Page 1

UITGAVE VAN FORFARMERS NEDERLAND

NR 3 2015

VOER

TAAL

Kwaliteit voorjaarskuilen

2

Reportage familie Aalberts en familie Vrielink 6

“Kostenefficiënt investeren in jongveehuisvesting” Nieuw kengetal: melk per kg fosfaat

10


2

Inhoud 02 Actualiteiten voer 03 Column De kracht van ruwvoer 04 Voerwinst optimaliseren 06 Reportage jongveehuisvesting 08 Column Yvon Jaspers 09 De specialist: dealer 10 Fosfaatbenutting 11 Ervaringen KringloopWijzer 12 Kort nieuws

Actualiteiten voer

Goede kwaliteit voorjaarskui De gemiddelde voorjaarskuil van dit

Dit resulteert in een goede MELK-waarde

jaar heeft een hoge voederwaarde, is

en veel snelle

goed verteerbaar en heeft een hoog

penskoolhydraten

suikergehalte. Het eiwitgehalte is lager

(SPK). Dat samen

dan vorig jaar, evenals het fosforge-

zorgt voor een

halte (P). De latere meikuilen hadden

hogere VerzuringsIndex (VI). Een hoge VI in

vaak een hogere drogestofopbrengst,

combinatie met een lage HerkauwIndex

waardoor een lichte daling in voeder-

(HI) geeft een groter risico op pensverzu-

waarde en eiwit is ontstaan. Door het

ring. Het advies luidt daarom om bij de

lagere melkzuurgehalte zijn de kuilen

samenstelling van het rantsoen de balans

broeigevoelig.

tussen HI en VI nauwkeurig te controleren. Waar de HI te laag is, is aanvulling met

De kuilen van 2015 zijn erg goed

een structuurbron gewenst. De verschil-

verteerbaar (VCOS van 79,5) en hebben

lende structuurbronnen en hun eigen-

een duidelijk hoger suikergehalte dan

schappen staan in het kader hieronder

vorig jaar (zie tabel op blz. 3).

beschreven.

structuurbron bepalen Voldoende structuur in het rantsoen is van groot belang voor de pensgezondheid en het in stand houden van een optimale melkproductie. Om naast eigen ruwvoer voldoende pensactiviteit te creĂŤren, kunnen verschillende structuurbronnen worden ingezet. Deze hebben een hoge HerkauwIndex (HI) en zijn geschikt om rantsoenen met onvoldoende structuur te corrigeren. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de verschillende structuurbronnen die ForFarmers of haar dealers kunnen leveren. Zie voor een uitgebreide beschrijving: www.forfarmersdml.nl. Product

Koolzaadstro Graszaadhooi rietzwenk

Gesneden

Graszaadhooi roodzwenk

Ongesneden, gesneden

Graszaadhooi Engels raai

Gesneden

Luzerne droog

Gehakseld

Tarwestro Gerstestro

Colofon Voertaal is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de regionale ForFarmers dealer of bij ForFarmers, Lochem. Tel. 0573 – 288 800 E-mail: voertaal@forfarmers.eu www.forfarmers.nl Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Leverbare verschijningsvorm Ongesneden, gesneden, gehakseld af land of gehakseld af fabriek Ongesneden, gesneden, gehakseld af land of gehakseld af fabriek Gehakseld af fabriek

Welke variant het meest geschikt is, verschilt per situatie. De keuze is afhankelijk van het voersysteem, andere voedermiddelen in het rantsoen en de diercategorie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw melkveespecialist, accountmanager of dealer.


Column

ilen 2015 Tabel. Overzicht voederwaardekenmerken in gram per kg ds.

2014

2015

Drogestofpercentage

38,3

42,6

Ruw eiwit

165

150

Ruwe celstof

248

244

Suiker

71

110

NDF

470

465

ADL

18

18

78,9

79,5

Melkzuur

51

38

MELK

982

988

WDE

74

77

VC-OS

EKB

47

24

HI

161

159

VI

97

99

SPK

150

172

VEM

929

952

P

4,4

4,1

Hogere VerzuringsIndex corrigeren

Supplementvoeders als Populair, Plus of

Door toepassing van buffers is een hoge

Magnifiek zijn ook dit jaar zeer geschikt

VI te corrigeren. Dit kan door Univit Buffer

als eiwitaanvulling. De aanvullende

of RumiBuffer in te zetten. Beide

productievoeders moeten bij deze graskuil

mengsels bevatten een combinatie van

rustig verteerbaar zijn, aangezien deze

verschillende bufferstoffen waardoor

graskuilen meestal al voldoende snelle

deze bufferproducten een langdurige en

penskoolhydraten (SPK) bevatten.

effectieve werking in de pens hebben.

Krachtvoer dat hier goed bij past zijn de

Univit Buffer is een compleet mineralen-

Optimabrok Perfect, Maximabrok Stabiel,

mengsel en bevat levende gisten, terwijl

Maximabrok Gluco en Maximabrok

RumiBuffer makkelijk (tijdelijk) ingezet

Subliem. Let bij uw keuze ook extra op de

kan worden als aanvulling op een

fosforgehaltes. Slim kiezen kan u veel

mineralenmengsel (Univit) dat al wordt

rendement opleveren. Meer over de

toegepast.

mestwetgeving vindt u op pagina 11.

Krachtvoerkeuze

Bespreek tijdig met uw melkveespecia-

Dit jaar bevatten de kuilen gemiddeld een

list de optimale rantsoensamenstelling

lager ruw eiwitgehalte dan vorig jaar.

met de juiste krachtvoeraanvulling.

Door het hogere aanbod van snelle

Het uitgebreide Feed2Milk-assortiment

penskoolhydraten (SPK) is er vooral

biedt een ruime keuze om in elk

aanvulling met penseiwit (TPE) nodig.

rantsoen een maximaal rendement te

De hoeveelheid eiwitaanvulling is

halen uit uw eigen ruwvoer.

daarnaast met name afhankelijk van het aandeel snijmais in het rantsoen.

De kracht van ruwvoer Hoeveel voer heb ik nodig en van welke kwaliteit? Nu en in de toekomst? Voor een efficiënte productie van uw veestapel is eigen ruwvoer steeds belangrijker. Het speelt bij veel onderdelen op uw bedrijf een rol. Allereerst is ruwvoer natuurlijk de basis voor uw rantsoen. Een kleine kwaliteitsverbetering levert al snel één liter melk per koe per dag extra op. Wanneer u de voederwaarde (MELK/VEM) kunt verhogen, is de kuil vaak ook smakelijker. De koe neemt er dan meer van op. Dat noemen wij nou twee vliegen in één klap. Dat is de kracht van ruwvoer! In het artikel hiernaast leest u over de kenmerken van de voorjaarskuilen van 2015. Bespreek met uw melkveespecialist hoe u uw kuilen zo goed mogelijk kunt omzetten in melk. Ook bij de mineralenkringloop speelt ruwvoer een grote rol. ForFarmers heeft het kengetal ‘melk per kg fosfaat’ geïntroduceerd. Dit getal hangt nauw samen met de mineralenbenutting. We vertellen u er in deze Voertaal meer over. Ik vind het mooi dat ik me elke dag met ruwvoer mag bezighouden om samen met u de ruwvoerkwaliteit en -opbrengst te verbeteren, zodat dit ten gunste komt van uw bedrijfsresultaten. Samen staan we sterk! Thijs Braam Productmanager Plant

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Bedrijfsstrategie

Voerwinst optimaliseren met Melk€fficiënt Ook nu, in situaties met lage melkprijzen, is Melk€fficiënt een waardevol praktisch hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de mogelijkheden om de voerwinst op uw bedrijf te verbeteren. Melk€fficiënt kijkt naar alle facetten van het melkveebedrijf: het melkvee, de transitiekoeien, het jongvee en de ruwvoerproductie. In dit artikel besteden we aandacht aan de invloed van transitiemanagement en het rantsoen van de melkgevende koeien op de voerwinst.

Gezonde en vruchtbare koeien produceren het meest efficiënt. Dit begint met een optimale voeding en verzorging van

Voerefficiëntie op bedrijfsniveau

de transitiekoeien. Het verschil tussen

De voerwinst op bedrijfsniveau wordt in

een matig en goed management van de

sterke mate bepaald door de voerefficiën-

(guste) dieren bepalen. Zolang een koe

transitiekoeien scheelt zo maar 500 tot

tie van de totale veestapel (kg meet-

meer melk oplevert dan ze aan voer

1.000 liter melk in de volgende lactatie.

melk/kg ds voer totaal). Om op bedrijfs-

kost, betekent dit extra voerwinst.

De Transitieaanpak van ForFarmers is

niveau zoveel mogelijk melk per

onlangs uitgebreid met een nieuw

kilogram drogestof voer te produceren,

Marginaal denken

mineralenmengsel: Univit Transitie.

kunt u het volgende doen:

Om het rendement van een bepaalde

Dit mineralenmengsel is bedoeld voor

• niet meer jongvee aanhouden dan

investering te beoordelen, is het van

bedrijven die géén Transitievoeders (kunnen) voeren. Hiermee kunnen ook deze bedrijven hun transitiekoeien maximaal ondersteunen wat betreft

noodzakelijk is; • de lengte van de droogstand verkorten naar het optimum van zes weken; • streven naar een optimale tussenkalf-

• het juiste moment van af te voeren

belang om marginaal te denken. Zo ook bij de samenstelling van het optimale rantsoen voor uw koeien. Marginaal denken betekent dat u overgaat tot

gezondheid, vruchtbaarheid en melk-

tijd van de veestapel, waardoor de

investeren in meer krachtvoer per koe

productie in de volgende lactatie.

gemiddelde dagproductie toeneemt.

of een duurdere krachtvoersoort,

Nieuw: Univit transitie Univit Transitie is een compleet en geconcentreerd mineralenmengsel voor droogstaande koeien. Het bevat alle ingrediënten die zorgen voor een maximale ondersteuning van de gezondheid van de koe en het nog ongeboren kalf. Daarnaast bevat het tevens Choline waardoor het risico op slepende melkziekte wordt verminderd. Ook bevat dit mengsel B-caroteen voor een betere biestkwaliteit en ondersteuning van de vruchtbaarheid in de nieuwe lactatie. Univit Transitie is bedoeld voor bedrijven die géén Transitievoeders (kunnen) voeren. Vraag uw melkveespecialist naar de toepasbaarheid op uw bedrijf.


5

wanneer het tot extra opbrengsten leidt in de vorm van meer

Praktijkervaring

liters melk en/of meer kg vet en eiwit.

Doelgericht aan de slag

In onderstaande tabel staat een voorbeeldberekening. Uit dit voorbeeld blijkt dat investeren in een geconcentreerdere

“De resultaten

krachtvoersoort die circa € 2,50/100 kg duurder is, resul-

waren goed, maar

teert in een melkproductiestijging van 1,5 kg/koe/dag

het kan altijd beter”,

waardoor de voerwinst (bij een melkprijs van € 28,50/kg)

noemt melkveehou-

toeneemt met € 0,11/koe/dag. Uitgaande van een bedrijf

der Jan Akkerman

met 100 koeien komt dit overeen met een extra voerwinst

uit Sint Jacobiparo-

van € 4.000,- per jaar. Uit dit voorbeeld blijkt dus dat

chie als reden om

investe­ringen in het rantsoen ook bij een matige melkprijs

met Melk€fficiënt

vaak uitkunnen, mits zij resulteren in een verbeterde

aan de slag te gaan.

melkproductie en/of -gehaltes.

Samen met zijn accountmanager Gauke Adamse (dealer Weidse Blik) heeft hij begin dit jaar, toen hij 140 koeien hield,

Tabel. Voorbeeldberekening investeren in geconcentreerder krachtvoer.

Huidig

Doel

verschillende verbetermogelijkheden besproken. De beste combinatie voor Akkerman levert hem op termijn een voerwinstverbetering van € 46.000,- op.

Productie per koe per dag

kg

28,00

29,50

Vet

%

4,30

4,26

Ewit

%

3,50

3,49

met drie doelstellingen: de productie per koe in maximaal drie

Lactose

%

4,50

4,50

jaar van 9.000 naar 10.000 kilo verhogen; de tussenkalftijd

Prijs ruwvoer per kg ds

0,15

0,15

verkorten van 415 naar 405 dagen en het vervangingspercen-

Krachtvoer / 100 kg melk

kg

25

25

Prijs krachtvoer / 100 kg

28,50

31, 00

1,30

1,35

Eén van de acties om de hogere melkproductie per koe te

22,5

22,7

bewerkstelligen was de overstap naar een geconcentreerder

Huidig

Doel

Melkprijs ex. BTW

€ 28,32

€ 28,18

Opbrengst / koe / dag

€ 7,93

€ 8,31

gedaald, legt Akkerman uit. “Het mooie van Melk€fficiënt is

Kosten / koe / dag

€ 4,45

€ 4,72

dat het precies laat zien bij welke melkprijs investeren in een

Voerwinst per dag / dier

€ 3,48

€ 3,59

hogere productie meer geld oplevert”.

Rantsoenefficiëntie Drogestofopname

kg

Rendement

Om dit resultaat te bereiken, is Akkerman aan de slag gegaan

tage verlagen van 38 naar 25 procent. Per doelstelling maakten Gauke en Jan een plan met concrete acties.

krachtvoer, Maximabrok Kwadraat. Resultaat: het rollend jaargemiddelde is gestegen van 9.000 naar 9.500 kilo per koe. “Ik ben qua liters duidelijk harder gestegen dan in gehaltes

Eén van de andere actiepunten betrof het aanhouden van Lage voerkosten?

minder jongvee om plaats te maken voor melkkoeien. Er

Voor melkveehouders die op dit moment willen sturen op zo laag

zijn nu 13 meer koeien op het bedrijf. “Ik heb nu 10 kalveren

mogelijke voerkosten, heeft ForFarmers de Prima-voeders. Dit

minder en overweeg om nog eens 20 kalveren en pinken te

zijn prima voeders tegen een scherpe prijs.

verkopen. Daarnaast insemineer ik inmiddels een groot deel

Wees er wel van bewust dat deze voeders niet automatisch leiden

van de veestapel met Belgisch Blauwe.” Dat geeft Akkerman

tot de hoogste voerwinst per koe per dag. Overleg daarom met uw

de ruimte om zonder uitbreiding in stalcapaciteit te groeien

melkveespecialist of accountmanager welke krachtvoeders het

van 1,2 naar 1,5 miljoen kilo melk. “Minder jongvee houden en

beste passen bij uw doelstelling.

meer melken, vangt de melkprijsdaling tot nu toe aardig op”, concludeert Akkerman tevreden.


6

Reportage

Kostenefficiënt investeren in jongveehuisvesting In deze Voertaal de bedrijfsstrategie van twee melkveebedrijven van vergelijkbare grootte, waar op een kostenefficiënte wijze de huisvesting- en tevens gezondheid - van het jongvee is verbeterd.

“Fittere dieren dankzij klimaataanpassing in bestaande jongveeruimte” vloer geschikt voor stro en deels uit

Voor de stierkalveren heeft Aalberts nu

gewone roostervloer. Deze combinatie-

een afdak aan de buitenkant van de

vloer moesten we op maat laten maken.”

jongveestal gemaakt. Hier staan een serie eenlingboxen. Voordeel van

Evert Jan Bosma, Albert Hilbrands en Jenny en Wicher Aalberts (v.l.n.r.) in de jongveestal.

Wicher, Jenny en zoon Andries Aalberts uit IJsselmuiden houden ruim 100 melkkoeien en 70 stuks jongvee. ‘We willen graag groeien naar 140 koeien, omdat onze zoon Andries het bedrijf wil voortzetten. Om het bijbehorende jongvee goed te kunnen huisvesten hebben we de jongveehuisvesting nu alvast aangepast. “We hebben de bestaande jongveehuisvesting verbeterd. Het klimaat is frisser, er is een kalverdrinkautomaat aangeschaft en er zijn grotere strohokken gerealiseerd. Dit laatste was voor ons echt een must. We hadden een te klein strohok. In perioden dat er veel vaarskalveren geboren werden, kwamen ze soms met drie weken leeftijd al in een groepshok met roostervloer en ligboxen. Ze zijn hier dan eigenlijk nog te klein voor.” Om de grotere strohokken te realiseren heeft Aalberts de vloer in de ruimte aan moeten passen. “De ondervloer van de strohokken bestaat deels uit rooster-

Het klimaat in de ruimte is op advies van

huisvesting buiten is dat de kalverkoop-

ForFarmers jongveespecialist Albert

man niet in de jongveestal hoeft om de

Hilbrands aangepast. Wicher vertelt:

stierkalveren op te halen. Alles bij elkaar

“Onze melkveespecialist Evert Jan Bosma

zijn de ondernemers zeer tevreden over

(ForFarmers-dealer De Groot) heeft

deze verbeteringen. Alle aanpassingen

Albert Hilbrands erbij gevraagd, omdat

bij elkaar hebben in totaal zo’n € 15.000

we twijfelden over ons plan van aanpak.

gekost en de ondernemers zien goede

Dit was maar goed ook, want met behulp

resultaten. Wicher: “De omstandigheden

van Alberts’ expertise hebben we toch een

zijn verbeterd en onze kalveren zijn

aantal belangrijke punten aangepast en

zichtbaar gezonder!”

de ruimte anders ingedeeld dan we zelf in gedachten hadden. Albert: “De stal had

Bedrijfsgegevens

natuurlijke ventilatie met een inlaat in de

Wicher, Jenny en zoon Andries

zijmuur en daaronder luchtgeleiding om

houden 100 melkkoeien, 70 stuks

kouval te voorkomen. De lucht moest via

jongvee en hebben 69 hectare grond.

kleppen in de tussenwand naar de

De koeien (gem. leeftijd 5.03 jaar)

koeienstal worden afgevoerd. In de

produceren 9.100 kg melk met

praktijk werkte het vaak andersom, kwam

4,11% vet en 3,48% eiwit (rollend

de lucht uit de koeienstal, de jongveestal

jaargemiddelde). De tussenkalftijd

in en werd deze niet afgevoerd. Daardoor

ligt rond 390 en de afkalfleeftijd van

ontstond een slechte luchtkwaliteit.

de vaarzen op 25 maand. De

Daarom heb ik geadviseerd om een

kalveren krijgen VitaMilk Premium,

ventilator die de lucht mechanisch afvoert

kunstmelk voor maximale groei en

op het hoogste punt te plaatsen.” Verder

veiligheid. Andries werkt 32 uur

adviseerde Albert om de gaten in de

buitenshuis.

wanden te dichten, zodat er geen lucht vanuit de melkveestal naar de kalveren kan. Daarnaast zijn de strohokken en de eenlingboxen voor de vaarskalveren verplaatst en de strohokken vergroot.

kijktips website • Fotoreportage van de bedrijven • VitaMilk instructievideo


“Met weinig arbeid en kosten hebben we gezonde kalveren en meer plezier!” waard. Ik kwam zelf met dit idee en heb het

gestuurd, via de voergang de stal in te

plan op papier gezet, maar volgens

laten gaan. Door middel van een meet/

melkveespecialist André Kleine Schaars

smoorunit verlaat de opgewarmde lucht

kon het nog beter. Zo had ik bijvoorbeeld

de stal weer. Koude lucht op de jongste

niet over de ventilatie nagedacht.

kalveren wordt voorkomen door de spijlen aan de zijkanten van het voorste

André heeft ForFarmers jongveespecialist

strohok dicht te maken.

Armanda Boersma benaderd, die op haar beurt - voor een goed klimaatadvies -

Familie Vrielink is erg tevreden met de

contact heeft gelegd met klimaatspecialist

nieuwe ruimte. “De kalveren gaan heel

Jan van den Brink van FarmConsult.

efficiënt met het voer om. Gezien het

Marcel: “Armanda heeft ons geadviseerd

voerschema groeien ze erg goed. Ook

Vanwege de intensieve bedrijfsvoering

over de opstelling en afmeting van de

de kalverdrinkautomaat is zeer

wil Marcel Vrielink de dieren zo snel

groepshokken en de roostervloer. Jan is

waardevol. De kalveren krijgen veel

mogelijk aan de melk hebben. De afkalf-

zeer deskundig op het gebied van klimaat.

regelmatiger melk en groeien unifor-

leeftijd van nu 24,7 maanden hoopt hij,

Dankzij deze twee specialisten hebben we

mer ten opzichte van het met de hand

mede dankzij de investering in jongvee-

nu een perfecte ruimte voor de jongste

voeren wat we voorheen deden.”

huisvesting, nog verder aan te scherpen.

kalveren vanaf tien dagen leeftijd. Met een

“Met extra aandacht voor een goede

investering van € 20.000 voor de ombouw

basis, bestaande uit goed ruwvoer en

en inrichting van de vleesvarkensstal zijn

Bedrijfsgegevens

een juiste jongveehuisvesting moet dit

wij weer up-to-date voor de toekomst.”

Marcel Vrielink zit samen met zijn

Gezin Vrielink in de jongveestal. Het instrooien­ gebeurt mechanisch.

ouders in maatschap. Ze melken

lukken.” De jongveestal is ingericht volgens een

100 koeien en houden 60 stuks

Sinds februari heeft Vrielink voor het

doorschuifsysteem. In de voorste hokken

jongvee op 28 hectare grond.

jongste jongvee een verbeterde huisves-

komen de jongste kalveren aan een

Hiervan is 5,5 ha mais. Marcel is

ting en het verschil is merkbaar. “De

kalverdrinkautomaat. Ze staan drie tot vier

getrouwd met Marloes en heeft

kalveren zijn nu groter en hebben een

weken in de eerste groep, daarna in de

twee kinderen, Noa (4) en Mats (2).

betere ontwikkeling dan voorheen.” Wat

tweede. In het achterste hok zijn de

De koeien (gem. leeftijd 4.10 jaar)

is het geheim? Een verbeterde huisves-

kalveren gespeend, wennen ze aan het

realiseren een rollend jaargemid-

ting: de bestaande vleesvarkensstal is

melkveerantsoen en krijgen ze onbeperkt

delde van: 9.528 kg melk, 4,37%

omgebouwd tot moderne jongveestal.

hooi, aangevuld met krachtvoer. Na een

vet en 3,46% eiwit. De TKT

Marcel: “Om ons heen zien we vaak dat

paar weken gaan ze naar de volgende

bedraagt 407. De kalveren starten

bestaande gebouwen worden afgebroken

jongveestal, waar ze tot afkalven blijven.

op met VitaMilk Classic. Via

voor iets nieuws, maar wij hebben de

Voor de juiste klimaatinstelling heeft

VitaMatic-voerbakken krijgen ze

bestaande schuur opgeknapt. Nu blijft de

specialist Jan van den Brink geadviseerd

Vitabrok Pensstart XL (8 mm) en

schuur functioneel en is ze weer geld

om de lucht indirect, door lamellen

daarnaast onbeperkt hooi.

FarmConsult: ook voor een klimaatcheck kunt u bij ons terecht FarmConsult is uw adviseur op het gebied van stallenbouw, subsidie- en vergunningaanvraag en productierechten. Maar wist u dat u ook bij FarmConsult terecht kunt voor klimaatadvies? Bij FarmConsult werken specialisten die u exact kunnen vertellen hoe het met het klimaat in de stal gesteld is. Neem voor een klimaatcheck op uw bedrijf of meer informatie contact op via T: 0573 28 89 89.

7


8

Column Yvon Jaspers

Zonder woorden Toen ik net moeder was en op pad ging

De cameraploeg stond een eindje

doorbrengen. Pas dan weet je wat een

voor de opnames van Boer zoekt Vrouw,

verderop een mooie plek uit te lichten.

huiltje betekent en weet je wanneer hij

liep ik anders een stal in dan daarvoor.

De boer in kwestie ging zijn jongvee

moe is of honger heeft. Datzelfde geldt

Het was gek, maar de dieren deden me

voeren en ik stond een minuut of vijf te

voor dieren. Door uren per dag samen

altijd zo denken aan die twee kleine

staren naar een etende koe. En toen

met je dieren te zijn en door ze hun

ukkies thuis. In het begin dacht ik dat het te maken had met een moeder die het soms moeilijk vond haar kinderen achter te laten om te gaan werken. Maar dat was het niet. Ik vond het vaak heerlijk om een boerenerf op te rijden en over andere dingen te praten dan luiers, fruithapjes en flesjes. Wat was

'De dieren deden me denken aan die twee ukkies thuis'

leven lang tussen alle bedrijven door te observeren, leer je exact hoe je ze rustig krijgt, hoe je ze tevreden dieren laat zijn. Hoe je feitelijk met ze communiceert zonder één woord te zeggen. Al starend naar die etende koe realiseerde ik me ook hoe gelukkig een boer

het dan toch dat steeds maar weer die

wist ik het. Het heeft te maken met

dan moet zijn als hij ’s avonds de stal in

kinderen in mijn achterhoofd versche-

het zwijgen. Het heeft te maken met het

loopt en z’n dieren kalm aantreft. Het is

nen als ik door een stal liep?

communiceren zonder woorden. Het

niet hetzelfde maar komt zeker in de

heeft te maken met dat je als verzorger

buurt van deze moeder die intens

ontzettend goed moet kijken naar jonge

gelukkig is als ze ’s avonds haar

kinderen - en dus ook naar dieren - om

slapende kinderen een kusje geeft voor

ze te kunnen ‘lezen’.

ze zelf naar bed gaat.

Om te begrijpen wat het nodig heeft, hoe het zich voelt, hoe het tevreden is, moet je veel uren met een babietje

Yvon Jaspers

CHeCk www.tROtsOPBOeReN.NL • Yvon in gesprek met de directie • sfeerimpressie Ladies Days


De Specialist

9

Het gezicht van ForFarmers in de regio ForFarmers werkt buiten het kerngebied

ving Barneveld) vertelt: “Ik werk samen

Een dealer is een zelfstandig ondernemer.

Oost-Nederland nauw samen met 22

met een team, dat bestaat uit eigen

“Dat was voor mij de belangrijkste reden

zelfstandige rundveedealers. Waar in

medewerkers en de melkveespecialis-

om dealer te worden; die uitdaging. Ik doe

Oost-Nederland ForFarmers zelf dicht bij

ten van ForFarmers. De melkveespecia-

zaken met agrarische ondernemers en

de klant staat, is in de rest van Nederland

list is er voor de technische begeleiding

het geeft mij een kick wanneer het goed

de dealer dichtbij. Letterlijk; als regio-

in de stal, de dealer kijkt naar het

gaat met hun bedrijf. En als iets niet goed

naal bedrijf is de dealer altijd in de buurt.

grotere geheel. “Een dealer doet meer

gaat, dan zie ik dat als een kans om de

Maar ook figuurlijk; hij is net als de

dan voer verkopen. We adviseren ook

klant vooruit te helpen. Maar dat doe ik

veehouder zelfstandig ondernemer en

veehouders bij vragen rondom bedrijfs-

niet alleen”, benadrukt Schermers, “dat

kent zijn gebied door en door. Mede

ontwikkeling, rondom wet- en regelge-

gebeurt met het hele team. Als dealer ken

daardoor kan hij uitstekend inspelen op

ving en de mestboekhouding. De dealer

ik de regio met haar kansen en bedreigin-

de behoefte van de veehouder.

gebruikt zijn gehele netwerk en als

gen. Via ForFarmers ontvangen we veel

bemiddelaar brengt hij vraag en aanbod

kennis van voer en dierhouderij. Geza-

Peter Schermers, mede-eigenaar van

bij elkaar”, legt Peter uit. Samen met

menlijk staan we dicht bij de klanten en

dealerbedrijf Midland Voeders, met als

ForFarmers biedt de dealer het hele

gaan we voor het hoogste rendement op

werkgebied Midden-Nederland (omge-

pakket, The Total Feed Business.

het boerenerf.”


Fosfaatbenutting

Nieuw kengetal: melk per kg fosfaat

Verbetering melk per kg fosfaat geeft extra productieruimte Door invoering van fosfaatrechten wordt

Melk per kg fosfaat

fosfaatproductie voor veel bedrijven de

220

nieuwe beperkende factor. Daarom heeft ForFarmers het nieuwe kengetal

Het kengetal melk per kg fosfaat is een sturend kengetal voor het maximaliseren van de hoeveelheid melk per kg fosfaat. Hoe meer melk per kg fosfaat uw koeien produceren, hoe minder mestafzet en verwerking er nodig is en

Aantal jongvee / 10mk kg melk/koe P-benutting rantsoen

210

‘melk per kg fosfaat’ geïntroduceerd. Kg melk/kg/fosfaatproductie

10

200

190

180 170

hoe minder fosfaatrechten u bij groei hoeft te kopen. Door voedings- en

160

managementmaatregelen is het mogelijk om de melkproductie per kg

150

fosfaat met 15 tot 30% te verhogen. Het kengetal melkproductie per kg fosfaat is zowel via de BEX-berekening

25% laagste

gemiddeld

25% hoogste

Grafiek. Relatie tussen verschillende voer- en managementmaatregelen en kg melk per kg fosfaat (Bron: Kringloopwijzers Vruchtbare Kringloop Achterhoek 2013 en 2014)

als de KringloopWijzer te berekenen. Uit de resultaten van ruim 200 ingevulde

Sturen op kilogram melk per kilogram

Verlaging van de jongveebezetting met 2

KringloopWijzers (zie grafiek), blijkt dat

fosfaat levert geld op

stuks per 10 melkkoeien kan een

de afgelopen twee jaar gemiddeld 185 kg

Een hogere melkproductie per kg

stijging van 15 kg melk/kg fosfaat

melk per kg fosfaat is geproduceerd, met

fosfaat betekent minder mestafzet en

opleveren. Een melkproductiestijging

een variatie van 160 tot 210 kg melk per

mestverwerking en daarnaast extra

van 1.000 kg per koe per jaar komt

kg fosfaat. Voor een bedrijf met 100

ruimte voor uitbreiding van de melk-

overeen met een toename van ca. 20 kg

koeien betekent dit een verschil van

productie zonder fosfaatrechten aan te

melk per kg fosfaat. Een stijging van de

250.000 kg melk per jaar bij dezelfde

hoeven kopen. Kortom, voor melkvee-

fosforbenutting van de veestapel met

fosfaatproductie. Dit ontstaat door

bedrijven met een fosfaatoverschot is

2% komt overeen met een stijging van

verschillen in voer- en managementkeu-

het altijd interessant om te streven naar

25 kg melk per kg fosfaat, zie de tabel.

zes. De belangrijkste invloedsfactoren

een hogere melkproductie per kg

hierin zijn jongveebezetting, melkpro-

fosfaat.

ductie/koe en fosforbenutting van de veestapel (zie grafiek). Uit de resultaten blijkt dat door verlaging van het aandeel jongvee, verhoging van de melkproductie

Tabel. Invloedsfactoren in relatie tot verhoging van de melkproductie per kg fosfaat.

Belangrijkste invloedsfactoren

per koe of een hogere fosforbenutting in

Minder jongvee

het rantsoen, het mogelijk is om de

Hogere melkproductie/koe

melkproductie per kilogram fosfaat met 15 tot 30% te verhogen.

Hogere P-benutting rantsoen

Aanpassing

Melk/kg fosfaat

-2 / 10 mk

+ 15

+1.000 kg/koe/jaar

+ 20

+2%

+ 25


Voerwinst verhogen door optimalisatie

voerwinst te verbeteren waarbij

Het nieuwe kengetal kilogram melk per

rekening wordt gehouden met bedrijfs-

kilogram fosfaat wordt een belangrijk

specifieke factoren zoals mestafzet en

kengetal en maakt daarom binnenkort

fosfaatproductie. Meer informatie over

ook deel uit van de totaalaanpak

Melk€fficiënt? Vraag uw specialist of

Melk€fficiënt van ForFarmers.

accountmanager, lees het artikel op

Melk€fficiënt geeft inzicht in de

pagina 4 of kijk op www.melkefficient.nl

verschillende mogelijkheden om de

Kort nieuws Fosforbenutting rantsoen verbeteren? Met de BEX-voeders uit het Feed2Milk-

kringloopwijzer in de praktijk

assortiment is verbetering van de fosforbenutting van het rantsoen mogelijk. Deze voeders zijn extra scherp in P-gehalte. Hiermee

Werner Wissink uit Lochem heeft via

verlaagt u de P-aanvoer op uw bedrijf, met

deelname aan het project Vruchtbare

behoud van gezondheid en productie van de

Kringloop Achterhoek (VKA) inmiddels

veestapel, en neemt het BEX-voordeel toe. Dit

twee jaar ervaring met de KringloopWij-

resulteert tevens in een hogere melkproductie

zer. Zijn studiegroep kwam onlangs op zijn

per kg fosfaat en daardoor hoeft u minder

bedrijf om, aan de hand van Melk€fficiënt,

mest af te voeren en/of te verwerken. In geval

de resultaten van de KringloopWijzer in

van fosfaatrechten creëert u hiermee tevens

waarde om te zetten. “Zo kregen we

extra productieruimte zonder dat u fosfaat-

inzicht in het financiële voordeel van een

rechten hoeft aan te kopen.

efficiëntere bedrijfsvoering.” Volgens de KringloopWijzer over 2014

Werner Wissink. Bron: Veeteelt

scoort Wissink goed op het gebied van

Mestverwerking geregeld?

fosfaatefficiëntie. De berekening van het

“De graskuil moet eiwitrijk zijn, daarom

Heeft u een fosfaatoverschot? Dan bent u

nieuwe kengetal melk per kg fosfaat

maai ik het gras jong, één keer per vier

verplicht om een Mestverwerkingsovereen-

bevestigt dat: hij realiseerde 220 kg

weken. Dat scheelt me in de aankoop

komst (MVO) of Vervangende Verwerkingsover-

melk per kg fosfaat (gemiddelde van de

van eiwitrijk krachtvoer.” Aanvullend

eenkomst (VVO) voor 2015 te regelen. We

deelnemers aan de VKA was 185 kg

krijgen de koeien Fresh Cow Supporter-

verwachten dat dit richting het einde van het

melk per kg fosfaat). Optimaliseren van

brok (nieuwmelkte koeien) of Maxima-

jaar steeds moeilijker wordt. Wacht dus niet te

afzonderlijke processen op het bedrijf,

brok Gluco. De hoogproductieven

lang met regelen. Kijk voor meer informatie

zoals de ruwvoerproductie of de

krijgen maximaal negen kilo per dag.

op: www.rvo.nl.

jongveeopfok, heeft bij Werner geleid tot

Een andere succesfactor is een hoge

een betere fosfaatefficiëntie. Naast een

P-benutting in het rantsoen. Door het

plus in voerwinst, bespaart hij ook geld

relatief hoge aandeel mais kan Wissink

door minder mestafzet en -verwerking.

hier gemakkelijker in sturen.

Eén van de succesfactoren is de hoge melkproductie per koe. Wissink melkt

“Efficiëntie vind ik belangrijk”, zegt

inmiddels door aankoop 125 melkkoei-

Wissink. Dat is ook terug te zien bij het

en, maar realiseerde vorig jaar met 75

opfokken van jongvee. Hij houdt iets

koeien een productie van circa 10.000 kg

minder dan zes stuks jongvee per tien

melk per koe. De basis hiervoor is goede

stuks melkkoeien aan, “en dat aantal kan

kwaliteit weidegras en een uitgebalan-

verder omlaag. De gemiddelde afkalfleef-

ceerd rantsoen. De koeien worden

tijd ligt op 24 maanden, ook dat wil ik

geweid (standweiden) en krijgen twee

verlagen”, besluit de melkveehouder.

keer per dag mais en graskuil.

De Regiotaps staan weer voor de deur! Een Regiotap is een informele studieavond bij u in de buurt. Dit jaar is het thema “Meer melk per kg fosfaat”. Houd uw brievenbus in de gaten voor een Regiotap bij u in de buurt of kijk op www.forfarmers.nl/agenda

11


Kort nieuws

Safety First!

Een veilige werkplek op het boerenerf ForFarmers wil haar medewerkers een

Dergelijke gevaarlijke situaties willen we

De klanten die dit betreft, krijgen

veilige werkomgeving bieden. Iedereen

voorkomen. Daarom doen we een beroep

hierover vooraf bericht. In deze pilot

die gezond op het werk komt, moet ook

op u om samen met ons de situatie op uw

willen we een representatief beeld

gezond weer naar huis gaan. Hiervoor

bedrijf te beoordelen. Want u bent

krijgen van de veiligheidsstatus op de

zijn op al onze locaties de nodige voor-

verantwoordelijk voor een veilige werkplek

bedrijven. Chauffeurs vullen per klant

zieningen getroffen. Maar hoe kunnen

voor iedereen die op uw erf komt.

een vragenlijst in en koppelen onveilige

we de veiligheid van onze chauffeurs

situaties terug. De betreffende adviseur

waarborgen op de boerenerven waar ze

ForFarmers start pilot

of de Klantenservice neemt vervolgens

dagelijks komen? Hiervoor kunnen we

Op dit moment hebben we onvoldoende in

contact op met de klant.

uw hulp gebruiken.

beeld aan welke gevaren de chauffeurs

Loszittende losbuizen, ontluchtingspijpen op grote hoogte, open putdeksels rondom silo’s, afval rondom de silo of gladde vloeren bij de losplaats; dit is nog maar een greep uit de onveilige situaties die chauffeurs op boerenerven tegenkomen.

worden blootgesteld tijdens het lossen

Na afloop van de pilot maken we een

van onze producten. Daarom start ForFar-

plan van aanpak om iedere klant te

mers oktober 2015 voor de locaties

adviseren in het veilig maken of houden

Almelo en Delden met een pilot ‘gevaren

van de losplaats. Uiteindelijk krijgt

bij de losplaats’. Met deze pilot willen we

ForFarmers zo van elke klant de

klanten helpen om de losplek zo veilig

lossituatie in beeld, zodat de chauffeur

mogelijk te maken.

weet wat hij op het erf kan verwachten.

Brok’nproat

ForFarmers voeders ‘Beste koop’ De voeders van ForFarmers zijn door veehouders gekozen tot ‘Beste Koop’. Afgelopen zomer onderzochten AgriDirect en V-focus in de Nederlandse markt, welke producten die veehouders in de afgelopen twee jaar hebben gekocht, tot de grootste tevredenheid hebben geleid op het boerenerf. In het onderzoek is ook gekeken wat de redenen zijn van veehouders om voor bepaalde producten te kiezen. Het te verwachten financiële resultaat en het werkplezier blijken daarbij voorop te staan.

ForFarmers Postbus 91, 7240 AB Lochem, T +31 (0)573 28 88 00, F +31(0)573 28 88 99, info@forfarmers.nl, www.forfarmers.nl

ForFarmers Voertaal Melkvee nr. 3  
ForFarmers Voertaal Melkvee nr. 3