Page 4

4

Achtergrond fosfaatrechten

Melken in het fosfaattijdperk: welke route Met de komst van fosfaatrechten is het

lopen jaar flink gestegen. Koeien met

De tweede kolom laat zien dat een verho-

slim om uit te stippelen hoe u hier het

een hogere melkproductie produceren

ging van de melkproductie, en daardoor

beste op inspeelt. En dat is voor ieder

echter ook meer fosfaat. Een bedrijf

een toename in de fosfaatproductie,

bedrijf anders.

met 100 koeien die 1.000 kg meer melk

betekent dat u binnen de gestelde fosfaat-

per koe geven, produceert 290 kg meer

rechten minder koeien mag houden. Als

U wilt natuurlijk zoveel mogelijk op-

fosfaat. Bij een gelijkblijvend aantal fos-

de productieverhoging samen gaat met

brengst uit uw fosfaatrechten halen.

faatrechten zult u minder koeien mogen

duidelijk lagere gehaltes in de melk,

Hiervoor zijn een aantal opties: ver-

houden. Wilt u binnen deze grenzen toch

resulteert dit in een verlaging van het

hoging van de melkproductie per koe,

evenveel melkgeld blijven ontvangen,

melkgeld. De vierde kolom laat zien dat

verhoging van de gehaltes in de melk,

dan zult u naast de productiestijging

een verhoging van de melkproductie met

streven naar minder jongvee door

ook de gehaltes op pijl moeten houden.

behoud van gehaltes voor meer melkgeld

verlaging van de afkalfleeftijd of een

Tabel 1 maakt dit met een voorbeeldbe-

zorgt, ondanks de daling van het aantal

hogere levensduur van de melkkoeien.

rekening duidelijk.

koeien in de veestapel door de hogere

Een combinatie van deze routes kan na-

De eerste kolom geeft de uitgangssitu-

fosfaatproductie per koe.

tuurlijk ook. We bespreken nu de eerste

atie weer van de huidige melkproductie

twee opties.

(8.500 kg melk/koe) en het aantal koeien

Om de melkproductie te verhogen en het

(110) dat u naast de hoeveelheid jongvee

vet- en eiwitpercentage op peil te houden

Optie 1: Een hogere melkproductie

(66 stuks) binnen het aantal fosfaatrech-

kunt u bijvoorbeeld pensbestendige vet-

De melkproductie per koe is het afge-

ten (5.660 kg fosfaat) mag houden.

ten voeren (MilkPower).

Tabel 1. Scenario’s voerwinst binnen fosfaatrechten.

Huidige melkproductie 8.500 kg melk/koe/jaar

Verhogen melkproductie (+1.000 kg/koe/jaar) met lagere gehaltes

5.660

5.660

5.660

5.660

Aantal koeien

110

104

112

104

Stuks jongvee

66

62

67

62

Kg melk/koe

8.500

9.500

8.354

9.500

Vet %

4,50

4,20

4,65

4,45

Eiwit %

3,60

3,40

3,70

3,55

Kg melk/kg fosfaat

165

175

165

175

Kg vet & eiwit/kg fosfaat

13,4

13,3

13,7

14,0

Voerkosten

€ 150.993

€ 150.219

€ 156.075

€ 152.128

Melkgeld

€ 321.397

€ 321.139

€ 328.381

€ 335.994

-258

+6.984

+14.597

€ 170.920

€ 172.306

€ 183.866

+ 516

+1.902

+13.462

Kg fosfaatrechten

Verschil in melkgeld Voerwinst Verschil in voerwinst

€ 170.404

Verhoging gehaltes in Verhogen melkprode melk bij lichte daling ductie (+1.000 kg/koe/ melkproductie jaar) met behoud van gehaltes

Voertaal Melkvee Nr.1-2018  
Voertaal Melkvee Nr.1-2018