Page 1

Uitgave van Forfarmers Nederland

NR 2 2015

INFO GEIT

In deze uitgave: • • • • •

Bedrijfsreportage optimalisatie opfok De specialist over inkruisen Mais door de ogen van een geit Tips bij duurmelken Agenda

Extra aandacht voor opfok loont Met de vorige opfokronde nog fris in het geheugen,

Ondanks mijn ervaring als dierenarts was het omgaan met

kunt u nu - samen met uw bedrijfsadviseurs - de opfok

geiten nieuw voor mij. Dit heb ik het eerste jaar ook gemerkt,

evalueren en bekijken of er nog iets aangepast moet

want het liep toen niet zo fantastisch. De pasgeboren

worden voor het volgend seizoen. De Belgische geiten-

lammeren kregen griep vanwege slecht stalklimaat en de

houder Johan Taverniers hield vorig jaar zo’n evaluatie

melkproductie lag in het eerste jaar op gemiddeld 2,7 liter

en wist hier afgelopen jaar de vruchten van te plukken.

per geit per dag.”

Johan Taverniers veranderde drie jaar geleden van baan: hij was dierenarts, maar switchte naar geitenhouder. Met de aanschaf van een voormalige vleesveebedrijfslocatie en 1.000 lammeren uit Nederland maakte hij zijn droom waar. “Je moet doen wat je het liefst doet; ik wil graag boer zijn.” Als we Johan vragen of hij voordeel heeft omdat hij als dierenarts veel van dieren weet, antwoordt hij: “Ik heb geleerd voor rundveedierenarts. Een koe en een geit zijn beide herkauwers, maar daar is ook alles mee gezegd. Een geit reageert veel sneller op rantsoenwisselingen en als ze last van stress heeft, merk je dit gelijk aan de productie. Ook het klimaat luistert nauw. Bij tocht is een geit zo verkouden.

Lees verder op pagina 2 >>

Geitenspecialist Jorg van den Hurk en Johan Taverniers (rechts).


2

<< Vervolg van pagina 1

Optimaliseren opfok

beperkt in de ontwikkeling, hierdoor zag je kleine korte

Na overleg met José van Cranenbroek van Denkavit en

lammeren. Dit werd bevestigd door een lage productie

ForFarmers geitenspecialist Jorg van den Hurk heeft Taverniers

bij de eerstejaars geiten. Na het meten van de gewichten

de opfokstal geoptimaliseerd. “We hebben de huisvesting en

bleek dat de lammeren niet de groei van 40 kg op 7

ventilatie in de bestaande stal aangepast. De stal ventileerde

maanden leeftijd realiseerden. Dus mijn advies was een

op overdruk: bij te hoge temperatuur werd er koude lucht de

krachtvoerrijker rantsoen. Johan dacht dat het voeren

stal ingeblazen. Met als nadeel dat deze lucht direct op de

van brok niet nodig was, maar door de jonge lammeren

lammetjes viel. Hierdoor zagen we veel griep en diarree bij

rijker te voeren, kun je maximale groei genereren. Daar

de jonge dieren.” In de nieuwe situatie is de stal voorzien van

hebben de dieren in hun productieve leven alleen maar

volledig computergestuurde ventilatie. Een ander pluspunt van

profijt van!” Johan bevestigt dat hij eerst geen nut zag in

de opfokstal is dat deze onderkelderd is. De gier verdwijnt in

het voeren van brok, maar hij is hierop teruggekomen. “De

de put, waardoor stro veel droger blijft en de lammeren droog

lammeren groeien nu veel harder!”

kunnen liggen. Dankzij al deze maatregelen heeft Johan dit jaar een Verder heeft Johan het interieur van de stal met behulp van

goede opfokronde gedraaid. Geen enkel lam heeft diarree

geïsoleerde sandwichpanelen verkleind tot een kubus met

gehad en griepverschijnselen bleven tot aan spenen weg.

verschillende compartimenten. Hier houdt hij de lammeren in

Dit geeft hem vertrouwen voor de toekomst.

verschillende leeftijdsgroepen. “Na de biestperiode zetten we de lammeren in kuubskisten, met acht lammetjes in één box. Ze staan dan dicht op de spenen en leren zo zelf heel goed te drinken via een speen. Dit werkt voor ons arbeidsbesparend. Andere voordelen zijn dat we de lammetjes beter kunnen controleren en de infectiedruk laag kunnen houden, doordat we de kisten na iedere groep buiten grondig reinigen.” Goede melkopname Het belangrijkste bij de opfok is de huisvesting en verzorging van de pasgeboren lammeren met als doel maximale groei te genereren. De biestperiode is erg belangrijk voor een gezonde start en weerstand in een later stadium. En de lammeren moeten rijk gevoerd worden om ze binnen 7 maanden op 40 kg gewicht te krijgen. Jorg van den Hurk adviseerde Taverniers om de lammeren harder te voeren. Jorg: “de lammeren werden

Bedrijfsgegevens: Johan Taverniers houdt momenteel 1.350 geiten en heeft 43 hectare grasland in Gibecq (BE). Op korte termijn wil het bedrijf uitbreiden naar 2.500 melkgeiten. Hij heeft de vergunning binnen, in oktober wordt met de bouw gestart. Samen met momenteel drie medewerkers (en tijdens lammerperiode meer) zet hij de bedrijfsvoering rond. Jaarlijks heeft de geitenhouder ongeveer 800 dieren in opfok. Na de aanleerperiode worden de lammeren vanaf ongeveer vijf dagen leeftijd in groepen van dertig dieren gehuisvest. Ze krijgen stro met onbeperkt Vita Capri Pensstart, Vita Capri Opfok (vanaf 18 kg tot 35 kg levensgewicht) en Capri Prima Trend (tot een maand voor aflammeren). De meeste geiten zijn witte melkgeiten (Saanen), maar er lopen ook kruisingen met Alpinen en Toggenburgers in de stal. De gemiddelde melkproductie ligt op dit moment op 4,2 liter per geit per dag. Johan wordt begeleidt door ForFarmers accountmanager Brecht Dewulf en geitenspecialist Jorg van den Hurk. “Beide zijn gedreven adviseurs. Ze willen er het beste uithalen en komen regelmatig op het bedrijf. Ook hebben ze veel kennis van de geitensector. Zij kunnen mij genoeg leren!”


Goffe de Boer: “Nakomelingen kruisingsproduct presteren beter dan het gemiddelde van beide ouderdieren“ Inkruisen is hot, onze specialisten krijgen hier steeds

of Engelse) zijn geschikt, dat zijn

vaker vragen over. Daarom hebben we voor deze Geit-

‘slanke’ geiten welke zorgen voor

Info gekozen om externe specialist Goffe de Boer (36)

minder vervetting. Dit is interes-

aan het woord te laten. Goffe kwam als zoon van een

sant bij duurmelken.

geitenhouder al vroeg met geiten in aanraking. Na

Uit recentere resultaten blijkt dat

zijn studie werkte hij in de rundveefokkerij, “omdat

de Britse Toggenburger een

daar meer werk in was”, maar zijn passie voor geiten

prima kruisingsproduct geeft,

bleef. Daarom werd hij drie jaar geleden zelfstandig

met superieure uiers qua vorm en

adviseur in de geitensector. Goffe is specialist op het

aanhechting in combinatie met

gebied van fokkerij en sperma im- en export en heeft

een hoge melkproductie. Alleen

ervaring met het inkruisen met diverse rassen waar-

het eiwitgehalte van de melk ligt

onder de Nubische geit en Britse Toggenburger.

bij dit ras lager.”

Goffe de Boer

Hetzelfde geldt voor de Britse Saanen, waarbij als voordeel Wat heeft de Nederlandse melkgeit nodig en hoe kun je

voor sommigen zal gelden dat de witte haarkleur gehand-

dat met inkruisen bereiken?

haafd blijft.

“De Nederlandse melkgeit is de laatste jaren in zijn algemeenheid te eenzijdig op melkproductie gefokt. Zij kan soms net

Waar moet je bij inkruisen op letten?

wat meer balans in het lichaam gebruiken. Iets meer breedte

“Het kruisen van dieren die qua kenmerken ver van elkaar

en diepte in de borst en een spiertje erop, zodat ze het

afstaan, levert goede resultaten op. Extremen combineren

gewenste productieniveau op een gezonde manier kan bereiken. Met inkruisen worden de goede eigenschappen van beide ouders versterkt, de nakomelingen presteren beter dan het gemiddelde van beide ouders.

“Een ras is niet heilig, een werkbare geit wel.”

geeft vaak de beste resultaten. Wel moet je als geitenhouder rekening houden met je bedrijfsvoering. Welke kenmerken van de verschillende rassen passen het beste op je bedrijf? Welk kruisingsproduct wil je

Hiermee zijn dus zowel de productie/persistentie/levenspro-

bereiken? In de meeste gevallen heeft een driewegkruising

ductie, als de gezondheid/vitaliteit/weerstand van het dier te

(kruisingsproduct weer kruisen met een ander ras dan de

verbeteren.”

beide ouders) de voorkeur, want zo houd je het ‘bonus-effect’ (heterosis genoemd) van kruisen het beste in stand en wordt

Welke rassen zijn geschikt voor inkruisen?

het beste resultaat qua prestaties behaald.”

“De Nederlandse witte melkgeit (Saanen) is goed te kruisen met een Nubische melkgeit. Nubische dieren scoren sterk in

Meer over Goffe op www.passion4goats.com of volg

gehalten (hoog vet- en eiwitgehalte) en laten een goede be-

hem via www.facebook.com/passion4goats.

spiering en forse lichaamsmaten zien. Ook de Alpinen (Franse

3


Mais door de ogen van een geit

Succesvol duurmelken

Mais voeren aan geiten vraagt vakmanschap. Het streven is

Wat kunt u doen voor het succesvol toepassen van

een hoge verteerbaarheid met een beperkt zetmeelgehalte.

duurmelken?

Teveel zetmeel vergroot de kans op clostridium en conditie-

Beslis welke geiten u gaat duurmelken.

toename bij de geiten. Ook mag er geen broei in de kuil zit-

Maak een keuze tussen uitdagend melken versus rustig

ten, want dat vermindert de drogestofopname en verhoogt

melken met behoud van conditie.

het risico op een slechte vertering. In beide situaties treedt

Conditie scoren: pak het staartbeen.

productiedaling op.

Melk meten per groep.

Voeren per groep.

Het rantsoen op juiste nutriënten zetten volgens

Teelt u zelf mais voor uw geiten? Bekijk dan goed welk ras het beste bij uw grond en geiten past. Kies het ras op basis

de normen van het duurmelk rantsoen: WDE (eiwit)

van de Capri-index, een index die ForFarmers speciaal voor geitenrantsoenen heeft opgesteld. In de maisrassenfolder (zie

omhoog. •

www.forfarmers.nl/Plant) is dit kengetal binnen de productie-

Kies het krachtvoerniveau per 100 kg melk en pas wekelijks de voergift aan naar de productie.

indexen opgenomen. Hoe hoger de Capri-index, hoe beter

Non Stop brok geeft een betere conditie.

het ras geschikt is voor geiten.

Zorg voor 16 uren licht (min. 200 lux op dierniveau) en 8 uren donker.

Koopt u mais op stam aan of heeft u zelf mais geteeld? Oogst

deze mais dan bij een drogestofpercentage tussen de 32 en

Blijf actief en tijdig de ventilatie sturen, zeker als de dagen nachttemperatuur dalen.

34 procent. De gratis app Maismanager is een hulpmiddel bij

Maak gebruik van onze speciale duurmelk voeders.

het vaststellen van het actuele drogestofpercentage van uw

Zorg voor een goed geconserveerde maiskuil.

mais.

Zorg voor geleidelijke voerovergangen.

Tijdens de oogst is een goede afstelling van de hakselaar een aandachtspunt. Haksel de mais kort, en zorg dat alle korrels goed gekneusd zijn. Bij het inkuilen is het belangrijk om de hoogte van de kuil aan te passen aan de voersnelheid (1,5 m per week) en goed vast aan te rijden. Dek de kuil af met een goede folie en gebruik eventueel een onderfolie. Voeg bij het inkuilen bij voorkeur een broeiremmer (kuiltoevoegmiddel) toe. Hiermee houdt u de mais verser, frisser en smakelijker. Wij raden hiervoor het middel Pioneer 11A44 aan. Wilt u het volgende seizoen zelf mais voor geiten gaan telen? Raadpleeg dan de actuele Capri-index van de verschillende rassen voor volgend jaar.

Agenda Noteer de volgende evenementen alvast in uw agenda: •

19 september 10.00 – 16.00 uur: open dag familie Lammertink, Rijssenseweg 12 te Ambt Delden in verband met de nieuwe 120-stands melkstal.

19 september 10.00 – 16.00 uur: open dag bij landwinkel ‘De Vrolijke Geit’, Klunenweg 4 te Putten.

5-7 november: met ForFarmers op studiereis naar Duitsland.

ForFarmers T 0573 28 88 11 • www.forfarmers.nl

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen gebaseerd op informatie uit deze nieuwsbrief, aanvaardt ForFarmers geen enkele aansprakelijkheid.

4

ForFarmers: Geitinfo 2015 nr. 2  
ForFarmers: Geitinfo 2015 nr. 2