Page 1

Uitgave van Forfarmers BELGIE

NR 2 2015

VOer

taal

Het leven begint met VIDA

4

Op bezoek bij de familie Bonte-Vermeulen:

8

“Kleinere biggen eerder op aflevergewicht dankzij VIDA” ForFarmers korrelmaïsrassen 11


2

Voertaal Varkens Inhoud 03 Succesvolle Open Dag Beck – Van Thillo 03 Column 04 Gebundelde kennis voor biggenvoer van de toekomst 06 VIDA - Het best passende voer voor elk bedrijf 08 Reportage: op bezoek bij familie Bonte-Vermeulen 10 Bewezen resultaten met VIDA voeders

VIDA

11 Rendement en oogstzekerheid met ForFarmers­ korrelmaïsrassen

Colofon Voertaal Varkens is een uitgave van ForFarmers. Voor meer informatie kunt u terecht bij ForFarmers: +32 (0)51 33 57 60. Overname van de artikelen is mogelijk na toestemming van de redactie en met bronvermelding. Kijk voor meer informatie op www.forfarmers.be Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.

Reportage

8

4

VIDA assortiment

6


Nieuws

Column

Voeroplossingen voor de toekomst De varkenssector verkeert in zwaar weer. Technisch goed draaien is in deze omstandig­heden des te belangrijker. ForFarmers ondersteunt u daarbij met kennis en innovaties. Het

Succesvolle Open Dag bij ForFarmers klant Beck-Van Thillo Op zaterdag 10 oktober was er een

Ook ForFarmers nam als partner deel

geslaagde Open Dag op het bedrijf Groep

aan het symposium. Wilfried Hectors

Beck-Van Thillo. Deze ForFarmers klant

en Hans Hectors gaven er een pre-

stelde er zijn nieuwe zeugenstal met

sentatie over innoverend voeren met

plaats voor 1806 zeugen, 488 opfokzeugen

ForFarmers­, toegepast op het bedrijf

en 512 vleesvarkens open voor het grote

Beck en Van Thillo. ForFarmers is al

publiek.

vanaf het begin partner in dit project en levert aanvullend voer voor biggen en

Met deze nieuwe zeugenstal is de Groep

zeugen op de bedrijven van de Groep

Beck – Van Thillo meteen het eerste

Beck-Van Thillo, alsook een groot deel

APF (Air Pathogen Free) zeugenbedrijf

aanvullend voer voor de vleesvarkens.

met virusfilters in België. Daarnaast beschikt het over een gesofisticeerde

Op het symposium mochten we maar

brijvoerinstallatie, goed voor 9 natte

liefst 450 deelnemers verwelkomen, en

bijproducten en voorzien op de aanmaak

nog eens een 1000 tal bezoekers op de

van 2 verschillende fermentatiemixen.

Open Dag zelf. De belangstelling was

Voor de voorziening van warm water

ongezien, een unieke kans om zowel de

en verwarming gebruikt het bedrijf een

gesofisticeerde brijvoerinstallatie als de

houtsnipperkachel.

nieuwe zeugenstal te bewonderen. Deze

Voorafgaand aan de open dag was er een

succesvolle dag werd afgesloten met

symposium met de voornaamste part-

een lekker hapje varkensvlees en een

ners van dit nieuwe project. De thema’s

verfrissend drankje aan de lange toog!

van het symposium waren gezondheid,

De ondernemers Ilse en Dries Beck en

genetica en brijvoer, meteen ook de

Marijke en Herman Van Thillo, kijken

pijlers van het bedrijf Groep Beck-Van

samen met ons tevreden terug op een

Thillo.

geslaagde Open Dag.

nieuwe biggenvoerprogramma dat we in deze uitgave introduceren, is daar een voorbeeld van. Het leven begint met VIDA… Onder deze slogan haalt ForFarmers samen met partner Trouw Nutrition alles uit de kast om voor elk type zeugenbedrijf dé voeroplossing voor de toekomst te bieden. De VIDA voeders resulteren in groei, gezondheid en efficiency. En dit leidt tot een beter bedrijfsresultaat voor u als zeugenhouder. En kiezen voor rendement doe je ook met de korrelmaïsrassen van ForFarmers. De korrelmaïsrassen in ons assortiment combineren opbrengst met vroegrijpheid en bovendien zijn ze oogstzeker door hun sterke legervastheid. U leest alles over onze kennis en innovaties in deze Voertaal. En voortaan kunt u ons trouwens ook terugvinden op Facebook. Like gerust onze pagina (ForFarmers Belgium), zo blijft u steeds als eerste op de hoogte van het reilen en zeilen van ForFarmers in België. Lammert Veenhuizen, Directeur ForFarmers België

Reageren? Reageren?

MailMail naar naar voertaal@forfarmers.eu info@forfarmers.be

3


4

VIDA

Gebundelde kennis voor het biggenvo Biggen gezond groot brengen tegen de

moment van afleveren of verplaatsen

laagst mogelijke kosten per kilogram

naar de vleesvarkensstal. ForFarmers

groei. Dit is samengevat de uitdaging

lanceerde het nieuwe merk recent

waar elke zeugenhouder voor staat.

gelijktijdig in vier landen: België,

Door steeds groter wordende tomen en

Nederland­, Duitsland en Engeland. VIDA

een mogelijke beperking op het gebruik

is daarmee de grootste productlance-

van medicatie wordt de rol van het voer

ring van de onderneming tot dusverre.

naast het management steeds belang­

Een andere primeur is het partnership

rijker. Met de introductie van het nieuwe

met Trouw Nutrition. Trouw Nutrition is

biggenvoerassortiment VIDA haalt

de producent van het wereldwijd

ForFarmers samen met partner Trouw

toegepaste biggenconcept Milkiwean en

Nutrition alles uit de kast om voor elk

is internationaal toonaangevend in

type zeugenbedrijf dé voeroplossing voor

onderzoek op gebied van biggenvoeding.

de toekomst te bieden.

“Door de krachtenbundeling van ForFarmers en Trouw Nutrition hebben

VIDA is een compleet voerconcept voor

we voor de ontwikkeling van VIDA de

biggen vanaf de geboorte tot het

absolute top in internationaal onderzoek

Yoram Knoop, CEO ForFarmers

Jan Fledderus, innovatiemanager Biggen, Nutrition & Innovation Centre (NIC)

“Wij willen de zeugenhouder vooruit helpen

“We willen allemaal dat elke big het

met voer en advies dat echt een oplossing

volledige groeipotentieel benut en daarmee

biedt voor de vraagstukken van vandaag en

de basis legt voor topprestaties in het

in de toekomst. Daarvoor moet je de

verdere leven. Maar wat hebben biggen

praktijk kunnen doorgronden, maar ook op

nodig om op een veilige en gezonde manier

de hoogte zijn van de nieuwste wetenschap-

goed te kunnen groeien? Die vraag was het

pelijke inzichten. Trouw Nutrition is wereldwijd toonaan­

uitgangs­punt bij de samenstelling van het VIDA voerassorti-

gevend in wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit

ment. Cruciaal is dat biggen het eiwit in het voer vrijwel

van biggenvoeding en heeft veel geïnvesteerd in praktijk-

volledig kunnen benutten voor groei in plaats van dat het een

proeven en kennis omtrent adequate toepassing van

voedingsbron wordt voor ziekteverwekkers. Daarom

voeding. Ook ForFarmers doet veel aan onderzoek en

gebruiken we voor VIDA geen gewone soja maar ultrafijn

innovatie en heeft dankzij de nauwe betrokkenheid van de

gemalen soja dat in combinatie met de andere ingrediënten

specialisten bij de bedrijfsvoering van onze klanten ook

zeer efficiënt wordt aangewend voor groei. VIDA bevat ook

diepgaande kennis van de praktijk en de vragen die leven op

grondig gereinigd, ontsloten graan dat veel beter past bij het

de boerenbedrijven. Door het partnership brengen we het

nog tere maag- en darmstelsel van jonge biggen dan regulier

beste aan wetenschappelijke kennis en praktijkkennis

graan en zorgt voor snelle en hoge beschikbaarheid van

samen. Bovendien zijn we beiden deskundig in productie.

energie. Onze kwaliteitscontrole bij het lossen van het graan

Zo hebben we alles in stelling gebracht voor de ontwikkeling

is dusdanig scherp dat de kans op hoge mycotoxinegehalten

van het allernieuwste en het allerbeste in biggenvoer.

nihil is. Verder bevat VIDA onder meer effectieve zuren en

Het resultaat is VIDA.”

enzymen voor de ontwikkeling van een gezonde darmflora.”


5

er van de toekomst in combinatie met onze diepgaande

doelstellingen ondertussen al bewezen.

praktijkkennis kunnen inzetten,”

Het afgelopen half jaar is VIDA immers

verklaart Yoram Knoop, CEO van

op meer dan 40 varkensbedrijven in de

ForFarmers.

vier landen getest. In totaal werden ruim 26.000 biggen gemonitord! De

- Aparte productieparameters voor biggenvoeders - Unieke grondstofsamenstelling en bereiding van grondstoffen - Een team van specialisten op het

Bewezen resultaat

resultaten van deze testbedrijven waren

Met de introductie van VIDA zet ForFar-

veelbelovend. Vooral de scherpe

Op elk van deze onderdelen heeft

mers nadrukkelijk in op een nummer

voederconversie en het lage uitvals-

ForFarmers keuzes gemaakt om de

één positie als leverancier van biggen-

percentage vielen heel duidelijk op.

ambitie - de top in biggenvoer - waar te

voeders in Europa. Maar VIDA is in de

gebied van biggenopfok

maken.

eerste plaats ontwikkeld om de behoef-

De 4 pijlers van VIDA

ten van elk type zeugenbedrijf in te

Een goed resultaat met biggenvoer is

Op deze pagina lichten ForFarmers CEO

kunnen vullen. De VIDA voeders blinken

het resultaat van verschillende belang-

Yoram Knoop en de specialisten in

uit in groei, gezondheid en efficiency. En

rijke punten. Het VIDA biggenvoercon-

voeding, productie en advies deze keuze

dit leidt tot een beter bedrijfsresultaat

cept steunt op vier krachtige pijlers:

toe.

voor de zeugenhouder. Een groot aantal

- De top in internationaal onderzoek en

testresultaten hebben deze ambitieuze

praktijkkennis

Daniel Maenhout, verantwoordelijke productie

Maarten van Horen, productmanager

“Goed biggenvoer maken is een ware

“Goed biggenvoer maken is van groot

kunst! De voeropname van biggen wordt

belang. Een goede toepassing is zeker even

deels bepaald door de fysieke eigenschap-

belangrijk! Zelfs het beste voer heeft

pen van het voer: korrel- en kruimelhard-

weinig waarde zonder de juiste toepassing.

heid, maalfijnheid van meel, loopeigen-

Bij ForFarmers hechten we heel veel

schappen van meel in de voederbakken.

belang aan de ondersteuning van onze

De VIDA fase 1 en 2 voeders, bedoeld voor de kleinste

klanten bij het bepalen van de gepaste VIDA voeders.

biggen, worden in een gespecialiseerde fabriek geprodu-

De ForFarmers specialisten krijgen een gedegen opleiding

ceerd. Voor de VIDA voeders fase 3 tot en met 5 gebruiken

over voeding van biggen, voertoepassingen, gezondheid,

we aparte productieparameters. Een goed biggenvoeder

huisvesting en management. Met deze kennis kunnen zij de

produceren heeft alles te maken met focus. Productie

varkenshouders bijstaan om hun technische en financiële

speelt een belangrijke rol in het VIDA concept en alle

resultaten te verbeteren. Daarnaast beschikken de

productiemensen maken er een taak van om het beste

ForFarmers­specialisten over praktische hulpmiddelen.

meel en de beste korrels of kruimels te maken. Elke dag

Deze hulpmiddelen maken de keuze van de optimale

weer.”

voederstrategie voor uw bedrijf gemakkelijker en geven inzicht in technische en financiële kengetallen.”


6

VIDA

Assortiment

Het best passende voer voor elk bed zeugen voldoende voedingsstoffen krijgen. Met VIDA prestarter leer je biggen zo vroeg mogelijk droge stof opnemen en wordt de ontwikkeling van het maag- en darmstelsel al vroeg in gang gezet. Vanaf enkele dagen voor het spenen schakelen de biggen over op VIDA speenvoeder (fase 1 of 2). De VIDA speen­voeders bereiden de biggen voor op het moeilijke speen­moment en zorgen voor een vlotte voeropname na het spenen. VIDA assortiment Het VIDA assortiment bestaat uit vier De ontwikkelingen in de varkenssector

optimaal mogelijk te benutten. Optimale

voerlijnen: Maxima – Optima – Prima –

gaan razendsnel. Grotere tomen, lagere

groei begint vanaf dag 1. VIDA milk zorgt

Vital­. Elke reeks bevat verschillende fasen

geboortegewichten, lagere speen­

ervoor dat alle biggen van hoogproductieve

waardoor voor elk type bedrijf de beste

gewichten, hogere druk op de gezondheidsstatus van de zeugenbedrijven.

VIDA milk

VIDA prestarter

lingen: een efficiënte groei van biggen,

VIDA milk zorgt ervoor dat alle biggen

VIDA prestarter is ontwikkeld om

ondersteuning op vlak van gezondheid

voldoende voeding krijgen in de eer-

biggen te laten wennen aan droge stof

en een economische biggenopfok.

ste levensdagen, als de moedermelk

en de darmen voor te bereiden op de

niet toereikend is. De samenstelling

overgang naar vast voer. Het is een

Aangezien er veel verschil is tussen de

van VIDA milk benadert de samen-

smakelijk meel boordevol melkeiwit

zeugenbedrijven en daardoor de

stelling van echte zeugenmelk. VIDA

dat zowel droog als nat kan worden

doelstellingen ook verschillend zijn,

milk lost gemakkelijk en snel op en

gegeven aan biggen van 1 tot 3 weken.

bestaat het VIDA assortiment uit 4 lijnen.

blijft lang stabiel in oplossing. Biggen

Dit melkeiwitrijke meel is voor jonge

Met dit brede assortiment kan er voor

drinken het graag. VIDA milk wordt

biggen de ultieme eerste kennisma-

elk type bedrijf de optimale voeder­

gegeven vanaf dag 1 tot 10 à 12 dagen

king met vast voer. Het meel blijft aan

strategie gekozen worden.

na de geboorte. VIDA milk BP (met

de snuit plakken. Dit maakt de biggen

bloedplasma) is de eerste keuze voor

snel vertrouwd met de

moederloze opfok.

geur en smaak van hun

De behoeften die u als varkenshouder hebt zijn een gevolg van deze ontwikke-

Aandacht voor biggen vanaf de eerste levensdag

eerste vaste voer. De

VIDA is ontwikkeld vanuit de wetenschap

prestarter ruikt het-

dat de eerste levensweken bepalend zijn

zelfde als de VIDA big-

voor de verdere ontwikkeling van biggen

genvoeders. Daardoor

tot slachtrijpe vleesvarkens. Daarom is

herkennen de biggen

het essentieel om op elk moment in het

het opvolgende voer.

leven van een big het groeipotentieel zo


7

drijf voederstrategie bepaald kan worden.

deze luxe, speciaal voor de biggenvoe-

De VIDA Optima lijn is geschikt voor de

De reden om vier lijnen te ontwikkelen

ders ingezette grondstoffen.

meeste bedrijven. VIDA Optima staat

heeft alles te maken de verschillen

immers voor een efficiënte en gezonde

tussen bedrijven. Die verschillen zijn

VIDA in de praktijk

groei van uw biggen. Voor biggen die op

gebaseerd op twee factoren:

Het VIDA assortiment bestaat uit 4

3 weken leeftijd gespeend worden is het

- Genetica: bevleesdheid, voeropname

lijnen en 5 fasen. Met deze matrix aan

meest voor de hand liggende voedersche-

capaciteit. Hoe lager de voeropname

voeders maken wij samen met u de

ma dus VIDA optima 1 – VIDA optima 3 –

capaciteit hoe luxer het voer moet zijn.

beste keuze voor uw bedrijf. Deze keuze

VIDA optima 5. Voor dergelijke bedrijven

- Gezondheid: geconcentreerde voeders

wordt gemaakt op basis van een aantal

met zeer licht gespeende biggen (< 5,5 kg)

passen beter bij bedrijven met een

bedrijfsspecifieke zaken: doelstelling,

is het aan te raden te starten met VIDA

hoge gezondheidsstatus. Voor extra

speenleeftijd, genetica (voeropname),

maxima 1, aangezien de lichtste biggen

ondersteuning op vlak van (darm)

gezondheidsstatus en de mogelijkheid

extra verwend moeten worden.

gezondheid is de Vital lijn ontwikkeld.

om meerder voeders voor en na spenen in te zetten. Het schakelmoment naar

De toepassing van de VIDA biggenvoe-

VIDA Maxima heeft de meest geconcen-

een volgende fase wordt vooral bepaald

ders is dus maatwerk per bedrijf. De

treerde voeders. De Maxima voeders

door de voederopname. Enkele voor-

specialisten van ForFarmers helpen u

richten zich op de top in technische

beelden:

graag om samen het hoogste rendement

prestaties. Ondanks de hogere kostprijs

uit uw biggenstal te halen.

zorgt de Maxima lijn met de juiste toepassing voor de scherpste voedercon-

Voorbeeld 1 : speenleeftijd 21 dagen

versie en de laagste kosten per kilogram groei. De VIDA Optima lijn bevat de meest gangbare voeders voor een

Fase 1

Fase 3

Fase 5

Dag

5 dagen voor tot 7 dagen na spenen

Vanaf 15 dagen na het spenen

Vanaf 21 dagen na het spenen

Voeropname per dag

Tot 250 g

Vanaf 250 g tot 750 g

Vanaf 750 g

Per big

1 kg

6 à 9 kg

15 à 20

Fase 2

Fase 4

Fase 5

Dag

5 dagen voor tot 10 dagen na spenen

Vanaf 10 dagen na spenen

Vanaf 21 dagen na spenen

Voeropname per dag

Tot 400 g

Vanaf 400 g tot 750 g

Vanaf 750 g

Per big

2 kg

5 à 8 kg

15 à 20 kg

optimale voederopname en vertering voor gezonde groei. De VIDA Prima voeders richten zich op een lagere prijs en zijn vooral geschikt voor biggen met een hogere voeropname capaciteit. De VIDA Vital voeders zorgen voor een maximale darmgezondheid en een veilige groei. De VIDA voeders die gebruikt worden tot 4 weken na het spenen bevatten ultrafijn

Schakelmomenten

gemalen soja en gereinigde en ontsloten granen. Dit betekent dat biggen de eiwitten gemakkelijk kunnen verteren en optimaal benutten voor groei. De over­schakeling naar een volgende fase verloopt hierdoor zonder problemen en zonder terugval. En vooral de kleinere biggen in een groep profiteren extra van


8

VIDA

Reportage

Kleinere biggen eerder op aflevergewicht dankzij VIDA Filip Bonte en Els Vermeulen hebben

werkte volgens het 1-weeksysteem. In

en dan al wat mee. Els houdt zich vooral

een varkensbedrijf in Middelkerke met

2012 werd een nieuwe stal gebouwd

bezig met de zeugentak, de boekhou-

300 zeugen. Een proef met het nieuwe

met drachtstal, kraamhokken en een

ding en administratie. “Ik doe vooral het

VIDA biggenvoer op het bedrijf overtrof

couveuse. De bestaande kraamhokken

kraamstalmanagement, maar ik kan

de verwachtingen van deze varkens­

werden omgebouwd tot biggenbatterij.

eigenlijk wel alles op het bedrijf, zodat

houders. Hun doel om ook de kleinere

Het bedrijf breidde uit naar 300 zeugen

ik ook kan bijspringen waar nodig”, vult

biggen sneller op aflevergewicht te

en Els en Filip schakelden over op het

Els aan.

krijgen werd absoluut gehaald. Daaren-

4-wekensysteem. Naast zeugen, heeft

boven merkten ze ook een lagere uitval

het bedrijf ook een duizendtal vlees-

4-wekensysteem

en een betere voederconversie op.

varkens en doet aan biggenverkoop en

In 2013 schakelden Els en Filip over

akkerbouw. Els en Filip doen zo goed

naar het 4-wekensysteem omwille van

Elf jaar geleden namen Els en Filip het

als alles zelf op hun bedrijf, enkel op

een betere diergezondheid en ook in

varkensbedrijf van Filips ouders over

de speendag krijgen ze wat hulp van

functie van de nieuwe kraamstal. “Zowel

in Middelkerke. Het bedrijf telde toen

de ouders van Filip. Ook de twee zonen

voor het bouwen van de kraamstal als

180 zeugen en 1000 vleesvarkens en

Matthijs (13) en Arthur (11) helpen nu

op vlak van het kweken van de dieren is


het 4-wekensysteem rendabeler.

1) Een betere ontwikkeling van het

spenen en een verbeterde voedercon-

De werkdruk is wel heel hoog. Rondom

‘ondereind’. Dat wil zeggen: zorgen

versie. De uitval is ook iets lager dan

het spenen en werpen heb je enkele

dat het ondereind van de gespeende

voorheen. Qua medicijnengebruik zaten

extreem lange werkdagen, maar daarna

biggen goed mee kan bij de voerover-

ze sowieso al heel laag, enkel de eerste

volgen weer wat rustiger dagen. Door

gangen en eerder op aflevergewicht

3 weken krijgen de biggen medicatie,

de structuur van het 4-wekensysteem

komt. “We willen ook een vlottere

daarna niet meer. Maar ook hier kunnen

hoef je niet altijd met alles tegelijk

start en doorgroei van de kleinere,

de nieuwe voeders zeker toe bijdragen.

“Goede begeleiding is belangrijk”

licht gespeende biggen, zonder terugval na spenen en bij overgang

Tevreden proefpersonen

naar een volgend voer”, verduidelijkt

Els en Filip zijn heel tevreden over de

Els.

resultaten van VIDA. “Bij de proeven

2) Het uitvalspercentage verlagen door

met VIDA op ons bedrijf zagen we een

bezig te zijn. Al bij al kan je toch meer

een hopelijk positief effect van het

hogere voeropname vlak na het spenen.

gestructureerd werken in dit systeem,

nieuwe voer op de beheersing van

Voor een bedrijf in een 4-weken­systeem

en dat zie je ook terug in de resultaten,”

streptokokken.

met lage speengewichten is dat van

vertelt Els.

3) Verdere verlaging van het medicijn­ gebruik en dierenartskosten.

In 2014 had het bedrijf 34,2 gespeende

groot belang. De gegevens van de proef hebben ons meer inzicht gegeven en zullen ons helpen om de resultaten

biggen per zeug. Ze spenen gemiddeld

De proef startte in mei. Els en Filip heb-

in de toekomst nog te verbeteren. Het

14 biggen, waarvan 12,5 bij de zeug.

ben 3 soorten voeders getest tijdens de

nieuwe voerconcept sluit ook naadloos

De rest gaat naar een voorspeenafde-

proef. Het eerste was een luxevoeder

aan bij onze filosofie: Kwaliteitsvolle

ling, ongeveer 1 week na de geboorte.

(VIDA maxima 1) vooral voor de kleine

biggen afleveren zonder medicatie”,

“Onze doelstelling is de licht gespeende

biggen rond het spenen, bedoeld om de

besluiten Els en Filip.

biggen goed te kunnen opvangen in de

voeropname en de groei van de kleinste

biggenbatterij met als doel een kwa-

biggen te stimuleren. Als 2e en 3e fase

liteitsbig te kunnen verkopen aan de

werden VIDA optima 3 en VIDA optima 5

afnemer,” vertelt Els. “Wij verwachten

ingezet.

van onze voerleverancier dan ook een goed voer, een voer waarmee we op een

Voor het spenen werd de nieuwe VIDA

efficiënte manier een kwaliteitsbig kun-

prestarter gevoerd tot 4 dagen voor

nen afleveren. En een goede begeleiding

het spenen en daarna VIDA maxima 1

vinden we natuurlijk ook belangrijk”,

tot aan het spenen. Vanaf het spenen

vult Els aan.

kregen de dieren VIDA maxima 1 tot 7 dagen na spenen, daarna VIDA fase 3

De VIDA proef

tot 3 weken na spenen en tot slot VIDA

“Op vraag van onze varkensspecialist

fase 5 tot 7 weken na spenen.

Dirk Dochy namen we deel aan de proeven rond VIDA. We zijn altijd op

Betere voeropname en voederconversie

zoek naar verbeterpunten en daarom

en minder uitval

waren we ook graag testbedrijf voor het

Het resultaat van de proef was al snel

nieuwe biggenvoerconcept. Met onze

duidelijk. “Sinds we de nieuwe voeders

deelname wilden we onderzoeken of

gebruiken, wegen de biggen telkens

het mogelijk is de voederopname na het

zwaarder dan voorheen bij speenge-

spenen nog te verbeteren,” legt Filip uit.

wicht”, verduidelijkt Els. “We zagen

De varkenshouders koppelden drie

een betere groei bij alle biggen, ook

doelstellingen aan de proef om hun

bij de licht gespeende kleine biggen.”

bedrijfsresultaat naar een hoger niveau

Daarnaast merkten de varkenshouders

te tillen:

ook een betere voederopname na het

9


VIDA

Assortiment

Bewezen resultaten met VIDA voeders De nieuwe VIDA biggenvoeders zijn

Invloed speengewicht

Deze twee grafieken tonen aan dat de

geformuleerd op basis van de ontwik-

Onderstaande resultaten zijn gemid-

lichtste biggen heel veel invloed hebben

kelingen in de markt en de behoeften

delde waarden van alle biggen in alle

op het gemiddelde resultaat van de hele

van de varkenshouders. Alle kennis

landen in de veldproeven. Natuurlijk

groep. Daarom vragen deze licht ge-

binnen de internationale ForFarmers

zijn er veel verschillen tussen bedrij-

speende biggen een aparte benadering.

organisatie gebundeld met de gespecia-

ven. Verschillen met een enorme in-

En dit op vlak van (voer)management en

liseerde knowhow van Trouw Nutrition is

vloed op het technisch resultaat. Vooral

toepassing van de VIDA biggenvoeders.

gebruikt om het beste voerassortiment

het speengewicht van de biggen heeft

Met extra focus op de 10 à 15 % kleinste

samen te stellen. Want uiteindelijk gaat

een grote impact op groei en voeder-

biggen van een groep kan er op het

het om de beste technische resultaten in

conversie.

einde van de rit veel gewonnen worden!

de biggenstal. Het bewijs dat VIDA werkt in de praktijk werd afgelopen maanden duidelijk gemaakt in een uitgebreide

Effect van het speengewicht op groei

reeks veldproeven. Meer dan 26.000 biggen gewogen

450

In de maanden april tot en met juli zijn op 42 bedrijven in 4 landen (België, Nederland, Duitsland, Engeland) veldproeven met VIDA uitgevoerd. Op deze praktijkbedrijven hebben we ruim 26.000 biggen gewogen, zodat er een

groei (g/d)

10

400 350 300 250 <5

≥5 & <5,5 ≥5,5 & <6

≥6 & <6,5 ≥6,5 & <7 ≥7 & <7,5 ≥7,5 & <8 ≥8 & <8,5 ≥8,5 & <9

uitgebreide database is met cijfers over

≥9

speengewicht

groei, voederconversie, voederopname en sterfte. In België hebben we de biggen op 12 bedrijven, met in totaal 9800 biggen in de proeven, gevolgd. De gemiddelde resultaten van alle proeven

Voederconversie en speengewicht

laten goed zien dat VIDA een hoge score behaalt en voldoet aan de verwachtingen (zie tabel).

1,80 1,70

Resultaten VIDA proeven ForFarmers

1,60

Groei:

392 g/d

Voederconversie:

1,53

1,40

Sterfte na spenen:

1,15 %

1,30

1,50

1,20 <5

≥5 & <5,5 ≥5,5 & <6 ≥6 & <6,5 ≥6,5 & <7 ≥7 & <7,5 ≥7,5 & <8 ≥8 & <8,5 ≥8,5 & <9

≥9


11

CCM

Kies voor rendement en oogstzekerheid met de ForFarmers korrelmaïsrassen!

Sommige jaren zijn korrelmaïsprijzen

vroegrijpheid combineren en bovendien

Als beste CCM maïsras verkiezen we

hoog, andere jaren zijn ze laag, zoals nu

oogst­zeker zijn door hun sterke leger-

het ras Sunstar. Uniek aan dit ras is zijn

het geval is. De volatiliteit van de prijzen

vastheid.

enorme groeikracht waardoor het on-

maakt dat je altijd moet streven naar de

danks zijn vroegheid (FAO 230) dezelfde­

hoogste opbrengsten in combinatie met

Juvento (FAO 220) is de nieuwe nummer

hoge CCM-opbrengsten haalt als de

lage vochtgehaltes. Hoge droogkosten

1. De sterke punten van dit ras zijn het

maïsrassen in het latere segment.

worden best vermeden. Het loont dus de

internationaal behalen van de hoogste

Sunstar is zeer legervast en fusarium-

moeite om te kiezen voor vroege rassen

opbrengsten, het is legervast en van het

tolerant.

die voldoende droog gedorst kunnen

drydown type (snelle indroging in kor-

worden.

rel). Het verdraagt alle grondsoorten en is stresstolerant.

Vroege rassen zijn ook zinvol voor gebruik als CCM. De vroege rassen laten

Milkytop (FAO 210) is een compacte,

namelijk een tijdige oogst toe waardoor

korte korrelmaïs met grote kolven

het risico op structuurschade voor

waarvan het schutblad mooi gesloten

de bodem tot een minimum beperkt

blijft tot aan de oogst. Het verdraagt

wordt. Met Milkytop, Juvento en Sunstar

zeer goed droge grond. Veel varkens-

heeft ForFarmers korrelmaïsrassen

houders kozen al voor dit ras omwille

in het assortiment die opbrengst met

van het lage gehalte aan mycotoxines.

RAS

FAO

GEBRUIK

MILKYTOP

210

droge korrel/CCM

JUVENTO

220

droge korrel/CCM

SUNSTAR

230

CCM


HET

LEVEN

BEGINT MET ME T

VIDA De nieuwe generatie biggenvoer is nu beschikbaar

1015BE

Hoe zet u genetische vooruitgang om in rendement? Het antwoord heet VIDA. Voor dit baanbrekende nieuwe voerconcept hebben de experts van ForFarmers en Milkiwean hun krachten gebundeld. Het resultaat is een perfect uitgebalanceerd voerprogramma voor biggen vanaf geboorte tot aflevermoment, ondersteund door topspecialisten in het veld. Hiermee legt u de basis voor optimale groei en gezondheid, een heel leven lang. Ga voor meer informatie naar www.hetlevenbegintmetvida.be

ForFarmers: Voertaal Varkens 2015 nr.2  
ForFarmers: Voertaal Varkens 2015 nr.2