Page 1

Uitgave van Forfarmers Nederland

NR 1 2017

VOer

taal

ForFarmers start met Terra+

2

“Focus op meer melk uit eigen ruwvoer� Reportage melkveehouder Arian van Dongen Succesvol hittestress managen

4 12


2

Inhoud 02 Terra+ totaalaanpak 03 Column: Slimmer werken 04 R  eportage: Goed ruwvoer 07 Kuilverbeteraar SiloSolve FC 08 Agroscoop 2016 09 De melkveespecialist 10 Fosfaatreductieplan 11 Diverse initiatieven mestverwerking 12 R  eportage: hittestress managen 13 Nieuwe werkwijze Klantenservice 14 G  ezonde klauwen dragen meer melk 15 Biologische partner Reudink 15 K  ort nieuws 16 Column Yvon Jaspers

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

ForFarmers start met Terra+

Terra+: een totaalaanpak voor Met het nieuwe ruwvoerconcept Terra+ wil ForFarmers elke veehouder in staat stellen om de ruwvoeropbrengst en -kwaliteit te optimaliseren. Met als resultaat: meer melkproductie uit eigen ruwvoer en een gunstig effect op de kostprijs per kg melk. Ruwvoer is een essentiële factor in de

Meer melk uit ruwvoer

kostprijs van elk melkveebedrijf. Wie de opbrengst per hectare én de kwaliteit weet te verhogen, sleutelt direct aan de voerkosten, een lagere kostprijs per kilogram melk en een betere benutting van grond, het duurste productiemiddel van elk bedrijf. Een hogere opbrengst betekent immers minder voer aankopen en een betere kwaliteit betekent smakelijker ruwvoer, een hogere opname en een hogere melk­productie uit ruwvoer. De

werkt u vanuit de bestaande situatie

tabel onderaan de pagina laat zien hoe

doelgericht aan verbetering van de

zich dat op een bedrijf met 100 melkkoei-

ruwvoerkwaliteit en de opbrengst per

en, 8.500 kg melk/koe en 50 hectare al

hectare.

snel vertaalt in een substantiële extra voerwinst.

Stap 1: Doelstelling bepalen, waar staat u?

Hoe werkt Terra+?

Welke verbetering is haalbaar en binnen

Meer en beter ruwvoer per hectare is voor

welke termijn? Als u weet waar u staat,

de meeste bedrijven een uitstekende kans

kunt u bepalen waar u naartoe wilt.

om te werken aan een beter rendement en

Uw melkveespecialist maakt met behulp

een gezonde basis voor de toekomst. Met

van Melk€fficiënt van ForFarmers­uw

de nieuwe totaalaanpak Terra+ wil

verborgen rendement op het gebied van

ForFarmers het voor elke veehouder

ruwvoer inzichtelijk. Zo krijgt u de extra

mogelijk maken om die kans te benutten

potentiële voerwinst in beeld bij verhoging

en meer melk te produceren van eigen

van de drogestofopbrengst per hectare en/

bodem. Met het volgende stappenplan

of de voerderwaarde van het ruwvoer.

Maatregel

Effect

Extra voerwinst

Verhogen droge stofopbrengst

+ 2 ton ds/ha

€ 8.645

Verbeteren kwaliteit

+ 25 VEM/kg ds

€ 7.590

Totaal

€ 16.235


Column

meer melk uit ruwvoer

Slimmer werken is ook groei!

Stap 2: Analyse

Kortom: u gaat prioriteiten stellen, keuzes

Vervolgens kijken we met de ‘Terra+

maken en aan de slag. Hiervoor maken wij

Ruwvoerscan’ naar de sterke en zwakke

een concreet en praktisch plan van

Na het afschaffen van de

punten in elk onderdeel van de ruwvoer-

aanpak, zodat u precies weet welke

melkquotering in 2015 nam het

productie: bodem, bemesting, gewas,

actiepunten de komende periode aan bod

aantal melkkoeien in Neder-

in- en uitkuilmanagement en de omzetting

komen.

land voor het eerst sinds jaren

van ruwvoer naar melk. Wilt u direct

fors toe. Dit was echter van

advies bij één van de onderdelen van de

Stap 4: Uitvoering

korte duur. De mestwetgeving

ruwvoerproductie, bijvoorbeeld de

De melkveespecialist adviseert u bij de

stuurt de komende jaren aan op krimp van de

bodem? Of wilt u op basis van uw

uitvoering, zo nodig in samenwerking

veestapel. Een deel van de individuele

bedrijfssituatie direct een passend

met één van de ruwvoerspecialisten van

bedrijven kan nog uitbreiden. Maar ook

landbouwkundig bemestings- of

ForFarmers. Hierbij introduceert

bedrijven die niet kunnen uitbreiden kunnen

teeltadvies? Bespreek de mogelijkheden

ForFarmers­een nieuw en innovatief

in mijn ogen nog altijd groeien. Meer uit je

met uw melkveespecialist, dealer of

programma om u zo gemakkelijk mogelijk

bedrijf halen, je ruimte optimaal benutten is

accountmanager. Ook de ruwvoerspecia-

te kunnen voorzien van een landbouwkun-

namelijk ook groeien. En dat doe je niet door

list kan worden ingeschakeld bij het maken

dig optimaal bemestings- en teeltadvies

harder, maar door nog beter en slimmer te

van deze praktische analyse.

binnen de ruimte van de mestwetgeving

werken.

(zie kader AgroMineraal Plus). Stap 3: Plan van aanpak

Binnen ForFarmers ben ik als verkoopleider

Aan welke onderdelen gaat u sleutelen

Stap 5: Monitoren en evalueren

verantwoordelijk voor ruwvoer. Ik zie de

om de productie en kwaliteit omhoog te

Regelmatig bespreekt u met uw specialist

ruwvoerteelt voor de meeste bedrijven als

krijgen? Gaat u focussen op de bodem?

of u uw doelen bereikt of gaat bereiken.

een prachtige kans om groei te realiseren.

Moet de bemesting beter? Is de grasmat

Wat gaat goed? Wat verloopt niet volgens

Door de ruwvoerteelt op elk onderdeel te

aan vervanging toe? Verliest u teveel voer

plan? Hoe kunt u bijsturen? Zo werkt u

optimaliseren, van bodem tot en met het

en voederwaarde bij het in- en uitkuilen?

samen aan meer melk uit eigen ruwvoer.

inkuilen, stuur je doelgericht op meer melk uit eigen ruwvoer. En dus op een beter rendement en optimale mineralenbenutting.

AgroMineraal Plus

Vanaf deze maand gaan wij de markt in met

Met Terra+ introduceert ForFarmers een totaalaanpak voor het verhogen van de

Terra+, een totaalaanpak om elk bedrijf in

ruwvoeropbrengst en -kwaliteit op het melkveebedrijf. Een belangrijk hulpmiddel

staat te stellen de ruwvoeropbrengst en

is het nieuwe en innovatieve mest-, mineralen- en teeltadviesprogramma Agro-

-kwaliteit, en daarmee het rendement,

Mineraal Plus. Met dit programma kunt u op de meest eenvoudige manier jaarlijks

omhoog te stuwen. Samen met de specia-

uw wettelijk verplichte bemestingsplan opstellen. Binnen AgroMineraal Plus zijn

listen en accountmanagers van ForFarmers

alle gegevens beschikbaar om u te kunnen voorzien van een optimaal landbouw-

ben ik zeer gemotiveerd om u hierbij te

kundig bemestingsadvies binnen de ruimte van de mestwetgeving. Dat wil zeggen:

ondersteunen.

afgestemd op de behoefte van de bodem en de gewassen, met optimale benutting van uw drijfmest. De speciale planningsmodule voor drijfmest is daarbij een zeer

Arjan Hurink

praktisch en waardevol hulpmiddel. Met het teeltadvies van AgroMineraal Plus kunt

Verkoopleider Plant

u een uitgekiende rassenkeuze maken voor gras en mais op perceelsniveau, op basis van geografische ligging, grondsoort en gebruiksdoel.

3


4

Reportage

Melkveehouder Arian van Dongen (rechts) samen met zijn accountmanager René Schellekens.

Arian van Dongen streeft naar de beste kwaliteit ruwvoer

‘Ik probeer de natuur te begrijpen’ Melkveehouder Arian van Dongen stelt

1 ’Leren denken als een akkerbouwer’

daarin slaagt, overleeft gemakkelijker in

alles in het werk om de beste kwaliteit

Voor Arian van Dongen is ruwvoerteelt

moeilijke tijden. Hiervoor moeten we als

ruwvoer aan zijn koeien voor te schotelen

letterlijk de bodem onder zijn bedrijfs­

melkveehouders leren denken als akker-

en de bodem in topconditie te houden.

voering. “De manier waarop je met

bouwers. Je moet weten wat zich in de

Continu verkennen van nieuwe moge-

ruwvoer en ruwvoerteelt omgaat bepaalt

bodem afspeelt, hoe mest­stoffen werken,

lijkheden en intensieve samenwerking

de gezondheid van je dieren, de melk-

wat je kunt bereiken met nieuwe rassen.

met zijn voerleverancier en loonwerker

productie en de kostprijs per kg/melk. En

Ik probeer de natuur te begrijpen.”

hoort daarbij. De visie en aanpak van een

dus de toekomst van je bedrijf. Binnen

gedreven melkveehouder aan de hand

de strakke kaders van de mestwetge-

2 Specialisten op elk vlak

van negen voorbeelden...

ving moeten we manieren vinden om

Advies inwinnen bij specialisten is voor

mineralen op de meest efficiënte manier

Arian een absolute voorwaarde voor een

te benutten en de bodem steeds opnieuw

succesvolle ruwvoerteelt. “De keuzes

op te laden, net als een batterij. Wie

die ik maak met ruwvoer staan niet op


goed is. Dat zorgt voor meer ruimte in

Agri Focus Groep en tevens mestwetspe-

de KringloopWijzer en dus ruimte om

cialist, rekent voor dat 18 ton compost

meer koeien te houden en meer melk

samen met de drijfmestgift op een

per hectare te produceren.” Topopbreng-

hectare mais goed is voor de aanvoer

sten probeert hij onder meer te behalen

van 300 kilo kali. “Dan heb je de kalivoor-

door de graspercelen om de zeven jaar

ziening voor elkaar.” Daarnaast heeft

te vernieuwen. “Door de veredeling stijgt

compost ook een positieve invloed op

de productiviteit van grasrassen met 1%

het organische stofgehalte in de bodem.

per jaar. Met een perceel dat tien jaar

Door dit te verbeteren worden nutriënten

geleden is ingezaaid, loop je sowieso al

gemakkelijker vastgehouden en vergroot

10% achter op de potentiële opbrengst

je het waterbergend vermogen van de

van een nieuw ras.”

bodem.

4 Strooiplan op basis van onttrekking

“Alles voor een frisse grasmat”

Arian stemt zijn strooiplan af op de onttrekking van het gewas. De onttrekking wordt ingeschat op basis van opbrengsten in voorgaande jaren, grondsoort en rassenkeuze. Als een maisperceel naar

Bij Arian gaat de compost ook op het

verwachting 19 ton drogestof gaat ople-

grasland, zo’n 15 ton per hectare,

veren, wordt de bemesting afgestemd op

gemengd met natte kalk. “Je kunt het

deze 19 ton.

prima in de winter uitrijden op een moment dat de percelen goed te berijden

5 Optimale inzet van compost

zijn. Dit is een zeer efficiënte manier om

De Brabantse melkveehouder is een

in de kalibehoefte te voorzien.”

groot voorstander van het gebruik van compost, zowel voor mais- als grasland.

6 Strak sturen op pH

“Met compost kun je in het overgrote

Een juiste pH-waarde van de bodem

deel van de kalibehoefte van je percelen

maakt gras en mais minder gevoelig

voorzien. Dat is aantrekkelijk want kali

voor ziektes en schimmels.

aankopen is heel wat duurder dan comzichzelf maar altijd ten dienste van een goed rantsoen voor de koeien.

post aankopen.” Zijn accountmanager René Schellekens, dealereigenaar van

Daarnaast heb ik te maken met de mestwetgeving die het niet gemakkelijk maakt om mijn doelstellingen te halen.” Van Dongen werkt nauw samen met het team van ForFarmers dealer Agri Focus Groep, waarbij ruwvoerteelt, diervoeding en de mogelijkheden van de mestwetgeving altijd in samenhang worden bekeken. 3 Topopbrengsten om ruimte te scheppen Arian zet in op topopbrengsten per hectare. “Hoge opbrengsten behalen betekent dat je mineralenbenutting

Arian is een groot voorstander van het gebruik van compost.

Zie volgende pagina >>

5


6

Het bedrijf van Arian en Margo ligt op

zou worden besmeurd met drijfmestres-

overgangsgrond klei/zand. De ideale

ten. “Je krijgt dan wel een eerste kuiltje

pH-waarde voor gras ligt daar op 5 en

met ‘pinkenvoer’ maar ook een gezonde-

voor mais op 5,5. De melkveehouder

re eerste snede, vrij van schimmels.” Om

stuurt aan de hand van bodemmonsters

dezelfde reden maait hij alle percelen

Arian van Dongen (39) heeft samen

op de pH. Via een kalkbemesting wordt

liever vijf dan vier keer per jaar. “Ik wil

met Margo Kuijpers (37) in het

de pH op het juiste niveau gebracht en

dat de percelen fris en fruitig de winter

Noord-Brabantse Made een melk-

gehouden.

ingaan. Daarom maaien we in het najaar

veebedrijf met 145 melkkoeien en

een vijfde keer en ruimen dat gras ook

115 stuks jongvee. Ze hebben twee

op.”

zonen van 6 en 8. Het bedrijfsareaal

7 De eerste twee sneden op elkaar

V.o.f. Van Dongen – Kuijpers in Made

omvat 70 hectare, waarvan 80%

Voor Arian is het een wetmatigheid dat de eerste twee sneden op elkaar worden

9 Grasland vervangen in het najaar

ingekuild. “De eerste twee sneden

Grasland vervangen in het voorjaar is

moeten goed zijn voor tweederde van de

voor Arian van Dongen ondenkbaar. “In

De melkveehouders hebben de am-

drogestofopbrengst die je op jaarbasis

het voorjaar moet je binnen 1,5 maand

bitie om hun bedrijf stap voor stap

van het land haalt. Die twee sneden wil

na het inzaaien alweer het land op. Dan

uit te breiden naar 200 melkkoeien

ik in één kuil hebben om de melkkoeien

loop je de kans om alles wat je hebt geïn-

en daarmee te bouwen aan een

het hele jaar een constant hoogwaardig

vesteerd in de bodem (woelen, egalise-

gezond bedrijf met toekomst voor

basisrantsoen te kunnen voeren.”

ren, bekalken) en het gras meteen kapot

eventuele opvolgers. De vergun-

te rijden.” Met het bouwplan van 80%

ningen voor deze uitbreiding zijn

8 Alles voor een frisse grasmat

gras en 20% mais kan de melkveehouder

inmiddels rond.

Arian maakt soms niet alledaagse

goed rouleren. Alle percelen worden om

keuzes om een frisse en schone eerste

de zeven á acht jaar opnieuw ingezaaid.

snede gras in de kuil te krijgen. 2015 kende een warm najaar waardoor het

grasland en 20% mais.

Ruwvoeropbrengst bij Van Dongen.

gras voorafgaand aan het moment van

Gewasopbrengst

Grasland

Snijmaïs

drijfmest aanwenden in het voorjaar van

Drogestof (kg/ha)

11.990

19.028

2016 ongewoon lang was. Arian besloot

KVEM (per hectare)

11.587

18.895

Voederwaarde VEM (per kg ds)

966

993

om een gedeelte van zijn percelen begin februari 2016 te maaien en op te ruimen, om te voorkomen dat de eerste snede

Bron: KringloopWijzer 2015


Nieuw

7

ForFarmers introduceert allround kuilverbeteraar voor gras en mais voederwaarde behouden. Mager: “Ook bij de beste kuilen treedt conserverings­verlies op. Door dat verlies te beperken, verdien je gewoon geld. Waar vroeger een kuilverbeteraar vaak als ‘redmiddel’ werd ingezet bij ongunstige weersomstandigheden, vinden we het nu belangrijk om juist ook bij een goede kwaliteit kuil en goede weersomstandigheden een kuilverbeteraar toe te passen. Verliezen beperken is de eerste winst.” De winst van minimaal verlies ForFarmers heeft in Nederland het ForFarmers is in Nederland gestart

Koele kuilen, minimaal verlies

met de verkoop van SiloSolve FC.

SiloSolve FC is één kuilverbeteraar voor

Deze allround kuilverbeteraar is inzet-

gras en mais, inzetbaar vanaf 25% tot 55%

baar voor gras én mais en zowel geschikt

drogestof. Dat maakt de keuze voor de

om conserveringsverliezen terug te

melkveehouder gemakkelijker. Maar veel

dringen als om broei tegen te gaan.

belangrijker is uiteraard het effect.

De combinatie van deze beide gebruiks-

“SiloSolve FC is het eerste middel dat

doelen in één product en de toepasbaar-

bewezen succesvol is bij zowel het aan-

heid in zowel gras als mais is uniek.

pakken van conserverings- als broeiverlie-

exclusieve verkooprecht van SiloSolve FC. Meer informatie kunt u inwinnen bij uw specialist of accountmanager of vinden op de webpagina www.forfarmers.nl/silosolve. Hier vindt u ook een korte video over de werking van het product. En met de Kuilculator kunt u snel en eenvoudig berekenen welk voordeel SiloSolve FC u oplevert, zie www.kuilculator.nl.

zen”, stelt Arjan Mager, innovatiemanager Inkuilmiddelen helpen om na het inkuilen

en inkuilspecialist bij ForFarmers. “Tot voor

Vermindering van conserverings- en broeiverliezen

meer en beter ruwvoer over te houden.

kort was het moeilijk om die twee doelen te

van 15% naar 5% geeft op een bedrijf met 100 melk-

Daarnaast kunnen ergernis over broei en

combineren omdat bacteriestammen die

koeien, 40 hectare gras, 10 hectare mais, bij een

te veel onbruikbare voerresten redenen

nodig zijn voor het één, de stammen die

waarde van € 0,15 per kg drogestof voor ruwvoer

zijn om een kuilverbeteraar in te zetten. De

nodig zijn voor het ander vaak tegenwerken.

en een melkprijs van € 0,30 per kg melk een extra

meeste middelen die momenteel verkrijg-

De producent van SiloSolve FC heeft een

voerwinst van ruim € 9.000,-.

baar zijn, zijn alleen geschikt voor gras of

unieke combinatie van bacteriestammen

alleen voor mais. Sommige producten zijn

gevonden die elkaar versterken.

€ 12.000

gericht op een betere conservering, andere

Met als resultaat: koele, frisse kuilen met

€ 10.000

puur op het voorkomen van broei. Deze

minimaal conserveringsverlies.”

€ 8.000

beide verliezen bedragen samen al gauw

€ 6.000

15%. De keuze van het juiste product hangt

Maximale voederwaarde

€ 4.000

verder vaak nog af van het drogestofgehalte

Wetenschappelijk onderzoek en praktijk-

€ 2.000

bij inkuilen. Dat is tot nog toe meteen het

proeven laten zien dat met SiloSolve FC

€0

lastige met inkuilmiddelen: welk product

behandelde kuilen vaak al een week na het

moet je in welke situatie kiezen?

afdekken broeistabiel zijn en maximaal

Minder conserveringsen broeiverliezen

Extra opbrengst ruwvoer

Betere kwaliteit ruwvoer

Extra Investering in Extra voerwinst opbrengst SiloSolve®FC melkproductie kuilverbeteraar


Resultaten Agroscoop 2016

Extra rendement voor ForFarmers-klanten Meetmelk (rollend jaargemiddelde) 9500

Levensproductie bij afvoer 33.000

+219

9400

32.000

kg/koe

9300 9100 9000

31.500 31.000

8900 8800 Landelijk

8700 8600

+1.579

32.500

9300

kg/koe/jaar

8

ForFarmers 2015

2016

30.500

Landelijk ForFarmers

30.000

2015

2016

Zoals uit de grafieken blijkt scoren de ForFarmers-klanten duidelijk hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit verschil is in 2016 verder toegenomen.

Het productieniveau van de melkkoeien

(vet% +0,05% en eiwit% +0,03%) resul-

klanten van ForFarmers gemiddeld bijna

in het eerste volledig quotumvrije jaar

teert dit in een hogere meetmelkproduc-

1.580 kg hoger. Bij een langjarig gemid-

is aanzienlijk gestegen, blijkt uit

tie van bijna 220 kg per koe per jaar.

delde melkprijs van € 0,35 betekent dit een

Agroscoop­, het monitoringsprogramma

extra melkopbrengst van € 550,- per koe.

van ForFarmers. Gemiddeld is het

Toename levensproductie bij

rollend jaargemiddelde bij ForFarmers-

ForFarmers­-klanten

Kortom, resultaten om trots op te zijn.

klanten het afgelopen jaar toegenomen

Ook de levensproductie van afgevoerde

Ook afgelopen jaar zijn we weer in staat

met liefst 356 kg per lactatie. Het eiwit-

koeien is afgelopen jaar met +472 kg

gebleken om samen met u het verschil

gehalte is hierbij op peil gebleven

sterk gestegen. Ten opzichte van het

te maken resulterend in een fors hogere

(gemiddeld 3,58%) terwijl het vetgehalte

landelijk gemiddelde (bron: CRV) ligt de

melk- en levensproductie en daarmee

is toegenomen met 0,02% naar gemid-

levensproductie van afgevoerde koeien bij

extra rendement.

deld 4,43%. De meetmelkproductie is hierdoor gestegen met bijna 400 kg per koe per jaar. Ten opzichte van het landelijk gemid-

ForFarmers

CRV*)

2015

2016

2015/2016

delde (bron: CRV) scoren klanten van

Aantal koeien

96

105

101

ForFarmers­duidelijk hoger in zowel de

Melkproductie

8.451

8.807

8.663

melkproductie als gehalten in de melk.

Vet%

4,41

4,43

4,38

Deze verschillen zijn afgelopen jaar nog

Eiwit%

3,58

3,58

3,55

Kg vet

373

389

380

MilkPower­(pensbestendig vet) zullen hier

Kg eiwit

303

315

307

in belangrijke mate aan hebben bijgedra-

Kg vet+eiwit

676

704

687

gen. Het verschil in melkproductie per koe

Meetmelk/koe

8.986

9.385

9.166

32.075

32.546

30.967

groter geworden. De inzet van productie­ stimulerende voeders (Maximareeks) en

per jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde is toegenomen naar +144 kg melk. In combinatie met hogere gehalten

Levensproductie bij afvoer

*) Landelijk gemiddelde (inclusief ForFarmers-klanten) september 2015 t/m augustus 2016.


De specialist

Evert Jan Bosma, melkveespecialist:

“Ik focus op de resultaten in de stal” Evert Jan Bosma is 25 jaar in dienst bij ForFarmers (en haar voorgangers), het merendeel van deze tijd in de functie van melkveespecialist. Het adviseren van melkveehouders doet Evert Jan met veel plezier. “Ik ga geen dag met tegenzin naar mijn werk. Het is mijn passie om met de klant een plan van aanpak op te stellen, zodat hij optimale resultaten weet te behalen en plezier houdt in het boeren.” Enthousiast beschrijft Evert Jan waarom hij graag melkveespecialist is. “Als boerenzoon, geboren in de Noordoostpolder, zit het boerenleven in mijn bloed. Ik kom graag op een boerderij, wil veehouders ondersteunen bij hun vraagstukken en oplossingen aandragen. Ik heb een aantal klanten waar ik nu al 18 jaar kom. Zo ervaar ik van dichtbij welk proces hun melkveebedrijven doormaken. Dat ik hierbij een rol vervul, vind ik geweldig! Mijn kracht is mijn positieve kijk op dingen en ik vind altijd ergens een oplossing voor.” Evert Jan wordt zeer gewaardeerd vanwege zijn kennis van de sector en zijn grote netwerk. Hij is een vertrouwd gezicht­ in de melkveesector in Noord-Nederland, momenteel werkzaam in Zuidwes-Friesland en de regio rondom Zwolle/ Kampen. Hij ziet het als zijn taak om melkveehouders een spiegel voor te houden. Nu ook weer. “Zolang ik weet, zijn er uitdagingen in de agrarische sector. Belangrijk is om mee te gaan in deze ontwikkelingen. Blijf daarbij wel plezier houden in het boeren, werk efficiënt en houd je koeien gezond. Het voornaamste is dat het goed draait in de stal. Daar ligt vooral mijn focus en kracht.”

9


10

Mestwetgeving

Meer inzicht in het fosfaatreductieplan Om de fosfaatproductie in de melkvee-

de laatste jaren is opgelopen en hoger

Bepalen GVE-referentie en taakstelling

houderij in 2017 aanzienlijk te vermin-

ligt dan afgesproken met Brussel.

Het fosfaatreductieplan van de zuivel

deren heeft de Nederlandse zuivelsector

Nederland produceert boven het fosfaat-

wordt ingevuld via een GVE-reductie-

samen met LTO Nederland, NMV, NAJK,

plafond van 172,9 miljoen kilogram, dus

regeling. In deze regeling krijgt een

Nevedi, de banken en het ministerie van

via een pakket aan maatregelen moet

melkveebedrijf een GVE-referentie gelijk

Economische Zaken het fosfaatreductie-

onze fosfaatproductie naar beneden.”

aan het aantal grootvee-eenheden (GVE’s

plan opgesteld. Waarom gebeurt dit?

in categorie 100, 101 en 102) die op 2 juli

En wat houdt het fosfaatreductieplan

Drie maatregelen

2015 op het bedrijf geregistreerd stonden.

voor u als melkveehouder in?

Eén van de maatregelen is fosfaat­

Voor de niet-grondgebonden bedrijven

reductie via voerspoor (zie kader ‘Wat

(bedrijven waar op 2 juli 2015 de forfai-

“We doen dit allemaal om te kunnen

speelt er nog meer in 2017?’), die

taire fosfaatproductie hoger was dan de

voldoen aan de milieueisen die de

1,7 miljoen kilogram fosfaatreductie

plaatsingsruimte voor 2015) geldt voor

Europese­Commissie heeft gesteld. Al-

oplevert. Een andere maatregel is het

het bepalen van de GVE-referentie dat het

leen door te laten zien dat de Neder-

invoeren van de bedrijfsbeëindigers-

aantal GVE’s op de peildatum nog wordt

landse melkveehouderij minder fosfaat

en krimpregeling. Naar verwachting le-

verminderd met 4%.

produceert, kunnen we derogatie voor

vert deze regeling een fosfaatreductie

2017 veiligstellen en hebben we een

op van 2,5 miljoen kilogram (zie kader

Ieder bedrijf dient het totaal aantal GVE’s

goede ingang om verlenging van de

stoppersregeling). Derde maatregel is

dat zij op 1 oktober 2016 op het bedrijf

derogatie voor 2018–2021 te krijgen”,

het fosfaatreductieplan van ZuivelNL.

hadden, in 2017 gefaseerd in vijf perio-

verklaart mineralenspecialist Johan

Dit onderdeel levert 4 miljoen kilogram

den terug te brengen tot op of onder de

Temmink. “Deze maatregelen zijn

fosfaatreductie op. De verwachting is

eigen GVE-referentie. Dit noemen we de

noodzakelijk, omdat de fosfaatproduc-

dat de Nederlandse melkveestapel in

taakstelling.

tie in de Nederlandse melkveehouderij

totaal met 160.000 dieren krimpt.

Wat speelt er nog meer in 2017? Veevoerbedrijven focussen op voerspoor

Vergeet de KringloopWijzer en BEX niet

Met het voerspoor hebben de diervoederbedrijven (verenigd

De KringloopWijzer is voor alle veehouders verplicht en dient

in Nevedi) afgesproken dat het fosforgehalte in het meng-

voor 15 mei 2017 te zijn ingevuld. De KringloopWijzer geeft

voer voor melkvee in 2017 gemiddeld maximaal 4,3 gram

goed inzicht in hoe efficiënt uw melkveebedrijf met mineralen

per kilogram mengvoer mag bedragen. Dit betekent dat

omgaat. Vergeet niet te blijven scoren op BEX. Efficiënt voeren

ForFarmers­haar voeders nog verder heeft aangescherpt

blijft ook in 2017 belangrijk. Naarmate uw BEX-voordeel

op fosforgehalte. Speciaal hiervoor kunt u bij ForFarmers

groter is, heeft dit ook voordelen ten aanzien van de mestaf-

ook kiezen voor BEX-voeders. Deze voeders hebben een

zet en mestverwerking of het afsluiten van VVO’s. Daarnaast

extra laag fosforgehalte ten opzichte van ruw eiwit en is

heeft een BEX-voordeel waarschijnlijk ook voordelen bij de

gunstig voor bedrijven die meedoen aan de bedrijfsspeci-

benutting van fosfaatrechten vanaf 2018. Overleg daarom met

fieke excretie (BEX).

uw specialist of accountmanager hoe interessant de inzet van BEX-voeders op uw bedrijf is.


Mestverwerking

Diverse initiatieven De Nederlandse veehouderij produceert teveel dierlijke mest. Diverse initiatieven spelen hierop in. ForFarmers is betrokken bij meerdere van deze initiatieven. De belangrijkste zijn: • Het Mestinvesteringsfonds. Dit fonds is een initiatief van een groot aantal Nederlandse voerleveranciers, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Via het rekenprogramma van ForFarmers kunt u gemakkelijk zien of, en zoja hoeveel GVE, u moet reduceren.

NVV. In totaal zit 4,5 miljoen euro in het fonds. Bedrijven die een goed ondernemingsplan

Zolang u boven de taakstelling qua GVE-

Ook ziet u snel welk bedrag u misloopt,

hebben om mest te verwerken, kunnen een

bezetting zit, wordt u gekort op het maan-

wanneer u boven uw GVE-referentie blijft.

beroep doen op een financiële bijdrage uit dit

delijkse melkgeld. Daarnaast dient u een

Bekijk dit programma via onze website.

fonds. Zie voor meer info de website:

solidariteitsbijdrage te betalen wanneer

www.mestverwerkingsloket.nl;

u nog niet het totaal aantal te reduceren

GVE-reductie

GVE’s heeft bereikt.

Vermindering van de veestapel (aantal

• Verschillende regionale initiatieven op het

GVE) kan op verschillende manieren:

gebied van mestverwerking, waaronder

- Via de afvoer van het ondereind van de

Twence, BVA (Biogasvereniging Achterhoek),

ForFarmers rekenprogramma Om te zien wat de GVE-reductieregeling

veestapel en/of probleemdieren (guste

Greenferm, Groot Zevert, Stichting Biomassa en

voor uw bedrijf betekent heeft ForFar-

koeien, koeien met te hoog celgetal,

Stichting Duurzaam Noord Deurningen die we

mers een rekentool ontwikkeld. Door dit

laagproductieve koeien etc.)

nu verder toelichten.

plan in te vullen (zie foto), kunt u in één oogopslag zien hoeveel melkkoeien of

- Via selectie in jongvee en/of export van vaarzen

jongvee u verspreid over het jaar moet

Stichting Duurzaam Noord Deurningen gaat uit van een energieneutraal Noord Deurningen

afvoeren om aan de GVE-taakstelling te

In aanloop naar fosfaatrechten

(een dorp met ruim 1.000 inwoners) en

voldoen.

Besef hierbij wel dat 2017 een tussen-

stimuleert daarbij mestvergisting op het

jaar is. Vanaf 1 januari 2018 worden de

boerenerf. Via de kennis van FarmConsult is de

fosfaatrechten ingevoerd. Afhankelijk van

milieuvergunning en ontheffing ruimtelijk spoor

uw doelstelling qua omvang vee­stapel

voor de bouw van mestvergisters bij negen

Stoppersregeling

in 2018 is het belangrijk om daarbij

melkveehouders geregeld. Ook zijn er diverse

FarmConsult begeleidt veehouders

rekening te houden met de behoefte aan

subsidies beschikbaar gesteld voor dit unieke

die van de ‘subsidieregeling bedrijfs-

jongvee. “Houd deze stip op de horizon

project. Op dit moment zijn al twee melkvee-

beëindiging melkveehouderij’ gebruik

in gedachten bij de beslissingen die u nu

houders een vergister aan het bouwen.

willen maken. Neem contact op met

neemt. De juiste keuze verschilt sterk

Binnenkort heeft Cogas de gasleidingen gereed

de specialisten van FarmConsult via

per bedrijfssituatie, het gaat hier om

en kan het gas, dat in de vergisters ontstaat,

T: 0573 28 89 89.

maatwerk”, benadrukt Johan.

worden afgevoerd naar een tweetal bedrijven op het industrieterrein van Denekamp. Een mooi

De eerste openstelling van de regeling

Op onze website vindt u tevens een ver-

initiatief voor een duurzaam biogasnetwerk; de

d.d. 20 februari jl. telde zoveel

wijzing naar vragen en antwoorden over

eerste in Nederland waarbij meerdere

aanmeldingen dat de regeling binnen

het Fosfaatreductieplan ZuivelNL.

veehouders samenwerken om mest om te

een dag gesloten is, maar er volgen in

En neem bij vragen altijd contact op met

zetten in gas en warmte.

2017 nog meer openstellingen. Zie

uw specialist of accountmanager of meld

ook www.farmconsult.nl.

uw vraag via onze Klantenservice, T: 088 024 8010.

11


12

Reportage

Udink weet hittestress goed te managen Henk en Alina Udink hebben regelmatig overleg met ForFarmers’ melkveespecialist Martin Keuper (l.) over het te voeren rantsoen.

Afgelopen jaar zijn er diverse hittestress-

hittestress voorkomen begint bij het

voldoende gewicht en een toevoegmid-

perioden geweest. Dit heeft op veel

inkuilen. Een broeivrije kuil ondersteunt

del doet de rest”, licht Henk toe. Deze

bedrijven invloed gehad op de dierpresta-

de koeien beter in perioden van hitte-

investering betaalt zich altijd terug­,

ties. Bovendien worden de (langetermijn)

stress”, stelt het echtpaar.

maar zeker in geval van hittestress:

gevolgen van hittestress vaak onder-

“Bij hittestress is de ruwvoeropname al

schat. Dat de koeien van Henk en Alina

lager en deze wordt nog lager bij broei.

Udink uit Markelo bij warm weer en ook daarna beter dan gemiddeld presteren is volgens hun het gevolg van gerichte maatregelen door het jaar heen en het samenspel met de dierenarts, loon-

“Broei is de bron van veel problemen”

werker, Freyr KI en melkveespecialist

Dus altijd vers voer is van het grootste belang.” Ook geen broei aan het voerhek Melkveespecialist Martin Keuper vult aan: “Ook komt het op voersnelheid

Martin Keuper. Wat zijn de belangrijkste

“Om broei in de kuil te voorkomen

en –management aan. Broei voorkomen

onderdelen van Udinks aanpak?

zorgen we ervoor dat het gras vlot in de

doe je niet alleen in de kuil, maar ook

kuil zit. Afgelopen jaar hadden we het

aan het voerhek. En in perioden van

De wereld is nog wit, wanneer we bij

gras twee keer binnen 26 uur in de kuil.

hittestress is het extra belangrijk om

Henk en Alina aanschuiven om te praten

Dit in goede samenwerking met onze

elke dag de voerresten weg te halen en

over hun succesfactor om hittestress

loonwerker Maas uit Markelo. Direct

vers voer aan te bieden.” Udink voert in

te voorkomen. “Negatieve gevolgen van

plastic erover, zand op de kuil voor

warme perioden twee keer daags.


Alina: “’s Ochtends en ‘s avonds is de

graden) verhogen we zowel het aandeel

lucht koeler, zijn de koeien zelf afge-

MilkPower als de buffers wat in de voer-

koeld en kunnen ze het voer ook echt

mengwagen gaat. En vergeet de periode

omzetten in energie.”

na de hittestress niet, koeien hebben een tijdje nodig om bij te komen.” Milk-

“Verder zijn vers drinkwater en schone

Power kan ook buiten een hittestress-

waterbakken van levensbelang. Ik ken

periode uit, want het resulteert in een

maar weinig boeren zoals Udink die

hogere melkproductie.

Klantenservice

Eén loket voor al uw bestellingen Sinds 15 november jl. zijn de Klantenservice van ForFarmers Nederland en de

structureel elke week en tijdens de hittestress meerdere keren in de week

Extra aandacht voor de droge koeien

activiteiten van ForFarmers DML samen­

de drinkbakken schoonmaken”, vertelt

Droge koeien hebben al snel een nega-

gevoegd. Hierdoor is er nu één loket waar

Martin.

tieve energiebalans. In warme perioden

u als klant terechtkunt voor voerbestel-

nemen de dieren nog minder voer op,

lingen en vragen. Voor dealerklanten blijft

Rantsoen aanpassen in mei

met gevolgen voor de koe en het nog

hun eigen dealerkantoor het eerste

Regelmatig overleg met hun adviseurs

ongeboren kalf. “Als het misgaat bij de

aanspreekpunt.

is voor Henk en Alina een onmisbare­

droge koeien, dan hebben we daar de

schakel in het goed managen van

hele lactatieperiode last van”, licht Henk

Waarom deze aanpassing?

het bedrijf. “Samen moet je het goed

toe. Dus zorgt het echtpaar ervoor dat

Voorheen werkten we met verschillende

aanpakken”, beschrijft Alina.

de droge koeien iedere dag een vers en

loketten. Nu zijn alle onderdelen – en daar-

“Wanneer onze melkveespecialist

uitgebalanceerd rantsoen krijgen. Als

mee ook alle kennis – bij elkaar gebracht.

Martin iets adviseert, dóén wij daar

het weer dit toelaat, kunnen de droge

Het voordeel is duidelijk: er is nu één

iets mee.” Martin: “Vanaf mei reken ik

koeien naar buiten. Tussen dag 10 en 17

aanspreekpunt voor het totale pakket aan

MilkPower (pensbestendige vetten) en

na afkalven worden de koeien getest op

Total Feed-producten en voor alle vragen.

Blendix (buffers) in het rantsoen, omdat

ketose. “Zo controleren we of de koeien

de koeien het bij temperaturen warmer

genoeg energie opnemen of dat we

Ook zijn de openingstijden verruimd: de

dan 23 graden al moeilijker hebben. In

moeten bijsturen. Goed bijsturen heeft

Klantenservice is doordeweeks een uurtje

periodes van extreme hitte (boven de 25

een positief effect op de melkproductie,

langer geopend en nu ook op zaterdag-

vruchtbaarheid en klauwgezondheid.”

ochtend bereikbaar. Kortom: kennisbundeling

Bedrijfsgegevens

en meer gemak en service voor u als klant. En wat kost dat?

Henk en Alina Udink houden 152

Hittestress succesvol managen vraagt

Bereikbaarheid Klantenservice:

melkkoeien en 85 stuks jongvee

dus om investeringen. Denk maar aan

De Klantenservice Herkauwers is bereikbaar

op 54 ha gras en 10,5 ha mais. Het

de Transitieaanpak, MilkPower en buf-

op maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur

rollend jaargemiddelde bedraagt

fers, ketose-tests, inkuilmiddelen en

tot 18.00 uur en op zaterdagochtend van

10.445 kg melk met 4,80% vet en

extra arbeid. Maar voor Henk en Alina

8.00 uur tot 12.00 uur.

3,80% eiwit. Het basisrantsoen

staat vast dat deze investeringen­zich

bevat: 9 kg ds graskuil, 5 kg ds mais,

dubbel en dwars terug­betalen. Zij kijken

Telefoonnummer: +31 (0) 88 024 8010

1,3 kg ds mks, 1,1 kg grasbrok en 2,5

naar de voerwinst in plaats van de

E-mail: herkauwers@forfarmers.eu

kg Blendix (maatwerk), aangevuld

voerkosten. Met succes! Udink heeft elk

met 3 kg Fresh Cow Boostbrok in

jaar 300-400 euro meer voerwinst dan

de eerste 70 dagen en Maximabrok

een gemiddeld melkveebedrijf (bron:

Favoriet. De voerwinst per koe (excl.

Agroscoop). “Dat kan alleen met een

ruwvoer ligt op 2.377 euro en de

hoge melkproductie uit ruwvoer, dat

krachtvoerkosten (incl. bijproducten)

bij dit bedrijf met 18,5 kg zeer hoog is”,

op 6,99 euro.

besluit Keuper.

De ambitie van Udink is een gezond en goeddraaiend melkveebedrijf.

Zie ook:

www.forfarmers.nl

13


14

Klauwgezondheid

Gezonde klauwen dragen meer melk

Mortellaro

Bevangenheid

Uit onderzoek blijkt dat 49% van de

Mortellaro onder de veestapel onder con-

rantsoen hetzelfde als het gevoerde (klopt

koeien wordt afgevoerd vanwege de

trole met voetenbaden. Zodra er proble-

de kuiluitslag) en hetzelfde als het

indirecte gevolgen van een klauwpro-

men zijn met de weerstand van de dieren

rantsoen dat gevreten wordt (geen

bleem, denk aan verminderde vrucht-

zal Mortellaro de kop opsteken. Schone,

selectie)? Om klauwproblemen te

baarheid of productie. Klauwproblemen

droge, zachte en voldoende ligbedden zijn

voorkomen moet het rantsoen – voor

veroorzaken niet alleen een behoorlijke

daarom belangrijk bij het verhelpen en

zowel melkvee als jongvee – voldoende

economische schade (250 tot 300 euro

voorkomen van klauw­problemen.”

eiwit en mineralen bevatten. Broei en

per koe) maar ontnemen bovenal uw

schimmels werken indirect klauwproble-

werkplezier. In navolging van onze

Besteed ook aandacht aan de pinken

Regiotaps over klauw­gezondheid geven

“Veel jongvee heeft al een (nog onzicht-

we u tips voor gezonde klauwen.

baar) klauwprobleem. De dieren beginnen

Let op transitie en hittestress

daarmee op een achterstand en krijgen

“Koeien in de transitieperiode zijn het

Dierenarts Jan Lievaart van het Neder-

het in de eerste lactatie extra zwaar te

meest vatbaar voor bevangenheid.

lands Klauwgezondheidscentrum en tech-

verduren. Neem daarom de pinken vanaf

Door een negatieve energiebalans (NEB)

­nisch specialist Rob Rutgers bespreken

de eerste inseminatie mee in het klauw-

verdwijnt het vetkussen, de schokdemper,

twee veelvoorkomende klauwproblemen.

onderhoud.”

in de klauw. Dit heeft vergroeiing van het

1. Mortellaro

2. Bevangenheid – witte lijn

Hittestress vermindert de voeropname en

Jan Lievaart: “Mortellaro is een veelvoor-

Rob Rutgers: “Pensverzuring leidt tot

vergroot daarmee de kans op zowel NEB

komende infectieziekte. Het wordt

bevangen­heid en zoolbloedingen. Je ziet

als pensverzuring (minder bufferende

meestal veroorzaakt door vuile roosters,

het aan breuken in de klauwwand of onder

werking). De vele klauwproblemen dit

waar­door de bacterie vanuit de mest de

de klauw aan geelverkleuringen of

najaar waren dan ook het gevolg van de

huid kan binnendringen of koeien die te

bloedingen. Het probleem is alleen dat je

warme periode in september. Zorg er

weinig liggen, waardoor ze hun klauwen

pas 6-8 weken nadat een koe pensverzuring

daarom voor dat het rantsoen goed

teveel belasten.”

had, iets kunt zien aan de klauwen.”

aansluit bij de tijd van het jaar en de

men in de hand.”

bot tot gevolg en is onherstelbaar.

periode waarin de koe zit. En neem tijdig Wat te doen: wees op tijd

Wat te doen: check rantsoen

“Grijp vroegtijdig in, wacht niet af en

“Kijk met je melkveespecialist kritisch

behandel actieve Mortellaro-gevallen

naar het rantsoen, van berekend tot

individueel. Houd vervolgens chronische

verteerd rantsoen. Is het berekende

hittestress-maatregelen”, besluit Rob.


Kort nieuws

Biologische melkveehouderij

Reudink: de juiste partner voor de biologische sector Dat er nog steeds veel interesse is voor

Geluiden uit de markt geven aan dat de

omschakeling naar biologisch bleek

biologisch zuivelmarkt verder blijft

tijdens de afgelopen Bio-beurs. Een

groeien. Eko Holland, de coöperatie van

groot aantal melkveehouders bezocht de

biologische melkveehouders, is één van

Reudink-stand en kwam in gesprek met

de grotere marktpartijen in Nederland. Zij

Reudink melkveespecialist Robert van

zien afzetmogelijkheden voor nieuwe

Dorst. Robert: “Als u ervan overtuigd bent

leden. Het is belangrijk om voor omscha-

dat u biologisch wilt boeren, dan zijn er

keling eerst de biologische melkafzet te

mogelijkheden.”

regelen.

Begeleiding voor ‘Nieuwe Weiders’

Stichting Weidegang heeft een begeleidingstraject ontwikkeld voor melkveehouders die

De laatste vijf jaar groeide de biologische

Waarom kiezen voor Reudink?

willen overschakelen van jaarrond opstallen

rundveehouderij sterk. Dit meldt het CBS

Reudink is specialist in het aanbieden

naar weiden. Een WeideCoach begeleidt u om

op basis van de laatste cijfers van 2016.

van complete voeroplossingen voor de

goed te starten en denkt met u mee als het

Het aantal melk- en kalfkoeien nam in vijf

biologische sector, onder de noemer:

even niet loopt. Daarnaast deelt u uw ervarin-

jaar met 54% toe naar bijna 70.000 dieren.

‘leaders in organic farming’. Door inten-

gen met zes collega-melkveehouders die ook

Dit betekent dat 2% van de totale rundvee-

sief samen te werken met klanten en

starten met weiden. U oefent samen de

stapel in Nederland biologisch is.

ketenpartners biedt Reudink hen concreet

FarmWalk en kijkt bij elkaar hoe het loopt. Bij

resultaat: een beter rendement, een

interesse bespreekt de WeideCoach in een

In de loop van 2016 hebben bijna 100

gezondere veestapel en een hogere

vrijblijvend kennismakingsgesprek of weide-

nieuwe melkveebedrijven zich bij Skal

efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een

gang past bij uw bedrijf en u als veehouder.

aangemeld voor omschakeling. De melk

gerichte aanpak ondersteund door

van deze bedrijven komt voor een deel

gespecialiseerde en deskundige profes-

Aanmelden of meer informatie?

begin 2017 op de markt. Eind 2017 - begin

sionals.

Neem contact op met uw melkveespecialist of

2018 zal het aanbod van biologische melk

accountmanager of kijk op de website:

door deze omschakelaars met circa 50-60

Meer weten over de biologische sector?

www.stichtingweidegang.nl.

miljoen liter extra groeien. Het duurt

Neem contact op met Reudink via T: 088

ForFarmers ondersteunt dit initiatief en heeft

immers globaal twee jaar voor de eerste

024 81 65 of info@reudink-bio.eu of zie

enkele regionale WeideCoach-specialisten in

biologische melk geleverd kan worden.

onze website: www.reudink-bio.eu.

dienst.

Innovatiefonds Heeft u een goed idee, waar ook collega boeren iets mee kunnen? Dien het dan in via het Innovatiefonds van Boerderij en ForFarmers. Zo maakt u kans op een mooi geldbedrag om uw idee verder te ontwikkelen. Meld uw idee aan via de website: www.forfarmersinnovatiefonds.nl Hier vindt u ook eerder beloonde innovaties.

15


Column Yvon Jaspers

Voor de toekomst van boeren De laatste maanden heb ik weer veel tijd

Of gaan we straks met z’n allen dat

Mensen willen ook weten wat ze eten,

doorgebracht op agrarische bedrijven

vliegtuig in op zoek naar de ruimte en

ze willen hun kinderen laten zien waar

over de hele wereld. Veehouders in

het landschap met letterlijk en figuurlijk

voedsel vandaan komt. Mensen zijn op

Frankrijk, Amerika en Canada, akker-

meer vrijheid. Minder regels en minder

zoek naar eerlijk en gezond. Daar zijn

bouwers in Oost-Europa en aquacultuur

wetten. Een land waar we er vrolijk en

jullie het symbool van. Burgers zitten te

in Afrika. Het heeft me aan het denken

vrij op los kunnen boeren?

wachten op jullie verhaal. Nederlandse

gezet.

burgers willen Nederlands eten van Ik denk het niet. Ik geloof heel erg in

Nederlandse boeren. Van jullie dus.

Hoe zal de toekomst van de boeren in

jullie als Nederlandse boer. Ik denk

Nederland eruitzien? Is er eigenlijk wel

dat jullie vooruitlopen op wat er in de

Soms hoor je mensen zeggen dat het

toekomst voor die Nederlandse boer?

wereld gebeurt op agrarisch gebied.

voedsel van de toekomst alleen maar

De kennis in Nederland over efficiëntie,

prijsknallers en kant-en-klare happen

over voeding, over milieu, over dieren-

zullen zijn. Maar ik geloof in het tegen-

welzijn is zo groot, ik heb er alle

overgestelde. Ik geloof dat de toekomst

vertrou­wen in dat we daar nog genera-

juist bij jullie op ‘t bedrijf ligt. Voor mij is

ties mee door kunnen. Regelmatig krab

het een groot cadeau dat ik zo vaak over

ik mezelf achter de oren als ik in

jullie schouder mee mag kijken. Dat ik

Amerika over een boerenbedrijf loop.

mee mag genieten van jullie vak en jullie

Oké, er is ruimte, er mag veel, maar

vrijheid. Diep van binnen voel ik me

veel bedrijven kunnen niet tippen aan

eigenlijk een boerin. Weliswaar eentje

die van jullie. Hier in Nederland wordt

zonder eigen bedrijf, maar gelukkig wel

bij wijze van spreken over elk voerkor-

met talloze plekken om af en toe aan de

reltje nagedacht, daar ligt er behoorlijk

keukentafel aan te schuiven na een dag

veel voer naast de bak.

hard werken…

Er zijn nog zoveel kansen die niet benut

Yvon Jaspers

worden. Dat merk ik elke dag. Het feit dat er bijvoorbeeld zoveel mensen naar ons programma kijken betekent dat er bijzonder veel interesse is van de burgers in jullie. En dan doel ik niet alleen op jullie liefdesleven. Haha.

Meer Yvon

www.trotsopboeren.nl

Ontmoet Yvon 23 juni a.s. op de Ladies Day Zoals al eerder aangekondigd organiseren we dit jaar weer een Ladies Day. Samen met gastvrouw Yvon Jaspers verwelkomen we je graag in Aalten voor een boeiende en inspirerende bijeenkomst met collega boerinnen uit het hele land. We ontvangen je in onze eigen tent op de landelijk bekende Farm&Country Fair die je voor of na het programma uitgebreid kunt bekijken. Zet vrijdag 23 juni alvast in je agenda! Meer informatie over het programma volgt spoedig.

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr. 1, 2017  
ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr. 1, 2017