Page 3

Goffe de Boer: “Nakomelingen kruisingsproduct presteren beter dan het gemiddelde van beide ouderdieren“ Inkruisen is hot, onze specialisten krijgen hier steeds

of Engelse) zijn geschikt, dat zijn

vaker vragen over. Daarom hebben we voor deze Geit-

‘slanke’ geiten welke zorgen voor

Info gekozen om externe specialist Goffe de Boer (36)

minder vervetting. Dit is interes-

aan het woord te laten. Goffe kwam als zoon van een

sant bij duurmelken.

geitenhouder al vroeg met geiten in aanraking. Na

Uit recentere resultaten blijkt dat

zijn studie werkte hij in de rundveefokkerij, “omdat

de Britse Toggenburger een

daar meer werk in was”, maar zijn passie voor geiten

prima kruisingsproduct geeft,

bleef. Daarom werd hij drie jaar geleden zelfstandig

met superieure uiers qua vorm en

adviseur in de geitensector. Goffe is specialist op het

aanhechting in combinatie met

gebied van fokkerij en sperma im- en export en heeft

een hoge melkproductie. Alleen

ervaring met het inkruisen met diverse rassen waar-

het eiwitgehalte van de melk ligt

onder de Nubische geit en Britse Toggenburger.

bij dit ras lager.”

Goffe de Boer

Hetzelfde geldt voor de Britse Saanen, waarbij als voordeel Wat heeft de Nederlandse melkgeit nodig en hoe kun je

voor sommigen zal gelden dat de witte haarkleur gehand-

dat met inkruisen bereiken?

haafd blijft.

“De Nederlandse melkgeit is de laatste jaren in zijn algemeenheid te eenzijdig op melkproductie gefokt. Zij kan soms net

Waar moet je bij inkruisen op letten?

wat meer balans in het lichaam gebruiken. Iets meer breedte

“Het kruisen van dieren die qua kenmerken ver van elkaar

en diepte in de borst en een spiertje erop, zodat ze het

afstaan, levert goede resultaten op. Extremen combineren

gewenste productieniveau op een gezonde manier kan bereiken. Met inkruisen worden de goede eigenschappen van beide ouders versterkt, de nakomelingen presteren beter dan het gemiddelde van beide ouders.

“Een ras is niet heilig, een werkbare geit wel.”

geeft vaak de beste resultaten. Wel moet je als geitenhouder rekening houden met je bedrijfsvoering. Welke kenmerken van de verschillende rassen passen het beste op je bedrijf? Welk kruisingsproduct wil je

Hiermee zijn dus zowel de productie/persistentie/levenspro-

bereiken? In de meeste gevallen heeft een driewegkruising

ductie, als de gezondheid/vitaliteit/weerstand van het dier te

(kruisingsproduct weer kruisen met een ander ras dan de

verbeteren.”

beide ouders) de voorkeur, want zo houd je het ‘bonus-effect’ (heterosis genoemd) van kruisen het beste in stand en wordt

Welke rassen zijn geschikt voor inkruisen?

het beste resultaat qua prestaties behaald.”

“De Nederlandse witte melkgeit (Saanen) is goed te kruisen met een Nubische melkgeit. Nubische dieren scoren sterk in

Meer over Goffe op www.passion4goats.com of volg

gehalten (hoog vet- en eiwitgehalte) en laten een goede be-

hem via www.facebook.com/passion4goats.

spiering en forse lichaamsmaten zien. Ook de Alpinen (Franse

3

ForFarmers: Geitinfo 2015 nr. 2  
ForFarmers: Geitinfo 2015 nr. 2