Page 1

Uitgave van Forfarmers pluimvee BELGIE

VOer

taal

PLUIMVEE

NR 1 2016

Nieuw assortiment legpluimvee

4

Inge Van Dun en Tom Brokken:

6

“Succesvol werken met losse grondstoffen” Goede voetzolen met Forza FeetFit

8


2

Inhoud 02 Agroscoop 03 Column: For the Future of Farming

Agroscoop

Mooie resultaten van steeds

04 Nieuw assortiment opstart onbehandelde hennen 05 De technisch specialisten van ForFarmers 06 Bedrijfsreportage familie Van Dun - Bokken 08 Goede Voetzolen met Forza FeetFit 10 Een veilig boerenerf 11 Productnieuws 12 Nieuws & tips Steeds meer klanten, zowel vlees-

Meer eieren

pluimvee als legpluimvee, maken

In 2016 hebben legpluimveehouders die

gebruik van het managementprogram-

van ForFarmers voeren een extra winst

ma Agroscoop (Agroscoop Vleeskuikens

behaald. Dit blijkt uit de gegevens

of Legmanager). Een goede ontwikke-

Legmanager. Dit is terug te voeren op

ling, want hoe meer data des te

hoge eiproducties in combinatie met

betrouwbaarder de referentiecijfers en

een beter doorlegvermogen en lagere

des te beter u uw eigen resultaten kunt

uitval. Gemiddeld scoorden de scharrel-

beoordelen.

en Freilandkoppels 353 eieren op 76 weken met een cumulatief uitvals­

Colofon Voertaal Pluimvee is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kan je terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding.

We hebben ondertussen van een groot

percentage van 4,9%. Het Landelijke

aantal vleeskuikenkoppels de resultaten

Legmanager-gemiddelde ligt bij

in Agroscoop verwerkt en de resultaten

scharrel- en Freilandkoppels op 76

van het laatste kwartaal zien er veelbelo-

weken op 345 eieren per opgehokte hen

vend uit. De top 25% bedrijven behaalde

met een cumulatieve uitval van 6,4%.

een voerconversie van 1,55 en een gecor-

ForFarmers-klanten raapten geduren-

rigeerde voederconversie van 1,13. De

de 2015 dus 8 eieren meer per opge-

groei kwam voor de top 25% uit op 67,4

hokte hen. Dat is een uitstekende

gram per dag. Bij de gemiddelde

prestatie, die zich laat vertalen in een

resultaten noteren we een voerconversie

hoger rendement.

van 1,58 en een gecorrigeerde voeder-

Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be

conversie van 1,19. De gemiddelde

Gedrukt op milieuvriendelijk papier.

daggroei bedroeg 65,3 gram.


Column

For the Future of Farming

meer bedrijven agroscoop

gemiddeld

Top 25%

Uitval

3.4 %

2.3 %

Groeidagen

38.1

38

2.476 kg

2.560 kg

65.1 g

67.4 g

VC

1.58

1.55

VC 1500

1.19

1.13

PG

398

424

Gemiddeld gewicht Groei/dag

Met deze positionering maakt ForFarmers duidelijk waar zij voor staat. ForFarmers wil een goede toekomst voor de boer. ForFarmers is zeer klantgericht. De klant staat voor ons steeds centraal. En de mensen die hier werken vertonen ondernemersgeest en staan zij aan zij met u. Zij werken intensief met u samen voor een concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie op het boerenerf. Daarbij staat uw bedrijfsdoelstelling voorop.

legmanager Aantal eieren op 76 weken Sterfte op 76 weken

Landelijk gemiddelde Be Ne

ForFarmers

345

353

en producten voor de totale kringloop van

6.9 %

4.9 %

Hiermee hebben we voor elk type bedrijf

ForFarmers doet meer dan het leveren van voer alleen, is sterk in kennis, advies bodem – gewas – veevoer – dierwelzijn. een optimaal advies. Dit baseren we op een doelgerichte planning en analyse van

Wat is agroscoop? Agroscoop Vleeskuikens en Legmanager zijn managementprogramma’s die inzicht geven in de technische en economische kengetallen van uw bedrijf. Agroscoop stelt vleeskuiken- en leghennenhouders in staat om goede en rendabele bedrijfsbeslissingen te nemen. Door de verhelderende analyses van de cijfers bent u in staat om – indien nodig – tijdig bij te kunnen sturen. Bovendien kunt u uw bedrijfsprestaties naast de cijfers van vergelijkbare bedrijven leggen. Zo neemt u uw bedrijfsbeslissingen op de juiste gronden. Uw accountmanager of specialist vertelt u er graag meer over!

resultaten, waarbij we ook putten uit onze internationale kennis. Uitgangspunt is en blijft dat onze Total Feed-aanpak het best mogelijke resultaat voor uw bedrijf oplevert. Als ForFarmers hebben we veel vertrouwen in de toekomst van de agrarische sector. We zetten ons maximaal in voor de continuïteit van uw bedrijf. Dat is onze belofte aan u. Op een prettige samenwerking: For the Future of Farming! Peter Van Den Dungen Verkoopleider Pluimvee

Reageren?

Mail naar voertaal@forfarmers.eu

3


4

Nieuw assortiment

Opstart onbehandelde koppels leghennen doe je met ForFarmers Investeren in de opfok ForFarmers heeft inmiddels veel praktijkervaring opgedaan met onbehandelde hennen. Niet alleen bij leghennen, maar ook in de opfok, bij ouderdieren en bij biologisch gehouden leghennen. “We zien dat er vooral in het begin veel verschil kan worden gemaakt”, aldus Schamp. “Het loont om te investeren in de opfok van de hen, juist ook als de hen net op het legbedrijf is aangekomen. De opfok van een leghen duurt geen 18 maar 30 weken. In deze periode wordt de basis voor een goed rendement gelegd.” Niet afwachten Investeren in de opfok van de hen loont; in de eerste 30 weken wordt de basis gelegd voor een goed rendement.

De vernieuwde voedingsaanpak is dan ook in vier fasen verdeeld, analoog aan de vier verschillende levensfasen van een leghen: van 0 tot 17 weken, van 17

ForFarmers is klaar voor de toekomst.

uitdagingen waarbij uitstekend voer en

tot 30 weken, van 30 tot 60 weken en van

Speciaal voor onbehandelde leghen-

het juiste advies van extra toegevoegde

60 tot >100 weken. Daar sluiten de voe-

nen heeft ForFarmers de VitaFocus

waarde zijn naast de managementaan-

ders perfect op aan. Hetzelfde geldt voor

voedingsaanpak vernieuwd. De grootste

pak van de pluimveehouder.”

de afleidingsmaterialen als pikstenen en

veranderingen zitten in de opfok- en

luzernebalen die er binnen deze aanpak

transitiefase: tot circa 30 weken wordt

Goede gezondheid en vertering

voorhanden zijn. “Alles draait erom zo

extra geïnvesteerd in de ontwikkeling

Bij de vernieuwde aanpak ligt er nog

min mogelijk stress in een koppel te ver-

van de jonge hen om zo beter in te spelen

meer nadruk op een goede gezondheid

oorzaken, want dat zorgt voor ongewenst

op het langer houden van hennen met

en een goede vertering. Selectieve op-

gedrag. Bij onbehandelde dieren kan dit

onbehandelde snavels. “Er zit heel wat

name van het voer door de hennen wordt

nu eenmaal grotere gevolgen hebben.

jaren onderzoek en praktijkervaring in

voorkomen door een constante struc-

Daarom moet je bij onbehandelde dieren

dit vernieuwde voerprogramma”, vertelt

tuur. De stabiele grondstofsamenstelling

niet afwachten, maar handelen”, stelt

Theo Schamp, nutritionist Legpluimvee

waarborgt een goede vertering. Speciale

technisch specialist Jac Matijsen. “Dus

bij ForFarmers.

vezels in het voer stimuleren de werking

kijk goed naar je hennen, die vertellen je

van de klier- en spiermaag, terwijl spe-

alles!”

De reden om VitaFocus te vernieuwen is

cifieke additieven de maag-, darm- en

tweeledig: het verbod op snavelbehan-

levergezondheid ondersteunen. Extra

deling dat er in de toekomst zit aan te

vitaminen en mineralen zorgen voor een

komen en de tendens om hennen langer

betere weerstand en een passend eiwit-

te houden. Schamp: “Hierdoor ontstaan

en aminozurenpatroon zorgt voor een

er op het leghennenbedrijf nieuwe

optimale benutting.

Meer info?

www.forfarmers.be


De specialist

5

Technisch specialisten Harrie Rouschop (l.) en Jac Matijsen: “Twee zien meer dan één.”

Meekijken over de schouder

van de ondernemer Harrie Rouschop en Jac Matijsen

Harrie vult aan: “Eigenlijk is het heel

Wat spreekt jullie het meest aan­in

zijn beide­technisch specialist bij

simpel; twee zien meer dan één.”

jullie werk?

ForFarmers­. Ze komen in beeld als er

Jac: “Het mooiste is dat je op allerlei

iets niet helemaal lekker loopt of als een

Wat is jullie meerwaarde voor de

pluimveebedrijven komt die je niet met

extra paar ogen in de stal gewenst is.

legpluimveehouder­?

elkaar kunt vergelijken, maar waar het

Jac: “Je praat over en beoordeelt het

wel overal om hetzelfde draait. Zo efficiënt

Waarin verschilt de technisch specialist

koppel, het voer en alle facetten die op

mogelijk draaien om er een goed inkomen

van de accountmanager?

dat moment belangrijk zijn, zonder dat

uit te halen. Daar gaat het ons tenslotte

Harrie: “De accountmanager is het eer-

je het over centen hoeft te hebben. Dus

allemaal om.”

ste aanspreekpunt van de ondernemer.

het belang ligt bij de dieren en niet bij de

Harrie: “Niets is zo mooi als samen met

Wij komen daarna pas in beeld.”

financiën.”

de klant terugblikken op een succes. Dus

Jac: “Als de accountmanager denkt: hier

Harrie: “Kippen houden anno 2016 is

als het probleem waarmee je aan de gang

heb ik een technisch specialist nodig

geen hobby maar een bloedserieuze

bent gegaan ook daadwerkelijk is opgelost.

om problemen op te lossen of een plan

klus waarbij ondernemers zich in een

Dat geeft mij enorm veel voldoening.”

van aanpak te maken voor een volgend

moeilijke markt staande moeten houden.

koppel. Maar ook gaan we regelmatig

Dat kunnen ze eigenlijk alleen als het in

samen op pad om te kijken of we nog op

de stal top draait. En daaraan willen wij

dezelfde golflengte zitten, want dat is

zo veel mogelijk bijdragen; technische

natuurlijk wel erg belangrijk.”

prestaties die klinken als een klok.”


6

Bedrijfsreportage

Er staat een indrukwekkende batterij silo’s op het bedrijf van Inge Van Dun en Tom Brokken.

Voerkosten omlaag en snel bijsturen met losse grondstoffen In hun nieuwe stal in het Belgische

grondstoffen bij te gaan voeren.

alles nieuw op deze locatie; dat maakte

Merksplas gebruiken Inge Van Dun en

“We zochten al langer naar mogelijk­

de uitdaging nog wat groter.

Tom Brokken losse grondstoffen voor

heden om de kosten te verlagen”, legt

de hennen. Door zelf te malen en te

Inge uit. Voor een energiedak stond de

Nutritie vanuit de stal

mengen, verlagen ze de voerkosten en

stal niet gunstig en zelf gaan sorteren

Het moet gezegd worden: de installatie

kunnen ze snel inspelen op veranderin-

zagen ze niet zitten, omdat hiervoor

en zes voorraadsilo’s waarvan vijf van 60

gen in de stal. Het vraagt om nieuwe

personeel nodig zou zijn. Na goed

kuub maken indruk. De silo’s bevatten

vaardigheden, maar gelukkig staat

overleg met Peter Van Den Dungen,

kernvoer en de grondstoffen tarwe en

Peter Van Den Dungen van ForFarmers

accountmanager legpluimvee bij

maïs. Verder worden nog kalksteentjes

hen ter zijde.

ForFarmers, en diverse bezoeken aan

toegevoegd. De grondstoffen gaan vanuit

collega-bedrijven hakten ze de knoop

een stortbak met een elevator de silo’s in.

Inge en Tom hebben een hectische tijd

door: er werd een complete maal- en

Daarvandaan gaan ze naar de hamer­

achter de rug. Nadat hun nieuwe

menginstallatie met opslag aange-

molen of de zogenoemde lintmenger.

kippenstal in 2014 was afgebrand moest

schaft. Een grote stap. Meestal ziet

Als de grondstoffen zijn gemengd en het

binnen 14 maanden een nieuwe stal in

Peter namelijk dat bedrijven klein

kernvoer is toegevoegd gaat het mengsel

productie zijn. En om het nog wat

beginnen en telkens uitbreiden. “Op die

naar de dagvoorraad-silo. Daarvan staan

uitdagender te maken besloten de

manier kunnen ondernemers er

er twee van elk zes ton. Het rantsoen

ondernemers gelijk maar losse

langzaam ingroeien.” Bovendien was

wordt in samenspraak met Peter


gemaakt. Op dit moment bestaat het uit

en inzicht in de markt. Ook op dat vlak

30 procent maïs, 30 procent tarwe en 8

vindt regelmatig overleg plaats met

procent kalksteentjes. Hoe langer de

ForFarmers. “In het begin wisten we er

kippen in productie zijn, hoe hoger het

weinig van en het is nog steeds moeilijk.

aandeel grondstoffen in het eindvoer.

Daarom is een goede advisering onont-

De resterende 32 procent is kernvoer dat

beerlijk.” Naast de lagere voerkosten

ForFarmers op maat maakt. Hiervoor

ervaren de ondernemers nog een

overlegt Peter indien nodig met de

voordeel: “We kunnen nu heel snel

‘Zicht houden op het hele proces; dat is belangrijk’

7

inspelen op een verandering in de stal. Als het eigewicht iets achterblijft of de gezondheid staat onder druk, dan is nog dezelfde dag het rantsoen aangepast. Bij volledig mengvoer moet eerst de silo leeg zijn.” Het is al een paar keer voorgeko-

afdeling nutritie van ForFarmers. Maar

men dat er iets in de samenstelling is

Peter is het eerste aanspreekpunt zodat

gewijzigd. “De laatste keer hebben we

Een aanpassing in de voersamenstelling resul-

de nutritionist feitelijk mee in de stal

bijvoorbeeld een aanpassing gedaan om

teerde vlot in een hoger eigewicht.

gaat.

het eigewicht wat te verhogen. Het had direct een goed resultaat.”

Goed advies onontbeerlijk

controle en het werken met de installatie extra tijd. Inge schat in hieraan ongeveer

Het economisch voordeel van zelf

In de vingers

twee uur per week kwijt te zijn. “Het is

mengen schuilt vooral in het voordelig

De ondernemers hebben na een half jaar

ons meegevallen. Het scheelt ook dat we

inkopen van losse grondstoffen, bij

het ‘vak van voer maken’ inmiddels

geïnteresseerd zijn in techniek.” Kinder-

voorkeur regionaal en direct van het land.

aardig in de vingers. Ze weten ook wat

ziektes in de installatie hebben de eerste

Het juiste moment van aankoop is dan

belangrijk is voor het beste resultaat:

maanden wel meer tijd gekost en

bepalend en juist dát vraagt kennis van

zicht houden op het hele proces. En niet

ergernissen opgeleverd.

alleen naar de getallen of de techniek

Bedrijfsprofiel Inge Van Dun en Tom Brokken hebben samen met Roel (de broer van Inge) een pluimveebedrijf met twee locaties in het Belgische Merksplas. Op de thuislocatie zitten 59.000 leghennen in zogenoemde kleinvolière-huisvesting. Op de tweede locatie is vorig jaar nieuw gebouwd voor 119.000 hennen, verdeeld over twee volière etagestallen. Alle kippen zijn Isa Brown, behalve 18.000 hennen op de thuislocatie; die zijn van het ras Dekalb wit. De hennen komen van broederij Vepymo. Alle eieren gaan naar Eierhandel Claes Stessens in Dessel.

kijken maar ook naar het product waar

In korte tijd veel geleerd

het om gaat. Dat speelt vooral bij het

Aangezien de eerste ronde kippen nu in

lossen van de grondstoffen. “Je moet een

de nieuwe stal zit, hebben de pluimvee-

product kunnen zien en voelen”, bena-

houders nog geen technische of econo-

drukt Peter. Juist om die reden hadden

mische resultaten. Peter verwacht dat

de ondernemers gekozen voor een

een prijsverlaging van minimaal 10 euro

stortbak. “Maar we wonen niet bij dit

per ton voer nodig is om de investering

bedrijf, dus in het begin waren we er vaak

terug te verdienen. Gezien de professio-

niet bij als er gelost werd”, aldus Tom.

naliteit en gedrevenheid van deze

En dan sta je soms voor minder aange-

ondernemers moet dat mogelijk zijn.

name verrassingen. Daarom is met de

Afhankelijk van met name het tijdstip van

leveranciers afgesproken dat Inge of Tom

inkoop en het transport bedraagt het

er altijd bij is als ze komen lossen.

financieel voordeel 5 tot 15 euro per ton,

Regelmatig nemen ze van een vracht een

aldus de adviseur. “Maar het technisch

monster om te controleren of het

resultaat is leidend en daarvoor zitten we

droge-stofpercentage en de nutriënten

er met nutritie bovenop.”

corresponderen met de factuur en de

Na de eerste ronde kunnen Inge en Tom

waardes waarmee gerekend wordt. Ook

een eerste balans opmaken. Feit is dat ze

vinden ze het belangrijk om met betrouw-

in korte tijd enorm veel hebben geleerd

bare partijen zaken te doen.

en een stuk bewuster bezig zijn met de

Vanzelfsprekend vergt de grondstof­

voeding van de kippen.


8

Nieuw

Goede voetzolen, goed voor

de dieren en uw portemonnee!

De extra uitdaging in het najaar: hoe

weinig ventileren, aan de andere kant

(minder borstbevuiling, borstirritaties

houd je ook dan de voetzolen perfect.

wil je zo veel mogelijk vocht kwijt en dus

en hakdermatitis) en minder afkeurin-

Want te natte stallen zorgen voor

meer ventileren. Voor dit dilemma is

gen in de slachterij.

problemen met de voetzolen (voetzool­

de beste oplossing: veel stoken en veel

laesies). ForFarmers­heeft daarom

ventileren. In tijden van dure energie en

Forza­FeetFit. Een aanpak waarbij

druk op de marges is dit niet de oplos-

advies­en management in combinatie

sing. Toch is goede strooiselkwaliteit

met voer zorgt voor meer sturing op

erg belangrijk, want te natte stallen

darmgezondheid en dus een betere­

vergroten het risico op voetzoollaesies.

strooiselkwaliteit. Het resultaat:

En dat gaat ten koste van de technische

gezonde­kuikens op droog strooisel.

resultaten en kost geld. Recent onder-

Voorkomen voetzoollaesies leidt tot gezondere dieren

zoek toont aan dat het voorkomen/te-

Stabielere vertering

Elke pluimveehouder kent het najaars-

rugdringen van voetzoollaesies leidt tot

Speciaal voor pluimveehouders die ex-

dilemma: aan de ene kant wil je zo veel

een betere groei en voerconversie, maar

tra aandacht willen geven aan gezonde

mogelijk de warmte binnenhouden, dus

ook tot een betere productkwaliteit

voetzolen, heeft ForFarmers Forza


Aandachtspunten & tips Het ontstaan van voetzoollaesies kent verschillende factoren. We geven u de meest kritische punten om op te letten en enkele tips om alvast mee te nemen: • Grondige reiniging en grondige desinfectie (in relatie tot ziektedruk in voorgaande ronde) • Strooiselsoort (eerste keus is houtkrullen) • Temperatuur van de vloer op dag 0 (minimaal 28 graden Celsius) • Mestkwaliteit in de eerste week (vanaf dag 4 klein en vast met wit kopje) • Minimumventilatie eerste 20 dagen (95% van de ventilatie dient om vocht af te voeren)

Dit bepaalt de strooiselkwaliteit

FeetFit ontwikkeld. Dit omvat advies,

Wilt u meer weten over hoe u uw stallen

managementmaatregelen en voeders

zo droog mogelijk houdt en daarmee

waarmee een stabielere vertering bij

voetzoollaesies voorkomt of terugdringt?

het dier wordt verkregen. In de Feet-

Neem contact op met uw ForFamers

De vochtbalans, het verschil tussen

Fit voeders zijn o.a. functionele vezels

accountmanager of specialist.

aan- en afvoer van vocht, bepaalt of

opgenomen, die de ontwikkeling en

strooisel nat wordt of droog blijft.

functionering van de spiermaag stimuleren, en hoogverteerbaar eiwit. FeetFit

De volgende factoren zijn van invloed:

heeft een positief effect op strooisel-

• Waterlijnen

kwaliteit en voetzolen. De dieren zullen

• Ventilatie

zich prettiger voelen en betere techni-

• Verwarming

sche resultaten met minder afkeuringen­

• Strooisel en waterbindend vermogen

laten zien. Onder de streep haalt u

• Diergezondheid

daarmee voorspelbaar topresultaat met

• Darmgezondheid

werkplezier!

9


10

Een veilige werkplek op het boerenerf ForFarmers wil haar medewerkers een

nog maar een greep uit de onveilige

2015 voor de locaties Ingelmunster en

veilige werkomgeving bieden. Iedereen

situaties die chauffeurs op boerenerven

Izegem gestart met een pilot ‘gevaren

die gezond op het werk komt, moet ook

tegenkomen. Dergelijke gevaarlijke

bij de losplaats’. Met deze pilot willen

gezond weer naar huis gaan. Op al onze

situaties willen we voorkomen. Daarom

we een representatief beeld krijgen van

locaties zijn hiervoor de nodige

doen we een beroep op u om samen

de veiligheidsstatus op bedrijven en

voorzieningen getroffen. Maar hoe

met ons de situatie op uw bedrijf te

klanten helpen om de losplek zo veilig

kunnen we de veiligheid van onze

beoordelen. Want u bent verantwoorde-

mogelijk te maken.

chauffeurs waarborgen op de boeren-

lijk voor een veilige werkplek voor

erven waar ze dagelijks komen? Daarbij

iedereen die op uw erf komt.

kunnen we uw hulp gebruiken.

Na afloop van de pilot maken we een plan van aanpak om iedere klant te

Pilot

adviseren in het veilig maken of houden

Loszittende losbuizen, ontluchtingspij-

Op dit moment hebben we onvoldoende

van de losplaats. Uiteindelijk krijgt

pen op grote hoogte, open putdeksels

in beeld welke risico’s de chauffeurs

ForFarmers zo van elke klant de

rondom silo’s, afval rondom de silo of

lopen tijdens het lossen van onze

lossituatie in beeld, zodat de chauffeur

gladde vloeren bij de losplaats; dit is

producten. Daarom is ForFarmers eind

weet wat hij op het erf kan verwachten.


Vernieuwde levermix voor betere levergezondheid

Productnieuws legpluimvee

ForFarmers heeft een nieuwe levermix voor leghennen. Het product is onderdeel van VitaFocus, de voedingsaanpak voor leghennen. De vernieuwde levermix zorgt voor minder vette levers zodat leghennen vitaler blijven en een koppel langer topprestaties kan blijven leveren. Verhoogde uitval bij koppels leghennen Pikstenen verminderen het risico op verenpikken in een koppel.

Stimulans voor natuurlijk pikgedrag

duidt soms op te vette levers. Een hoogproductieve hen heeft weliswaar een vette lever, maar het kan voorkomen dat er een teveel aan vetstapeling in de lever ontstaat. De lever raakt daardoor beschadigd, wat terug te zien is in minder vitale hennen, meer uitval en minder eieren. Dit kan dus flinke

Om klaar te zijn voor de toekomst heeft

wordt er een situatie gecreëerd waarin op

ForFarmers, samen met het vernieuwde

natuurlijke wijze gefoerageerd kan

assortiment legvoeders, nu ook al

worden. Het voeren van luzerne kan zo

Doelgerichte aanpak

afleidingsmaterialen speciaal voor

helpen het verenpikken te voorkomen.

De accountmanager / technisch

hennen met onbehandelde snavels in

Door de toegenomen activiteit in de

specialist van ForFarmers beschikt

het assortiment: de Compact Luzerne

darmen ontstaat er dikkere mest. Het

over hulpmiddelen om een leververvet-

balen van Den Hartog en de Pikstenen

resultaat hiervan is een droger stalbed en

ting te constateren. Met de vernieuwde

van Vilomix. Deze producten stimuleren

lagere infectiedruk in de stal.

levermix van ForFarmers wordt het

het natuurlijk pikgedrag en voorzien de

financiële schade tot gevolg hebben.

probleem vervolgens doelgericht

hen in ruime mate van extra mineralen

Pikstenen

aangepakt. De nieuwe levermix bevat

en vezelrijke voeding.

Pikstenen dienen als afleidingsmateri-

onder andere Carnitine, vitamine E en

aal en om het puntje van de snavel via

B12 en extra Choline en Betaïne. Deze

Luzerne

natuurlijke slijtage wat af te stompen.

stoffen zorgen voor extra ondersteuning

Voor het beste resultaat wordt de luzerne

Het risico op verenpikken in koppels

van het vetmetabolisme in de lever en

vanaf de eerste fase in de opfok gevoerd.

wordt hierdoor verminderd. Ook met dit

daarmee voor een betere levergezond-

Dankzij de luzerne zijn de hennen minder

product kan het best tijdens de opfok

heid. Het resultaat: vitalere hennen die

gericht op elkaar en minder verveeld en

begonnen worden.

langer renderen. De vernieuwde levermix is een onderdeel van VitaFocus­, de voedingsaanpak voor leghennen.

11


Kort nieuws

ForFarmers Ladies Day was een voltreffer!

Voorspelbaar topresultaat met Forza Pré-start De voedingsbehoefte van een vleeskuiken is de eerste 100 levensuren anders dan in de vijf weken die daarop volgen. Daarom heeft ForFarmers een nieuwe Pré-start

De eerste editie van de ForFarmers

ForFarmers klant Monique Van De

ontwikkeld. Dit voer in de vorm van

Ladies Day in België was meer dan

Sompele hoe zij dit op haar melkveebedrijf

hagelslag zorgt voor een gezonde opstart

geslaagd. Op 14 juni zakten een 150 tal

aanpakt. In de workshop varkens had

en kuikens die beter presteren.

enthousiaste boerinnen af naar het

veearts Sofie Willaert het over kraamstal-

prachtige kasteel van Zwijnaarde voor

management, en ForFarmers­klant Els

Een goede start levert een goed

een gevarieerd programma met als

Vermeulen legde uit hoe zij dit op haar

eindresultaat.

rode draad ‘Boerinnentrots’. Deze

bedrijf aanpakt. En in de workshop

Om dat te bereiken is het belangrijk dat de

Ladies Day werd volledig georganiseerd

pluimvee sprak accountmanager Broilers

kuikens de eerste dagen voldoende Forza

door en voor vrouwen en het program-

Nienke van Amelsfort over hittestress en

Pré-start opnemen. Het streven is 100

ma bestond dan ook alleen uit vrouwe-

sloot dokter Patty Annick van de Healthy

gram in de eerste 100 uur. Een goede

lijke sprekers.

Farming Association de workshop af met

opname resulteert in minder sterfte en een

haar verhaal over het ‘beter voor iedereen’

uniformer en hoger eindgewicht. Forza

concept. Als afsluiter van de dag was er de

Pré-start richt zich op een maximale

workshop ‘Trots zijn op jezelf’. De

ondersteuning van de vertering en een

workshop toonde hoe je trots op jezelf

goede ontwikkeling van het jonge kuiken.

leert zijn, door je bescheidenheid van je af

Het bevat o.a. druivensuiker. Dit geeft een

te schudden. Dit deden de boerinnen

energieboost, zodat het kuiken zich fitter

letterlijk door hun bescheidenheid weg te

voelt, wat leidt tot een snelle en

dansen. Na deze leuke workshop werd de

goede voeropname. De productvorm,

dag afgesloten met een English High Tea

een 2 mm korrel, versterkt dit effect.

het kasteel en konden we terugkijken op

Forza Pré-start kan in de voerpan en op

een geslaagde eerste editie van de

het kuikenpapier worden aangeboden.

Zo bracht Siska Morlion-Vanpeteghem

ForFarmers Ladies Day.

haar ontroerende verhaal. Ze verloor 2,5

“Pré-start is een mooie aanvulling binnen

jaar geleden haar man bij een ongeval op

Een uitgebreid fotoverslag van de Ladies

onze Forza-aanpak”, zegt Gerry De

de boerderij en zet nu samen met hun

Day vind je op www.facebook.com/

Hertefelt, product manager pluimvee bij

jonge dochtertje heel moedig het bedrijf

forfarmersbelgium en op

ForFarmers. “Het is exact afgestemd op

verder. Vervolgens vertelde Marie-Anne

www.forfarmers.be/ladiesday

de specifieke nutriëntenbehoefte van een

De Nil, CEO van het oudste vleesverwerkende bedrijf van België en ook bekend van het televisieprogramma ‘The Sky is the Limit’, haar levensverhaal met een

kuiken tijdens de eerste levensdagen.

Bezoek onze ForFarmers stand op Agriflanders

De groei van de veren is die eerste dagen beperkt, mede daarom is bijvoorbeeld de behoefte aan eiwit en aminozuren anders

1016BE

kwinkslag. Net voor de lunch bracht

Van 12 tot en met 15 januari 2017

dan in de weken daarna.” Forza Pré-start

Vlaamse Minister van Landbouw Joke

verwelkomen we u graag op onze

zorgt voor een gezonde goede groei en een

Schauvliege haar verhaal als vrouw in de

stand, waar we u met plezier

lage sterfte. Het resultaat: een betere

politiek en beantwoorde tal van vragen

informeren over onze nieuwigheden

opstart en minder uitval, en dat draagt

uit het publiek. Na de lunch gingen 3 ver-

voor de pluimvee-, rundvee-,

weer bij aan voorspelbaar topresultaat met

schillende workshops van start. In de

varkens- en akkerbouwsector. Breng

werkplezier!

workshop rundvee gaf ForFarmers

ons dus zeker een bezoekje op stand

jongveespecialiste Laura Winter tips en

1272 in hall 1.

advies rond jongveeopfok en vertelde

ForFarmers België: Voertaal Pluimvee  
ForFarmers België: Voertaal Pluimvee