Page 7

“We moesten toen veel jongvee aan­

Uitvoering niet zonder emotie

veehouder uit te leggen dat het insemi­

houden omdat er in de oude stal meer

Onderdeel van Melk€fficiënt is dat de

neren met Belgische Witblauwe rigou­

melkkoeien uitvielen. In de comfortabele

melkveehouder en de melkveespecialist

reuzer en consequent moet ter wille van

nieuwe stal is de uitval drastisch afge­

van ForFarmers de uitvoering van het

het eigen inkomen. “Het vraagt gewen­

nomen, maar de jongveebezetting bleef

plan van aanpak samen monitoren en

ning, maar we gaan het nu ook gewoon

hetzelfde. De balans was dus scheef.”

evalueren. Dit gebeurt onder andere met

consequent doen. Het is ook beter om

In overleg met Rik Slotman werd als doel

behulp van het monitoringsprogramma

te voorkomen dat je lastige keuzes moet

gesteld de jongveebezetting binnen een

Agroscoop. Ruim een jaar na de start

maken als er weer een mooi vaarskalf is

jaar terug te brengen naar 6 stuks op 10

constateert Slotman dat het aantal stuks

geboren.” Het doel is en blijft dus om de

melkkoeien. Rik: “Ik adviseerde Erjan

jongvee per 10 melkkoeien inderdaad is

jongveebezetting terug te brengen naar

om meer koeien te insemineren met Bel­

gedaald, maar nog niet tot 6. De verhou­

6 op 10. Hiernaast wil Te Biesebeek het

gische Witblauwe en vaarskalveren van

ding is nu 7,5 op 10 melkkoeien.

komende jaar nog scherper sturen op de melkproductie per kilogram fosfaat.

koeien met een lactatiewaarde beneden de 105 te verkopen. Uit de berekening

Volgens Erjan heeft dit te maken met

ForFarmers introduceerde dit nieuwe

bleek dat deze afname in jongveebezet­

emotie en gewenning. “Ik ben niet

kengetal in 2015 en heeft het geïnte­

ting het bedrijf na een jaar een financieel

gewend om ook de betere koeien con­

greerd binnen Melk€fficiënt. Door

voordeel van € 20.000,- zou opleveren.”

sequent met Belgische Witblauwe te

effectief te sturen op dit kengetal kan

Dit voordeel komt tot stand door een

insemineren. Hierdoor kom ik voor de

Te Biesebeek, na de invoering van fos­

besparing op de voerkosten voor het

moeilijke beslissing te staan goede vaars­

faatrechten, een korting waarschijnlijk

jongvee en de lagere mestafzetkosten.

kalveren voor een luttel bedrag te verko­

geheel opvangen, zonder verlaging van

Tegelijkertijd ontstaat er ruimte om

pen. Dat druist tegen mijn boerengevoel

de melkproductie (zie kader).

meer melkkoeien aan te houden.

in.” Tegelijkertijd hoeft niemand de jonge

Meer melk per kg fosfaat met MilkPower Meer melk per kilogram fosfaat is nadrukkelijk een doelstelling

Kwaliteit kalveropfok steeds belangrijker

voor Maatschap Te Biesebeek. Met de aankomende invoering

“Als je minder jongvee aanhoudt moet je nog meer

van fosfaatrechten en een mogelijke korting op die rechten van

doen aan de kwaliteit van de opfok’’, stelt Erjan te

4 - 8%, willen de veehouders voorkomen dat zij inleveren qua

Biesebeek. Meteen vanaf de geboorte van de kalveren

hoeveelheid geproduceerde melk. Bovendien willen zij niet nog

wordt de opfok dan ook met grote zorg en precisie

meer kosten maken voor mestafvoer. Melkveespecialist Rik

opgepakt, met biestvoorziening als essentieel

Slotman rekent voor dat Te Biesebeek de melkproductie per

onderdeel. De veehouder meet de kwaliteit van de

kilo fosfaat kan verhogen van 180 kg naar 199 kg (+10%) door

biest met een refractometer. Het overschot aan goede

het aantal stuks jongvee per 10 melkkoeien terug te brengen

biest wordt ingevroren zodat er altijd voldoende biest

van 8,5 naar 6 en de melkproductie met 6% te verhogen. Dit

van goede kwaliteit voorradig is. De kalveren krijgen

schept ruimte om zes melkkoeien extra te gaan houden en

consequent minimaal 3 liter direct na de geboorte en

60.000 kg melk meer te produceren. Om de melk- en melkvet­

in totaal 6 liter in de eerste 24 uur.

productie per koe te verhogen is Te Biesebeek afgelopen voorjaar gestart met het toevoegen van MilkPower aan het rantsoen. MilkPower bevat meer dan 3.400 VEM, maar geen eiwit en fosfor. Het effect op BEX en KringloopWijzer is daarom erg gunstig. Kort na de start met MilkPower was de dagproduc­ tie per koe al met een liter toegenomen en is het vetgehalte met 0,2% gestegen. Erjan te Biesebeek ziet daarnaast nog een voordeel: “De koeien gaan gemakkelijker naar de melkrobot. Ze hebben zichtbaar meer energie.”

7

ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016  
ForFarmers: Voertaal Melkvee Nr.2_2016