Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

NR 2 2016

VOer

taal

Hard melken als drijfveer voor hoger voersaldo

4

Op bezoek bij de familie Breugelmans:

6

“Goede ruwvoerwinning, genetica en huisvesting� Resultaten verschillen op zoogkoeienbedrijven 10


2

Inhoud 02 For the Future of Farming 03 Voorwoord 04 Hard melken als drijfveer voor een hoger voersaldo

Nieuws

Samenwerken aan een gezonde voor de agrarische sector

06 Reportage melkvee: op bezoek bij de familie Breugelmans

Het logo van ForFarmers ziet u voort-

het landbouwbedrijf zal daarom altijd

aan in combinatie met de slogan

ons hoofddoel zijn.” Een beter rende-

‘For the Future of Farming’, afgebeeld

ment is echter niet los te zien van twee

in een stempel. Is dit zomaar een mooie

andere factoren die bepalend zijn voor

08 Ruwvoeders vragen een uitgekiende rantsoenberekening

nieuwe kreet? Of gaat ForFarmers u als

de toekomst van de veehouderij: een

veehouder voortaan anders benaderen?

steeds betere diergezondheid en

Lammert Veenhuizen, directeur van

verhoging van de efficiëntie. En dat

ForFarmers België, geeft tekst en

maakt ForFarmers nu nog nadrukkelij-

09 D  e AMS-specialist kent alle ins en outs van de melkrobot

uitleg. “We willen aan veehouders en

ker zichtbaar. Veenhuizen: “Wij geloven

aan de samenleving nog duidelijker

in een gezonde toekomst voor de

maken waar we voor staan en wat ze

agrarische sector en willen daar

van ons kunnen verwachten.”

maximaal aan bijdragen. Met ‘For the

10 Grote verschillen in resultaten op zoog­ koeienbedrijven 12 Vita Comfort, alles-in-één mengsel

Future of Farming’ laten we zien dat Lammert Veenhuizen kijkt met een

alles wat wij doen gericht is op verbe-

nuchtere blik naar zaken als missie en

tering van het rendement, diergezond-

strategie van het bedrijf. “Onze klanten

heid en efficiëntie. En daarmee op de

rekenen ons af op de resultaten die zij

continuïteit van het landbouwbedrijf.

door de samenwerking met ons

Dat gaat voor ons boven alles: zonder

behalen. Rendementsverbetering op

veehouders is er geen ForFarmers.”

Bezoek onze ForFarmers stand op Agriflanders Van 12 tot en met 15 januari 2017 verwelkomen we u graag op onze stand, waar we u met plezier informeren over onze nieuwigheden voor de pluimvee-, rundvee-, varkens- en akkerbouwsector. Breng Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

ons dus zeker een bezoekje op stand 1272 in hall 1.

Continuïteit gaat boven alles: zonder

Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be

veehouders is er geen ForFarmers”, aldus

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Lammert Veenhuizen.


Voorwoord

For the Future of Farming

e toekomst

Met deze positionering maakt ForFarmers duidelijk waar zij voor staat. ForFarmers wil Wat gaan veehouders daar van merken?

een goede toekomst voor de veehouder.

“For the Future of Farming” drukt uit

ForFarmers is zeer klantgericht. De klant

wat wij al jaren doen en nastreven.

staat voor ons steeds centraal. En de

De veehouder zal merken dat we

mensen die hier werken vertonen onder­

krachtig op die lijn blijven inzetten

nemersgeest en staan zij aan zij met u.

door steeds die oplossingen te bieden

Zij werken intensief met u samen voor een

die voor zijn bedrijf het beste werken.

concreet resultaat: een beter rendement,

En die dus nodig zijn voor een gezonde

een gezondere veestapel en een hogere

toekomst. Hiervoor investeren we in

efficiëntie op het boerenerf. Daarbij staat

het beste aanbod van standaard- en

uw bedrijfsdoelstelling voorop.

maatwerkvoer, zetten we de beste

ForFarmers doet meer dan het leveren van

specialisten in op het landbouwbedrijf

voer alleen, is sterk in kennis, advies en

en werken we met innovatieve pro-

producten voor de totale kringloop van

gramma’s die onze klanten helpen om

bodem – gewas – veevoer – dierwelzijn.

doelen te stellen en te monitoren.

namelijk waar wij voor staan. En dat is

Hiermee hebben we voor elk type bedrijf

Melk€fficiënt en Agroscoop zijn daar

de continuïteit en gezondheid van de

een optimaal advies. Dit baseren we op een

goede voorbeelden van.”

bedrijven van onze klanten, een gezonde

doelgerichte planning en analyse van

toekomst voor de agrarische sector en

resultaten, waarbij we ook putten uit onze

een duurzame voedsel­productie.”

internationale kennis. Uitgangspunt is en

Hoe verhoudt ‘For the Future of Farming’ zich tot ‘The total feed busi-

blijft dat onze Total Feed-aanpak het best

ness’, de slogan onder het logo van

Wat zijn je eigen drijfveren om te

mogelijke resultaat voor uw bedrijf ople-

ForFarmers

werken ‘For the Future of Farming’?

vert. Als ForFarmers hebben we veel

“The Total Feed Business staat en blijft.

“Ik ben inmiddels heel wat jaren actief

vertrouwen in de toekomst van de agrari-

Het geeft aan dat ForFarmers focust op

voor ForFarmers. In alle functies die ik

sche sector. We zetten ons maximaal in

voervraagstukken. Of het nu gaat om

heb gehad gaat het erom het voor de

voor de continuïteit van uw bedrijf. Dat is

mengvoer, grondstoffen, bijproducten

klant zo goed mogelijk te doen. Dat

onze belofte aan u.

of ruwvoer(teelt), wij willen de produc-

was zo in mijn tijd als voorlichter en

ten leveren die het beste passen op het

dat is nu ik directeur ben nog steeds

Op een prettige

bedrijf van elke klant. Onze specialisten

zo. Onze klanten worden steeds groter

samenwerking:

zijn als geen ander in staat om op basis

en professioneler. Ik ontleen er veel

For the Future of

van de doelstellingen van de klant en

plezier aan om ForFarmers steeds

Farming!

de specifieke bedrijfssituatie, hierin het

weer te verbeteren en het bedrijf

beste advies te geven, met hetzij

samen met onze klanten steeds verder

Yvan Buddaert

standaard producten of maatwerk

te laten groeien. Eigenlijk moeten we

Sectormanager

oplossingen. Het gaat hierbij dus om

niet alleen de beste partij zijn voor de

Rundvee

wat wij doen.

klant van vandaag, maar ook voor de klant van morgen. Daarom spreekt

Met ‘For the Future of Farming’

‘For the Future of Farming’ mij erg

voegen we hier iets belangrijks aan toe,

aan.”

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Melkvee

Hard melken als drijfveer voor een hoger vo

De strategie bij veel melkveehouders

voor om over te schakelen op een

Een andere mogelijkheid om het

verandert nu de opbrengstprijzen voor

geconcentreerder krachtvoer. Dit kan

rantsoen van dieren begin lactatie extra

melk de goede richting weer lijken uit te

eenvoudigweg via een hogere energeti-

te ondersteunen zijn de Fresh Cow

gaan. Een grote meerderheid onder u wil

sche voerlijn. Zo kunt u schakelen van

voeders. ForFarmers ontwikkelde 3

de melkproductie per koe verhogen om op die manier een hoger voersaldo te realiseren. Harder melken kan door één of een combinatie van onderstaande voerstrategieën toe te passen.

Hogere productie met behoud van gehaltes

lactatiestarters die in functie van uw behoeftes ingezet kunnen worden voor koeien tot 100 dagen in lactatie. Zo realiseren opstartende koeien een hogere melkproductie met behoud van hun conditie. Daarnaast ontwikkelde

Geconcentreerder krachtvoer

een Prima-lijn naar een Optima-lijn of

ForFarmers ook een zeer geconcen-

Om harder te kunnen melken kiezen

van een Optima-lijn naar een Maxima-

treerd productievoer: Maxima Kwa-

veel veehouders er in eerste instantie

lijn binnen het ForFarmers assortiment.

draat. De samenstelling op basis van


5

oersaldo een veilige en gemakkelijke manier

Ruwvoerkwaliteit

voor een hogere energieopname en

Ook het verhogen van de ruwvoerpro-

realiseren dus onmiddellijk een hogere

ductie enerzijds en het verbeteren van

melkproductie.

de ruwvoerkwaliteit anderzijds kan een eerste stap betekenen naar harder

Meer kg’s krachtvoer

melken in de nabije toekomst. De

Naast het concentreren van het

ruwvoerspecialist van ForFarmers

rantsoen kiezen een deel veehouders

vertelt u graag meer over de Ruwvoer+

ervoor om meer aanvullend krachtvoer

aanpak waarin een verbetering van uw

per koe te verstrekken. Het verstrekken

ruwvoerkwaliteit en of -opbrengst

van grotere hoeveelheden krachtvoer

centraal staan.

per koe verdringt een deel ruwvoer in het rantsoen wat voor veehouders met

Drie maal per dag melken

krappe ruwvoervoorraden erg gunstig

Een laatste manier om harder te

kan zijn. Om aan deze wensen te

melken is overstappen van tweemaal

voldoen heeft ForFarmers de Plus-lijn

naar driemaal per dag melken. Dit

ontwikkeld. Deze lijn is samengesteld

resulteert met name bij vaarzen in een

op basis van rustig verteerbare

productieverhoging van 10%. De keuze

grondstoffen met als doel de potentiële

voor deze maatregel wordt echter voor

melkproductie van uw koeien maximaal

een groot deel bepaald door de aan­

te benutten. Daarnaast bevatten de

wezige arbeid op uw bedrijf.

voeders van de Plus-lijn ook een buffercomplex als preventieve ondersteuning. Vervanging krachtvoer Een derde manier om harder te melken is het verhogen van de voederwaarde van het basisrantsoen. Dit kan door geleidelijk afbreekbare energie uit

gebruik te maken van een ruwvoerver-

zetmeel en celwanden, in combinatie

vanger. ForFarmers ontwikkelde

met propyleenglycol en bestendig eiwit,

hiervoor Ruwvezelmix. Dit is een

zorgt ervoor dat koeien hogere produc-

mengsel van grof gemalen grondstoffen

ties kunnen realiseren met behoud van

met een ruw eiwitniveau dat gelijk is

gehaltes. Door zijn zeer hoge concen-

aan het eiwitniveau van het basisrant-

tratie aan energie en eiwit is dit topvoer

soen, zodat er geen bijkomende

uitermate geschikt om hard te melken.

eiwitcorrector nodig is. Daarnaast is

Een derde mogelijkheid om het

Ruwvezelmix ook geschikt voor

rantsoen te concentreren is het gebruik

bedrijven die met een ruwvoertekort

van vetbronnen. MilkPower HF180 en

kampen. Het kan naast het gebruik in

MilkPower CS 181 bevatten pensbe-

melkveerantsoenen ook perfect ingezet

stendige vetten. Deze vetten zorgen op

worden in jongveerantsoenen.

Melk€fficiënt Om het effect van de gekozen strategie op uw voersaldo door te rekenen maakt de ForFarmers specialist gebruik van het rekenprogramma Melk€fficiënt. Met behulp van dit rekenprogramma krijgt u onmiddellijk inzicht in de evolutie van uw voersaldo en kan u gemakkelijk bepalen welke strategie de beste is om toe te passen op uw bedrijf. Voersaldo staat immers centraal bij hard melken.


6

Reportage Melkvee

De familie Breugelmans streeft naar een hogere productiviteit dankzij een optimaal dagelijks management.

“Hoge productie door goede ruwvoerwinning, genetica en huisvesting” Op het melkveebedrijf van de familie

koeien. In 1995 werd voor de eerste keer

“Bij de bouw van de nieuwe melkveestal

Breugelmans in Turnhout ligt de focus

bijgebouwd en in 2005 voor de tweede

drong de vraag zich op: robot of melk-

op optimale ruwvoerwinning, goede

maal. “De genetica van de koeien was

stal? Omwille van het arbeidsgemak, de

genetica en uitstekende huisvesting.

sterk verbeterd door met KI te werken

flexibiliteit en doordat ik stage had

Hierdoor behalen ze met hun 65

en daardoor steeg de productie ook

gedaan op een robotbedrijf, was de

melkkoeien een hoge productie per

zienderogen. Een uitbreiding drong zich

keuze voor een melkrobot snel ge-

koe. De familie Breugelmans besteedt

dus op,” vertelt Paul. In 2011 werd een

maakt,” vertelt Dorien. “Sinds de komst

dan ook heel veel aandacht aan een

nieuwe melkveestal gebouwd voor 65

van de robot is de productiviteit ook snel

doorgedreven dagelijks management

koeien en werd een bedrijf overgenomen

gestegen,” vult Stef aan. “In 2012

op het bedrijf.

in Wuustwezel met zwartbonte koeien.

behaalden we 8000 liter melk per jaar

In datzelfde jaar stapte dochter Dorien

per koe, terwijl we vandaag al aan een

Bedrijfsgeschiedenis

mee in het bedrijf. Daarnaast werkt ze

rollend jaargemiddelde van 10300 liter

In 1991 namen Paul Breugelmans en

nog halftijds als routerijder voor CRV.

melk per koe zitten.”

zijn vrouw het bedrijf van Pauls ouders

Zoon Stef is leerkracht op de landbouw-

over dat toen 30 melkkoeien telde.

school in Geel en zetelt in de gemeente-

Ruwvoerwinning is heel belangrijk

Na 2 jaar kwamen er ook vleeskalveren

raad van Turnhout, maar in zijn vrije

Door deze hogere productiviteit is het

bij, een makkelijke combinatie met de

uren helpt hij graag mee op het bedrijf.

rantsoen ook helemaal veranderd.


Een goede ruwvoerwinning is voor het

“We krijgen echt professioneel advies

Toekomstplannen

bedrijf heel belangrijk. “We proberen

dat we ondertussen zonder aarzelen en

In de nabije toekomst gaan dochter

zoveel mogelijk goed ruwvoer binnen te

zonder constant prijzen te vergelijken

Dorien en haar vriend Tom het bedrijf

brengen. Zo telen we zelf voederbieten

opvolgen. Daarnaast zijn de specialisten

verderzetten. “We zijn niet van plan om

en gaan we puur voor kwaliteit bij de

altijd goed bereikbaar en worden we

onmiddellijk meer koeien te gaan

keuze van snijmaïs en voedergras,”

heel snel geholpen als we vragen

houden, maar we blijven focussen op

verduidelijkt Paul. “We laten ons hierbij

hebben,” besluit een tevreden Paul.

meer productie per koe door een goede huisvesting, een optimale ruwvoerwin-

adviseren door de ruwvoerspecialist van Goede genetica levert kwaliteit

ning en een uitstekende genetica,”

De familie Breugelmans legt de focus

vertelt Dorien. “We willen ook nog beter

ook op een goede genetica. “Dit is heel

gaan selecteren. Vaarzen die minder dan

belangrijk voor een goede kwaliteit van

8250 liter melk en koeien die minder dan

het melkvee. Ik doe zelf de kunstmatige

10.000 liter melk opleveren, gaan we

inseminaties. Dit is makkelijker werken

niet meer inzetten,” vult Paul aan. “We

ForFarmers en hebben samen met hem

omdat je zelf het tijdstip van insemine-

willen ook graag de jongveestal vernieu-

een bemestings- en teeltplan opgesteld.

ren kan bepalen. Ik merk vaak ’s avonds

wen en de horizontale voerwagen

Als weidemengsel viel de keuze op

de beste bronst en dan weet ik dat ik ’s

vervangen door een verticale,” besluit

Topgrass Tetra en voor snijmaïs kozen

morgens kan gaan insemineren,” legt

Dorien. Kortom, de familie Breugelmans

we o.a. voor LG31.211. We hebben

Dorien uit. “We zien de vruchtbaarheid

wil het dagelijks management verder

vandaag meer en beter ruwvoer en

ook stijgen. Onze tussenkalftijd bedraagt

blijven optimaliseren in functie van een

stabielere kuilen.”

nu gemiddeld 400 dagen.”

hogere productiviteit.

“We volgen het ForFarmers advies zonder aarzelen op.”

Veel aandacht voor dagelijks management “Dierengezondheid is voor ons van heel groot belang,” vertelt Dorien. “We besteden heel veel aandacht aan propere boxen en loopgangen. Ook de tussengangen moeten altijd proper zijn. Dit levert namelijk een betere klauw- en uiergezondheid op en bevordert het sneller aanhangen aan de robot.” Om de drie weken krijgen de koeien een klauwbad en 2 maal per jaar worden alle klauwen gekapt. Ook aan de robot wordt veel aandacht besteed. “We gekozen voor een melkfilter die je moet vervangen, omdat dit de hygiëne ten goede komt. De robot wordt ook heel vaak getest en gecontroleerd. De robot is een belangrijke bron van informatie die toelaat om preventief te werken en dus in te grijpen wanneer er afwijkende resultaten te zien zijn,” verduidelijkt Stef. “En misschien nog het meest belangrijk in onze dagelijkse werking is het advies dat we van de ForFarmers

v.l.n.r. Stef Breugelmans, Paul Breugelmans en melkveespecialist van ForFarmers Guy

specialisten krijgen,” vult Paul aan.

Verhulst bekijken de resultaten van de melkrobot.

7


8

Ruwvoer

Ruwvoeders vragen dit jaar een uitgekiende rantsoenberekening Ruwvoer is nog steeds de basis voor een

gemaaide kuilen heel wat minder is.

goed draaiend rantsoen. De gewonnen

De totale opbrengsten daarentegen zijn

ruwvoeders van het afgelopen jaar zijn

in deze periode wel flink toegenomen.

echter van dusdanig verschillende aard

Deze kuilen kenmerken zich door een

dat het zeker de moeite loont om deze

laag suikergehalte en een vrij hoge

goed in beeld te hebben als u vlot wil

verzuringsindex. Er kan echter wel vlot

melken met goede gehaltes.

gemolken worden op dit type kuilen op voorwaarde dat er voldoende droge

Eerste snedes van snel naar traag

producten in het rantsoen worden

De verschillen in resultaten tussen de

opgenomen. Eerste snedes van eind mei

voorjaarskuilen van 2016 zijn enorm

kenmerken zich door hoge NDF en ADL

groot en erg afhankelijk van het

fracties, waardoor de passagesnelheid

maaimoment. De kuilen die gemaaid

enorm afneemt. Deze trage kuilen

zijn in de periode vanaf begin mei tot

moeten dus extra gecompenseerd

10 mei kenmerken zich door een hoge

worden met snelle energie en eiwit in

voederwaarde. Deze kuilen zijn gemid-

het rantsoen om vlot te kunnen melken.

deld iets droger, wisselend in eiwit en

Bijkomend nadeel is dat bij lagere

bevatten recordwaardes in suikers. Het

voersnelheid de kans op broei fors

gevolg hiervan is een erg hoge passage-

toeneemt.

snelheid van deze kuilen en bij een niet

F2M kengetallen als sturingsmiddel Met behulp van de F2M kengetallen slaagt ForFarmers erin om van elke kuil de juiste inschatting te maken. Dit resulteert in een voor u voorspelbaar resultaat met gezonde koeien. Bent u na het lezen van dit artikel nieuwgierig geworden naar wat dit voor u zou kunnen betekenen en wil u ook de juiste inschatting maken van uw kuilen en rantsoen, neem dan vandaag nog contact op met ForFarmers: 051 33 57 60, info@forfarmers.be

maar de maaiomstandigheden voor u

aangepast rantsoen zal pensverzuring

Lagere voederwaarde van zomerkuilen

als veehouder verre van ideaal. Dit

hier snel om de hoek komen kijken.

Zomerkuilen (2de en 3de snedes) van

resulteert veelal in kuilen met een hoge

Vanaf 10 mei was er veel meer neerslag

2016 zijn gemaaid na een overwegend

ruwe celstoffractie maar lager in

en minder zon waardoor het droge

natte periode waarbij de groeiomstan-

energie en eiwit. Deze kuilen zitten

stofpercentage van de in deze periode

digheden voor het gras prefect waren

daarnaast veelal laag in verteringscoëfficiënt van celwanden waardoor het echt wel moeilijker melken is zonder extra correctie op vlak van energie en eiwit. Tegenvallende maïsopbrengsten De maïsopbrengsten van 2016 liggen globaal gezien een stuk lager dan voorgaande jaren. De verhouding kolf– plant ligt wel hoger, waardoor gemiddeld gezien de voederwaarde niet echt tegenvalt. Door de krappe voorraad moeten rantsoenen wel extra gecorrigeerd worden met zetmeel om productie en gehaltes in de melk niet onder druk te zetten.


De specialist

9

AMS-specialisten Guy Verhulst en Michaël Strubbe zorgen voor een maximale benutting van de melkrobot

De AMS-specialist kent alle ins en outs van de melkrobot Zodra een veehouder overweegt om een

van de koeien, arbeidsgemak en het

regelmatig trainingen voor onze collega-

melkrobot aan te schaffen, betrekt de

behalen van het beste rendement uit uw

melkveespecialisten, zodat zij weten hoe ze

accountmanager van ForFarmers de

melkrobot. Via een Robot Analyse

voertabellen kunnen raadplegen en snel in

AMS-specialist erbij. “Met de veehouder

Programma (RAP) of de Robot Optimalisa-

de gaten hebben of uw AMS goed draait of

bespreek ik o.a. wat het betekent om over

tiescan is de datastroom uit de melkrobot

niet. Zo komen we gezamenlijk tot het

te gaan op een automatisch melksysteem

snel inzichtelijk voor zowel de klant als de

beste resultaat op het melkveebedrijf.”

en bekijk hoe de melkrobot het beste op

accountmanager. Samen met de account-

het bedrijf kan worden ingepast. Aan de

manager vertaalt de specialist deze data

hand van de bedrijfssituatie geef ik advies

door naar praktische adviezen voor de

over de stalindeling, de juiste routing, de

klant. Met als doel gezonde koeien die

voeding, het management en beweiding.

goed melk produceren.

We begeleiden de veehouder bij het hele proces van oriëntatie tot en met de

De ForFarmers AMS-specialisten

aanschaf en implementatie van een

onderhouden ook contact met alle robotle-

melkrobot”, vertelt AMS-specialist Guy

veranciers. Ze wisselen kennis en

Verhulst.

ervaringen uit en worden bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen en actuele

Belangrijke aspecten waar de AMS-spe­­-

aanpassingen aan de verschillende

c­ialist veel kennis van heeft, zijn onder

robotsystemen. Deze kennis brengt de

andere de juiste robotinstellingen, een

AMS-specialist weer over op de account-

goede bezoekfrequentie, de gezondheid

managers van ForFarmers. “We verzorgen

AMS-nieuwsbrief ForFarmers brengt regelmatig een digitale nieuwsbrief uit met praktische tips en nieuwe ontwikkelingen op AMS-gebied. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via info@forfarmers.be


10

Vleesvee

Grote verschillen in technische en economisc

Via een enquête op zoogkoeienbedrij-

Aantal levend geboren kalveren

kalveren per zoogkoe is mooi, maar ze

ven zijn de grote verschillen in zoötech-

Het aantal leven geboren kalveren is al

moeten ook blijven leven natuurlijk.

nische en economische prestaties

meteen een cruciale factor. Van alle

Dit is op veel bedrijven toch nog een

tussen deze bedrijven nog maar eens

aanwezige drachtige koeien en vaarzen

belangrijke verliespost. Het gemiddelde

bevestigd. De enquête gebeurde

zou 85% een kalf per jaar moeten

sterftecijfer (van geboorte tot afkalven)

afgelopen voorjaar, als onderdeel van

opleveren. In de resultaten varieerde dit

bedroeg meer dan 9% met een variatie

een afstudeeropdracht, op een hon-

cijfer van 72 tot 93%. Een vroege eerste

van 5 tot 16%. Het kalversterftecijfer

derdtal bedrijven met 70 of meer

dracht en een korte tussenkalftijd

verminderen met 3% levert al snel

zoogkoeien, verspreid over heel

spelen hier een belangrijke rol. Er moet

30 euro per zoogkoe per jaar op.

Vlaanderen. We bespreken graag

dan ook voor gezorgd worden dat niet

Uit de verdere analyse bleek dat ¾ van

enkele van de belangrijkste rende-

drachtige dieren zo snel mogelijk

de sterftegevallen te maken had met

mentsfactoren: het aantal levend

afgemest of verkocht worden, zodat een

luchtwegproblemen en ¼ met diarree-

geboren kalveren, het sterftecijfer,

maximaal aantal fokkoeien kan worden

problematiek.

de groei tijdens de jongvee-opfok,

gehouden. Groei tijdens jongveeopfok periode

de leeftijd bij de eerste kalving, de tussenkalftijd en het percentage

Sterftecijfer

Het belang ervan is uitermate groot

opgeruimde koeien.

Een hoog percentage levend geboren

voor het bekomen van de eerste


11

che resultaten op zoogkoeienbedrijven tochtigheid en eerste dracht. Niet de

gewicht van 400 kg geïnsemineerd of

betekent ook dat er voldoende jongvee

leeftijd maar het gewicht is daarbij

gedekt kunnen worden.

aanwezig moet zijn om die te vervangen,

bepalend. Vooral de groei in het tweede

Daarbij aansluitend moet ook het

wat impliceert dat de vruchtbaarheid op

deel van de weideperiode valt nogal

belang van een korte tussenkalftijd

het bedrijf goed moet zijn. Op die

eens tegen. Een hogere daggroei van

vermeld worden. Een tussenkalftijd van

manier wordt een vervangingspercen-

100 gr betekent dat een vaars 4 maand

385 dagen als bedrijfsgemiddelde is een

tage van ongeveer 40% tot zelfs

eerder kan afkalven.

streefdoel, maar wordt zelden gehaald.

50% nagestreefd. In de resultaten waren

De gemiddelde tussenkalftijd van de

er bedrijven die in deze buurt komen

Leeftijd bij eerste kalving en

bedrijven in de enquête was 415 dagen

maar ook bedrijven die amper op 25%

tussenkalftijd

met een variatie van 375 tot 465 dagen.

uitkomen.

Er wordt gestreefd naar een gewicht

De tussenkalftijd verminderen met 2

van 600 kg bij de eerste kalving. In de

weken levert al snel 30 euro per

De grote verschillen in resultaten

resultaten was dit 560 kg met een

zoogkoe per jaar op.

moeten we niet echt verassend noemen.

variatie tussen de bedrijven van 490 tot

Dit betekent echter wel dat er nog voor Vervangingspercentage

veel bedrijven mogelijkheden zijn om

Anders dan in de melkveehouderij

betere prestaties neer te zetten en een

moeten de koeien in de zoogkoeienhou-

hoger inkomen te halen.

derij veel sneller circuleren. Jongere

Het is zaak die elementen aan te pakken

dieren groeien nog en produceren dus

waar u als veehouder effectief invloed

naast hun kalf ook nog extra vlees. Bij

op heeft. Begin met de verschillende

660 kg. Met een groei van ongeveer

oudere dieren is de groei veelal miniem

onderdelen van de ‘jaargroei per

750g/dag haalt een vaars dit streef­

en wordt er enkel een kalf geprodu-

zoogkoe’ eens kritisch te beoordelen

gewicht op een leeftijd tussen de 24 à

ceerd. Bovendien is de verkoopprijs voor

voor uw eigen bedrijf. Welk verbeterpunt

26 maanden. In de resultaten was de

oudere reformkoeien duidelijk lager dan

levert het snelst extra rendement op?

range van de afkalfleeftijd 23 tot 32

voor reformkoeien die twee keer gekalfd

Wat zijn de invloedfactoren hiervan?

maanden. Streefdoel: dieren moeten op

hebben. Zet ze dan ook zo jong mogelijk

Maak een plan van aanpak op en vooral

een leeftijd van 14 à 15 maanden bij een

af. Jonge reformdieren afmesten

hou vast aan die gemaakte keuze.

Tussenkalftijd min 2 weken, levert €30 per zoogkoe

Bovi Mel Vital: specifiek voor zoogkoeien Bovi Mel Vital is een mengsel van grondstoffen, samenge-

zoogkoeien. De spoorelementen zijn organisch gebonden,

stelde korrels en supplementen speciaal voor zoogkoeien.

waardoor ze veel beter opgenomen worden.

Alle voedingselementen voor het bevorderen van de

Toepassing

vruchtbaarheid van koeien en de vitaliteit van pasgeboren

2 maand voor kalven, 2 kg/dag/zoogkoe:

kalveren zijn hierin verwerkt. Bij de ontwikkeling van Bovi

• Goede voorbereiding op het kalven

Mel Vital heeft ForFarmers zich gebaseerd op de resultaten

• Vitaal kalf met hoge weerstand

van de gezondheidsstatus van tientallen zoogkoeienbedrij-

• Uitstekende biestkwaliteit

ven. De verhouding van mineralen en spoorelementen is

• Goede reiniging van de baarmoeder

volledig afgestemd op de behoeften en tekorten van

• Betere vruchtbaarheid


Nieuw

Vita Comfort, alles-in-ĂŠĂŠn mengsel Naast de structuurbron bevat het ook buffers die de pensgezondheid en -ontwikkeling stimuleren. Deze combinatie maakt het product uniek en uiterst veilig. De uitgebalanceerde samenstelling stimuleert de groei van het kalf maximaal. Daarenboven zorgen de juiste vitaminen, mineralen en spoorelementen voor een uniek product. Omdat Vita Comfort zeer goed gemengd is, en het stro van constante kwaliteit is, is er tevens geen selectie mogelijk. De kalveren vreten alles netjes op zodat ze alle benodigde nutriĂŤnten in de juiste verhouding opnemen. Vita Comfort bevat bovendien ook Care+ premix die zorgt voor een goede darmgezondheid en coccidiose helpt voorkomen. De kalveren vreten ook geen stro meer van op de grond, wat het risico op coccidiose nog vermindert. Proeven Vita Comfort werd al uitvoerig getest Wilt u uw kalveren veilig en op een

Vita Comfort is een zeer veilig kalvervoer

op verschillende bedrijven. En dit zowel

gemakkelijke manier voeren? Wilt u

dankzij zijn constante kwaliteit in

op melkvee als op vleesvee bedrijven.

gezonde kalveren en de groei en

combinatie met een goede structuurbron.

De veehouders zijn unaniem: de opname

ontwikkeling van het kalf maximaal

Het mag onbeperkt aangeboden worden.

is uitmuntend. Het tweede positieve punt

stimuleren? Wilt u een vaars die binnen

Naast Vita Comfort hoeft u de kalveren

dat de veehouders vernoemen is de mest.

de 24 maand afkalft en vlot melk

enkel nog van water te voorzien en u bent

Deze is zeer goed verteerd en de consis-

produceert. Vita Comfort is wat u zoekt!

klaar.

tentie is perfect. Het werken met Vita Comfort ervaren de veehouders tevens

Wat is Vita Comfort?

Waarom Vita Comfort?

als zeer eenvoudig en makkelijk. Samen

Vita Comfort is een mengsel van een

De opname van het voer is zeer goed. Vita

met de gezonde kalveren levert dit extra

speciaal hiervoor ontwikkeld Vita

Comfort is een smakelijk product dat de

werkplezier op.

krachtvoer, ontstoft en kort gehakseld

voeropname van het kalf stimuleert. Het

tarwestro en melasse. Het is een

fijn gehakseld en ontstoft tarwestro van

Benut het genetisch potentieel van uw

compleet en uitgebalanceerd voer voor

constante kwaliteit zorgt voor een goede

kalveren dus ten volle, en voer Vita

kalveren van 0 tot 5 maanden.

herkauwactiviteit en pensontwikkeling.

Comfort.

1116BE

ForFarmers België Voertaal Rundvee 2016 nr 2  
ForFarmers België Voertaal Rundvee 2016 nr 2