgroNoord. AgroNoord is één van onze dealers in het noorden van het land. Met een team van circa twintig medewerkers bedienen ze ruim 600 klanten, voornamelijk melkvee-, vleesvee- en geitenhouders. Het

Yvon Jaspers, Jan Potijk (directeur ForFarmers NL), Gerjanne en Jan Katerberg (directeur/eigenaar AgroNoord), Edwin Claassen (accountmanager gemeente Hoogeveen) en Bert Otten (wethouder Hoogeveen).


14

Ruwvoer voor droogstaande koeien

Perfect ruwvoer voor droogstaande koeien; zo maakt u het! Uw droogstaande koeien vragen een

Natuurlijk is het zeer belangrijk dat het

perceel onttrekt. Door de opbrengst per

andere ruwvoerkwaliteit dan uw melk-

ruwvoer goed geconserveerd is, zonder

grasperceel in kaart te brengen, kunt u

koeien. Maar waar moet het ruwvoer

broei, en dat het voldoende structuur

gerichter bemesten. Goed voor de

van de belangrijkste groep (droge)

heeft (HerkauwIndex groter dan 200). Als

kringloop dus. Gebruik voor dit grasper-

koeien aan voldoen? Hoe zorgt u voor

uw kuil hieraan voldoet, sluit dit goed aan

ceel (voor ruwvoer droge koeien) geen

de juiste bemesting? En hoe doet u dat

bij de nutritionele behoefte die droog-

drijfmest. Voor de stikstofgift kunt u de

praktisch; een specifiek ruwvoer maken

staande koeien hebben.

volgende stelregel hanteren: totale ruw

voor een kleine groep koeien?

eiwitgift / 6,25 * verwachte tonnen Welk grasperceel kies ik voor deze groep?

drogestofopbrengst = stikstofgift (KAS)

Waarom een specifiek ruwvoer voor

Kies één of meerdere percelen waar de

per hectare.

droogstaande koeien?

opbrengstpotentie en/of graskwaliteit

Met de groeiende voorraad graskuil op het

lager liggen dan gemiddeld. De beste

Stel u voert 100% graskuil met een

bedrijf is het belangrijk om deze ook goed

percelen behoudt u dan voor de melkge-

gehalte van 130 gram ruw eiwit per kg

te benutten. Bijvoorbeeld door voor de

vende dieren. Vaak is de tweede gras-

drogestof. Als de verwachte opbrengst per

droge koeien een specifiek ruwvoer te

snede of eventueel de zomersnede het

hectare 3,8 ton drogestof is, dan is de

maken, in plaats van structuurrijk

meest geschikt. Beheershooi kan ook

rekensom: 130 / 6,25 * 3,8 = 80 kg stikstof-

ruwvoer aan te kopen voor deze groep.

prima zijn, maar dit is vaak iets minder

gift (KAS) per hectare. Maar vraag gerust

Het zelf verbouwen is over het algemeen

smakelijk. Voert u 100% graskuil, dan

uw melkvee- of teeltspecialist om een

interessanter dan ruwvoer aankopen. Met

kunt u met 1 hectare ongeveer 7 droog-

bemestingsadvies op maat.

specifiek ruwvoer voer je de dieren tevens

staande koeien voeren. Daarbij gaan we

beter naar behoefte. Dat is beter voor hun

uit van 12 kg drogestof aan ruwvoerop-

En praktisch: hoe maak ik een aparte

gezondheid én de prestaties.

name per koe, 45 dagen droogstand en

kuil voor de droogstaande koeien?

3,8 ton drogestofopbrengst per snede.

Omdat het een kleine groep koeien

Om te beginnen: waar moet de graskuil

Voor het telen van structuurgras hebben

betreft, is de voersnelheid belangrijk.

voor droogstaande koeien aan voldoen?

we in ons assortiment een speciaal

Balen of pakken hebben daarom de

Allereerst moet het een smakelijk product

grasmengsel van rietzwenk en timothee

voorkeur boven een rijkuil. Gebruik

zijn met minimaal 850 VEM. Met een

gras: Topgrass Herkauw.

SiloSolve FC voor een goede conserve-

suikergehalte tussen 100 en 150 en

ring en smakelijkheid van de kuil. Het

minimaal 45% drogestof. Het ruw eiwitge-

Hoe bemest ik dit perceel?

ruwvoer voor droge koeien is ook goed

halte zit idealiter tussen 120 en 150 gram

De belangstelling voor perceelsgerichte

in te zetten voor het oudere jongvee.

per kg drogestof, het kaligehalte moet

bemesting neemt toe: elk perceel zijn

Dan behoudt u meer voersnelheid.

minder dan 25 gram per kg drogestof zijn

eigen bemestingsplan, zodat er een

en de KAB-waarde (kation-anion balans)

evenwicht ontstaat tussen de hoeveelheid

ligt onder de 250 meq per kg drogestof.

mineralen die je bemest en aan het


15

Stichting Weidegang

Zo werkt het Nieuw Nederlands Weiden Overweegt u weidegang? En wilt u het praktisch uitvoerbaar en overzichtelijk houden en bovendien goed kunnen inspelen op het weer en de seizoenen? Het Nieuw Nederlands Weiden van Stichting Weidegang biedt een handreiking voor praktisch weiden. Door uw koeien te weiden combineert u het beste van twee werelden: een efficiënte benutting van uw grasland en een optimale melkproductie van de koeien.

W: 20 ha M: 40 ha

W: 15 ha M: 15 ha

W: 12,5 ha M: 7,5 ha

W: 10 ha M: 5 ha

Samen met de weidecoaches van ForFarmers beslist u welke beweidingsstrategie het beste op uw bedrijf past.

Hoe werkt het Nieuw Nederlands Weiden? Het principe is eenvoudig: u deelt uw huiskavel op in een aantal gelijke percelen. Dan kiest u op welke percelen u gaat weiden; dit is uw weideplatform. De koeien weiden roterend over deze percelen in het weideplatform. Iedere dag een nieuw perceel voor een goede versgrasopname. Op basis van de dagelijkse grasgroei stuurt u bij met het voeren op stal. Alle overige percelen buiten het weideplatform maait u

Afbeelding. Voorbeeldbedrijf: 120 melkgevende koeien met variabel aantal hectares huiskavel.

in één keer. Lekker efficiënt! We zoomen

Voorbeeld 1: 120 koeien / 60 ha = 2 koeien/ha. Voorbeeld 2: 120 koeien / 30 ha = 4 koeien/ha.

nu in op een stapsgewijze aanpak.

Voorbeeld 3: 120 koeien / 20 ha = 6 koeien/ha. Voorbeeld 4: 120 koeien / 15 ha = 8 koeien/ha.

Stap 1: Eénmalige voorbereiding

Stap 2: Activiteiten eens per 4-6 weken

Dan is het perceel te groot en moet u minder

Met een afrastering verdeelt u uw huis-kavel

gedurende het gehele weideseizoen

bijvoeren. Is de graslengte na één dag korter

in gelijke percelen en legt u een infrastruc-

Maai de maaipercelen als ze eraan toe zijn.

dan 8 cm? Dan is het perceel te klein en

tuur aan zodat beweiden makkelijk is. Denk

Kies ná het maaien een nieuw weideplat-

moet u juist méér bijvoeren.

aan waterbakken, kavelpaden, stroomvoor-

form. Alle of een aantal percelen van het

ziening, etc. De percelen hoeven niet per se

‘oude weideplatform’ zijn nu bestemd voor

Vraag onze weidecoaches

recht te zijn. Afhankelijk van het aantal

maaien. Zet de benodigde (flexibele)

Start vroeg in het seizoen met beweiden.

koeien, het totale oppervlakte van uw huis-

afrasteringen uit. Schaar de koeien in bij een

Dan profiteert u het meest van de hoge

kavel en de gewenste bijvoeding kiest u voor

grashoogte van maximaal 12 cm.

voederwaarde van het gras en kunt u

een veebezetting van bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8

voordelig melken. Let op dat u niet te veel

koeien per hectare. In de afbeelding ziet u

Stap 3: Dagelijks sturen

bijvoert voor voldoende versgrasopname.

enkele voorbeelden van indelingen voor het

Verplaats de koeien elke dag naar een

Wil u meer weten over het Nieuw Neder-

aantal percelen weiden (W) en maaien (M) bij

volgend perceel van het weideplatform. Is het

lands Weiden? Informeer bij uw melk-

verschillende kavelgroottes en aantal koeien.

gras na één dag grazen langer dan 8 cm?

veespecialist of bij onze weidecoaches.


Column Yvon Jaspers

Boer op TV Dat mensen graag kijken naar het leven

Maar al die 13 jaar dat ik op boerenerven

We kunnen afleveringen vullen met de

van boeren is mij bekend. Ze genieten

heb rondgelopen ben ik dagelijks

risico’s die jullie moeten nemen, de

enorm van de stappen die onze boeren

gestruikeld over de prachtige, interes-

dierziektes die op de loer liggen, bedrijfs-

zetten op het liefdespad. Dat het decor

sante en zeer relevante verhalen die niet

overnames die vaak niet vanzelf gaan, de

waartegen deze liefde zich ontwikkelt de

over de liefde gaan, maar over alles waar

modernste technieken die toegepast

boerderij is, is volgens mij een van de

een boer tegenaan loopt anno 2018.

worden. Maar daarmee stuiten we meteen op een enorm (luxe-)probleem. Vier

redenen dat zoveel mensen kijken. Ze zien graag het romantische beeld van

Dat het boerenleven vaker niet, dan wel

afleveringen is veel en veel te weinig om

koeien in de wei, een zoen in de hooiberg,

romantisch is realiseer ik me maar al te

een goed beeld te geven van wat boeren

ondergaande zon achter de weilanden en

goed. Het is voor mij dan ook de hoogste

anno 2018 moeten doen om het hoofd

klompen bij de keukendeur.

tijd daar TV over te maken. Maar zo

boven water te houden. We hebben

simpel is dat nog niet. Want in Hilversum

eigenlijk veertig afleveringen nodig!

moeten targets, doelen en kijkcijfers op voorhand verzekerd zijn. Na een lange

Dat betekent dat deze eerste reeks móet

adem mag ik vier afleveringen maken

gaan scoren zodat we wellicht in de

voor NPO 1.

toekomst die andere zesendertig delen kunnen gaan maken. We halen letterlijk

De afgelopen maanden heb ik velen van

alles van stal. Onze boer-zoekt-vrouw-

jullie ontmoet op bijeenkomsten van

boeren werken allemaal heel graag mee

ForFarmers in het land. Bij de LTO-dag,

en mijn eigen familie ontkomt er ook niet

bij de Future Farmers bijeenkomst of

meer aan. Hoe dat er echt allemaal uit zal

misschien de Loonwerkersdag. Ik heb

gaan zien is te bewonderen vanaf dit

jullie gevraagd mee te denken over wat

voorjaar. Zegt het voort, zegt het voort.

er in zo’n boerenprogramma moet komen. De ideeën stromen bij ons

Kijken! Zodat we de komende twintig jaar

binnen. Dat is geweldig! De fosfaatpr-

dat agrarische programma wekelijks

oblematiek, de fipronil, de kleine

kunnen gaan maken. Dat we jullie verhalen

initiatieven in het land om jullie verhaal

kunnen blijven vertellen en niet alleen als

aan burgers te vertellen.

reactie op een schandaal in de pers. Wij gaan ervoor!

Onze redactie maakt overuren om er helemaal in te duiken. Hoe meer je weet, hoe interessanter het wordt.

Yvon Jaspers

Ontmoet Yvon op een Ladies Day in september Goed nieuws: ook in 2018 organiseert ForFarmers de Ladies Day, met medewerking van Yvon Jaspers. Nieuw dit jaar is dat we twee dagen organiseren: één in Zuid-Nederland (vrijdag 7 september) en één in Noord-Nederland (vrijdag 14 september). Meer info volgt.

Voertaal Melkvee Nr.1-2018  
Voertaal Melkvee Nr.1-2018