Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

NR 3 2015

VOer

taal

Zweven er rond uw bedrijf duizenden euro’s?

4

Op bezoek bij de familie Vandousselaere

6

“Hoge daggroei en lage afkalfleeftijd is de uitdaging!” Vruchtbare zoogkoeien en vitale kalveren

11


2

Inhoud 02 Feed2Meat, dé voedingsaapak voor vleesvee 03 Column

Vleesvee

Feed2Meat - dé voedingsaan

04 Zweven er rond uw bedrijf ook duizenden euro’s? 06 Reportage vleesvee: op bezoek bij de familie Vandousselaere 08 Intensief voeren van kalveren tijdens de melkperiode 09 Praktijkproef kalveropfok 10 Leg geen hypotheek op de toekomst van uw melkvee 11 V  ruchtbare zoogkoeien en vitale kalveren Feed2Meat, de voedingsaanpak van

Er wordt ook rekening gehouden met

ForFarmers voor vleesvee, is gericht op

het effect van de duur dat ruwvoer in de

een probleemloze groei van gezonde

kuil zit. Ruwvoer dat langer in de kuil

dieren. De uitgekiende voeders uit het

zit, gedraagt zich anders qua verte-

Feed2Meat assortiment en het deskun-

ringssnelheid en vraagt de nodige

dig advies van de vleesveespecialist

bijsturingen van het rantsoen.

vormen de basis voor een optimale voerbenutting. Dit resulteert in betere

Sturen op pensgezondheid

technische resultaten en vleeskwaliteit

Een gezonde pens is cruciaal.

op maat, wat uiteindelijk een beter

ForFarmers­werkt hiervoor met twee

saldo per dierplaats oplevert.

unieke kengetallen voor pensgezondheid: HerkauwIndex en VerzuringsIndex.

Colofon Voertaal Rundvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Betere inschatting ruwvoerkwaliteit

Hiermee sturen we naar een optimale

ForFarmers bepaalt, naast de klassieke

balans in de pens van herkauw(buffer)

voederwaardering, standaard ook de

capaciteit en zuurbelasting.

verteringssnelheid van de ruwvoeders. Deze wordt niet berekend maar direct

Rantsoen en praktisch advies

nauwkeurig bepaald door unieke NIRS

Door gebruik te maken van de nieuwste

ijklijnen.

kennis op gebied van voederwaardering


Column

npak voor vleesvee

Europese vee­houderij in zwaar weer

en dierbehoeften gekoppeld aan de

De frustratie bij veehouders was zelden zo

expertise van de ForFarmers vlees-

groot en het vertrouwen in de toekomst

veespecialist wordt een optimaal

zelden zo klein. De redenen zijn divers

rantsoen opgemaakt. Een rantsoen

maar de hoofdreden van de malaise ligt bij

gericht op voerbenutting. Dieren die het

het Europees Landbouwbeleid. Enerzijds

voer beter benutten, produceren

produceren voor een wereldmarkt waar

efficiënter en zorgen voor een beter

vraag en aanbod de marktprijs bepalen en

saldo per dierplaats.

anderzijds de gekende strenge productieeisen. Niettemin is het voor elk individueel

Voerassortiment

bedrijf noodzaak om zich te focussen op

Het Feed2Meat assortiment bestaat uit

datgene waar het zelf direct invloed op

verschillende voerreeksen. Elke reeks

heeft.

heeft zijn eigen kenmerken om invulling te geven aan individuele doelstellingen

ForFarmers blijft daarom bedrijven

van de vleesveehouder en passend bij

ondersteunen en adviseren vanuit een

de voerstrategie en het type rantsoen.

conceptmatige aanpak om de afzonderlijke

Feed 2Meat werkt beter! Vraag er naar

processen op het bedrijf: melk- en vlees-

bij de vleesveespecialist.

productie, droogstand en vruchtbaarheid, kalf en jongvee opfok en ruwvoerproductie en -kwaliteit scherp te hebben. Met als doel samen met de veehouder keuzes te kunnen maken op datgene wat direct saldo verbeterend werkt. Immers, ook in de toekomst zullen opbrengstprijzen blijven fluctueren. Het is net daarom cruciaal om u te richten op zaken waar u wel een invloed op heeft en te zorgen dat uw bedrijf technisch goed draait op alle onderdelen.

Yvan Buddaert – Sectormanager Rundvee

Reageren?

Mail naar info@forfarmers.be

3


4

Melkvee

Zweven er rond uw bedrijf ook duizenden euro’s? Om melkveehouders te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes in hun bedrijfsvoering heeft ForFarmers de totaalaanpak Melk€fficiënt geïntroduceerd. Het bijbehorende rekenprogramma rekent met de eigen bedrijfsgegevens en bedrijfsspecifieke kengetallen zodat verschillende scenario’s voor uw bedrijf direct kunnen worden doorgerekend. Focus op beïnvloedbare zaken

resultaten zag deze veehouder met een

bedrijfsniveau met 2,5 ton drogestof per

Het rekenprogramma brengt de

tussenkalftijd van 393 dagen weinig

hectare vermeerdert, kan hij met

afzonderlijke processen op het bedrijf in

ruimte voor verbetering.

dezelfde hectares ruwvoer 26 koeien

kaart waar u als melkveehouder zelf

Door met zijn eigen gegevens in

meer gaan voeren. Gerekend met de

direct een invloed op heeft: melken,

Melk€fficiënt te rekenen, kreeg hij inzicht

huidige melkprijs van 28 cent is de extra

droogstand, jongveeopfok en ruwvoer-

in de winst die hij kon behalen door de

voerwinst die het totale bedrijf kan

teelt. Ook in de toekomst zullen

ruwvoerteelt te optimaliseren. De

maken met de gekozen maatregel ruim

melk- en voerprijzen immers blijven fluctueren en daar heeft u nauwelijks invloed op. Het is net daarom cruciaal om u te richten op zaken waar u wel een invloed op hebt en te zorgen dat uw bedrijf technisch goed draait.

“Melk€fficiënt toont de kansen op uw bedrijf”

17.000 euro. Vermits er nog voldoende stalruimte ter beschikking is, kan deze uitbreiding zonder extra investeringen gerealiseerd worden. In de berekening is het investeringsbedrag voor aankoop van deze extra koeien niet meegere-

drogestof opbrengst van zijn maïs lag met

kend. De afschrijving is wel mee

Rekenen met eigen gegevens

14 ton DS per ha nog enigszins correct.

verrekend in het balkje van afschrijving

Eén van de melkveehouders die al

Echter door opmeting van de voorraad

vee (zie grafiek 1).

kennismaakte met deze aanpak zag met

gras en deze te delen door het aantal

zijn bedrijf geen mogelijkheden meer

gemaaide hectares, kwam hij tot de

Door deze berekening kreeg de veehou-

om te optimaliseren. Hij maakte zich

vaststelling dat er met 6,5 ton drogestof

der zicht op de mogelijkheden die er

dan ook zorgen over de toekomst van

opbrengst per hectare grasland nog een

nog op zijn bedrijf liggen. Natuurlijk zal

zijn bedrijf. Op het bedrijf worden er

ruime vooruitgang te boeken is. Deze

bovenstaand scenario niet voor elk

jaarrond 92 koeien gemolken met een

berekening gaf hem ook direct de reden

bedrijf de pasklare oplossing bieden.

gemiddelde productie van 8955 kg melk.

voor de te krappe voorraden op zijn

Of u nu kiest voor het verbeteren van

Met 77 ha land, waarvan 25 ha maïs en

bedrijf en de noodzaak tot aankoop van

uw ruwvoermanagement of voor een

52 ha grasland is er op dit bedrijf meer

ruwvoer in bepaalde jaren.

andere maatregel om uw bedrijf te

dan genoeg grond aanwezig. De afkalf­

optimaliseren, is geheel afhankelijk van

leeftijd van de vaarzen zit met 24

Aanpak op bedrijfsniveau

maanden ruim onder het landelijk

Als de drogestof opbrengst van zijn

gemiddelde en ook qua vruchtbaarheids-

grasland door een gericht advies op

uw eigen bedrijfssituatie.


Bewustwording van eigen resultaten

5

Grafiek 1

Deze totaalaanpak laat veehouders dus de kansen op hun bedrijf zien. Dit

Netto Voerwinst € 17.720

betekent echter ook in vele gevallen geconfronteerd worden met de huidige € 50.000

bedrijfsvoering en efficiëntie ervan. Vraag gerust naar een doorlichting van

€ 40.000

uw bedrijf door de Forfarmers mede-

€ 30.000

werker uit uw regio om inzicht te verkrijgen in het verborgen rendement

€ 20.000

op uw bedrijf.

€ 10.000 Toelichting grafiek 1:

€0

Door de inbreng van 26 koeien (inclusief droge) stijgt de melkomzet met ruim

-€ 10.000

43.000 euro. Voerkosten nemen toe

-€ 20.000

omdat er voor deze aangekochte dieren ook extra krachtvoer verstrekt moet

-€ 30.000

worden. Melkgeld – voerkosten =

Me

voersaldo. Daarnaast is ook de afschrij-

t

ten

ze

m lko

Vo

e

s rko

ee

ldo

a ers

Vo

v ing

rijv

h fsc

t

Ve

ta es

M

A

ving van de aankoop meegerekend en

t

erw

o

ov

tt Ne

t

ins

fze

ze

m eo

verkrijgt deze veehouder meer uit omzet en aanwas (verkoop van extra kalveren en reforme koeien). Optelsom van deze posten zorgen voor een extra

Grafiek 2

voerwinst van meer dan 17.000 euro! Toelichting grafiek 2: Extra productie van ruwvoer kan integraal doorgeschoven worden naar Naar melkvee

de aangekochte dieren en hun bijbehoruwvoer aangekocht moet worden.

MEER INFO? Wilt u weten wat Melk€fficiënt voor u kan betekenen, neem contact op met uw accountmanager of onze klantendienst op 051/33 57 60. U vindt ook meer info op www.forfarmers.be/melkefficient

Gebruik ruwvoer

rend jongvee zonder dat er extra Naar jongvee

Eigen ruwvoer

Aankoop 0

200

400

600

Tonnen drogestof

800

1000


6

Reportage vleesvee

“Een hoge daggroei en een lage afkalfleeftijd is de uitdaging!” Samen met ForFarmers adviseur François Bouche bespreken vader Rudy en zoon Kristof Vandousselaere het rantsoen.

In het West-Vlaamse Ichtegem runt de

vleeskippen. Drie jaar later bouwden

Vita Elektrolyt en bij erge diarree Vita

familie Vandousselaere al 30 jaar een

Rudy en Lieve op die locatie een

Diacure. “In het ergste geval krijgen de

succesvol landbouwbedrijf. Het gesloten

rundveestal voor jongveeopfok en het

kalfjes bij diarree een volledige dag

vleesveebedrijf van Rudy en Lieve is goed

afmesten van stieren. Omdat het

geen melk om de darmen volledig te

voor een 110 tal kalvingen per jaar. Bij de

echtpaar zich volledig wilde focussen op

kunnen ontlasten”, verduidelijkt Rudy.

jongveeopfok focust het bedrijf op een

de opfok, besloten ze in 2013 te stoppen

Tot de leeftijd van 5 maanden krijgen de

lage afkalfleeftijd en dus op een hoge

met hun activiteiten in de vleeskippen.

kalfjes Vita Compleet via de Vitamatic,

daggroei per dier.

De kippenstal dient nu hoofdzakelijk als

aangevuld met hooi. “Sinds ik ze Vita

stro-opslag. Sindsdien is het aantal run-

Compleet geef, eten de kalfjes echt heel

Bedrijfsgeschiedenis

deren op het bedrijf gestegen naar een

veel hooi, wat ik alleen maar kan

In 1986 nam Rudy, samen met zijn

275 tot 300 tal.

toejuichen, want dit zorgt ervoor dat de

vrouw Lieve, de ouderlijke kasteelhoeve

penswerking bij die kalveren heel goed

over. Het landbouwbedrijf telde in die

Biestmanagement en kalveropfok

ontwikkeld is,” vertelt Rudy.

tijd een 30-tal kalvingen en er was nog

De pasgeboren kalfjes krijgen 3 keer 1,5

Van begin juli tot half augustus zijn er

geen sprake van het afmesten van

liter biest. Na de 3de melkbeurt krijgt

geen kalvingen op het bedrijf. Begin

stieren. Vanaf de overname is het bedrijf

elk kalf Effydral. Daarna krijgen ze 2

oktober haalt Rudy de dekstieren binnen

heel snel gegroeid. Kort na de over-

keer 3 liter melk per dag. Vanaf 10 à 12

om te recupereren zodat ze midden

name in ’86 startte het echtpaar op een

weken wordt het aantal liter melk en het

november terug bij de koeien kunnen

tweede locatie met de bouw van een

aantal beurten per dag afgebouwd. Om

gaan. “Zo hebben we telkens een

nieuwe pluimveestal voor 20.000

diarree tegen te gaan gebruikt Rudy

periode zonder kalvingen in de zomer,


jongvee ouder dan 18 maanden met

gemiddeld 19 maanden. “Ze wegen dan

Junior Floc Prima 23 aangevuld met

gemiddeld rond de 450 kg geslacht. Dat

Minervix Selenium om de vitaliteit bij

betekent een groei van 1020 à 1030

zijn kalveren te verhogen en de vrucht-

gram per dag”, verduidelijkt Rudy. De

baarheid te verbeteren. Het jongvee

koeien op het bedrijf Vandousselaere

wordt ook bijgevoederd met maïs tot ze

worden verkocht na 3 keizersneden.

een eerste keer afkalven.

Sommige dieren verlaten ook vroeger het bedrijf als ze niet meer drachtig te

Zoogkoeien

krijgen zijn. Ze worden regelmatig

Rudy werkt met groepen vaarzen omdat

gescand om dit te testen. De koeien

er uitsluitend met een dekstier wordt

worden mager verkocht aan een andere

gewerkt op het bedrijf. “Alle dekkingen

ForFarmers klant, die ze verder afmest.

gebeuren natuurlijk op mijn bedrijf. We kopen de dekstieren aan na een

Ruwvoer

grondige selectie door mezelf en mijn

Het grasland bemest Rudy met Novurea

zoon Kristof. We kopen enkel raszuivere

S, (Novurea verrijkt met zwavel). “Ik heb

Belgisch Witblauwe dekstieren die vrij

Novurea dit jaar voor het eerst getest en

zijn van erfelijke genetische gebreken,”

ik ben hier heel tevreden over. Het

vertelt Rudy. Na de eerste kalving

gemak van Novurea op verre weides is

hanteert Rudy een wachttijd van 3 à 4

dat je minder kilo’s per hectare moet

maanden voor hij de koe terug bij de

strooien en je moet hier ook minder

stier laat. Zo laat hij de koe de kans om

snel met een tweede fractie terug

verder uit te groeien en kan de baar-

komen dan wanneer je met ammoniak-

moeder ook herstellen na de eerste

nitraat zou werken. En er is ook geen

kalving. “Deze wachttijd verdienen we

gevaar meer voor uitspoeling. Volgend

zeker terug omdat de vaarzen die dan

jaar koop ik er dubbel zoveel aan!”

tochtig worden ook direct drachtig zijn.

besluit Rudy vrolijk.

Er zijn dan zo goed als geen verlopers,” verduidelijkt Rudy. Om de groei van 1e

Toekomstplannen

wat goed is om de infectiedruk te

kalfsvaarzen verder te zetten en om de

Over 3 jaar zou Rudy graag stoppen en

verlagen bij de kalveren,” verduidelijkt

vruchtbaarheid van zijn zoogkoeien op

het bedrijf overlaten aan zijn zoon

Rudy.

peil te houden, voedert Rudi hier ook bij

Kristof. “Alles hangt natuurlijk een beetje

met Junior Floc Prima 23 (1kg/dier/

af van de toekomstige marktomstandig-

dag), verrijkt met Minervix Se.

heden, maar onze technische resultaten

Jongvee Het doel van Rudy inzake jongveeopfok

en boekhouding zijn momenteel heel

is streven naar een afkalfleeftijd die

Afmest

goed, en onze zoon staat voor 300%

tussen de 24 en 26 maanden ligt.

In de groeiperiode worden de stieren

achter het bedrijf, dus er zijn zeker

Hiervoor is het dus noodzakelijk om een

gevoederd met Beef Mash Luxe 22 en

mogelijkheden voor een goede opvol-

hoge daggroei te realiseren bij het

maiskuil. “Ze krijgen ook voordroog bij

ging.”, verduidelijkt Rudy. Kristof heeft

jongvee. “Er zijn hierbij drie zaken

en in de zomermaanden aardappelen”,

alvast plannen met het bedrijf. “Ik zou

belangrijk: rendabiliteit van de zoog-

vult Rudy aan. In de afmestperiode, die

graag een nieuwe stal bouwen voor de

koeien, het streven naar een lage

in sommige gevallen zelfs heel kort is,

kalfjes van 0 tot 3 maanden en de huidige

afkalfleeftijd bij de vaarzen en een korte

krijgen de stieren Beef Mash Luxe Gold

kippenstal ombouwen tot jongveestal”,

tussenkalftijd”, verduidelijkt Rudy.

Plus ad lib met een klein beetje

besluit Kristof Vandousselaere­.

Om in de periode van 5 maanden tot

maiskuil. De ‘plus’-formule wordt hier

anderhalf jaar een hoge daggroei te

gebruikt omdat stieren verkocht worden

realiseren maakt Rudy gebruik van de

onder het Procervicq-label waardoor er

Junior Floc Maxima 17. In de winter-

extra vitamine E in het voer moet zitten.

maanden voert Rudy het vrouwelijk

De leeftijd van de stieren bij vertrek is

7


8

Kalveropfok

Intensief voeren van kalveren tijdens de melkperiode nastreven. En eigenlijk willen we zelfs

dag. Dit kan je gemakkelijk bereiken

800g/dag. Deze groei is genetisch

door een voldoende hoeveelheid aan

makkelijk te halen en zal de prestaties

een voldoende hoge concentratie

in de eerste lactatie al fel verbeteren.

kunstmelk te gaan voeren. We spreken

Vaak wordt ook gesproken over het

dan over 6 liter melk per dag aan een

verdubbelen van het geboortegewicht in

dosering van 160 gram poeder per

50 dagen.

aangemaakte liter melk. Dit betekent dus: 840 gram water + 160 gram poeder

De groei van kalveren in de eerste weken is cruciaal. Tientallen onder­ zoeken van over heel de wereld hebben hier al het belang van aangetoond. Maar hoe kunnen we deze groei nu het best bereiken? Wat moeten we doen om onze kalveren die groei te laten halen? En hoeveel moeten mijn kalveren dan groeien?

Melkschema

= 1 liter kunstmelk. ForFarmers heeft

Nu we weten wat we willen bereiken,

ondertussen al voldoende ervaring met

kunnen we gaan kijken hoe we dit het

het intensief voerschema en we hebben

beste invullen. Tijdens de eerste

dit ook in een schema gegoten dat op

levensweken is de kunstmelk de

bedrijfsniveau toepasbaar is.

belangrijkste voedingsbron voor het kalf. Er wordt al wel wat krachtvoer en

Voorwaarden tot succes

structuur opgenomen, maar nog niet in

Om succesvol te zijn met het intensief

die mate dat die voldoende kunnen

schema, moeten wel enkele belangrijke

bijdragen tot de groei. Dit dient eigenlijk

randvoorwaarden ingevuld zijn. Het lijkt

voor de ontwikkeling van de pens. Ook

vanzelfsprekend maar deze zijn wel

qua vitamines, mineralen en spoorele-

cruciaal om het intensief voeren

menten is kunstmelk de belangrijkste

succesvol toe te passen.

Gewenste groei

voedingsbron. Als we dan de behoefte

Eerst en vooral is het misschien goed

van het kalf, waar we 750 à 800 gram

om even stil te staan bij wat de gewens-

groei per dag van verwachten, tegen-

te groei eigenlijk is. En dan spreken we

over de hoeveelheid kunstmelk plaatsen

uiteraard over bedrijfsgemiddelden.

die er moet worden gevoerd, dan komen

Hier moeten we 750g/dag of meer

we uit op ongeveer 1kg melkpoeder per

We krijgen regelmatig de vraag of het wel interessant is om kunstmelk te voeren wanneer de melkprijs zo laag is. Maar juist in deze slechte marktomstandigheden moeten we er voor zorgen dat we zo veel

Wat Transitie koe

Hoe

Waarom

close-up rantsoen

vitaal kalf/kwaliteit biest

mogelijk melk kunnen leveren. Als je de prijs van kunstmelk gaat vergelijken met volle melk, dan is deze nog steeds €30 per opgefokt

Biestvoorziening

voldoende, snel en verse biest verstrekken

weerstand kalf

kalf goedkoper!

Aanmaken kunstmelk

zie filmpje op www.forfarmers.be/vitamilkfilm

goede vertering kunstmelk

Meer info over intensief voeren?

Huisvesting

hygiëne, ieder kalf een vers hok

weerstand kalf

manager of onze klantendienst op

Neem contact op met uw account051/33 57 60.


Kalveropfok

9

Praktijkproef kalveropfok Afkalfleeftijd

Gemiddelde groei

2,5% 7,5%

20,8%

15,0%

18,8% 25,0%

41,9%

22 tot 24 maanden

12,5%

33,1%

24 tot 26 maanden

28 tot 30 maanden

26 tot 28 maanden

< 600 g/dag

30 tot 34 maanden

Afkalfleeftijd op Belgische melkveebedrijven (bron: Vanbiervliet Audric, 2015)

22,9%

600 tot 700 g/dag

800 tot 900 g/dag

700 tot 800 g/dag

>900 g/dag

Gemiddelde groei bij kalveren tussen 0 en 6 maanden op Belgische bedrijven (bron: Vanbiervliet Audric, 2015)

ForFarmers heeft in het kader van een

de groeicurve van het kalf bepaald voor

van de kunstmelk te komen. Om een

afstudeerproject op 50 verschillende

de rest van de opfok.

goede pensontwikkeling te creëren is het

melkveebedrijven in Vlaanderen en

van belang om water en specifiek

Wallonië kalveren gewogen en gemeten.

30% van de bedrijven slaagt erin om de

kalverkrachtvoer te voeren. Op 73% van

In deze praktijkproef concentreerden we

vaarzen te laten kalven op 24 maand of

de bedrijven wordt dit niet voorzien de

ons op de kalveren tot een leeftijd van 6

jonger. Dit wil ook zeggen dat 70% van

eerste week. Dit is bepalend om aan een

maand. De deelnemende veehouders

de bedrijven nog steeds een ALVA van

voldoende hoge opname van het

kregen ook een vragenlijst voorgelegd.

meer dan 2 jaar heeft.

krachtvoer te komen op moment van

Zo hadden we een goede indruk van het

spenen. 20% van de veehouders weet

management. Door deze zaken te

Proefresultaten

dan weer niet hoeveel krachtvoer de

koppelen verkregen we interessante

Een eerste vaststelling uit de proef is dat

kalveren vreten op moment van spenen.

resultaten.

op 63% van de bedrijven de biestvoor­ ziening kan verbeteren. En dan voor­

De gemiddelde groei de eerste 6 maand

In de praktijk wordt de opfok van

namelijk hoe snel de biest verstrekt

is onderhevig aan een enorme spreiding

jongvee nog vaak naar de achtergrond

wordt na de geboorte in combinatie met

tussen de bedrijven onderling.

geschoven, onder andere door tijds­

de hoeveelheid. Er wordt dus nog te

gebrek op de groeiende bedrijven.

vaak te weinig en te laat biest gegeven.

Conclusie

De kalveren verdienen nochtans uw

De tweede vaststelling betreft de

De variatie in de praktijk is enorm. Veel

aandacht! Ze bepalen voor een groot

hoeveelheid kunstmelk die gevoerd

bedrijven kunnen hier dus nog makkelijk

stuk uw rendement binnen twee jaar.

wordt. Op 50% van de bedrijven wordt er

extra rendement halen. Net daarom heeft

Een goede opfok zorgt voor een

te weinig melk gevoerd en bovendien ook

ForFarmers het Vita concept ontwikkeld.

voldoende sterke en productieve vaars

aan een te lage concentratie. Dan is het

Vita helpt de veehouders om een goede

op een leeftijd van 22 tot 24 maand. Dit

ook logisch dat de groei te laag uitvalt.

opfokstrategie te bepalen en deze in

verkrijgt u door uw vaarzen te insemi-

Als derde belangrijke vaststelling uit de

praktische tips om te zetten zodat het op

neren op een gewicht vanaf 380kg. Om

praktijkproef bleek dat de temperatuur

het op uw bedrijf toepasbaar wordt.

dit gewicht te halen op een leeftijd van

van de kunstmelk niet gekend of niet

13 tot 15 maand zijn de eerste levens-

gerespecteerd werd. Dit is nochtans

Meer info over Vita vindt u op

maanden cruciaal. Daar wordt namelijk

noodzakelijk om tot een goede vertering

www.forfarmers.be/vita


10

Melkvee

Leg geen hypotheek op de toekomst van uw melkvee Ondersteun de weerstand van uw dieren koper opgenomen hebben in de laatste maanden voor afkalven. Door deze langdurige tekorten aan weerstandsmineralen kunnen vaarzen niet voldoende weerstand bieden tegen mastitis rond afkalven (vaarzenmastitis). Preventie en aanpak Het is dus belangrijk dat u als veehouder meerdere keren per jaar het rantsoen van elke diergroep samen met uw adviseur kritisch doorneemt om te weten waar tekorten of overschotten aan mineralen optreden. Van de meeste ruwvoeders kan ForFarmers de De weerstand van een dier is de totale

dat ze elke dag voldoende in het

reactie op alle prikkels van binnen en

rantsoen aanwezig moeten zijn om

buiten. Een voorbeeld hiervan is de

koeien vlot te laten produceren. Als een

slotgatfunctie van de speen bij melk-

koe bijvoorbeeld te weinig vreet rond

gevende en droogstaande koeien. Het

afkalven, is een extra gift van calcium

slotgat moet goed sluiten tussen de

nodig om ze op de been te houden,

verschillende melkbeurten door, om

maar ook om ze voldoende weerstand te

te vermijden dat bacteriën rond de

geven tegen andere ziekteverwekkers.

speen en het uier niet binnen dringen

Denk daarbij in eerste instantie aan te

in de speen. De slotgatspierwerking is

weinig spierkracht om de slotgatspier te

daarmee veruit de grootste barrière om

sluiten of het onvoldoende samentrek-

mastitis te voorkomen.

ken van de baarmoeder waardoor de koe aan de nageboorte blijft staan.

mineralen ontleden en deze kunnen dan bij de berekening gebruikt worden. Belangrijk hierbij is ook een juiste inschatting van de voeropname te maken waardoor de dosering in het rantsoen correct geadviseerd kan worden. Overleg met de ForFarmers specialist welke mineralensamenstelling het beste bij uw bedrijfssituatie past.

Univit gezondheidsmineralen

Daarnaast moet de weerstand van het

Selenium, koper en zink zijn micromine-

uierweefsel plus het gehele afweer­

ralen die absoluut noodzakelijk zijn voor

Voor gezonde koeien en vaarzen

systeem van de koe zelf voldoende sterk

een goede gezondheid van uw koeien.

is het belangrijk dat de dieren

zijn om de binnen geslopen bacteriën in

Speciaal aan deze micromineralen is

dagelijks een correcte dosering

het tepelkanaal te doden en op te

het feit dat ze nodig zijn als onderdeel

mineralen en vitamines binnen krij-

ruimen. Hoe beter deze afweer, hoe

van enzymen en eiwitten in het lichaam.

gen via het voer. ForFarmers heeft

meer de langleefbaarheid van uw dieren

Bij tekorten aan deze spoorelementen

daarom de Univit gezondheidsmine-

kan toenemen.

kunnen de enzymen en eiwitten niet

ralenreeks samengesteld. In deze

gevormd worden en daardoor kunnen

gezondheidslijn heeft u de keuze

Weerstandsmineralen

bepaalde afweerstoffen niet werken.

uit Univit Mobiel, Top, Preventie en

Natrium, calcium en magnesium zijn

Voorbeelden hiervan zijn vaarzen rond

Vruba.

macro-elementen die zo belangrijk zijn

afkalven die te weinig selenium en


Vleesvee

11

Vruchtbare zoogkoeien en vitale kalveren Verstrekking van specifieke mineralen veelal een noodzaak Op een modern vleesveebedrijf moeten

twee kalvingen zo kort mogelijk te

alle factoren in orde zijn om rendabel te

houden. Een lange tussenkalftijd laat

kunnen draaien. Twee van de belang-

zicht namelijk voelen in de portemon-

rijkste factoren die bijdragen tot een

nee. Geen kalf betekent immers geen

goed resultaat zijn de vruchtbaarheid

inkomen terwijl de kosten wel gewoon

van de koeien en de vitaliteit van de

doorlopen. Verkorten van de gemiddelde

kalveren.

tussenkalftijd met een maand op een bedrijf levert al snel 60 € per zoogkoe

Uit bloedanalysen van een 180tal

per jaar extra op.

praktijkbedrijven bleek de mineralenstatus van de zoogkoeien op heel veel

Vitaliteit kalveren

van die bedrijven echt ondermaats. In

De kalversterftecijfers tussen bedrijven

vergelijking met gelijkaardige analyses

onderling zijn gigantisch groot. De

blijkt dit door de jaren heen ook nog

vitaliteit van de kalveren wordt zeer

eens steeds slechter te worden.

sterk bepaald door de gezondheids­ status van de moeder. Mineralen- en

Vruchtbaarheid koeien

spoorelementenvoorzieningen van de

Het is een voortdurende uitdaging in de

moeder zijn essentieel om risico’s op

kalveren, slecht drinken en diarree

zoogkoeienhouderij om de tijd tussen

kalversterfte door algeheel zwakke

gevoeligheid te beperken. Een verlaging van kalversterfte met 5 % levert ook 50 € per zoogkoe per jaar op.

Mineralen voor zoogkoeien Minervix balans Aanvulling op goede kwaliteit ruwvoer. Complete supplementatie van mineralen en organisch gebonden spoorelementen. Minervix selenium Verbetert de vruchtbaarheid van koeien en verhoogt de vitaliteit van pasgeboren kalveren (zwakke kalveren, slecht drinken, diarreegevoeligheid). Minervix jodium

Verstrekken van Mineralen Dat in veel gevallen het verstrekken van extra mineralen geen overbodige luxe is om tekorten aan te vullen, is duidelijk. Anderzijds kan een te hoge dosering van één of ander mineraal ook zorgen voor antagonisme, of het beperken van de resorptie van andere elementen. Een goed doordachte keuze is hier dus op zijn plaats.

Bevat extra jodium voor de wintermaanden omdat bij lage omgevingstemperaturen de behoefte toeneemt. Specifieke aanvulling ter voorkoming van neonatale

ForFarmers heeft in zijn gamma

dyspneu en verminderen van doodgeboorte en vroeggeboorte.

verschillende mineralen om invulling te geven aan uw bedrijfsspecifieke

Minervix vital

tekorten en doelstellingen. Vraag

Mineralenmengsel met extra jood, zink en koper. Bevordert de kwaliteit van de

ernaar bij uw dealer of vleesvee­

huid, gaat schurft tegen en verhoogt de totale weerstand.

specialist.


Gaat u nog harder werken? Of wilt u slimmer werken? Dat kan met Melk€fficiënt. Deze praktische aanpak ondersteunt direct bij het maken van keuzes en het realiseren van doelstellingen. Meer voerwinst? Melk€fficiënt laat u in één oogopslag zien wat verstandig is om aan te pakken. Want wat goed is moet goed blijven. En wat beter kan, pakken we samen aan. Melk€fficiënt. Slimme aanpak voor voer en vee.

1015BE

Ga voor meer informatie naar: www.forfarmers.be

ForFarmers: Voertaal Rundvee 2015 nr.3  
ForFarmers: Voertaal Rundvee 2015 nr.3