Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

VOer

Ruwvoer

NR 1 2016

taal l a i c e sp

Op bezoek bij Van De Perre – Van Laer

2

Betere ruwvoerproductie door inzet ruwvoerspecialist Kies VEM-opbrengst en laat geen geld liggen

3

Zwavel en kali groot effect op grasopbrengst

4


2

Reportage

Ruwvoerproductie per hectare fors toegenomen door inzet van ruwvoerspecialist Op de zandgronden in het Kempense Geel realiseert het melkveebedrijf Van De Perre-Van Laer zeer hoge ruwvoeropbrengsten per hectare. Voertaal was benieuwd naar hun aanpak betreffende het maïs- en graslandmanagement. RUWVOER+, de aanpak voor beter ruwvoer “De opbrengst per hectare is voor ons van groot belang en is sinds de Ruwvoer+ aanpak van ForFarmers fors toegenomen. Om het rendement steeds verder te verbeteren, stelt de ruwvoerspecialist van ForFarmers een eenvoudig toepasbaar bemestingsplan op voor het gras- en maïsland. Dit geeft ons een gerust gevoel in het voorjaar”, vertelt Luc Van Laer. Eind februari, begin maart wordt er 30 m³ rundvee­ drijfmest geïnjecteerd op de percelen waar dat mogelijk is. Gedurende de

Novurea meststoffen zijn behandeld

rijkste parameter bij het kiezen van

zomermaanden wordt nog meermaals

met een ureaseremmer waardoor de

onze maïsrassen”, verduidelijkt Luc.

rundveedrijfmest op het land gebracht.

vervluchtiging beperkt wordt. Aange­

Daarnaast wordt ook kunstmest inge­

zien Novurea al bij lage bodemtempe­

Graslandvernieuwing

zet. Hiervoor kiest het bedrijf voor de

raturen werkt en niet uitspoelt, is het

“We vernieuwen veelvuldig het grasland

GroGrass meststoffen van ForFarmers.

efficiënte aanvulling van stikstof voor

en we wisselen af met maïs. De koeien

Deze uitgebalanceerde meststoffen

een optimale maïsteelt.

blijven bij ons op stal en alles wordt intensief gemaaid. Het is dus belangrijk

voorzien het gras van de juiste voe­ dingsstoffen waar het op dat moment

Maïsraskeuze

om te streven naar een maximale op­

behoefte aan heeft.

Per perceel wordt het beste passende

brengst per hectare. Daarom kiezen we

maïsras gekozen. In het najaar bepalen

al enkele jaren voor het graszaadmeng­

Als maïsbemesting kiezen Luc, Kris en

de veehouders samen met de ruwvoer­

sel Topgrass Tetra van ForFarmers­, waar

Wim naast drijfmest voor de meststof

specialist van ForFarmers het ideale

we heel tevreden over zijn,” besluit Tom

Novurea Compleet. Novurea Compleet

oogstmoment en beoordelen ze de ras­

Van Laer.

wordt vollevelds toegediend na het

sen per perceel in de praktijk. Zo wordt

zaaien. De hoeveelheid hiervan hangt

de maïsraskeuze grotendeels bepaald

af van de beschikbare drijfmest op dat

voor het volgende jaar. “De maximale

moment en wordt berekend via een

voederwaardeopbrengst of VEM-

bemestingsberekeningsprogramma.

opbrengst per hectare is de belang­


Maïs

3

Kies voor VEM-opbrengst en laat geen geld liggen Veehouders die scherp sturen op kost-

Kijk maar naar het rekenvoorbeeld

Een pens kan je maar 1 keer vullen

prijs per kg melk of vlees, zijn door-

met LG 31.211:

U weet als geen ander dat u de pens

gaans beter bestand tegen perioden

• Drogestofopbrengst: 20,8 ton ds per

van uw koeien maar 1 keer kunt vullen.

met lage prijzen. Kostprijsbeheersing

hectare (101 op de Rassenlijst)

betekent in beeld brengen waar u geld

• 10% beter verteerbaar: 150 VEM

laat liggen, en daar vervolgens actie op ondernemen. Ruwvoer is een belangrijk aspect in uw kostprijs. Veel, kwalita-

extra per kg ds

Alle voederbestanddelen die de koe niet kan verteren, zijn ballast in de pens. Ze leveren geen energie, dus geen melk:

• Extra voederwaarde: 3.121 kVEM per

hier laat u dus geld liggen.

hectare Meer melk uit eigen ruwvoer

tief hoogwaardig ruwvoer van uw land winnen, drukt uw kostprijs fors. Weet u

Meeropbrengst: € 375,- per hectare,

Veel ruwvoer telen is één zaak, er melk

waar u ongemerkt geld laat liggen in de

bij actuele kVEM-waarde van € 0,12.

van maken is echter nog een andere

ruwvoerteelt?

zaak. Als de voerefficiëntie van uw ruw­ 1% beter verteerbaar = + 15 VEM

voer niet optimaal is, laat u geld liggen.

Meer VEM = € 375,- extra

In het rekenvoorbeeld ziet u de winst

De uitdaging is om uit elke hap ruwvoer

Streeft u in uw maisteelt naar maxima­

van een beter verteerbare restplant.

zo veel mogelijk melk of vlees te halen.

le opbrengst? Dan laat u waarschijnlijk

Elk % hogere verteerbaarheid, levert u

Dit realiseert u door maisrassen met

geld liggen. Wat werkelijk uw rende­

15 VEM per kg drogestof extra op.

een hoge VEM per kg ds.

ment bepaalt is kwaliteit: de kVEM-

Logisch: een beter verteerbare

opbrengst per hectare. Dit is de optel­

restplant betekent dat de koe meer

Kiezen voor ForFarmers maïsrassen is

som van drogestofopbrengst, zetmeel

energie uit elke hap mais kan halen.

kiezen voor de hoogste VEM-opbrengst

en verteerbaarheid van de restplant.

Vroegrijpheid Zeer vroeg

Vroeg

Ras

VEM-opbrengst

Bron

LG 31.211

NR 1 104 %

ILVO Aanbevelende Belgische Rassenlijst 2016

NR 1 102 %

CSAR 2016

CATHY

NR1 102 %

SEMZABEL CIPF 2013-2014-2015

JUVENTO

NR 1 103 %

ILVO Aanbevelende Belgische Rassenlijst 2016

NR 3 101 %

CSAR 2016

NR 3 101 %

CSAR 2016

NR 3 102 %

DLV 2016

NR 1 109 %

DLV 2015

SUNSTAR

Halfvroeg

per hectare!

MAS 28.A


Bemesting

Zwavel en kali hebben groot effect op grasopbrengst Novurea+S, stikstof en zwavel in één! Door de lage zwaveldepositie heeft

stelling. Een hoger zwavel aanbod leidt

netto onttrekking op grasland. Zeker op

grasland niet altijd voldoende zwavel

tot meer WDE’s (werkelijk darmeiwit) in

de zandgronden is het aan te raden om

beschikbaar voor de beste stikstof-

het gras. Bij gras gaat een betere zwa­

een aanvullende kalibemesting toe te

benutting. Zwavel uit mest en bodem

velvoorziening gepaard met hogere ruw

passen. De kalivoorziening komt hier­

komt te langzaam en te weinig vrij voor

eiwitgehaltes, en dus een betere stikstof­

mee aan de krappe kant, zeker omdat

de grasgroei in het voorjaar. Vooral

efficiëntie. De zwavel in Novurea+S is

de kaligehaltes in drijfmest de laatste

gewassen met een hoge zwavelbehoefte

in sulfaatvorm aanwezig en volledig

jaren gezakt zijn. De belangrijkste kali-

of een hoge eiwitproductie, zoals gras,

opneembaar voor het gewas. S-tekorten

aanvulling op grasland komt voort uit de

hebben het snelst last van tekorten.

treden vooral op in de eerste en tweede

bemesting met rundveedrijfmest of

Bemesting met Novurea+S, de stikstof-

snede, in deze periode komt onvoldoende

Novurea Max (zonder drijfmest).

zwavelmeststof van ForFarmers, kan

zwavel beschikbaar uit mineralisatie. De

Novurea­Max is dé nieuwe meststof

in dit geval een significante opbrengst­

S-behoefte tijdens de derde en vierde

waarbij u in één werkgang bij een ge­

verhoging geven.

snede wordt gedekt via mineralisatie.

brek of tekort aan drijfmest alle essenti­

Vele onderzoeken hebben inmiddels

Belang van kali in grasland

ële elementen aanvult. Novurea Max bevat 23 N – 23 K2O – 12 SO3.

aangetoond dat opbrengstverhogingen

Kali is een steeds belangrijker aan­

van 10% gemakkelijk realiseerbaar zijn.

dachtspunt voor grasland. Door de

Behalve op groei, heeft zwavel ook een

lagere­gehaltes in drijfmest en de lage­

positieve invloed op de eiwitsamen­

re drijfmestgiften ontstaat er al snel een

Wat is Novurea? Novurea is een korrelmeststof met 46% gestabiliseerde

Novurea, een hoger rendement uit uw investering in

stikstof. De variant Novurea S bevat naast stikstof ook

stikstof:

zwavel. Novurea is gestabiliseerd met een ureaseremmer

• Perfecte strooieigenschappen

die stikstofverliezen door vervluchtiging minimaliseert.

• Hogere gewasopbrengsten

Bovendien wordt Novurea geleidelijk omgezet in ammonium

• Lagere bemestingskosten

en nitraat die aansluit bij de behoefte van het grasland.

• Maximale stikstofefficiëntie

Hiermee wordt de kans op ongewenste nitraatuitspoeling of nitraatophoping in het gewas gereduceerd. Het reslutaat is meer structuurrijk en eiwitrijk gras per hectare dankzij de efficiëntere stikstofbenutting.

ForFarmers België: Ruwvoer special 2016  
ForFarmers België: Ruwvoer special 2016