Page 4

Bemesting

Waarom kiezen voor Novurea? Werelwijd getest, wereldwijd gebruikt en een wereldwijd succes! Novurea is in de Benelux de stikstofmeststof met laagste kosten en hoogste saldo. De wereldwijde proefresultaten en de 35.000 ha strooi-ervaring­bevestigen dat de prestaties van Novurea aansluiten bij wat de gebruikers verwachten. Een efficiënte stikstofbenutting, perfecte strooi-eigenschappen en maximale gewasopbrengst, is de reden waarom een sterk groeiend aantal veehouders kiest voor Novurea als favoriete stikstofmeststof. Wat bleek: 1. Een snellere groei. 2. Robuuster en steviger gras. 3. 18% meer opbrengst (gemeten met een graslandmeter). 4. Op de weiden groeide het gras constant en overvloedig en het zag er zeer goed uit. Mijn beste grasproductie in de lente ooit. Het product wordt in grote bigbags

Jannie De Baere

Philippe Neycken

ForFarmers dealer

110 melkkoeien - Welkenraedt

geleverd, het is gemakkelijk op te slaan en door de hoge concentratie (46%) besparen we arbeid.”

(Oostkantons) “Het derde seizoen op rij bieden wij

“Hier is het sleutelwoord: ‘maximaal

onze klanten massaal Novurea aan.

ruwvoer produceren’. De oppervlakte

We zien Novurea als een meststof die

is beperkt en we moeten daarom extra

je weersonafhankelijk kunt strooien.

gras aankopen.” Na een bezoek met

Een koud en droog voorjaar 2015

Stikstof uit Novurea wordt gecontro-

de CETA aan een collega in de lente

zorgt voor zwaveltekorten. Ruim één

leerd omgezet. Op die manier wordt

van 2014 was Philippe positief verrast

op de drie voorjaarskuilen van 2015

in het vroege voorjaar minder stikstof

door diens graspercelen: “Het gras was

heeft een lage S-index. Dat duidt

blootgesteld aan uitspoeling. Novurea

steviger en donkerder van kleur. Dit was

op een te krappe zwavelvoorziening

passen we steeds meer toe in meer-

veelbelovend: de lente van 2014 was bij-

(S). Een krappe S-voorziening leidt

dere snedes. Behalve grasland, wordt

zonder koud in maart en april, met zelfs

tot lagere­eiwitopbrengsten en een

Novurea­in toenemende mate gebruikt

periodes van vorst. Op andere locaties

lagere stikstofbenutting. Een zwa-

in de maïsteelt. De maïsteelt vraagt

had dat de groei van het gras afge-

velbemesting met Novurea+S voor de

door de strenge bemestingsnormen,

remd. Na een infovergadering over de

eerste en tweede snede kan veel extra

over een langere periode, stikstof voor

werking van het product besloot ik om

rendement opleveren. (Bron BLGG)

een optimale groei. Novurea staat bij

Novurea op grote schaal te gebruiken.

onze klanten bekend als kwaliteits-

Ik nam de proef op de som en vergeleek

meststof. En de korrelkwaliteit… die is

Novurea+S met ammoniaknitraat

gewoon perfect!”

(27 %N).

Belang van zwavel

ForFarmers: Ruwvoer Special 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you