Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

VOer

Ruwvoer

NR 1 2015

taal l a i c e sp

Op bezoek bij Vincent Maes

2

“Ruwvoer verbeteren om kosten te verminderen” ForFarmers maïsrassen

3

Waarom kiezen voor Novurea ?

4


2

Reportage

“Ruwvoer verbeteren om kosten te verminderen” cialist van ForFarmers, zette Vincent geleidelijk de stap naar het zaaien van andere voedergewassen. De bedoeling was om de productiviteit en de kwaliteit van het gewas te verhogen. “Het advies van Jean-Michel Moureaux, ruwvoerspecialist bij ForFarmers, laat me toe beter ruwvoer te produceren en efficiënter te bemesten. Uiteindelijk kan ik meer melk halen uit ruwvoer en van eigen land”, legt Vincent uit. Novurea Via een jaarlijks opgemaakt bemestingsplan wordt de drijfmest beter benut­. Als kunstmest wordt er bewust gekozen voor Novurea. De combinatie van Novurea in het begin van het seizoen en het werk van de drijfmest nadien levert betere resultaten op. Bij In Hennuyères leidt Vincent Maes

neteelt vergt veel aandacht, van het

verder afgelegen percelen, nieuw in-

samen­met zijn ouders het familie-

zaaien tot het oogsten. Luzerne kan vier

gezaaid grasland of bij tekort aan drijf-

bedrijf in goede banen. Het is een

tot vijf jaar blijven groeien. Dit voederge-

mest, kiest Vincent voor de meststof

gemengd bedrijf met akkerbouw (tarwe,

was zorgt voor een hoog rendement en

Novurea Compleet. Op deze percelen

bieten, cichorei en maïs) en een tach-

een uitstekende kwaliteit. Het kent een

is drijfmest toedienen in het voorjaar

tigtal melkkoeien, typisch voor Waals-

lange levensduur en heeft weinig stikstof

meestal niet mogelijk. Novurea wordt

Brabant. 45% van de oppervlakte wordt

nodig. Sinds enkele jaren gebruiken ze

geleverd in bigbags van 500 of 600 kg,

gebruikt voor het telen van ruwvoer.

ook de weidemengsels van ForFarmers,

wat het gebruik en de opslag ervan

vooral Topgrass Herkauw. Omdat ze erg

vergemakkelijkt. Doordat Novurea 70%

Meer ruwvoer van eigen grond

ontgoocheld waren over de middelmatige

meer stikstof bevat dan KAS worden er

Vanaf het begin wou Vincent meer eigen

kwaliteit van Italiaans raaigras, wilden ze

per volle strooier meer hectares ge-

ruwvoer telen om de melkproductie

graag andere grasmengsels zaaien. Dit

strooid. Meer stikstof betekent minder

te verbeteren. Hij begon daarom met

jaar werd er vier keer gemaaid. De laatste

tonnen te transporteren, minder op te

het inzaaien van luzerne op een op-

keer was begin september. Topgrass

slaan en te strooien.

pervlakte van 10 hectare. Dit jaar was

Herkauw is een mengsel dat zeer goede

Ook dat is efficiënt strooien.

het rendement buitengewoon hoog.

resultaten oplevert, zowel op droge als op

“Luzerne met meer dan 17 % ruw eiwit

zware grond.

is een zeer interessant voedergewas, vooral voor koeien die het hele jaar op

Topondersteuning voor ruwvoer

stal blijven”, aldus Vincent. De luzer-

Dankzij het advies van de ruwvoerspe-


Maïs

3

ForFarmers maïsrassen, gevestigde waarden en sterke nieuwkomers op maat van elk bedrijf! Vroege kuilmaïs

Hierdoor draagt LG 31.211 het label

Met vroege kuilmaïs kiezen landbou-

’Animal Nutrition’ van kweker Lima-

wers voor een grote oogstzekerheid

grain. LG 31.211 is kandidaat voor

vaak gecombineerd met uitstekende

opname­in de Belgische Rassenlijst

voederwaarden. Voor een maïskuil met

voor zowel silo- als korrelmaïs.

topverteerbaarheid is Cathy de referentie, dit ras bevestigt haar uitstekende

Dubbeldoel: maïs voor zowel

verteerbaarheid en hoge opbrengst in

kuil als korrel

de officiële proeven van de Belgische

Landbouwers die kiezen voor oogst-

Rassenlijst en het CIPF.

flexibiliteit doen er goed aan rassen te

Naast deze gevestigde waarde in de kuil

nemen die goede opbrengsten geven in

2014 behaalde Juvento de hoogste score

vult ForFarmers zijn assortiment aan

de kuil, maar die daarnaast ook langer

voor bruto-inkomen in de korrelmaïs.

met enkele sterke nieuwkomers. Het

op het veld kunnen blijven afrijpen om

ras LG 31.211 is een zeer vroeg silo-

te oogsten als korrelmaïs.

Half-vroege tot half-late kuilmaïs

maïsras en dus uiterst geschikt voor wie

De nieuwe topper van afgelopen jaar is

Landbouwers die op zoek zijn naar

vroeg wil oogsten (EAG) of pas laat kan

ongetwijfeld Juvento. Dit ras van kwe-

een maïsras met een maximale DS-

zaaien, zoals bijvoorbeeld na gras. Het

ker KWS met uitstekende cijfers wordt

opbrengst per hectare kiezen best voor

ras dankt zijn uitstekende voederwaarde

in 2016 opgenomen in de Belgische

een kuilmaïsras uit het half-vroege tot

aan zowel een goede celwandverteer-

Rassenlijst voor kuilmaïs. Ook in de re-

half-late segment. Door de langere

baarheid als een hoog zetmeelgehalte.

sultaten van het CIPF voorlopig netwerk

groeiperiode kan het ‘productieapparaat’ (fotosynthese) van deze rassen langer werken met hogere opbrengsten

CATHY

LG 31.211

JUVENTO

DS-opbrengst

Verteerbaarheid

Bron

tot gevolg.

NR1 101.7 %

100.4 %

CIPF 2012-20132014

De nieuwkomer van afgelopen jaar in

VEM-opbrengst

Zetmeelgehalte

Bron

het half-vroege segment is Sunstar­.

NR 1 102 %

39,5 %

CSAR 2015

Uniek aan dit ras is zijn enorme groei­

VEM- opbrengst

Bron

vroegrijpheid (FAO 230) dezelfde topop-

NR 1 103 %

CSAR 2015

brengsten haalt als de maïsrassen in

Bruto-inkomen (korrelmaïs)

Bron

NR 1 109.7 %

CIPF 2014

kracht waardoor het ondanks zijn

het latere segment. Nieuwkomer Mas 28.A (FAO 240) in het late segment staat garant voor de al-

SUNSTAR

DS- opbrengst

Jeugdgroei

Bron

lerhoogste DS-opbrengst per hectare,

NR 2 103 %

NR 2 8.5/9

CSAR 2015

gecombineerd met een hoog zetmeelgehalte. Mas 28.A blinkt bij DLV Plant

MAS 28.A

DS- opbrengst

Bron

late kuilmaïs uit met een drogestof

NR 1 110 %

DLV Plant 2014

opbrengst van 23.3 ton per ha. Dat was 10 % boven het gemiddelde.


Bemesting

Waarom kiezen voor Novurea? Werelwijd getest, wereldwijd gebruikt en een wereldwijd succes! Novurea is in de Benelux de stikstofmeststof met laagste kosten en hoogste saldo. De wereldwijde proefresultaten en de 35.000 ha strooi-ervaring­bevestigen dat de prestaties van Novurea aansluiten bij wat de gebruikers verwachten. Een efficiënte stikstofbenutting, perfecte strooi-eigenschappen en maximale gewasopbrengst, is de reden waarom een sterk groeiend aantal veehouders kiest voor Novurea als favoriete stikstofmeststof. Wat bleek: 1. Een snellere groei. 2. Robuuster en steviger gras. 3. 18% meer opbrengst (gemeten met een graslandmeter). 4. Op de weiden groeide het gras constant en overvloedig en het zag er zeer goed uit. Mijn beste grasproductie in de lente ooit. Het product wordt in grote bigbags

Jannie De Baere

Philippe Neycken

ForFarmers dealer

110 melkkoeien - Welkenraedt

geleverd, het is gemakkelijk op te slaan en door de hoge concentratie (46%) besparen we arbeid.”

(Oostkantons) “Het derde seizoen op rij bieden wij

“Hier is het sleutelwoord: ‘maximaal

onze klanten massaal Novurea aan.

ruwvoer produceren’. De oppervlakte

We zien Novurea als een meststof die

is beperkt en we moeten daarom extra

je weersonafhankelijk kunt strooien.

gras aankopen.” Na een bezoek met

Een koud en droog voorjaar 2015

Stikstof uit Novurea wordt gecontro-

de CETA aan een collega in de lente

zorgt voor zwaveltekorten. Ruim één

leerd omgezet. Op die manier wordt

van 2014 was Philippe positief verrast

op de drie voorjaarskuilen van 2015

in het vroege voorjaar minder stikstof

door diens graspercelen: “Het gras was

heeft een lage S-index. Dat duidt

blootgesteld aan uitspoeling. Novurea

steviger en donkerder van kleur. Dit was

op een te krappe zwavelvoorziening

passen we steeds meer toe in meer-

veelbelovend: de lente van 2014 was bij-

(S). Een krappe S-voorziening leidt

dere snedes. Behalve grasland, wordt

zonder koud in maart en april, met zelfs

tot lagere­eiwitopbrengsten en een

Novurea­in toenemende mate gebruikt

periodes van vorst. Op andere locaties

lagere stikstofbenutting. Een zwa-

in de maïsteelt. De maïsteelt vraagt

had dat de groei van het gras afge-

velbemesting met Novurea+S voor de

door de strenge bemestingsnormen,

remd. Na een infovergadering over de

eerste en tweede snede kan veel extra

over een langere periode, stikstof voor

werking van het product besloot ik om

rendement opleveren. (Bron BLGG)

een optimale groei. Novurea staat bij

Novurea op grote schaal te gebruiken.

onze klanten bekend als kwaliteits-

Ik nam de proef op de som en vergeleek

meststof. En de korrelkwaliteit… die is

Novurea+S met ammoniaknitraat

gewoon perfect!”

(27 %N).

Belang van zwavel

ForFarmers: Ruwvoer Special 2015  
ForFarmers: Ruwvoer Special 2015