Page 7

gemaakt. Op dit moment bestaat het uit

en inzicht in de markt. Ook op dat vlak

30 procent maïs, 30 procent tarwe en 8

vindt regelmatig overleg plaats met

procent kalksteentjes. Hoe langer de

ForFarmers. “In het begin wisten we er

kippen in productie zijn, hoe hoger het

weinig van en het is nog steeds moeilijk.

aandeel grondstoffen in het eindvoer.

Daarom is een goede advisering onont-

De resterende 32 procent is kernvoer dat

beerlijk.” Naast de lagere voerkosten

ForFarmers op maat maakt. Hiervoor

ervaren de ondernemers nog een

overlegt Peter indien nodig met de

voordeel: “We kunnen nu heel snel

‘Zicht houden op het hele proces; dat is belangrijk’

7

inspelen op een verandering in de stal. Als het eigewicht iets achterblijft of de gezondheid staat onder druk, dan is nog dezelfde dag het rantsoen aangepast. Bij volledig mengvoer moet eerst de silo leeg zijn.” Het is al een paar keer voorgeko-

afdeling nutritie van ForFarmers. Maar

men dat er iets in de samenstelling is

Peter is het eerste aanspreekpunt zodat

gewijzigd. “De laatste keer hebben we

Een aanpassing in de voersamenstelling resul-

de nutritionist feitelijk mee in de stal

bijvoorbeeld een aanpassing gedaan om

teerde vlot in een hoger eigewicht.

gaat.

het eigewicht wat te verhogen. Het had direct een goed resultaat.”

Goed advies onontbeerlijk

controle en het werken met de installatie extra tijd. Inge schat in hieraan ongeveer

Het economisch voordeel van zelf

In de vingers

twee uur per week kwijt te zijn. “Het is

mengen schuilt vooral in het voordelig

De ondernemers hebben na een half jaar

ons meegevallen. Het scheelt ook dat we

inkopen van losse grondstoffen, bij

het ‘vak van voer maken’ inmiddels

geïnteresseerd zijn in techniek.” Kinder-

voorkeur regionaal en direct van het land.

aardig in de vingers. Ze weten ook wat

ziektes in de installatie hebben de eerste

Het juiste moment van aankoop is dan

belangrijk is voor het beste resultaat:

maanden wel meer tijd gekost en

bepalend en juist dát vraagt kennis van

zicht houden op het hele proces. En niet

ergernissen opgeleverd.

alleen naar de getallen of de techniek

Bedrijfsprofiel Inge Van Dun en Tom Brokken hebben samen met Roel (de broer van Inge) een pluimveebedrijf met twee locaties in het Belgische Merksplas. Op de thuislocatie zitten 59.000 leghennen in zogenoemde kleinvolière-huisvesting. Op de tweede locatie is vorig jaar nieuw gebouwd voor 119.000 hennen, verdeeld over twee volière etagestallen. Alle kippen zijn Isa Brown, behalve 18.000 hennen op de thuislocatie; die zijn van het ras Dekalb wit. De hennen komen van broederij Vepymo. Alle eieren gaan naar Eierhandel Claes Stessens in Dessel.

kijken maar ook naar het product waar

In korte tijd veel geleerd

het om gaat. Dat speelt vooral bij het

Aangezien de eerste ronde kippen nu in

lossen van de grondstoffen. “Je moet een

de nieuwe stal zit, hebben de pluimvee-

product kunnen zien en voelen”, bena-

houders nog geen technische of econo-

drukt Peter. Juist om die reden hadden

mische resultaten. Peter verwacht dat

de ondernemers gekozen voor een

een prijsverlaging van minimaal 10 euro

stortbak. “Maar we wonen niet bij dit

per ton voer nodig is om de investering

bedrijf, dus in het begin waren we er vaak

terug te verdienen. Gezien de professio-

niet bij als er gelost werd”, aldus Tom.

naliteit en gedrevenheid van deze

En dan sta je soms voor minder aange-

ondernemers moet dat mogelijk zijn.

name verrassingen. Daarom is met de

Afhankelijk van met name het tijdstip van

leveranciers afgesproken dat Inge of Tom

inkoop en het transport bedraagt het

er altijd bij is als ze komen lossen.

financieel voordeel 5 tot 15 euro per ton,

Regelmatig nemen ze van een vracht een

aldus de adviseur. “Maar het technisch

monster om te controleren of het

resultaat is leidend en daarvoor zitten we

droge-stofpercentage en de nutriënten

er met nutritie bovenop.”

corresponderen met de factuur en de

Na de eerste ronde kunnen Inge en Tom

waardes waarmee gerekend wordt. Ook

een eerste balans opmaken. Feit is dat ze

vinden ze het belangrijk om met betrouw-

in korte tijd enorm veel hebben geleerd

bare partijen zaken te doen.

en een stuk bewuster bezig zijn met de

Vanzelfsprekend vergt de grondstof­

voeding van de kippen.

ForFarmers België: Voertaal Pluimvee  
ForFarmers België: Voertaal Pluimvee