Page 8

Resultaten Agroscoop 2016

Extra rendement voor ForFarmers-klanten Meetmelk (rollend jaargemiddelde) 9500

Levensproductie bij afvoer 33.000

+219

9400

32.000

kg/koe

9300 9100 9000

31.500 31.000

8900 8800 Landelijk

8700 8600

+1.579

32.500

9300

kg/koe/jaar

8

ForFarmers 2015

2016

30.500

Landelijk ForFarmers

30.000

2015

2016

Zoals uit de grafieken blijkt scoren de ForFarmers-klanten duidelijk hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Dit verschil is in 2016 verder toegenomen.

Het productieniveau van de melkkoeien

(vet% +0,05% en eiwit% +0,03%) resul-

klanten van ForFarmers gemiddeld bijna

in het eerste volledig quotumvrije jaar

teert dit in een hogere meetmelkproduc-

1.580 kg hoger. Bij een langjarig gemid-

is aanzienlijk gestegen, blijkt uit

tie van bijna 220 kg per koe per jaar.

delde melkprijs van € 0,35 betekent dit een

Agroscoop­, het monitoringsprogramma

extra melkopbrengst van € 550,- per koe.

van ForFarmers. Gemiddeld is het

Toename levensproductie bij

rollend jaargemiddelde bij ForFarmers-

ForFarmers­-klanten

Kortom, resultaten om trots op te zijn.

klanten het afgelopen jaar toegenomen

Ook de levensproductie van afgevoerde

Ook afgelopen jaar zijn we weer in staat

met liefst 356 kg per lactatie. Het eiwit-

koeien is afgelopen jaar met +472 kg

gebleken om samen met u het verschil

gehalte is hierbij op peil gebleven

sterk gestegen. Ten opzichte van het

te maken resulterend in een fors hogere

(gemiddeld 3,58%) terwijl het vetgehalte

landelijk gemiddelde (bron: CRV) ligt de

melk- en levensproductie en daarmee

is toegenomen met 0,02% naar gemid-

levensproductie van afgevoerde koeien bij

extra rendement.

deld 4,43%. De meetmelkproductie is hierdoor gestegen met bijna 400 kg per koe per jaar. Ten opzichte van het landelijk gemid-

ForFarmers

CRV*)

2015

2016

2015/2016

delde (bron: CRV) scoren klanten van

Aantal koeien

96

105

101

ForFarmers­duidelijk hoger in zowel de

Melkproductie

8.451

8.807

8.663

melkproductie als gehalten in de melk.

Vet%

4,41

4,43

4,38

Deze verschillen zijn afgelopen jaar nog

Eiwit%

3,58

3,58

3,55

Kg vet

373

389

380

MilkPower­(pensbestendig vet) zullen hier

Kg eiwit

303

315

307

in belangrijke mate aan hebben bijgedra-

Kg vet+eiwit

676

704

687

gen. Het verschil in melkproductie per koe

Meetmelk/koe

8.986

9.385

9.166

32.075

32.546

30.967

groter geworden. De inzet van productie­ stimulerende voeders (Maximareeks) en

per jaar ten opzichte van het landelijk gemiddelde is toegenomen naar +144 kg melk. In combinatie met hogere gehalten

Levensproductie bij afvoer

*) Landelijk gemiddelde (inclusief ForFarmers-klanten) september 2015 t/m augustus 2016.

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr. 1, 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you