Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

NR 2 2016

VOer

taal

Op weg naar een lager antibioticagebruik

4

Op bezoek bij de familie van Hecke-Desmet:

6

“Goede gezondheid en uniforme biggen met VIDA” Ferm4Farm: dé totale fermentatieaanpak

9


2

Inhoud 02 For the Future of Farming 03 Voorwoord 04 Op weg naar een lager antibioticagebruik

Nieuws

Samenwerken aan een gezonde voor de agrarische sector

06 Bedrijfsreportage: Op bezoek bij de familie van Hecke - Desmet

Het logo van ForFarmers ziet u voort-

het landbouwbedrijf zal daarom altijd

aan in combinatie met de slogan

ons hoofddoel zijn.” Een beter rende-

‘For the Future of Farming’, afgebeeld

ment is echter niet los te zien van twee

in een stempel. Is dit zomaar een mooie

andere factoren die bepalend zijn voor

08 Veiligheid op het erf

nieuwe kreet? Of gaat ForFarmers u als

de toekomst van de veehouderij: een

veehouder voortaan anders benaderen?

steeds betere diergezondheid en

09 Ferm4Farm - Dé totale fermentatieaanpak

Lammert Veenhuizen, directeur van

verhoging van de efficiëntie. En dat

ForFarmers België, geeft tekst en

maakt ForFarmers nu nog nadrukkelij-

uitleg. “We willen aan veehouders en

ker zichtbaar. Veenhuizen: “Wij geloven

10 Bedrijfsreportage: Op bezoek bij de familie Langens

aan de samenleving nog duidelijker

in een gezonde toekomst voor de

maken waar we voor staan en wat ze

agrarische sector en willen daar

van ons kunnen verwachten.”

maximaal aan bijdragen. Met ‘For the

12 Maïs zonder mycotoxines

Lammert Veenhuizen kijkt met een

alles wat wij doen gericht is op verbe-

nuchtere blik naar zaken als missie en

tering van het rendement, diergezond-

strategie van het bedrijf. “Onze klanten

heid en efficiëntie. En daarmee op de

rekenen ons af op de resultaten die zij

continuïteit van het landbouwbedrijf.

door de samenwerking met ons

Dat gaat voor ons boven alles: zonder

behalen. Rendementsverbetering op

veehouders is er geen ForFarmers.”

Future of Farming’ laten we zien dat

Bezoek onze ForFarmers stand op Agriflanders Van 12 tot en met 15 januari 2017 verwelkomen we u graag op onze stand, waar we u met plezier informeren over onze nieuwigheden voor de pluimvee-, rundvee-, varkens- en akkerbouwsector. Breng Colofon Voertaal Varkens is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

ons dus zeker een bezoekje op stand 1272 in hall 1.

“Continuïteit gaat boven alles: zonder

Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be

veehouders is er geen ForFarmers”, aldus

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

Lammert Veenhuizen.


Voorwoord

Intensief samen­werken aan de toekomst

e toekomst

Ik ben verheugd om vanuit mijn nieuwe rol als sectormanager varkens het woord tot u te mogen Wat gaan veehouders daar van merken?

richten. Eén van mijn ambities in

“For the Future of Farming” drukt uit

deze nieuwe rol is om het samen

wat wij al jaren doen en nastreven.

nog beter te doen, op lange

De veehouder zal merken dat we

termijn, en te geloven in een

krachtig op die lijn blijven inzetten

win-win voor elkaar. Sinds kort

door steeds die oplossingen te bieden

is onze missie ‘For The Future of Farming’

die voor zijn bedrijf het beste werken.

nog meer uitgesproken dan voorheen.

En die dus nodig zijn voor een gezonde

We willen onze belofte waarmaken door

toekomst. Hiervoor investeren we in

intensief samen te werken met u en samen

het beste aanbod van standaard- en

te streven naar een beter rendement, met

maatwerkvoer, zetten we de beste

een gezonde veestapel en een hogere

specialisten in op het landbouwbedrijf

efficiëntie in de toekomst. Een mooi prak-

en werken we met innovatieve pro-

tijkvoorbeeld hiervan leest u in de twee

gramma’s die onze klanten helpen om

bedrijfsreportages in deze Voertaal. In bei-

doelen te stellen en te monitoren.

namelijk waar wij voor staan. En dat is

de reportages komt ons VIDA concept aan

Melk€fficiënt en Agroscoop zijn daar

de continuïteit en gezondheid van de

bod. Een concept dat we samen met onze

goede voorbeelden van.”

bedrijven van onze klanten, een gezonde

klanten hebben mogen realiseren. Een

toekomst voor de agrarische sector en

bewijs hoe we onze belofte waar maken.

een duurzame voedsel­productie.”

De drie belangrijke pijlers hierbij zijn onze

Hoe verhoudt ‘For the Future of Farming’ zich tot ‘The total feed busi-

mensen, onze producten en uiteindelijk het

ness’, de slogan onder het logo van

Wat zijn je eigen drijfveren om te

resultaat bij onze klanten waar we ten volle

ForFarmers

werken ‘For the Future of Farming’?

voor gaan. Elk product dat we verkopen,

“The Total Feed Business staat en blijft.

“Ik ben inmiddels heel wat jaren actief

elk advies dat we geven en elke actie die

Het geeft aan dat ForFarmers focust op

voor ForFarmers. In alle functies die ik

we ondernemen toont zo onze betrokken-

voervraagstukken. Of het nu gaat om

heb gehad gaat het erom het voor de

heid bij de klant. Aan de markt kunnen we

mengvoer, grondstoffen, bijproducten

klant zo goed mogelijk te doen. Dat

helaas niet alles veranderen, hier speelt

of ruwvoer(teelt), wij willen de produc-

was zo in mijn tijd als voorlichter en

duidelijk het spel van vraag en aanbod.

ten leveren die het beste passen op het

dat is nu ik directeur ben nog steeds

Daarom is het steeds goed om samen te

bedrijf van elke klant. Onze specialisten

zo. Onze klanten worden steeds groter

kijken wat we wel kunnen doen en samen

zijn als geen ander in staat om op basis

en professioneler. Ik ontleen er veel

voor successen te gaan. We willen er dan

van de doelstellingen van de klant en

plezier aan om ForFarmers steeds

ook ten volle tegenaan met ons team, met

de specifieke bedrijfssituatie, hierin het

weer te verbeteren en het bedrijf

onze Total Feed-aanpak, en die begint met

beste advies te geven, met hetzij

samen met onze klanten steeds verder

uw behoefte. Waarom doen we wat we

standaard producten of maatwerk

te laten groeien. Eigenlijk moeten we

doen? We willen intensief samenwerken

oplossingen. Het gaat hierbij dus om

niet alleen de beste partij zijn voor de

For the Future of Farming. Alvast een pret-

wat wij doen.

klant van vandaag, maar ook voor de

tige kerst en een leuk eindejaar!

klant van morgen. Daarom spreekt Met ‘For the Future of Farming’

‘For the Future of Farming’ mij erg

Kurt Notteboom

voegen we hier iets belangrijks aan toe,

aan.”

Sectormanager Varkens

Reageren? Reageren?

MailMail naar naar voertaal@forfarmers.eu info@forfarmers.be

3


4

Gezondheid

Op weg naar een lager antibioticagebruik

De gezondheid van de varkens in uw stal

gewrichts- en hersenvliesontsteking

heids- en voermaatregelen:

is een van de belangrijkste factoren om

(veroorzaakt door streptococcen) zijn de

• Preventie van ziekten bij biggen begint

technisch goed te presteren. Vandaag

meest voorkomende aandoeningen bij

vanaf de geboorte. Biestopname is van

wordt er op veel bedrijven medicatie

biggen. De toelating van zinkoxide als

cruciaal belang! Het ForFarmers

ingezet om de gezondheid te ondersteu-

medicated feed is een alternatief voor

hulpmiddel Biest Score biedt meer

nen. Aangezien de varkenssector zich als doel gesteld heeft om het gebruik van antibiotica te doen dalen, zullen we in de nabije toekomst naar alternatieven moeten zoeken.

Minder antibiotica kan met de juiste voeders

inzicht hierover. • Met het optimale kraamstalmanagement, omgaan met grote tomen en het verantwoord verleggen van biggen wordt de infectiedruk beperkt. • Stimuleren van voeropname voor

Hoogste gebruik in biggenstal

antibiotica ter bestrijding van coli-

spenen: biggen die voor het spenen

Pas gespeende biggen zijn gevoelige

infecties. Het antibioticum amoxicilline

voldoende voeder opnemen zijn beter

dieren. Het hoogste aandeel gemedici-

wordt veel ingezet tegen streptococcen.

voorbereid op de periode na het

neerd voeder gaat daarom naar de

Een daling van het antibioticumverbruik

spenen. Het verteringsstelsel van deze

biggenstal. Diarree en slingerziekte

in de biggenbatterij kunnen we behalen

biggen is veel beter ingesteld op het

(veroorzaakt door colibacteriën) en

via een aantal management-, gezond-

opnemen van droogvoeder waardoor


het risico op verteringsproblemen veel

kiemgetal moet absoluut vermeden

lager is. Een gezondere darm betekent

worden. Wat water betreft geldt ook de

een lager risico op diarree en op

regel: minimaal 2 keer per jaar een

streptococceninfecties! Start daarom

waterstaal nemen en laten controleren.

zo vroeg mogelijk met het aanbieden van VIDA Milk (vanaf twaalf uur na de

Minder antibiotica met de juiste voeders

geboorte) en VIDA Prestarter (vanaf 3

Samen met u proberen wij op uw bedrijf

dagen leeftijd). Schakel vanaf 5 dagen

het hoogste rendement te behalen.

voor het spenen naar VIDA Maxima of

Daarom ligt de focus vaak op het

Optima 1.

technisch resultaat: biggen moeten zo

• Preventief werken i.p.v. curatief. In de

hard mogelijk groeien met de laagst

toekomst zal vaccineren nog aan

mogelijke voederconversie. Om dit te

belang winnen. Bepaal samen met uw

behalen maken we gebruik van luxe,

dierenarts het optimale vaccinatie-

uitgebalanceerde voeders. De VIDA

schema voor uw bedrijf.

biggenvoeders zijn gericht op een hoge

• Het is niet realistisch om biggen

opname en optimale technische resul­

volledig antibioticavrij op te kweken. Er

taten. Een hoge voederopname is van

moet wel gekeken worden naar een

belang om biggen vlak na het spenen

strategische manier van behandelen.

goed te laten starten. Biggen met een

Medicated feed is een gemakkelijke en

hogere voeropnamecapaciteit presteren

goede manier van behandelen. De peri-

erg goed op deze voeders. Als de

ode van medicineren via het voeder is

omstandigheden op het bedrijf echter

echter minder flexibel te kiezen.

minder goed zijn, kan dit leiden tot een

Medicineren via het drinkwater biedt

hogere gevoeligheid voor allerlei

op dat vlak meer mogelijkheden.

infecties. Daarom heeft ForFarmers de

• Overbezetting in de biggenbatterij

VIDA Vital voeders ontwikkeld. De VIDA

verhoogt het risico op gezondheids-

Vital voeders bevatten extra elementen

problemen en zorgt dus voor een

om de (darm)gezondheid van biggen te

hoger antibioticagebruik.

ondersteunen. Het ruw eiwit gehalte van

• Het stalklimaat speelt ook een

de Vital voeders is lager, het aandeel

belangrijke rol. Te veel of te weinig

(organische) zuren hoger, en de voeders

ventileren verhoogt het risico op

bevatten specifieke vezels die voor een

problemen zoals oornecrose en

gestuurde voederopname zorgen.

oor- of staartbijten. Een te koude stal

n­ingen in de biggenstal is een slechte waterkwaliteit. Water met een te hoog

management en dus ook de gezondheid op uw bedrijf. Met de ForFarmers Biest Score wordt duidelijk gemaakt of biggen voldoende biest opnemen. In bloed van pasgeboren biggen meten we het antistoffengehalte. Op bedrijven met minder goede resultaten in Biest Score is het risico op gezondheidsproblemen hoger. De aanpak op deze bedrijven ligt dan vooral op vlak van het verbeteren van het werpproces en het kraamstalmanagement vlak na de geboorte. Agroscoop zeugen is ontwikkeld door ForFarmers om de parameters van de zeugenboekhouding beter in beeld te brengen. Agroscoop zeugen verwerkt de gegevens uit uw zeugenboekhouding en vertaalt deze cijfers in overzichtelijke tabellen en staafdiagrammen. Met Agroscoop zeugen worden de verbeterpunten op uw zeugenbedrijf beter aangegeven, zodat er meer gericht op gestuurd kan worden. De ForFarmers Big Vitaliteitscheck laat zien hoe uw bedrijf scoort op vlak van geboortegewichten en spreiding van de gewichten van de pasgeboren

uitgebreide analyse gemaakt van

problemen. Laat minimaal 1 keer per

oorzaken van maag-darm aandoe­-

aan die een beter inzicht geven in het

Big Vitaliteitscheck wordt een

verhoogt het risico op gezondheids-

• Een van de meest onderschatte

ForFarmers een aantal hulpmiddelen

gewogen vlak na de geboorte. Met de

vloerverwarming in de kraamstal

list controleren.

Naast de VIDA Vital voeders biedt

biggen. Biggen worden individueel

of een te lage temperatuur van de

jaar het stalklimaat door een specia-

Een beter management met de ForFarmers hulpmiddelen.

deze gegevens. Zwaardere biggen en Wilt u meer info over een lager

meer uniforme tomen betekent een

antibioticagebruik, neem dan

betere start van de biggen en een

contact op met uw accountmanager

lager risico op gezondheidsproble-

of met onze klantendienst info@

men.

forfarmers.be – 051 33 57 60

5


6

Bedrijfsreportage

Streven naar een goede gezondheid en

uniforme biggen met VIDA Pieter van Hecke en Lien Desmet bespreken de resultaten regelmatig met accountmanager Dirk Dochy (links op foto).

Het varkensbedrijf van Pieter

graag nog verder uitbreiden met een

Lien houdt zich vooral bezig met het

van Hecke en Lien Desmet in het West-

varkenstak en begon in 2008 met de

vleesvee en de zeugen, terwijl Pieter

Vlaamse Leffinge is een vrij jong

plannen en nodige vergunningsaanvra-

meer instaat voor de akkerbouw op het

bedrijf dat in 2013 opstartte met 650

gen. Na veel studiewerk en overleg met

bedrijf. Het dek- en kraamstalmanage-

zeugen. Pieter en Lien werken in een

hun accountmanager Dirk Dochy van

ment neemt Lien volledig voor haar

4-wekensysteem en alle biggen

ForFarmers besloten ze om de zeugen

rekening. Pieter en zijn moeder springen

worden verkocht. De varkenshouders

en biggen apart te huisvesten in 2

wel bij waar nodig in de biggenbatterij.

zetten in op een goede gezondheid en

stallen die via een sas met elkaar in

Daarnaast doet de familie ook beroep op

streven ernaar zoveel mogelijk

verbinding staan. In 2012 kon worden

een externe kracht op piekmomenten

uniforme biggen te kunnen afleveren

gestart met de bouw van de varkensstal-

rond spenen, het laden van de biggen, de

per zeug per jaar. Dankzij het VIDA

len. Het nieuwe zeugenbedrijf bevindt

behandeling van de biggen en het

concept van ForFarmers slagen ze

zich op een paar kilometer van hun

reinigen van de stallen.

daar vandaag ook in.

andere landbouwbedrijf en hun woning. In juli 2013 startte het varkensbedrijf op

Inzetten op gezondheid

Bedrijfsgeschiedenis

met 650 Topigs zeugen die worden

Pieter en Lien nemen zoveel mogelijk

In 2007 namen Pieter en Lien het

gekruist met het Belgische PiĂŠtrain ras.

maatregelen om de diergezondheid op

landbouwbedrijf van Pieters ouders over

De eerste biggen waren meteen kerste-

hun bedrijf te bevorderen. “De quarantai-

dat bestond uit melkvee, vleesvee en

kindjes en zagen hun eerste levenslicht

nestal was eerst voorzien op het nieuwe

akkerbouw. Het koppel wilde het bedrijf

op kerstdag 2013.

zeugenbedrijf zelf, maar uit gezond-


heidsoverwegingen hebben we toch

Uitstekende resultaten met VIDA

Toekomst

beslist om een aparte quarantainestal te

Sinds de lancering van VIDA, het nieuwe

Ook de komende jaren willen Lien en

bouwen op het ander bedrijf ”, vertelt

biggenconcept van ForFarmers, passen

Pieter blijven inzetten op gezondheid.

Pieter. De zeugenstal bestaat uit 2

Lien en Pieter het VIDA assortiment toe.

Zo willen ze het antibioticagebruik op het

dekstallen en 3 groepen in de drachtstal.

“Dit loopt zeer goed. Sinds we gestart

bedrijf drastisch inperken. De huidige

Er is ook een apart compartiment voor

zijn met de VIDA voeders VIDA Optima 1,

hygiëne- en gezondheidsmaatregelen die

jonge zeugen met regumate boxen.

VIDA Optima 3 en VIDA Optima 5 hebben

ze nu al nemen, willen ze verder blijven

“In de biggenbatterij die bestaat uit

we nog betere resultaten. De biggen in

toepassen en waar mogelijk nog

“Met VIDA leveren we bijna geen lichte biggen meer af”

de couveuse krijgen ook VIDA optima 1.

optimaliseren.

Vandaag halen we een gemiddeld eindgewicht van 25 kg op 50 dagen in de

“We denken er ook over na om eventueel

biggenbatterij. De overgang tussen de

zelf vleesvarkens te gaan afmesten in de

verschillende voeders binnen het VIDA

toekomst. Een gesloten bedrijf zou mooi

assortiment verloopt heel vlot,” vertelt

zijn. Maar we zijn vandaag heel tevreden

2 grote compartimenten willen we het

Lien. “We zien ook dat de lichtere

met de resultaten die we halen. We

antibioticagebruik zoveel mogelijk

biggen sneller bijbenen. Sinds we VIDA

bespreken de zeugenboekhouding en de

beperken. Daarom zijn we steeds op zoek

toepassen, leveren we bijna geen lichte

resultaten uit Agroscoop regelmatig met

naar manieren om dit in de toekomst nog

biggen meer af”, vult Pieter aan.

onze accountmanager van ForFarmers,

beter te kunnen aanpakken”, vult Lien

“Kortom, we zijn tevreden over de

Dirk Dochy. Zo zorgen we er samen voor

aan.“De biggen die te licht blijven, worden

resultaten die we halen met VIDA.”

dat de technische en economische

ook verhokt naar een andere stal, maar

Wat er ook opvalt volgens accountma-

resultaten op ons bedrijf zo optimaal

dat aantal is nu eigenlijk beperkt tot een

nager Dirk Dochy is dat de voeropname

mogelijk zijn, vandaag en in de toe-

stuk of 10. En verder letten we ook goed

na spenen zeer goed is waardoor ze

komst,” besluit Pieter.

op de looplijnen en zitten de biggen ruim

uniformer uitgroeien. “Mijn advies is om

gehuisvest. We merken toch dat al deze

minimaal 700 gram per big VIDA Optima

maatregelen de gezondheid sterk

1 te geven na spenen, daarna 6 kg per

bevorderen. De uitval op de batterij

big VIDA Optima 3 en VIDA Optima 5 als

bedroeg in 2016 gemiddeld 0,75% op ons

laatste fase”, legt Dirk uit.

bedrijf”, vertelt Pieter.

Voor meer info dirk.dochy@forfarmers.eu T. 0473 83 13 02

7


8

Veiligheid

Een veilige werkplek op het boerenerf ForFarmers wil haar medewerkers een

nog maar een greep uit de onveilige

2015 voor de locaties Ingelmunster en

veilige werkomgeving bieden. Iedereen

situaties die chauffeurs op boerenerven

Izegem gestart met een pilot ‘gevaren

die gezond op het werk komt, moet ook

tegenkomen. Dergelijke gevaarlijke

bij de losplaats’. Met deze pilot willen

gezond weer naar huis gaan. Op al onze

situaties willen we voorkomen. Daarom

we een representatief beeld krijgen van

locaties zijn hiervoor de nodige

doen we een beroep op u om samen

de veiligheidsstatus op bedrijven en

voorzieningen getroffen. Maar hoe

met ons de situatie op uw bedrijf te

klanten helpen om de losplek zo veilig

kunnen we de veiligheid van onze

beoordelen. Want u bent verantwoorde-

mogelijk te maken.

chauffeurs waarborgen op de boeren-

lijk voor een veilige werkplek voor

erven waar ze dagelijks komen? Daarbij

iedereen die op uw erf komt.

kunnen we uw hulp gebruiken.

Na afloop van de pilot maken we een plan van aanpak om iedere klant te

Pilot

adviseren in het veilig maken of houden

Loszittende losbuizen, ontluchtingspij-

Op dit moment hebben we onvoldoende

van de losplaats. Uiteindelijk krijgt

pen op grote hoogte, open putdeksels

in beeld welke risico’s de chauffeurs

ForFarmers zo van elke klant de

rondom silo’s, afval rondom de silo of

lopen tijdens het lossen van onze

lossituatie in beeld, zodat de chauffeur

gladde vloeren bij de losplaats; dit is

producten. Daarom is ForFarmers eind

weet wat hij op het erf kan verwachten.


9

Brijvoer

Ferm4Farm - Dé totale fermentatieaanpak Ferm4Farm is hét fermentatieconcept voor varkensvoer van ForFarmers. Succesfactor van dit nieuwe concept is de bijzonder efficiënte, vloeibare melkzuurbacterie met ‘Booster’. In combinatie met de allround begeleiding door fermentatiespecialisten en de monitoring- en analysetools van ForFarmers biedt Ferm4Farm een voorspelbaar resultaat: gezonde dieren die tegen lagere voerkosten beter presteren en zo bijdragen aan een hoger en duurzaam rendement in de varkenshouderij. Efficiënte, vloeibare melkzuurbacterie met ‘Booster’ De door ForFarmers ontwikkelde vloeibare melkzuurbacterie werkt sneller door de nieuwe exclusieve ForFarmers‘Booster’ die aan de ent-cultuur wordt toegevoegd. Dit zorgt voor een efficiëntere fermentatie en hogere verteerbaarheid van het ferment. De vloeibare melkzuurbacterie zorgt voor maximale vorming van melkzuur, is werkzaam in een breed pH-bereik en bij bijna alle 3 tot 5% betere voerconversie. Er komen

Getallen uit de praktijk leveren het bewijs:

door fermentatie veel meer grond-

• +6% per vleesvarkensplaats per jaar

Betere diergezondheid en betere

stoffen beschikbaar die als voer voor

• +15% per biggenplaats per jaar

technische resultaten

varkens kunnen worden ingezet en kan

• +10 % per zeug per jaar

Het smakelijke, zure, voer dat door de

flink op voerkosten worden bespaard.

fermentatie ontstaat, bevordert de ge-

Fermentatie zorgt voor een reductie van

De getallen zijn gebaseerd op resul­taten

zondheid van de dieren. Melkzuur heeft

de nitraat- en fosfaatuitscheiding, de

van ForFarmers-klanten voor en na

een positief effect op de microflora van

emissie kan tot wel 25% lager uitval-

inzet van fermentatie.

het maagdarm-systeem. Hierdoor ligt

len. Ferm4Farm levert hiermee een

het medicijngebruik bij de ForFarmers-

waardevolle bijdrage aan een duurzame

klanten die fermentatie toepassen aan-

varkenshouderij.

grondstoffen toepasbaar.

Meer info over Ferm4Farm? www.ferm4farm.be of contacteer

zienlijk lager, sommige ondernemers hebben het medicijngebruik met 80%

Beter financieel resultaat voor de boer

onze brijvoerspecialist: hans.hectors@

vermindert. Voedingsstoffen worden

Door Ferm4Farm wordt het bedrijfsren-

forfarmers.eu – 0477 37 34 61

beter ontsloten en dit leidt tot een

dement op jaarbasis verhoogd.


10

Bedrijfsreportage

Tom Langens: “Bij de overgang naar de biggenbatterij vind ik de balans voer- en melkopname heel belangrijk.”

Een goede balans tussen groei, voederconversie en voerkosten In het Limburgse Bocholt leidt de familie

zeugen overgeschakeld naar brijvoer en

Tom. Qua werkverdeling neemt Tom

Langens een gesloten varkensbedrijf

in 2008 stapte Tom mee in het bedrijf.

de biggenbatterij en het meeste werk

met 600 zeugen. Het bedrijf is verspreid

Tom startte toen met een 2 vlees­

bij de vleesvarkens voor zijn rekening.

over vier locaties. Het werk wordt netjes

varkenslocatie op brijvoer. Vandaag telt

Vader Fons staat vooral in voor het

verdeeld binnen het gezin, zodat ieder-

het bedrijf Langens 4 locaties met 600

dekmanagement, de drachtstal en de

een zijn verantwoordelijkheid heeft. Het

Topig20 zeugen in een 2-wekensysteem

mestverwerking en de boekhouding.

bedrijf Langens streeft via een goede

en wordt er alternerend gespeend.

Moeder Lucie houdt zich voornamelijk

monitoring naar de optimale balans tus-

“Om de 2 weken gaan de biggen als ze

bezig met het kraamstalmanagement.

sen groei, voederconversie en voerkos-

gespeend worden naar één van de twee

Zoon Wim draait sinds kort ook mee op

ten vanaf de geboorte tot het afleveren

biggenlocaties. Er is dus geen biggen-

het bedrijf en zal zich in de toekomst

van de vleesvarkens.

batterij op de zeugenlocatie. Daarnaast

toeleggen op de zeugen.

de

hebben we twee afmestlocaties, waarvan Bedrijfssituatie

één met een biggenbatterij op brijvoer

Biggenopfok met VIDA:

In 1985 startte Fons Langens het zeu-

en een aparte locatie met de rest van

betere voederconversie en groei

genbedrijf met een 120 tal zeugen, dat

de biggenopfok op droogvoer. Ongeveer

Sinds de lancering van het ForFarmers

al snel uitgroeide tot een bedrijf met 250

15% van de biggen wordt verkocht op

biggenconcept VIDA schakelt de familie

zeugen en een eerste vleesvarkensbedrijf

het einde van de batterijperiode, de rest

Langens het VIDA assortiment in voor

op brijvoer. Vanaf 1998 werd ook bij de

gaat naar de vleesvarkensstal,” vertelt

hun biggenopfok. In de kraamhokken


krijgen de biggen tot dag 7 VIDA Milk en

stal net geen 27 kg. Het voornaamste

Toekomst

daarna VIDA Prestarter. “De zwaarste

is ook dat je de kleinere biggen eruit

Ook in de toekomst wil de familie

biggen krijgen vanaf de laatste week

sorteert en ervoor zorgt dat die steeds

Langens­zo goedkoop mogelijk kwali-

voor het spenen al VIDA Optima 2 en de

warm genoeg opgevangen worden,

tatieve biggen blijven produceren en de

lichtste vanaf dag 4 voor vertrek naar

bijvoorbeeld met een biggenlamp. Deze

kostprijs per kilogram vleesaanzet zo

de biggenbatterij,” legt Tom uit. “In het

biggen blijven langer op de VIDA 3 fase,

laag mogelijk houden. Een goede big-

kraamhok vind ik het heel belangrijk dat

terwijl de andere biggen reeds naar een

genopfok trekt zich door in de resultaten

de biggen ook leren drinken. Twee maal

VIDA 5 kunnen.”, legt Tom uit.“Door in

bij de vleesvarkens. Ook qua gezond-

per dag krijgen ze vers water in de drink-

de biggenbatterij op brijvoer zeer nauw-

heid willen we in de toekomst dezelfde

bak. Ook in de biggenbatterij wordt dit

lettend de voederkwaliteit en installatie

maatregelen blijven handhaven zoals

3 tot 4 dagen 2 keer per dag gedaan. Dit

op te volgen, hebben we het laatste jaar

het apart houden van de zeugen en de

wordt vaak onderschat, want biggen die

een voerkostenvoordeel van 8 cent per

eigen aanfok. Er wordt bij ons dus niks

niet drinken, die vreten ook niet.”

kg vlees gerealiseerd met vergelijkbare

aangekocht,” vult Tom aan. “Verder

technische resultaten op droogvoer,”

willen we blijven streven naar de beste

“Bij de overgang naar de biggenbatterij

merkt Hans Hectors, brijvoerspecialist

resultaten en met de hulp van onze

vind ik de balans voer- en melkopname

van ForFarmers op. “Dit is het resul-

brijvoerspecialist Hans Hectors zal ons

heel belangrijk en ik merk dat dit dankzij

taat van 3 jaar focus op verbetering van

dit zeker samen ook lukken,” besluit Tom

het VIDA assortiment vlot verloopt,”

technisch resultaat. Je moet constant

Langens.

vertelt moeder Lucie. De biggen uit de

de aandacht houden op alle invloedsfac-

kraamhokken die naar de brij gaan,

toren, wat niet altijd even gemakkelijk

krijgen VIDA Optima 2 als brij tot ze

is. Ik kan er goed inkomen dat dit niet

gespeend worden. De biggen die naar de

voor iedereen is weggelegd,” vult Tom

biggenbatterij op droogvoer gaan, krijgen

verder aan.

VIDA Optima 2 droog. Hetzelfde voer wordt net na spenen ook doorgegeven.

Monitoren en resultaten bijhouden is uiterst belangrijk

Het voerschema in de biggenbatte-

Voor de familie Langens is het bijhou-

rij bestaat uit een viertal dagen VIDA

den van resultaten enorm belangrijk.

Optima 2, naargelang het speengewicht,

“Iedere varkenshouder zou de resulta-

gevolgd door gemiddeld zo’n 6.6 kg VIDA

ten eigenlijk moeten volgen. Dit is zo

Optima 3. Daarna springt Tom creatief

belangrijk. Zeker van biggen, dat is een

om met het VIDA assortiment en wordt

korte cyclus, dus die resultaten heb

een combinatie van Optima 5, Prima 5 en

je heel snel. Daar leer je uit en kan je

Sigma Start Maxima ingezet. Naargelang

winst uithalen. Alle groepen biggen die

de voederopname wordt er sneller naar

bij ons vertrekken van op het zeugen-

een volgende fase geschakeld.

bedrijf en de biggenbatterijen worden altijd gewogen,” verduidelijkt Tom. Op

“Sinds de overgang naar VIDA merken

het bedrijf Langens wordt de groei,

we toch een betere voederconversie en

sterfte, voederopname, voederconver-

groei. De laatste 2 jaar is de voedercon-

sie en voederkost gemonitord. “Het is

versie gemiddeld gezakt met 120 gram,”

vooral de goede balans tussen voe-

vertelt Tom. “Ik zie dat de biggen het

derconversie, groei en voederkost die

VIDA voeder graag mogen en makkelijk

belangrijk is. Je kan bijvoorbeeld wel

opnemen. Dit is ook heel belangrijk in

voor een lage voerprijs kiezen, maar

de biggenbatterij. De biggen moeten

wanneer biggen dan slecht groeien,

vanaf het begin goed vreten, dan is de

bepaalt je opbrengstprijs je saldo per

verdere opstart en groei sowieso al

big. Deze goede balans kan je alleen

goed. Dit jaar wogen álle opgelegde big-

bekomen als je weegt en de resultaten

gen bij overgang naar de vleesvarkens-

voldoende bijhoudt,” legt Tom uit.

“Brijvoerspecialist Hans Hectors (rechts) volgt de resultaten van het bedrijf Langens op de voet.”

Voor meer info hans.hectors@forfarmers.eu T. 0477 37 34 61

11


Maïs

Maïs zonder mycotoxines bijvoorbeeld­een verminderde immuniteit

het voor een varkenshouder zeer ver-

en voeropname en ook problemen bij de

standig om ook de mycotoxinetolerantie

vruchtbaarheid en nakomelingen.

mee te nemen in de maïsrassenkeuze. Kies voor vroege korrelmaïsrassen die

Mycotoxinevrij maïsras

geoogst kunnen worden voor 25 okto-

In maïs ontstaan mycotoxines door

ber. Na die datum stijgt het gehalte aan

fusariumaantasting in de kolven. Het ene

mycotoxines fors.

maïsras is veel gevoeliger voor kolffusa-

De gevaren van mycotoxines in grondstoffen voor varkensvoeders worden door wetenschappelijk onderzoek duidelijk. Gelukkig kunnen korrel­ maïstelers zich met de juiste maïs­ rassenkeuze indekken tegen deze

rium dan het andere. Dit hangt sterk af

Vroege rassen zijn ook zinvol voor ge-

van o.a. het schutblad. Wanneer de kolf

bruik als CCM. De vroege rassen laten

tot op het laatst goed is beschermd door

namelijk een tijdige oogst toe waardoor

een gesloten schutblad, is de kans op

het risico op structuurschade voor de

fusarium veel kleiner. Eerder adviseerde

bodem tot een minimum beperkt wordt.

Professor Johanna Fink-Gremmels van

Met LG 31.211, Juvento en Sunstar heeft

de faculteit Diergeneeskunde van de

het ForFarmers korrelmaïsrassen in

Universiteit Utrecht varkenshouders ook

haar assortiment die opbrengst met

al hun maïs altijd te laten onderzoeken

vroegrijpheid combineren en bovendien

op de gehaltes DON en ZEA.

oogstzeker zijn door hun sterke legervastheid.

Het maïsras LG 31.211 heeft een uitzonderlijk mooi gesloten schutblad en

Voor meer info

is daarom uitstekend kolf-fusariumtolerant. Naast andere belangrijke aspecten zoals vroegheid en korrelopbrengst is

hans.augustyns@forfarmers.eu T. 0475 65 13 50

gevaarlijke schimmelgifstoffen. Mycotoxines zijn giftige stoffen, geproduceerd door verschillende schimmels, die onder andere kunnen voorkomen op maïs. De meest voorkomende mycotoxines zijn DON en ZEA. Ze veroorzaken verschillende ernstige gezondheidsproblemen bij dieren. Bij varkens

Ras

Fao

Gebruik

LG 31.211

210

Droge korrel/CCM

JUVENTO

220

Droge korrel/CCM

SUNSTAR

230

CCM

MYCOTOXINETOLERANT

1216BE

ForFarmers België: Voertaal Varkens 2016 nr 2  
ForFarmers België: Voertaal Varkens 2016 nr 2