Page 14

14

Ruwvoer voor droogstaande koeien

Perfect ruwvoer voor droogstaande koeien; zo maakt u het! Uw droogstaande koeien vragen een

Natuurlijk is het zeer belangrijk dat het

perceel onttrekt. Door de opbrengst per

andere ruwvoerkwaliteit dan uw melk-

ruwvoer goed geconserveerd is, zonder

grasperceel in kaart te brengen, kunt u

koeien. Maar waar moet het ruwvoer

broei, en dat het voldoende structuur

gerichter bemesten. Goed voor de

van de belangrijkste groep (droge)

heeft (HerkauwIndex groter dan 200). Als

kringloop dus. Gebruik voor dit grasper-

koeien aan voldoen? Hoe zorgt u voor

uw kuil hieraan voldoet, sluit dit goed aan

ceel (voor ruwvoer droge koeien) geen

de juiste bemesting? En hoe doet u dat

bij de nutritionele behoefte die droog-

drijfmest. Voor de stikstofgift kunt u de

praktisch; een specifiek ruwvoer maken

staande koeien hebben.

volgende stelregel hanteren: totale ruw

voor een kleine groep koeien?

eiwitgift / 6,25 * verwachte tonnen Welk grasperceel kies ik voor deze groep?

drogestofopbrengst = stikstofgift (KAS)

Waarom een specifiek ruwvoer voor

Kies één of meerdere percelen waar de

per hectare.

droogstaande koeien?

opbrengstpotentie en/of graskwaliteit

Met de groeiende voorraad graskuil op het

lager liggen dan gemiddeld. De beste

Stel u voert 100% graskuil met een

bedrijf is het belangrijk om deze ook goed

percelen behoudt u dan voor de melkge-

gehalte van 130 gram ruw eiwit per kg

te benutten. Bijvoorbeeld door voor de

vende dieren. Vaak is de tweede gras-

drogestof. Als de verwachte opbrengst per

droge koeien een specifiek ruwvoer te

snede of eventueel de zomersnede het

hectare 3,8 ton drogestof is, dan is de

maken, in plaats van structuurrijk

meest geschikt. Beheershooi kan ook

rekensom: 130 / 6,25 * 3,8 = 80 kg stikstof-

ruwvoer aan te kopen voor deze groep.

prima zijn, maar dit is vaak iets minder

gift (KAS) per hectare. Maar vraag gerust

Het zelf verbouwen is over het algemeen

smakelijk. Voert u 100% graskuil, dan

uw melkvee- of teeltspecialist om een

interessanter dan ruwvoer aankopen. Met

kunt u met 1 hectare ongeveer 7 droog-

bemestingsadvies op maat.

specifiek ruwvoer voer je de dieren tevens

staande koeien voeren. Daarbij gaan we

beter naar behoefte. Dat is beter voor hun

uit van 12 kg drogestof aan ruwvoerop-

En praktisch: hoe maak ik een aparte

gezondheid én de prestaties.

name per koe, 45 dagen droogstand en

kuil voor de droogstaande koeien?

3,8 ton drogestofopbrengst per snede.

Omdat het een kleine groep koeien

Om te beginnen: waar moet de graskuil

Voor het telen van structuurgras hebben

betreft, is de voersnelheid belangrijk.

voor droogstaande koeien aan voldoen?

we in ons assortiment een speciaal

Balen of pakken hebben daarom de

Allereerst moet het een smakelijk product

grasmengsel van rietzwenk en timothee

voorkeur boven een rijkuil. Gebruik

zijn met minimaal 850 VEM. Met een

gras: Topgrass Herkauw.

SiloSolve FC voor een goede conserve-

suikergehalte tussen 100 en 150 en

ring en smakelijkheid van de kuil. Het

minimaal 45% drogestof. Het ruw eiwitge-

Hoe bemest ik dit perceel?

ruwvoer voor droge koeien is ook goed

halte zit idealiter tussen 120 en 150 gram

De belangstelling voor perceelsgerichte

in te zetten voor het oudere jongvee.

per kg drogestof, het kaligehalte moet

bemesting neemt toe: elk perceel zijn

Dan behoudt u meer voersnelheid.

minder dan 25 gram per kg drogestof zijn

eigen bemestingsplan, zodat er een

en de KAB-waarde (kation-anion balans)

evenwicht ontstaat tussen de hoeveelheid

ligt onder de 250 meq per kg drogestof.

mineralen die je bemest en aan het

Voertaal Melkvee Nr.1-2018  
Voertaal Melkvee Nr.1-2018